“[Yehauvas] hu nej tawm hauv qhov tsaus ntuj los nyob rau hauv nws qhov kaj.”​—1 PETUS 2:9.

ZAJ NKAUJ: 43, 28

1. Tau muaj li cas los raug lub nroog Yeluxalees?

XYOO 607 ua ntej Yexus, Vajntxwv Nenpukhanexa II thiab nws pab tub rog Npanpiloo txeem tau mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. Phau Vajlugkub qhia tias Vajntxwv Nenpukhanexa siv ntaj siv riam tua cov tub hluas tuag coob kawg li. “Nws tsis khuvleej tej tub hluas ntxhais hluas tej poj koob yawm txwv thiab cov uas hnub nyoog nchav.” Thaum kawg, nws “muab Vajtswv lub tuam tsev hlawv thiab tsoo Yeluxalees lub ntsa loog pob tag thiab hlawv vajntxwv tej tsev kub hnyiab tag thiab ua rau txhua yam muaj nqes uas nyob hauv puam tsuaj tag.”​—2 Vaj Keeb Kwm 36:17, 19.

2. Yehauvas tau ceeb toom li cas thiab muaj li cas los raug cov Yudai?

2 Tau ntau xyoo cov cev Vajtswv lus tau ceeb toom cov neeg Yudai kom mloog Yehauvas lus. Yog lawv tsis mloog, Vajtswv yuav muab lawv cob rau cov Npanpiloo. Yuav muaj coob leej ntau tus raug ploj tuag. Cov uas dim siav yuav poob cev qhev rau tebchaws Npanpiloo. (Yelemi 15:2) Thaum kawg, muaj raws nkaus li Yehauvas tau hais. Cov uas poob cev qhev mus rau tebchaws Npanpiloo ua neej li cas xwb? Puas tau muaj ib zaug uas cov Khixatia tau poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo? Yog tau muaj lawd, cov Khixatia ho poob cev qhev rau lub caij twg?

 LUB NEEJ POOB CEV QHEV

3. Cov Yudai lub neej poob cev qhev hauv Npanpiloo txawv li cas ntawm lub neej poob cev qhev hauv tebchaws Iyi?

3 Yehauvas twb qhia ua ntej rau cov Yudai lawm tias yog lawv raug ntes, lawv yuav tsum txaus siab nyob hauv tebchaws Npanpiloo. Yehauvas txib Yelemi mus qhia lawv tias: “Cia li ua vaj ua tsev thiab nyob rau hauv, cia li ua vaj cog zaub cog txiv thiab noj tej qoob loo ntawd . . . Cia li pab kom lub nroog uas kuv ntiab nej mus poob tebchaws ntawd noj qab nyob zoo, thiab thov [Yehauvas] pab lub nroog ntawd rau qhov yog lub nroog ntawd noj qab nyob zoo nej kuj yuav tau kev noj qab nyob zoo thiab.” (Yelemi 29:5, 7) Cov Yudai uas coj raws li Yehauvas cov lus ntawd, kuj tau lub neej zoo ib yam li luag tej thiab. Cov Npanpiloo tso cai rau cov Yudai khwv noj khwv haus ncig teb ncig chaw ywj siab. Tiam ntawd, Npanpiloo yog ib lub nroog ua lag ua luam loj heev. Tej neeg tshawb txuj tau fawb pom tias cov neeg Yudai uas nyob rau tiam ntawd kuj nrog sawvdaws ua lag ua luam thiab ua kws tooj kws hlau. Cov Yudai ib txhia thiaj nplua nuj heev. Yog li ntawd, lawv lub neej poob cev qhev hauv Npanpiloo tsis nyuaj npaum li thaum lawv poob cev qhev hauv tebchaws Iyi.​—Nyeem Khiav Dim 2:23-25.

4. (1) Cov twg kuj raug ntes mus rau Npanpiloo nrog cov uas tsis mloog lus? (2) Vim li cas lawv ho ua tsis tau txhua yam raws li Yehauvas txoj Kevcai?

