Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | NEEG QAUM NTUJ ZOO LI CAS?

Ua Yog Toog Pom Ntuj Ceeb Tsheej

Ua Yog Toog Pom Ntuj Ceeb Tsheej

Vajtswv tau ua yog toog rau nws cov tub qhe pom ib muag txog ntuj ceeb tsheej. Lawv tau muab tej yog toog ntawd sau cia rau hauv phau Vajlugkub. Cia peb ua tib zoo kawm txog tej yog toog ntawd. Muaj tej zaj yog lus piv txwv xwb. Txawm li ntawd los, yog peb ua tib zoo kawm yuav pab kom peb paub ntxiv txog cov neeg qaum ntuj seb lawv pab tau peb li cas.

YEHAUVAS YOG TUS LOJ DUA NTAIS

“Kuv txawm pom muaj ib lub zwm txwv nyob saum ntuj thiab muaj ib tug zaum saum lub zwm txwv ntawd. Tus uas zaum ntawd saib mas ci zoo li qe zeb hlaws daj thiab qe zeb hlaws liab, thiab muaj zaj sawv puag ncig lub zwm txwv ntawd ci zoo li qe zeb hlaws ntsuab txho.”Qhia Tshwm 4:2, 3.

“Kuv pom ib yam zoo li hluavtaws thiab qhov uas kaj ci vij nws. Saib qhov uas kaj ci vij nws ntawd mas zoo yam li tus zaj sawv saum cov huab rau hnub uas nag los. [Yehauvas] lub hwjchim ci ntsa iab saib mas muaj tus yam ntxwv zoo li no.”Exekhee 1:27, 28.

Vajtswv ua yog toog rau tus tubtxib Yauhas thiab tus cev lus Exekhee pom seb nws zoo li cas. Yehauvas ua rau nkawd pom tej qe zeb iav ci lam lug, ib tug duab zaj ntsuab xiab, thiab ib lub rooj zaum ci ntsa iab. Saum ntuj tsis muaj tej yam zoo li no tiag tiag, tiamsis Vajtswv muab tej no los ua piv txwv kom tibneeg nkag siab tias Yehauvas qhov chaw nyob zoo nkauj npaum li cas tiag.

Tej yog toog no muaj raws nkaus li tus sau nkauj cov lus no: “[Yehauvas] yog tus loj kawg thiab tsim nyog qhuas heev, nws txaus ntshai heev dua tej timtswv huvsi. Neeg tej timtswv huvsi puavleej yog dab mlom xwb, tiamsis [Yehauvas] yog tus tsim lub ntuj. Koob meej thiab hwjchim meej mom nyob ntawm nws xubntiag, lub zog thiab qhov uas zoo nkauj nyob hauv lub chaw pe hawm nws.”Ntawv Nkauj 96:4-6.

Txawm tias Yehauvas yog tus loj dua ntais los, nws tseem nqua hu peb los cuag nws thiab thov nws. Nws cog lus tias nws yuav mloog peb tej lus thov. (Ntawv Nkauj 65:2) Vajtswv hlub peb tshaj plaws li. Tus tubtxib Yauhas thiaj hais tias: “Vajtswv yog txojkev hlub.”1 Yauhas 4:8.

YEXUS NROG VAJTSWV NYOB SAUM NTUJ

“Xatefanau [uas yog ib tug Khixatia] puv npo [lub hwj huam] dawb huv, nws tsa muag ntsia saum ntuj pom Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab thiab pom Yexus sawv ntawm Vajtswv sab tes xis. Nws hais tias, ‘Saib maj, kuv pom rooj ntug qheb thiab Neeg leej Tub sawv ntawm Vajtswv sab tes xis.’”Tubtxib Tes Haujlwm 7:55, 56.

Yexus tau raug cov thawj coj tua ua ntej Xatefanau pom tej no. Yog li ntawd, Xatefanau zaj yog toog qhia tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv rov los mus nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm. Povlauj kuj sau li no: “[Yehauvas] tsa Khetos sawv hauv qhov tuag rov los thiab pub Khetos zaum ntawm nws sab tes xis saum ntuj ceeb tsheej, . . . siab dhau txhua lub npe uas luag hu txog, tsis yog hauv tiam no xwb tseem yog hauv tiam uas yuav tshwm los thiab.”Efexau 1:20, 21.

