Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lawv Dim Plaws Kev Ntseeg Cuav

Lawv Dim Plaws Kev Ntseeg Cuav

“Cia li tawm hauv lub nroog ntawd los.”QHIA TSHWM 18:4.

ZAJ NKAUJ: 10, 45

1. (1) Ua cas peb thiaj paub tias Vajtswv cov tibneeg tawm hauv lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm? (2) Peb yuav teb cov lus nug twg?

ZAJ uas peb nyuam qhuav kawm tas no, peb kawm tias yav thaum ub cov tseem Khixatia poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm. Tiamsis Vajtswv yuav tsis cia Npanpiloo tswj lawv mus ib txhis. Ua cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov Yehauvas tau sam hwm kom nws cov tibneeg cia li “tawm hauv” lub Tuam Ceeb Npanpiloo uas yog kev ntseeg cuav. (Nyeem Qhia Tshwm 18:4.) Hauv zaj no peb yuav teb cov lus nug no: Ua ntej xyoo 1914, Cov Tub Kawm Vajlugkub tau nrhiav kev tawm hauv lub Tuam Ceeb Npanpiloo li cas? Cov kwvtij puas kub siab mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1? Puas yog Vajtswv cov tibneeg tsis mloog nws lus lawv thiaj poob cev qhev? Zaj no yuav pab peb pom tias Vajtswv tau tso nws cov tibneeg tawm lub Tuam Ceeb Npanpiloo xyoo twg.

“LUB TUAM CEEB NPANPILOO POB TAG”

2. Ua ntej Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, Cov Tub Kawm Vajlugkub twb txiav txim siab li cas lawd?

2 Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1 pib xyoo 1914 txog 1918. Ntau  xyoo ua ntej ntawd, Charles Taze Russell thiab Cov Tub Kawm Vajlugkub twb paub lawm tias tej koom haum Khixatia yog cov cuav vim lawv tsis qhia qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Cov Tub Kawm Vajlugkub thiaj tsis koom nrog lawv ntxiv lawm. Xyoo 1879, phau Zion’s Watch Tower tshaj tawm tias txhua txojkev ntseeg uas hais tias lawv yog Khetos tus nkauj nyab, tiamsis tseem txhawb kev nom kev tswv twb koom nrog tus niam ntiav uas yog lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm.Nyeem Qhia Tshwm 17:1, 2.

3. Cov Tub Kawm Vajlugkub tau ua dabtsi sawvdaws thiaj paub tias lawv tsis koom nrog kev ntseeg cuav ntxiv lawm? (Saib daim duab ntawm sab 27.)

3 Cov kwvtij paub tias yog lawv tsis tso kev ntseeg cuav tseg ces Vajtswv yuav tsis foom koob hmoov rau lawv. Cov kwvtij nkauj muam coob tus thiaj sau ntawv mus rau cov thawj coj tias lawv yuav rho npe tawm. Ib co kwvtij kuj nyeem kiag lawv tsab ntawv rau cov tswv cuab sawvdaws mloog. Muaj ib co thawj coj tsis pub cov kwvtij nyeem li ntawd. Cov kwvtij thiaj xa txhua tus tswv cuab ib leeg ib tsab ntawv, qhia tias lawv rho npe lawm. Cov Tub Kawm Vajlugkub ua npaum li ntawd rau qhov lawv xav kom sawvdaws paub tseeb tias lawv yeej tsis kam raus tes nrog kev ntseeg cuav hlo li! Yav nram ntej cov uas nrhiav kev tawm li ntawd yeej raug tua pov tseg. Tiamsis lub caij 1870 ntawd, tej nom tswv tsis tshua tsa cov tsev teev ntuj cai lawm. Nimno tibneeg muaj kev ywj pheej los tham txog phau Vajlugkub thiab yog lawv xav ntseeg txawv ntawm tej thawj coj los tsis ua li cas lawm.

4. Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, piav seb Cov Tub Kawm Vajlugkub to taub li cas txog lub Tuam Ceeb Npanpiloo?

4 Cov Tub Kawm Vajlugkub paub tias lawv yuav tsum ceeb toom rau txhua leej txhua tus hauv lub qab ntuj no tias lub Tuam Ceeb Npanpiloo yog ib tug niam ntiav ntag. Tsis yog lawv ceeb toom lawv tsev neeg nkaus xwb. Pib lub 12 Hlis xyoo 1917 txog 1918, muaj txhiab txhiab tus Tub Kawm Vajlugkub kub siab lug tseb daim ntawv ua hu “The Fall of Babylon” (Npanpiloo Poob Lawm). Lawv tseb tas 10 plhom daim ntawv! Daim ntawv ntawd nthuav hlo cov Khixatia cuav lub qe rau sawvdaws saib, cov thawj coj thiaj npau taws heev. Txawm li ntawd los, Cov Tub Kawm Vajlugkub tshaj tawm txoj xov zoo tsis tseg li. Lawv yeem mloog “Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:29) Tej no qhia tias lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, tsis yog lub caij uas cov Khixatia nyuam qhuav poob cev qhev rau Npanpiloo xwb. Tiamsis thaum ntawd lawv twb nti yuav dim lub Tuam Ceeb Npanpiloo. Lawv xav pab kom lwm tus nti dim thiab.

LUB CAIJ UA ROG LAWV KUB SIAB TSHAJ TAWM

5. Ua cas thiaj hais tau tias thaum muaj Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, cov kwvtij yeej kub siab tshaj tawm txoj xov zoo?

5 Yav tas los peb qhia tias lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, Vajtswv cov tibneeg tsis kub siab tshaj tawm txoj xov zoo. Vajtswv tsis txaus siab rau lawv, nws thiaj cia lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntes lawv tau ib nyuag ntu. Tiamsis cov kwvtij nkauj muam uas ua Yehauvas tes haujlwm xyoo 1914 txog 1918 hais tias, lawv feem coob yeej kub siab tshaj tawm txoj xov zoo heev. Zoo rau peb taug qab seb lub sijhawm ntawd muaj tej yam zoo li cas los raug Cov Tub Kawm Vajlugkub, peb thiaj nkag siab tias qhov uas Vajtswv cov tibneeg poob cev qhev rau Npanpiloo yog li cas tiag.

6, 7. (1) Thaum muaj Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, Cov Tub Kawm Vajlugkub tau ntsib teeb meem dabtsi? (2) Cov Tub Kawm Vajlugkub puas kub siab tshaj tawm?

6 Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, Cov Tub Kawm Vajlugkub muab siab rau tshaj tawm heev. Tiamsis muaj ntau yam tab kaum lawv tes haujlwm. Cia peb tham txog 2 yam xwb: (1) Lub caij ntawd Cov Tub Kawm Vajlugkub  tsuas tseb ntawv rau tibneeg nyeem ntau xwb. Lawv tsis tau txawj siv Vajlugkub mus qhia tibneeg pes tsawg. Xyoo 1918, nom tswv txwv tsis pub lawv tseb phau ntawv The Finished Mystery. Yog li ntawd, thaum cov kwvtij mus tshaj tawm lawv tsis pom qab yuav qhia li cas. (2) Tib lub xyoos ntawd, muaj ib hom mob aws hu ua Spanish flu kis ib tug dhau ib tug, ua rau tsheej plhom leej tau mob hnyav heev. Txawm nyuaj ncig mus tshaj tawm heev los, Cov Tub Kawm Vajlugkub tseem peem tiag mus ntxiv.

