Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 XYAUM LAWV TXOJKEV NTSEEG | ENAUJ

“Nws Ua Haum Vajtswv Siab”

“Nws Ua Haum Vajtswv Siab”

ENAUJ nyob ntev heev. Nws nyob txog 365 xyoos, tshaj tej tibneeg tiam no 4 npaug. Tej zaum peb yuav xav tsis thoob li, tiamsis 5,000 xyoo dhau los tibneeg yeej nyob ntev heev. Thaum Enauj yug los, Adas uas yog thawj tug txivneej twb muaj 600 tawm xyoo lawm. Tom qab ntawd, Adas tseem nyob tau 300 xyoo ntxiv thiab! Adas tej xeeb leej xeeb ntxwv tseem nyob ntev tshaj nws thiab. Yog li ntawd, thaum Enauj muaj 365 xyoos, nws yeej tseem hluas muaj zog npho zoo li nws lub neej tseem tshuav ntev heev. Tiamsis ho tsis mus li ntawd.

Ntxim zoo li Enauj raug teeb meem loj heev. Nws tabtom khiav kom dim ib co neeg uas npau taws heev rau nws. Yog vim li cas? Vim Enauj tshaj tawm Vajtswv txoj xov rau lawv. Lawv tsis nyiam txoj xov ntawd thiab ntxub Vajtswv kawg li. Lawv ua tsis tau li cas rau Enauj tus Vajtswv, Yehauvas, tiamsis lawv yeej tua tau Enauj! Tej zaum thaum Enauj khiav, nws yuav xav tias nws puas yuav pom nws tsev neeg dua. Nws puas xav txog nws tus pojniam, nws cov ntxhais, nws tus tub Methuxela, thiab nws tus xeeb ntxwv Lame? (Chiv Keeb 5:21-23, 25) Nws puas yuav dim cov neeg ntawd txhais tes?

Phau Vajlugkub tsis qhia ntau txog Enauj, tsuas qhia txog 3 zaug xwb. (Chiv Keeb 5:21-24; Henplais 11:5; Yuda 14, 15) Tiamsis peb pom tias Enauj yog ib tug uas muaj kev ntseeg loj heev. Koj puas yog tus khwv noj khwv haus yug koj tsev neeg? Puas tau muaj ib zaug uas nyuaj heev rau koj ua qhov ncaj qhov yog? Yog koj tau ntsib li no dua lawm, tej zaum Enauj txojkev ntseeg yuav pab tau koj heev.

“ENAUJ NROG NRAIM VAJTSWV”

Thaum yug Enauj, noob neej twb coj phem kawg li lawm. Txij thaum Adas los, nyuam qhuav tau 7 tiam neeg xwb. Thiab txij thaum Adas thiab Eva nkawd poob kev txhaum los, twb tsis tau ntev pe tsawg. Vim li no, tibneeg thiaj tseem nyob ntev heev. Txawm li ntawd los, lawv tsis nyiam ua qhov zoo thiab tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Tsuas muaj kev ua nruj ua tsiv xwb. Twb muaj li no thaum Khayee tau muab nws tus kwv Anpee tua tuag rau tiam 2 los lawm. Khayee ib tug xeeb ntxwv tseem khav tias nws yimhuab yuav ua phem tshaj Khayee thiab. Thaum txog tiam 3, tibneeg pib hu Yehauvas lub npe. Tiamsis lawv tsuas siv Vajtswv lub npe dawb huv los thuam thiab ua saib tsis taus xwb.​—Chiv Keeb 4:8, 23-26.

Thaum txog Enauj tiam, tibneeg twb coj li no rau txhua txhia qhov lawm. Thaum nws hlob tuaj, nws yuav tau txiav txim siab seb nws yuav coj li cas. Nws puas yuav coj li luag tej, lossis puas yuav nrhiav tus tseem Vajtswv Yehauvas uas yog tus tsim lub ntuj lub teb? Tej zaum nws twb hnov txog Anpee uas raug ntaus tuag vim nws pe hawm Yehauvas. Enauj thiaj txiav txim siab coj li ntawd thiab. Chiv Keeb 5:22 hais tias: “Enauj . . . nrog nraim Vajtswv.” Nqe no txhais tias Enauj yog ib tug uas coj raws li Vajtswv siab nyiam txawm tias luag lwm tus tsis coj. Nws yog thawj tug uas phau Vajlugkub hais tias nrog nraim Vajtswv.

Nqe Vajlugkub no kuj hais tias tom qab yug tau Enauj tus tub Methuxela, Enauj tseem nrog nraim  Vajtswv. Thaum Enauj muaj 65 xyoos, nws twb muaj pojniam thiab “muaj tub muaj ntxhais” lawm. Yuav kom ib leej txiv nrog nraim tau Vajtswv, nws yuav tsum saib xyuas nws lub cuab lub yig raws li Vajtswv siab nyiam. Enauj paub tias Yehauvas yeej xav kom nws muab siab npuab nws tus pojniam. (Chiv Keeb 2:24) Nws kuj siv zog cob qhia nws tej metub menyuam txog Vajtswv Yehauvas thiab. Thaum kawg zoo li cas xwb?