4 Muaj ib co Yudai yeej muab siab npuab Yehauvas tiamsis lawv kuj raug ntes mus rau Npanpiloo tebchaws ib yam li cov uas tsis mloog lus thiab. Lub caij ntawd lub tuam tsev thiab lub thaj raug puam tsuaj tas lawm. Cov pov thawj los kuj tsis ua haujlwm rau Yehauvas li qub lawm. Yog li ntawd, cov mloog lus teev tiam Yehauvas li cas hauv tebchaws Npanpiloo xwb? Yeej tsis yoojyim, tiamsis lawv tsis tso Yehauvas tej kevcai tseg li. Ib txhia tau ua li cas? Daniyee, Salab, Mesa, thiab Anpenekau lawv tsis kam noj tej zaub mov uas Yehauvas txwv tsis pub cov Yudai noj. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub qhia tias Daniyee yeej thov Vajtswv txhua txhua hnub. (Daniyee 1:8; 6:10) Tiamsis vim lawv nyob rau lub tebchaws uas teev dab teev mlom, lawv ua tsis tau txhua yam raws li Yehauvas txoj Kevcai.

5. (1) Yehauvas cog lus li cas txog nws cov tibneeg? (2) Vim li cas lo lus cog tseg no ho ua rau coob leej xav tsis thoob li?

5 Puas yuav muaj ib hnub uas cov Yixayee tau rov los pe hawm Yehauvas raws li nws pom zoo? Tej zaum coob leej ntau tus xav tias yuav tsis muaj ib hnub li rau qhov cov neeg Npanpiloo ib txwm tsis tso cov neeg uas lawv ntes tau mus li. Tiamsis Yehauvas twb cog lus lawm tias nws yuav tso nws haiv neeg dim hauv Npanpiloo mus. Thaum kawg, tau muaj raws nkaus li Yehauvas hais. Txhua lo uas Yehauvas cog tseg tau muaj tiav lawm tiag!​—Yaxaya 55:11.

COV KHIXATIA PUAS TAU POOB CEV QHEV?

6, 7. Ua cas tsim nyog peb hloov tej uas peb tau qhia lawd?

6 Cov Khixatia puas tau poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo ib zaug li? Tau ntau lub xyoos, Phau Tsom Faj qhia tias cov Khixatia uas muab siab npuab Yehauvas tau poob cev qhev rau Npanpiloo xyoo 1918, ces xyoo 1919 Yehauvas mam li tso lawv dim. Tiamsis hauv zaj no thiab zaj tom ntej peb yuav kawm tias, cov Khixatia tsis tau poob cev qhev rau xyoo 1918 li tau qhia lawd.

7 Muab xav li no: Lub Tuam Ceeb Npanpiloo piv txog tej kev ntseeg cuav huvsi thoob plaws lub qab ntuj. Yog tias Vajtswv cov tibneeg poob cev qhev rau Npanpiloo xyoo 1918, ces lawv yeej yuav tsum raug kev ntseeg cuav tsim txom. Tiamsis lub caij ntawd zoo li cas xwb? Lub caij ntawd cov xaiv tseg yeej raug tsim txom hnyav heev tiag tiamsis tsis yog kev ntseeg cuav tsim txom lawv, feem ntau yog tej tseem fwv tsim txom xwb. Tsis tas li ntawd xwb, ntau lub xyoos ua ntej Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, Vajtswv cov xaiv tseg twb tso kev ntseeg cuav tseg zuj zus lawm. Yog li ntawd, xyoo 1918 tsis yog xyoo uas Yehauvas cov tibneeg poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo.

 VAJTSWV COV TIBNEEG POOB CEV QHEV RAU NPANPILOO THAUM TWG?