Cov Tub Kawm Vajlugkub kub siab tshaj tawm heev! (Saib nqe 6, 7)

7 Xyoo 1914, Cov Tub Kawm Vajlugkub npaj tau ib zaj yeeb yaj kiab los tso rau tibneeg saib, hu ua “Photo-Drama of Creation.” Tsis tau muaj dua cov yeeb kaj kiab zoo li no ib zaug li. Zaj no qhia txog thaum Vajtswv tsim thawj tug txivneej Adas mus txog thaum Khetos kav. Ib xyoos nkaus xwb, lawv twb tso zaj no rau 9 plhom tawm leej saib lawm. Coob kawg nkaus li, puas yog? Coob tshaj Yehauvas Cov Timkhawv nyob thoob qab ntuj tamsim no lawm thiab! Thaum txog xyoo 1916, muaj txog li 809,000 leej tuaj koom cov kev sib txoos hauv tebchaws U.S.A. Tiamsis thaum txog xyoo 1918, cov uas tuaj kev sib txoos txawm siv muaj txog 950,000 leej lawm. Cov Tub Kawm Vajlugkub yeej muab siab rau tshaj tawm heev, puas yog?

8. Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, cov kwvtij uas coj lub koom haum tau txhawb Cov Tub Kawm Vajlugkub li cas?

8 Thaum muaj Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, cov kwvtij uas pab coj lub koom haum rau siab ntso npaj tej ntaub ntawv Vajlugkub rau sawvdaws tau nyeem. Lawv kuj txhawb kom Cov Tub Kawm Vajlugkub rau siab mus tshaj tawm. Kwvtij Richard H. Barber [li·tshaj npo·npawm] yog ib tug uas kub siab tshaj tawm heev. Nws hais tias: “Lub caij ntawd peb npaj tau ob peb  tug kwvtij mus saib xyuas thaj tsam. Peb kuj luam tau Phau Tsom Faj coj mus tseb tsis tu ncua thoob tebchaws. Txawm nom tswv txwv peb tes haujlwm hauv tebchaws Canada los, Phau Tsom Faj kuj mus txog hauv lawm thiab.” Nws hais tias kuj muaj cov kwvtij nkauj muam uas tsis muaj phau ntawv The Finished Mystery vim nom tswv muab coj mus tas lawm. Tiamsis lub koom haum kuj luam tau tej phau me me. Kwvtij Barber thiaj npaj ib co xa mus rau lawv. Nws piav ntxiv tias: “Kwvtij Rutherford [la·taw·faw] kuj txib kom peb npaj tej rooj sib txoos loj rau sab hnub poob hauv tebchaws U.S.A. Nws kom peb txib neeg mus cev lus qhuab qhia xwv thiaj txhawb tau sawvdaws lub zog.”

YUAV TAU HLOOV NTXIV

9. (1) Xyoo 1914 txog 1919, ua cas Vajtswv cov tibneeg yuav tsum hloov ntxiv? (2) Txawm lawv ua yuam kev lawm los, tsis zoo rau peb xav li cas?

9 Tshuav tej yam uas Cov Tub Kawm Vajlugkub yuav tsum hloov ntxiv. Cov kwvtij paub tias Yehauvas xav kom lawv mloog nom tswv lus, tiamsis lawv tsis tau paub tias qhov ntawd txhais li cas tiag. (Loos 13:1) Thaum lub tebchaws nchuav, lawv ib txhia thiaj tsis paub xyov yuav coj li cas. Muaj ib zaug tus nom uas kav tebchaws U.S.A. tau sam hwm tias hnub tim 30 lub 5 Hlis xyoo 1918, laj mej pej xeem yuav tsum koom siab thov Vajtswv kom tebchaws tiaj tus thiab sawvdaws nyob sib haum xeeb. Phau Tsom Faj kuj txhawb kom Cov Tub Kawm Vajlugkub nrog laj mej pej xeem koom siab thov Vajtswv thiab. Cov kwvtij ib txhia tseem pab nyiaj txiag mus txhawb ntsuj rog ntawd thiab. Muaj lwm cov ho mus ua tub rog thiab. Lub caij ntawd yeej tsim nyog Yehauvas ntuas kom lawv hloov. Tiamsis tsis zoo rau peb xav tias twb yog lawv tsis mloog Vajtswv lus, lawv thiaj poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo. Ua cas tsis zoo rau peb xav li ntawd? Rau qhov thaum ntawd cov kwvtij yeej paub tias lawv yuav tsum nrhiav kev tawm hauv Npanpiloo mus. Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1 ntawd, lawv twb txiav yuav luag tu txoj saw hlau uas kev ntseeg cuav khi lawv.Nyeem Luka 12:47, 48.