Phau Vajlugkub tsis qhia txog Enauj tus tub Methuxela txojkev ntseeg, tsuas qhia tias nws yog tus uas nyob ntev tshaj txhua tus tibsi thiab nws tuag rau xyoo uas dej dag nyab ntiajteb. Methuxela kuj muaj ib tug tub hu ua Lame. Lame muaj li 100 xyoo ces nws yawg Enauj mam li tuag. Thaum nws loj hlob lawd nws muaj kev ntseeg rau Yehauvas heev. Yehauvas tau tshoov nws cev lus txog nws tus tub Nau-a. Tom qab dej dag nyab ntiajteb lawd, cov lus ntawd mam muaj tiav. Phau Vajlugkub hais tias Nau-a nrog nraim Vajtswv ib yam li nws yawg koob Enauj. Nau-a tsis tau ntsib Enauj tiamsis Enauj tso tau ib tug qauv zoo heev rau Nau-a xyaum. Tej zaum Nau-a txiv Lame lossis nws yawg Methuxela tau qhia nws txog Enauj. Lossis tej zaum Enauj txiv Yale uas tau tas sim neej thaum Nau-a muaj 366 xyoo yog tus qhia Nau-a txog Enauj.​—Chiv Keeb 5:25-29; 6:9; 9:1.

Enauj thiab Adas nkawd sib txawv deb heev, puas yog? Txawm Adas tsis muaj ib qho txhaum li los, nws tau fav xeeb tawm tsam Yehauvas. Nws tso tau ib tug qauv phem heev rau nws cov xeeb leej xeeb ntxwv. Enauj ne? Txawm Enauj yog neeg txhaum los, nws nrog nraim Vajtswv thiab tso tau ib tug qauv zoo heev rau nws cov xeeb leej xeeb ntxwv xyaum. Thaum Adas tuag, Enauj muaj 308 xyoo. Adas tsev neeg puas quaj ntsuag txog nws? Peb tsis paub. Txawm li cas los, Enauj yeej “nrog nraim Vajtswv.”​—Chiv Keeb 5:24.

Yog koj yog tus uas khwv noj khwv haus yug koj tsev neeg, xav seb Enauj txojkev ntseeg pab tau koj li cas. Qhov uas koj khwv noj khwv haus yug koj tsev neeg yeej tseem ceeb kawg li, tiamsis qhov uas tseem ceeb tshaj yog qhov uas pab kom lawv muaj kev ntseeg rau Vajtswv. (1 Timaute 5:8) Qhov uas yuav pab kom lawv muaj kev ntseeg tsis yog tej lus koj hais xwb, tiamsis yog tej uas koj ua thiab. Yog koj nrog nraim Vajtswv thiab coj raws li nws tej kevcai ib yam li Enauj, koj kuj yuav tso tau ib tug qauv zoo heev rau koj tsev neeg xyaum thiab.

ENAUJ “CEV LUS TXOG COV NEEG NO”

Tej zaum Enauj xav tias tsuas muaj nws tib leeg thiaj ntseeg Vajtswv xwb. Ua li, nws tus Vajtswv Yehauvas puas pom nws txojkev ntseeg? Yeej pom. Muaj ib hnub Yehauvas los hais kom Enauj mus cev nws txoj xov rau cov tibneeg. Qhov no qhia tias Vajtswv tau tsa Enauj los cev nws lus. Enauj cov lus yog thawj txoj xov uas tau muab sau tseg rau hauv phau Vajlugkub. Peb paub li no rau qhov ntau pua xyoo tom qab no, Vajtswv tau tshoov Yexus tus kwv Yuda sau txog cov lus uas Enauj cev ntawd. *

 Cov lus uas Enauj cev yog li cas? Yog li no: “Saib maj, [Yehauvas] nrog nws cov tubtxib saum ntuj dawb huv coob coob qas vam leej los txiav txim rau txhua tus thiab ua rau txhua tus xeev txog txhua yam kev phem uas lawv tau ua vim yog tsis hwm Vajtswv, thiab xeev txog tej lus nruj lus tsiv huvsi uas cov neeg muaj txim uas tsis hwm Vajtswv hais tawm tsam Vajtswv.” (Yuda 14, 15) Enauj ntseeg tias tej uas nws hais yeej yuav muaj tiav xwb xwb li. Yog li ntawd, nws thiaj hais cuag li tej ntawd twb tshwm sim lawm. Cov uas cev Vajtswv lus tom qab no los kuj hais ib yam li Enauj hais thiab. Yog vim li cas? Vim lawv kuj ntseeg tias tej uas lawv hais txog yav tom hauv ntej yeej yuav muaj tiav, lawv thiaj hais cuag li twb muaj tiav lawm thiab.​—Yaxaya 46:10.