Yog li ntawd, Yexus tau meej mom siab kawg li lawm tiag. Phau Vajlugkub qhia ntxiv tias Yexus hlub tshua tibneeg heev. Thaum nws los hauv lub ntiajteb, nws kho cov muaj mob thiab tsa cov tuag sawv. Nws tau tuag txhiv tibneeg vim nws hlub  Vajtswv thiab hlub peb kawg li. (Efexau 2:4, 5) Nimno nws sawv ntawm Vajtswv sab tes xis. Tshuav tsis ntev lawm xwb nws yuav siv nws lub hwjchim foom koob hmoov nplua mias rau noob neej thoob plaws lub qab ntuj khwb.

COV TUBTXIB SAUM NTUJ LEG NUM RAU VAJTSWV

“[Tus cev Vajtswv lus Daniyee] ntsia ntsoov txawm muaj ntau lub zwm txwv raug muab txawb cia, thiab tus uas ib txwm muaj nyob los zaum. . . . Muaj ntau txhiab leej ua koom tu nws, muaj ntau vam leej nyob ntawm nws xubntiag, tus tu plaub kuj txiav txim, tej phau ntawv kuj muab qheb cia.”Daniyee 7:9, 10.

Hauv zaj yog toog no Daniyee pom tsheej vam tus tubtxib saum ntuj. Yeej ua rau Daniyee xav tsis thoob li! Cov tubtxib saum ntuj yog ib co plig uas txawj ntse thiab muaj hwjchim heev. Lawv nyias tuav nyias qeb haujlwm, ib txhia yog cov xelafee ib txhia yog cov khelunpee. Phau Vajlugkub qhia txog cov tubtxib saum ntuj muaj li 250 zaus.

Cov tubtxib saum ntuj tsis yog neeg ntiajteb tuag mus ua li coob tus xav. Vajtswv xub tsim cov tubtxib saum ntuj ntev los lawm ua ntej nws tsim neeg. Cov tubtxib saum ntuj yeej pom kiag Vajtswv tsim lub ntiajteb, lawv thiaj zoo siab xyiv fab npuaj teg.Yauj 38:4-7.

Niaj hnub no cov tubtxib saum ntuj kuj pab peb tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab. (Mathai 24:14) Tus tubtxib Yauhas thiaj sau tias: “Kuv pom dua ib tug tubtxib saum ntuj ya mus rau saum nruab ntug coj txoj xov zoo uas nyob ib txhis mus piav rau cov uas nyob hauv lub ntiajteb, yog piav rau txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yam lus thiab txhua haiv neeg.” (Qhia Tshwm 14:6) Txawm cov tubtxib saum ntuj tsis nrog tibneeg tham kiag li thaum ub lawm los, lawv tseem coj peb txoj hau kev mus nrhiav cov uas xav paub Yehauvas.

XATAS NTXIAS TAU TSHEEJ PLHOM LEEJ

“Ces txawm ua rog saum ntuj, Mikha-ee [uas yog Yexus Khetos] thiab nws cov tubtxib saum ntuj ua rog rau tus zaj ntawd, mas tus zaj thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj tawm tsam, tiamsis tus zaj tog swb lawm thiab tsis muaj chaw nyob saum ntuj dua li lawm. Tus niag zaj yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas hu tias Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb. Nws raug muab pov los rau hauv lub ntiajteb, thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj  raug muab pov nrog nws ua ke los thiab.”Qhia Tshwm 12:7-9.

Ntuj ceeb tsheej puas yog ib txwm nyob thaj yeeb? Tsis yog. Tom qab Vajtswv tsim tau tibneeg, ib tug tubtxib saum ntuj xav kom tibneeg pe hawm nws, nws thiaj fav xeeb tawm tsam Yehauvas. Tus tubtxib ntawd thiaj tau lub npe hu ua Xatas uas txhais tias “tus tiv txheem.” Tom qab no, lwm cov tubtxib saum ntuj kuj nrog Xatas fav xeeb thiab. Cov ntawd puavleej limhiam tas tus. Lawv thiaj tawm tsam Yehauvas thiab ntxias tau coob leej ntau tus yuam kev ntawm Vajtswv txojkev hlub.