10. Cov Tub Kawm Vajlugkub puas saib txojsia muaj nqes?

10 Txawm tias Cov Tub Kawm Vajlugkub tsis tau nkag siab tias lawv koom tsis tau kev nom kev tswv los, lawv yeej paub tias yog lawv tua neeg ces txhaum Vajtswv. Yog li ntawd, qee tus kwvtij uas tau mus ua tub rog lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, thiaj lam nqa phom xwb. Lawv tsis kam tua lwm tus. Cov uas tsis kam tua lwm tus, ib txhia thiaj raug xa mus nias rog kom raug luag tua.

11. Thaum Cov Tub Kawm Vajlugkub tsis kam mus ntaus rog, cov nom tswv ua li cas xwb?

11 Dab Ntxwg Nyoog npau taws heev vim cov kwvtij muab siab npuab Vajtswv. Nws thiaj tsa “tej kab ke” lossis kevcai lij choj los cov nyom lawv. (Ntawv Nkauj 94:20) Ib tug thawj rog U.S.A. hu ua James Franklin Bell [ntsees fa·lee·kee npe·au] hais rau Kwvtij Rutherford thiab Kwvtij Van Amburgh [vaas aas·npaws] tias lub tseem fwv twb xav tsa ib txoj kevcai tshiab tias cov uas tsis kam mus ntaus rog yuav tsum raug txim tuag. Nws txhob txwm txhawb txojcai no vim nws xav txwv Cov Tub Kawm Vajlugkub xwb. Tus thawj rog hais npau taws vog rau Kwvtij Rutherford tias twb yog tus nom loj txwv tsis pub tsa txojcai ntawd lawv thiaj tso tseg lawm xwb. Nws xaus lus tias: “Peb yeej paub txog nej lawm, muaj ib hnub peb yuav ntes nej xwb xwb li!”

12, 13. (1) Ua cas luag ho teem txim ntev ua luaj rau 8 tus kwvtij uas raug kaw? (2) Txawm cov kwvtij raug kaw lawm los, lawv puas tso Yehauvas tseg? Piav seb.

12 Thaum kawg cov nom tswv nrhiav tau kev los rau txim rau Cov Tub Kawm Vajlugkub lawm. Lawv ntes kiag Kwvtij Rutherford, Kwvtij Van Amburgh, thiab 6 tus kwvtij uas sawv cev rau lub Watch Tower Society mus kaw tsev loj cuj.  Tus txiav plaub ntug hais tias cov kwvtij ntawd tseem ua limhiam tshaj ib pab tub rog Ntsaws Mes Nis lawm thiab. Nws kom tias lawv ua saib tsis taus nom tswv, saib tsis taus tej tub rog, thiab tag nrho tej tsev teev ntuj huvsi. Tsim nyog lawv raug txim hnyav heev. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Nws thiaj teem txim kom lawv raug kaw ntev heev hauv lub nroog Atlanta, xeev Georgia. Tiamsis thaum ntsuj rog ntawd xaus lawd, cov nom tswv cia li tso peb cov kwvtij tawm hauv nkuaj thiab daws tshaj plaub ntawd lawm.

13 Thaum 8 tus kwvtij ntawd tseem raug kaw hauv tsev loj cuj lawv txiav txim siab tias lawv yuav ua txhua yam raws li Vajtswv siab nyiam. Ua cas peb thiaj paub li no? Lawv tau sau ib tsab ntawv mus rau tus nom uas kav tebchaws U.S.A. kom nws tso lawv tawm hauv tsev loj cuj. Hauv tsab ntawv ntawd, lawv hais tias phau Vajlugkub txwv tsis pub peb tua neeg. Vajtswv tsis txaus siab rau cov uas twb cob lawv tus kheej rau nws lawm, tiamsis tseem txhob txwm hla nws txoj kevcai. Cov uas ua li ntawd yuav raug kev puam tsuaj. Twb yog li ntawd, lawv thiaj tsis kam mus tua lwm tus. Cov kwvtij siab tawv heev lawv thiaj sau tau tsab ntawv ntawd mus rau tus nom uas kav tebchaws. Cov kwvtij no yeej txiav txim siab tuag nthi lawm tias lawv yuav mloog Yehauvas lus.

VAJTSWV COV TIBNEEG DIM PLAWS!

14. Raws li cov nqe Vajlugkub, piav seb tau muaj li cas xyoo 1914 txog 1919.

14 Malakhi 3:1-3 piav tias muaj tej yam zoo li cas los raug Cov Tub Kawm Vajlugkub xyoo 1914 txog 1919. (Nyeem.) Cov nqe Vajlugkub ntawd qhia tias “tus Tswv” uas yog Yehauvas, thiab “tus tubtxib” uas yog Yexus Khetos, yuav los tshuaj “Levi caj ces” uas piv txog cov xaiv tseg. Tom qab Yehauvas ntuas thiab pab cov xaiv tseg hloov los coj raws li nws lub siab nyiam lawd, nws thiaj muab haujlwm ntxiv rau lawv ua. Tsis tas li ntawd xwb, xyoo 1919 Yexus tseem tsa tus “qhev ncaj thiab ntse” los ua tus cob qhia Vajtswv cov tub qhe sawvdaws thiab. Qhov no qhia tias Vajtswv pom zoo lawv. (Mathai 24:45) Thaum ntawd Vajtswv cov tibneeg dim plaws lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm tiag. Txij thaum lawv tawm hauv Npanpiloo los, lawv muab siab rau kawm phau Vajlugkub heev, lawv thiaj paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv yim huab txav ze Yehauvas thiab muaj kev hlub rau nws. Lawv nco Yehauvas tshav ntuj rau txhua yam uas nws tau pub rau lawv! [2]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

15. Yog peb nco Yehauvas tshav ntuj uas nws tso peb dim, peb yuav ua li cas?

15 Peb zoo siab uas peb dim lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm tiag. Txawm Xatas ua npaum li cas los nws rhuav tsis tau kev pe hawm tseeb. Xatas swb lawm tiag! Cia peb txhua tus nco ntsoov tias Vajtswv tso peb dim hauv Npanpiloo los, vim nws xav cawm txhua leej txhua tus txojsia. (2 Khaulee 6:1) Tseem tshuav tsheej plhom leej thoob qab ntuj uas raug kev ntseeg cuav khi cia lawm. Peb yuav tsum mus pab lawv! Cia peb xyaum peb cov kwvtij thaum ub, es nrhiav kev los pab kom tibneeg tawm hauv lub Tuam Ceeb Npanpiloo los thiab!

^ [1] (nqe 12) Saib sab 99 hauv phau ntawv Faith on the March, uas yog A. H. Macmillan tau sau.

^ [2] (nqe 14) Lub caij uas cov Yudai poob cev qhev hauv Npanpiloo thiab lub caij uas cov Khixatia cuav txeem tau los rau hauv lub koom txoos muaj ntsis sib xws. Tiamsis lub caij uas cov Yudai poob cev qhev tsis yog ua duab lossis ua faj lem txog tej yam uas yuav raug cov xaiv tseg. Tsis yog txhua yam uas raug cov Yudai, yuav raug cov xaiv tseg. Xws li, cov Yudai poob cev qhev tau 70 lub xyoos, tiamsis cov Khixatia poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo ntev tshaj ntawd.