8. Tau muaj li cas tshwm sim tom qab cov tubtxib dua tas lawd? (Saib daim duab ntawm sab 22.)

8 Thaum txog hnub Pheethekhoxate xyoo 33, Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv rau coob tus Khixatia. Lawv tau los ua “haiv neeg uas xaiv cia lawm, yog Vajntxwv cov pov thawj thiab ua neeg dawb huv, yog cov neeg uas ua Vajtswv tug.” (Nyeem 1 Petus 2:9, 10.) Thaum cov tubtxib tseem muaj txojsia nyob, lawv yog cov uas saib xyuas cov koom txoos Khixatia. Tom qab lawv dua tas lawd, ib co txivneej hauv cov koom txoos tsis qhia raws li Vajtswv Txojlus. Lawv txawm pib qhia tej yam cuav los ntxias kom tibneeg yuam kev. Lawv nyiam qhia raws li Aristotle [e·le·xi·ta·tau] thiab Plato [plhe·taus] uas yog ob tug yawg kawm txujci siab tej tswvyim. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:30; 2 Thexalaunika 2:6-8) Cov uas ntxeev siab rau Yehauvas ntawd, twb yog cov uas tuav haujlwm saib xyuas cov koom txoos ntag. Yexus twb qhia nws cov thwjtim lawm tias lawv “sawvdaws yog kwvtij” xwb, los lub caij ntawd muaj ib co txawm sawv los ua cov thawj coj thiab cov xibhwb.​—Mathai 23:8.

9. (1) Piav seb cov Khixatia cuav koom tes nrog lub tseem fwv Loos li cas. (2) Thaum kawg ua li cas rau cov tseem Khixatia lawm?

9 Thaum Huab Tais Constantine [kho·xi·ta·tees] tabtom kav lub Tuam Ceeb Loos rau xyoo 313 tom qab Yexus, nws tso cai rau cov Khixatia cuav ciaj ua ib txojkev ntseeg hauv lub tebchaws. Cov Khixatia cuav no nrog lub tseem fwv Loos koom siab ua haujlwm ua ke. Muaj ib zaug Constantine hu kom cov thawj coj sawvdaws tuaj nrog nws sablaj. Lub rooj sablaj ntawd hu ua Council of Nicaea. Thaum lawv sablaj tas, huab tais muab ib tug xibhwb hu ua Arius [a·li·us] ntiab tawm hauv lub tebchaws mus, vim nws tsis kam ntseeg tias Yexus thiab Vajtswv yog ib tug. Tom qab no, Theodosius [ti·au·tau·xi·aw] ho sawv los ua huab tais kav Loos. Thaum ntawd nws sam hwm kom tebchaws Loos coj txoj kevcai Kav Tos Liv lossis txoj kevcai tshawj txiv plig. Cov neeg sau keeb kwm hais tias lub caij ntawd, Loos yeej tso kevcai teev dab teev mlom tseg los coj kevcai Khixatia lawm tiag. Tiamsis qhov tseeb tiag, cov Khixatia ntawd twb tsis coj raws li Vajtswv Txojlus. Lawv twb mus txuam lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm. Txawm li ntawd los, tseem tshuav ib co tseem Khixatia uas yog cov xaiv tseg. Lawv zoo li cov mog uas Yexus qhia tias muaj cov txhauv tuaj sib xyaws. Lawv tseem coj Vajtswv txoj kevcai tiamsis tsuas muaj qee leej mloog lawv qhia xwb. (Nyeem Mathai 13:24, 25, 37-39.) Lub caij ntawd cov tseem Khixatia poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo lawm.

10. Ua cas ib txhia ho tsis kam ntseeg tej uas cov thawj coj hais?

10 Ob peb puas xyoo tom qab Khetos, tibneeg tseem paub ntawv Kili lossis ntawv Latee. Yog li ntawd, lawv tseem nyeem tau phau Vajlugkub. Lawv thiaj paub muab tej uas cov thawj coj qhia coj los piv rau phau Vajlugkub. Ib txhia pom tias cov thawj coj tsis qhia raws li phau Vajlugkub, lawv thiaj tsis ntseeg txhua yam uas cov thawj coj hais. Tiamsis lawv yuav tsum ceev faj txhob tham qhia rau leejtwg tsam lawv raug tsim txom lossis raug tua.