Enauj tsis ntshai cev Vajtswv txoj xov rau lub qab ntuj uas ua nruj ua tsiv

Thaum Enauj tshaj tawm Vajtswv txojkev txiav txim rau cov tibneeg, mus zoo li cas xwb? Enauj hais hnyav heev rau cov tibneeg tias lawv tau ua “txhua yam kev phem” thiab muab lawv hu ua “cov neeg muaj txim” uas “tsis hwm Vajtswv.” Nws hais li ntawd rau cov tibneeg twb yog vim tej uas lawv ua thiab tus cwj pwm uas lawv coj. Cov lus uas Enauj cev ceeb toom rau cov tibneeg tias txij thaum Adas thiab Eva raug ntiab tawm hauv lub vaj Edee mus, lub qab ntuj tsuas muaj kev phem puv ntia lawm xwb. Lub qab ntuj ntawd yuav raug puam tsuaj thaum Yehauvas nrog nws “cov tubtxib saum ntuj dawb huv coob coob qas vam leej” los muab lawv rhuav tshem mus. Enauj ua siab loj siab tuab cev Vajtswv cov lus ceeb toom no txawm tias muaj nws ib leeg xwb! Tej zaum tus metub Lame yuav xav tsis thoob li thaum nws pom nws yawg muaj lub siab tawv cev Vajtswv lus.

Vajtswv pom tias lub qab ntuj thaud phem heev. Vim Enauj muaj kev ntseeg, nws thiaj pom ib yam li ntawd thiab. Nws txojkev ntseeg puas pab tau peb pom tias lub qab ntuj no kuj phem kawg li thiab? Vajtswv txojkev txiav txim uas Enauj tshaj tawm tseem muaj nqes heev niaj hnub no. Yehauvas tau tso dej dag los nyab lub qab ntuj neeg phem rau tiam uas Nau-a nyob ib yam li Enauj tau hais lawm tiag. Tiamsis txojkev puam tsuaj ntawd tsuas ua piv txwv txog txojkev puam tsuaj loj tshaj uas tseem yuav los tom ntej no xwb. (Mathai 24:38, 39; 2 Petus 2:4-6) Niaj hnub no, Vajtswv thiab nws cov tubtxib dawb huv saum ntuj tos rawv hnub uas yuav txiav txim rau lub qab ntuj uas tsis hwm nws. Peb txhua tus yuav tsum mloog Enauj cov lus ceeb toom thiab muab qhia rau lwm tus. Tej zaum peb tej kwvtij neej tsa yuav tsis kam mloog ces yuav ua rau peb saib zoo li tsuas muaj peb xwb. Tiamsis txawm yog Enauj ib leeg thiaj mloog xwb los, Yehauvas tsis tso nws tseg. Yog li ntawd, Yehauvas yeej yuav tsis tso peb tseg li thiab!

“CIA LI PLOJ NTAIS LAWM”

Enauj tau tas sim neej li cas? Phau Vajlugkub tsuas qhia me me txog qhov no xwb. Phau Chiv Keeb hais tias: “Enauj nrog nraim Vajtswv mas cia li ploj ntais lawm rau qhov yog Vajtswv coj nws mus lawm.” (Chiv Keeb 5:24) Vajtswv tau coj Enauj mus li cas? Muaj tej phau Vajlugkub hais hauv Henplais 11:5 tias Vajtswv tau coj Enauj mus saum ntuj lawm. Tiamsis yeej muaj tsis tau li ntawd rau qhov phau Vajlugkub qhia tias Yexus Khetos yog thawj tug uas Vajtswv tau tsa ciaj sawv rov los mus saum ntuj lawm xwb.​—Yauhas 3:13.

Lwm phau Vajlugkub tau muab Henplais 11:5 txhais tias Vajtswv coj Enauj mus lawm nws thiaj tsis ntsib kev tuag. Qhov no txhais li cas? Txhais tias tej zaum Yehauvas ua kom nws tsaug zog zuj zus mus txog thaum nws siav tu nrho xwv nws thiaj tsis hnov mob. Tiamsis “ua ntej uas tsis tau coj nws mus muaj lus timkhawv tias nws ua haum Vajtswv siab.” Tau muaj timkhawv li cas? Ua ntej Enauj txojsia tu, tej zaum Vajtswv ua yog toog rau nws pom txog lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. Zaj yog toog no qhia nws  tias nws tau ua haum Vajtswv siab ces nws txojsia mam tu nrho. Tus tubtxib Povlauj tau sau txog Enauj thiab cov txivneej thiab pojniam uas muaj kev ntseeg loj heev tias: “Cov neeg no huvsi tuag tag rau thaum tseem muaj txojkev ntseeg.” (Henplais 11:13) Tom qab Enauj tuag, tej zaum nws cov yeeb ncuab yuav mus nrhiav nws lub cev tiamsis “tsis muaj leejtwg nrhiav tau.” Tej zaum twb yog Yehauvas muab nws lub cev coj mus zais lawm kom cov yeeb ncuab coj tsis tau mus ua dog ua dig lossis mus pe hawm. *

