KOJ XAV LI CAS?

Niaj hnub no, puas tsim nyog nyeem phau Vajlugkub lawm? Puas tseem muaj nqes dabtsi? Phau Vajlugkub hais tias: “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau.”2 Timaute 3:16, 17.

Phau Tsom Faj no qhia seb phau Vajlugkub tej lus yuav pab tau koj li cas thiab koj yuav nyeem li cas thiaj raug siab.