11. Ua cas cov thawj coj ho tswj tau phau Vajlugkub?

11 Ntev mus ntev tuaj, tibneeg tsis paub hais lus Kili thiab lus Latee zuj zus lawm. Lawv thiaj nyeem tsis tau phau Vajlugkub lawm. Cov thawj coj kuj txwv tsis pub leejtwg muab phau Vajlugkub txhais ua lwm yam lus. Thaum kawg, tsuas yog cov thawj coj thiab cov uas kawm ntawv siab thiaj nyeem tau Vajtswv Txojlus lawm xwb. Txawm cov thawj coj los, ib txhia twb tsis paub sau lossis nyeem ntawv zoo thiab. Lub caij ntawd cov thawj coj tswj sawvdaws tuag nthi. Yog leejtwg tsis qhia raws li cov thawj coj qhia ces tus ntawd yuav raug txim hnyav heev. Cov xaiv tseg tsuas nyiag kev mus sib txoos ua tej pawg me me lawm xwb. Ib txhia twb mus koom tsis tau. Lawv zoo ib yam li cov pov thawj nyob rau lub caij uas cov Yudai poob cev qhev hauv Npanpiloo, uas ua  tsis tau Vajtswv tes haujlwm raws kab raws kev lawm. Lub Tuam Ceeb Npanpiloo tswj hlo tibneeg lawm tiag!

MUAJ CHAW VAM KHOM

12, 13. Piav seb tau muaj 2 yam twg tshwm sim thiaj pab tau cov Khixatia muaj kev vam khom tias lawv yuav dim Npanpiloo?

12 Cov tseem Khixatia puas yuav tawm tau hauv Npanpiloo mus pe hawm Vajtswv ywj siab raws li Nws lub siab nyiam? Yuav tsum tau xwb! Tau muaj 2 yam tshwm sim los pab cov Khixatia muaj kev vam khom: (1) Kwvlam xyoo 1450 tibneeg tsim tau lub tshuab luam ntawv. Ua ntej ntawd lawv xuas tes theej phau Vajlugkub xwb. Yeej tsis yoojyim li! Txawm cov uas txawj theej ntawv heev los yuav tsum siv 10 lub hlis mam li theej tau ib phau Vajlugkub. Tsis tas li ntawd xwb, thaum tsis tau muaj lub tshuab luam ntawv, neeg siv cov ntawv uas muab tawv tsiaj los ua xwb. Twb yog vim li ntawd, lawv thiaj theej tsis tau ntau phau Vajlugkub, thiab tej phau uas theej tau los kim kawg li. Tiamsis thaum tsim tau lub tshuab luam ntawv thiab tsim tau hom ntawv tshiab uas nyias nyias, ces ib hnub twg thiaj luam tau tshaj li 1,300 nplooj.

Thaum tsim tau lub tshuab luam ntawv, thiab muaj neeg ua siab tawv qhawv txhais phau Vajlugkub, cov Khixatia thiaj muaj chaw vam tias lawv yuav tawm tau Npanpiloo mus (Saib nqe 12, 13)