Phau Vajlugkub twb qhia peb mentsis tias Enauj tuag li cas, yog li ntawd, cia peb sim xav seb ua ntej nws txojsia tu nws tau ntsib tej xwm txheej twg. Muab xav li no: Enauj tabtom khiav nws cov yeeb ncuab txog siav qhe. Nws cov yeeb ncuab caum nws vim lawv npau taws txog cov lus txiav txim uas Enauj cev rau lawv. Nws txawm khiav mus nkaum so ib pliag tiamsis nws paub tias tsis ntev xwb lawv yuav nrhiav tau nws. Thaum nrhiav tau nws, lawv yeej yuav muab nws tua pov tseg xwb xwb li. Thaum nws so, nws thov nws tus Vajtswv. Tamsim ntawd nws lub siab txawm cia li tus yees. Nws cia li ua yog toog pom zoo li nws nyob kiag hauv lub vaj kaj siab.

Vajtswv coj Enauj mus vim nws yuav raug nws cov yeeb ncuab muab nws tua pov tseg

Xav txog zaj yog toog ntawd li no: Vajtswv ua rau Enauj pom ib lub qab ntuj uas zoo nkauj npaum li lub vaj Edee. Tiamsis cas tsis pom ib tug Khelunpee thaiv txojkev mus rau hauv li. Hauv lub vaj muaj pojniam txivneej hluas hluas muaj zog zis coob heev thiab tsuas muaj kev thaj yeeb kev sib haum xeeb xwb. Tsis pom cov neeg uas ntxub ntxaug thiab tsim txom Vajtswv cov tibneeg nyob qhovtwg li. Enauj thiaj pom tias Yehauvas hlub nws heev thiab nws ua tau haum Yehauvas siab. Nws ntseeg tias qhov chaw no yog qhov chaw uas tsim nyog nws nyob. Thaum ntawd nws lub siab cia li tus yees ces nws txawm tsaug zog looj lias lawm.

Los txog niaj hnub nimno los, Enauj yeej tseem tsaug nws zog. Vajtswv Yehauvas tseem nco ntsoov nws li qub. Yexus tau cog lus tseg tias yuav muaj ib hnub uas cov tuag yuav hnov nws lub suab thiab yuav tawm hauv qhov ntxa los. Thaum lawv sawv los, lawv yuav pom lub ntiajteb zoo nkauj heev uas tsuas muaj kev thaj yeeb txhua txhia qhov lawm xwb.​—Yauhas 5:28, 29.

Koj puas xav mus nyob hauv lub vaj ntawd thiab? Ntshe koj yuav zoo siab heev thaum koj pom Enauj. Xav txog tej uas nws yuav qhia peb. Tej zaum nws yuav qhia peb seb lub sijhawm ua ntej nws txojsia tu puas zoo li peb tau piav hauv zaj no. Tiamsis puas muaj dabtsi uas Enauj qhia tau peb tamsim no? Povlauj hais tias: “Yog tsis muaj kev ntseeg yeej ua tsis tau haum Vajtswv siab li.” (Henplais 11:6) Yeej tsim nyog peb txhua leej txhua tus xyaum Enauj txojkev ntseeg!

^ nqe 14 Cov neeg tshawb Vajlugkub ib txhia hais tias tej uas Yuda sau yog sau raws li Phau Ntawv Enauj xwb. Tiamsis tsis paub tseeb tias leejtwg yog tus sau phau ntawv ntawd thiab tsis paub seb puas yog hais txog Enauj tiag, yeej muaj tej lus uas Enauj cev nyob rau hauv, tiamsis tsis paub tias xyov puas yog tus sau muab ntawm lwm phau ntawv los lossis hnov luag tham txog xwb. Tej zaum Yuda kuj siv phau ntawv ntawd los sau lossis tej zaum Yexus tau qhia nws txog Enauj lub neej raws li Yexus tau pom thaum Yexus tseem nyob saum ntuj.

^ nqe 20 Tej zaum Vajtswv tau ua li no rau Mauxe thiab Yexus nkawd 2 lub cev thiab kom tej yeeb ncuab thiaj nrhiav tsis tau coj mus ua dog ua dig.​—Kevcai 34:5, 6; Luka 24:3-6; Yuda 9.