Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Phau 1 Xyoo 2017

Kev txom nyem muaj puv ntia lub qab ntuj no, tiamsis puas yog tim Vajtswv?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Vajtswv puas yog tus tsim kev txom nyem?

Koj xav li cas?

  • Yog

  • Tsis yog

  • Tej zaum

Phau Vajlugkub qhia li no

“Tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li, thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua txhaum!” (Yauj 34:10) Vajtswv yeej tsis yog tus tsim tej kev limhiam thiab kev txom nyem uas peb pom hauv lub qab ntuj no.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Xatas Dab Ntxwg Nyoog, “tus uas kav ntiajteb,” yog tus tsim tej kev txom nyem.​—Yauhas 14:30.

  • Ntau zaus tibneeg raug kev txom nyem thiab kev limhiam twb yog vim lawv txiav txim siab tau tsis zoo xwb.​—Yakaunpau 1:14, 15.

Kev txom nyem puas yuav muaj hnub kawg?

Ib txhia ntseeg tias tibneeg yeej tshem tau kev txom nyem yog tias lawv koom tes, tiamsis ib txhia tsis cia siab tias lub ntiajteb yuav hloov tau mus rau qhov zoo li. Koj xav li cas?

Phau Vajlugkub qhia li no

Vajtswv yuav muab kev txom nyem rhuav tshem mus. “Txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4.

Phau Vajlugkub qhia li cas ntxiv?

  • Vajtswv yuav txib Yexus los muab tej kev txom nyem uas Dab Ntxwg Nyoog tau tsim rhuav tshem mus.​—1 Yauhas 3:8.

  • Cov neeg zoo yuav tau nyob kaj siab lug hauv lub ntiajteb no mus ib txhis.​—Ntawv Nkauj 37:9-11, 29.