13 (2) Kwvlam xyoo 1500 muaj tej tug uas ua siab tawv txhais phau Vajlugkub ua lwm yam lus kom tibneeg thiaj nyeem tau. Thaum lawv txhais Vajlugkub cov thawj coj xav muab lawv tua pov tseg, los lawv yeem ua tes haujlwm ntawd. Cov thawj coj tsis xav kom lawv cov tswv cuab paub Vajtswv Txojlus, nyob tsam lawv ho nug txog tej no: ‘Phau Vajlugkub puas qhia tias muaj ib lub  tebchaws them txim tiag? Phau Vajlugkub puas qhia kom them nqe rau tus txiv plig uas ua kevcai rau tus tuag? Phau Vajlugkub puas tau qhia kom tsa ib tug thawj txiv plig, lossis tsa tej tswv hnav liab los ua tus coj?’ Cov thawj coj nyiam qhia raws li Aristotle thiab Plato, uas nyob ntau pua xyoo ua ntej Yexus. Tej pojniam txivneej uas tsis kam ua raws li lawv qhia yeej raug txim tuag. Cov thawj coj rau txim hnyav li ntawd kom tibneeg ntshai nyeem Vajtswv Txojlus, thiab kom lawv txhob nug ub nug no txog phau Vajlugkub. Tsuas muaj tsawg tsawg tus thiaj tsis kam lub Tuam Ceeb Npanpiloo tswj lawv xwb. Cov ntawd yog cov uas kawm tau qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus thiab xav paub ntxiv. Thaum ntawd twb ze lub caij uas Vajtswv yuav tso lawv dim hauv Npanpiloo mus.

14. (1) Ua li cas cov tibneeg thiaj tau kawm Vajlugkub? (2) Piav seb Kwvtij Russell tau nrhiav qhov tseeb li cas.

14 Muaj coob leej ntau tus xav nyeem thiab kawm phau Vajlugkub. Lawv xav qhia tibneeg txog tej uas lawv tau kawm. Lawv tsis xav cia cov thawj coj tswj lawv ntxiv lawm. Lawv thiaj khiav mus nyob txawv tebchaws kom lawv tau kawm Vajlugkub. Coob tus tau khiav mus nyob tebchaws U.S.A. Xyoo 1870, hauv lub tebchaws ntawd, Charles Taze Russell [tshaj·laum tes la·xaum] thiab ob peb tug txivneej txawm rau siab ntso tshawb nrhiav qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus. Thaum ntej, Kwvtij Russell xav nrhiav seb txojkev ntseeg twg thiaj qhia qhov tseeb. Nws ua tib zoo kawm lwm yam kevcai, tsis hais kevcai Khixatia los yog lwm hom kevcai, seb lawv qhia li cas. Nws muab tej uas lawv qhia piv rau phau Vajlugkub. Nws pom tias ua cas tsis muaj ib txoj kevcai twg yuav coj raws nkaus li phau Vajlugkub. Muaj ib zaug, Kwvtij Russell kuj muab tej uas lawv tshawb nrhiav tau coj mus qhia rau cov thawj coj hauv nws zej nws zos. Nws vam tias cov thawj coj yuav zoo siab heev, tiamsis lawv tsis quav ntsej thiab tsis kam qhia rau cov tswv cuab paub. Cov Tub Kawm Vajlugkub thiaj pom tias lawv nrog tsis tau kev ntseeg cuav pe hawm Vajtswv ua ke ntxiv lawm.​—Nyeem 2 Khaulee 6:14.

15. (1) Cov tseem Khixatia poob cev qhev rau Npanpiloo lub caij twg? (2) Zaj tom ntej peb yuav kawm txog dabtsi?

15 Zaj no peb tau kawm tias cov tseem Khixatia poob cev qhev rau lub Tuam Ceeb Npanpiloo tsis ntev tom qab cov tubtxib dua tas lawm. Peb tseem yuav kawm txog cov lus nug no: Ua cas peb thiaj paub tseeb tias cov xaiv tseg twb nrhiav kev tawm hauv Npanpiloo ua ntej xyoo 1914 lawm? Lub caij Ntsuj Rog Thoob Qab Ntuj Zaum 1, puas yog Yehauvas tsis txaus siab rau nws cov tub qhe vim lawv tsis kub siab ua nws tes haujlwm? Lub caij ntawd, puas yog peb cov kwvtij ib txhia tau txhawb kev tsov kev rog es Yehauvas tsis txaus siab rau lawv lawm? Yog tias cov Khixatia poob cev qhev tom qab cov tubtxib dua tas lawm, Vajtswv ho tso lawv dim rau thaum twg? Peb yuav kawm tej no rau zaj tom ntej.