Xatas thiab nws cov dab yeej limhiam tiag tiag li. Lawv ua yeeb ncuab rau noob neej thiab lawv tsim ntau yam kev kub ntxhov hauv lub ntiajteb no. Vim li no thaum ub Xatas thiaj muab Yauj tej tsiaj txhu thiab tej tub qhe tua pov tseg. Xatas tseem ua “cua daj cua dub” los nplawm lub tsev uas Yauj 10 tus menyuam nyob vau los tais lawv tuag tag tibsi. Tom qab ntawd, Xatas ua rau Yauj “mob rwj ua kiav txhab txij ntawm nws xib taws nto plaws saum tiaj taubhau” txom nyem ntsuav.Yauj 1:7-19; 2:7.

Tshuav tsis ntev lawm xwb, Vajtswv yuav muab Xatas rhuav tshem. Txij thaum Xatas raug pov los rau hauv ntiajteb no, nws yeej paub lawm tias “nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.” (Qhia Tshwm 12:12) Xatas yeej yuav raug kev puam tsuaj xwb xwb li. Peb tos tsis taus hnub ntawd los txog.

COV TIBNEEG UAS YUAV TAU MUS SAUM NTUJ

“Koj [uas yog Yexus] muab koj cov ntshav txhiv neeg ntawm txhua lub xeem txhua yam lus txhua haiv neeg thiab txhua lub tebchaws los rau Vajtswv, thiab tsa lawv ua ib lub tebchaws thiab ua pov thawj ua koom tu peb tus Vajtswv, thiab lawv yuav kav lub ntiajteb.”Qhia Tshwm 5:9, 10.

Vajtswv twb tsa Yexus sawv rov los lawm. Nws tseem yuav tsa lwm tus sawv thiab. Yexus thiaj hais rau nws cov tubtxib ncaj ncees li no: “Kuv mus tu chaw tseg rau nej . . . Kuv yeej yuav rov los dua thiab coj nej mus nrog kuv nyob, xwv kuv nyob qhovtwg nej thiaj tau nyob qhov ntawd.”Yauhas 14:2, 3.

Cov uas mus saum ntuj ceeb tsheej tsuas muaj tib lub hom phiaj xwb. Lawv mus nrog Yexus ua vajntxwv kav Vajtswv lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej. Lawv yuav kav lub ntiajteb thiab yuav foom koob hmoov rau tibneeg ntiajteb. Twb yog Yexus qhia kom nws cov thwjtim thov Vajtswv txog lub Nceeg Vaj no ntag. Nws qhia lawv thov tias: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv. Thov cia koj lub tebchaws [lossis Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.”Mathai 6:9, 10.

COV UAS MUS SAUM NTUJ UA TES HAUJLWM TWG?

“Thiab kuv [uas yog Yauhas] hnov ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv tuaj hais tias, ‘Saib maj, Vajtswv lub chaw nyob nrog neeg nyob lawm . . . Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.’”Qhia Tshwm 21:3, 4.

Zaj yog toog no yog qhia txog lub sijhawm yav tom hauv ntej uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kav thoob lub ntiajteb. Thaum ntawd Yexus thiab cov uas mus saum ntuj yuav muab Xatas txojkev kav hauv lub qab ntuj no rhuav tshem. Lawv yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Kev mob kev nkeeg kev ploj kev tuag thiab kev quaj ntsuag yuav tsis muaj ib zaug ntxiv li lawm.

Muaj tsheej plhom leej twb tuag tas lawm tiamsis lawv tsis tau mus nyob ntuj ceeb tsheej. Yuav ua li cas rau lawv? Vajtswv yuav tsa lawv sawv rov qab los nyob hauv lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no. Yog lawv mloog Vajtswv lus lawv yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis thiab.Luka 23:43.

Cov yog toog no ua pov thawj tias Vajtswv Yehauvas, nws tus Tub Yexus Khetos, cov tubtxib saum ntuj thiab cov tibneeg uas tau mus nyob saum ntuj, puavleej hlub tshua neeg ntiajteb thiab xav kom lawv tau zoo. Yog xav paub ntxiv, mus nrog Yehauvas Cov Timkhawv tham lossis mus rau peb lub vej xaij, www.jw.org/hmn es theej tawm phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag?