Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2016

Koj Puas Saib Yehauvas Txojlus Rau Nqe?

Koj Puas Saib Yehauvas Txojlus Rau Nqe?

“Thaum nej tau txais Vajtswv txojlus uas nej tau hnov ntawm peb, nej . . . txais yuav raws li qhov tseeb yog Vajtswv txojlus.”1 THEXALAUNIKA 2:13.

ZAJ NKAUJ: 37, 48

1-3. (1) Piav txog Yu-audia thiab Xithikhe nkawd qhov teeb meem. (2) Peb yuav ua li cas thiaj zam dhau tej teeb meem zoo li ntawd? (Saib daim duab ntawm sab no.)

PHAU VAJLUGKUB yog Vajtswv Txojlus, peb thiaj saib rau nqe heev. Phau Vajlugkub tsav tswvyim rau peb xwv peb thiaj txawj tu teeb meem. Kuj muaj lus ntuas thaum peb ua yuam kev thiab. Ua li peb puas mloog tej lus ntuas ntawd? Xav txog Yu-audia thiab Xithikhe. Nkawd yog ob tug pojniam nyob thawj 100 xyoo uas yog cov xaiv tseg. Phau Vajlugkub qhia tias nkawd hais lus tsis sib haum. Yog vim li cas nkawd thiaj muaj teeb meem?

2 Phau Vajlugkub tsis qhia meej tias nkawd muaj teeb meem dabtsi. Tej zaum Yu-audia hu ib co kwvtij nkauj muam mus noj mov tiamsis nws ho tsis hu Xithikhe. Thaum Xithikhe hnov tias lawv mus noj mov lomzem heev, nws txawm tu siab rau Yu-audia. Ntshe Xithikhe xav tias: ‘Ua cas Yu-audia tseem tsis hu kuv thiab? Wb twb yog phoojywg zoo heev los sav!’ Vim Xithikhe xav tias Yu-audia tsis nyiam nws, Xithikhe thiaj ua ib pluag mov thiab hu tib co phoojywg tuaj noj tiamsis nws txhob txwm tsis hu Yu-audia! Thaum cov phoojywg hauv lub koom txoos pom  Xithikhe xam khib li ntawd, lawv kuj tsis pom qab xav li. Thaum kawg Povlauj thiaj ntuas nkawd ob leeg, thiab txhawb kom kho nkawd qhov teeb meem thiab nyob sib haum xeeb. Tej zaum nkawd yeej mloog Povlauj hais, nkawd thiaj muaj kev xyiv fab teev tiam Yehauvas li qub.Filipi 4:2, 3.

3 Hauv tej koom txoos niaj hnub nimno, muaj tej lub caij peb yuav tsis sib haum nrog peb cov kwvtij nkauj muam thiab. Tiamsis yog peb coj raws li phau Vajlugkub hais ces peb yuav txawj tu teeb meem thiab zam dhau tej plaub ntug. Yog peb coj raws li phau Vajlugkub hais yuav qhia tias peb saib Vajtswv Txojlus rau nqe tiag.Ntawv Nkauj 27:11.

PHAU VAJLUGKUB QHIA KOM PEB PAUB TSWJ PEB LUB SIAB

4, 5. Vajtswv Txojlus qhia kom peb tswj peb lub siab li cas?

4 Yeej tsis yoojyim rau peb tswj peb lub siab. Thaum lwm tus ua saib tsis taus peb vim lawv xaiv ntsej muag, tsis xis peb haiv neeg, lossis tsis nyiam peb tej kev coj noj coj ua, yeej ua rau peb tu siab lossis tsiv siab. Thaum cov neeg tsis paub Yehauvas hais lus siab peb, peb yeej tu siab tiag. Tiamsis yog peb ib tug kwvtij hais lus siab peb, peb hajyam tu siab tshaj ntawd. Vajtswv Txojlus yuav pab peb tswj peb lub siab li cas?

5 Yehauvas yeej paub tias thaum peb chim, yog peb tsis tswj peb lub siab ces peb yuav hais tau lus yuam kev. Yehauvas thiaj siv phau Vajlugkub los pab peb kom peb rub tau lub siab ntev. Vajtswv Txojlus hais tias: “Tsis txhob chim sai.” Yog peb xyaum li ntawd, peb yuav zam dhau ntau yam teeb meem, puas yog? (Nyeem Laj Lim Tswvyim 7:9; Paj Lug 16:32.) Phau Vajlugkub kuj qhia kom peb ib leeg zam ib leeg. Yexus hais tias yog peb tsis zam peb cov kwvtij ces Yehauvas yuav tsis zam peb thiab. (Mathai 6:14, 15) Ua li koj ne? Koj puas rub lub siab ntev rau lwm tus? Koj puas zoo siab hlo zam lwm tus thiab?

6. Yog peb tsis tswj peb lub siab tej zaum yuav zoo li cas?

6 Yog peb tsis xyaum tswj peb lub siab tiag ces ntev mus ntev tuaj peb yuav ua ib tug neeg chim taus. Tej zaum peb yuav muaj ib nplooj siab ntxub ntxaug luag lwm tus los muaj thiab. Yog tsis ceev faj, lwm tus tseem yuav xyaum tau peb tus cwj pwm thiab. Peb yeej yuav npog tsis tau qhov uas peb ntxub luag lwm tus. Thaum kawg luag yuav paub peb lub siab. Thaum ntawd peb cov kwvtij nkauj muam yuav tsis xav nrog peb ua ke lawm. (Paj Lug 26:24-26) Cov txwj laus yuav siv phau Vajlugkub los ntuas kom peb txhob ntxub luag lwm tus thiab kom peb zam luag lwm tus. (Levi Tej Kevcai 19:17, 18; Loos 3:11-18) Yog lawv ho ntuas koj, koj puas yuav mloog Vajtswv Txojlus thiab?

YEHAUVAS COJ PEB KEV

7, 8. (1) Yehauvas coj nws cov tibneeg li cas? (2) Phau Vajlugkub muaj tej lus cob qhia twg, thiab vim li cas peb yuav tsum mloog?

7 Niaj hnub no, Yehauvas yog tus coj nws lub koom haum, tsis hais feem saum ntuj ceeb tsheej los feem hauv ntiajteb no. Nws coj feem hauv ntiajteb no li cas? Nws tsa Khetos los ua “pawg ntseeg lub taubhau.” Khetos mam li tsa “tus qhev ncaj thiab ntse” los cob qhia thiab coj Nws haiv neeg. (Efexau 5:23; Mathai 24:45-47) Tus qhev no coj ib yam li pab uas ntaus thawj nyob thawj 100 xyoo. Lawv saib phau Vajlugkub rau nqe heev rau qhov lawv paub tias yeej yog Vajtswv Txojlus tiag. (Nyeem 1 Thexalaunika 2:13.) Ua li phau Vajlugkub cob qhia peb li cas?

8 Phau Vajlugkub muaj lus sam hwm kom peb mus koom kev sib txoos tsis tu ncua. (Henplais 10:24, 25) Phau Vajlugkub txhawb kom peb sawvdaws kawm tib co ntsiab lus xwb. (1 Khaulee 1:10) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub kuj qhia kom peb “xub nrhiav Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” ua ntej. (Mathai 6:33) Muaj lus cob qhia kom peb mus tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub, mus tshaj tawm tom tej kev, thiab txhua qhov chaw uas yuav ntsib tibneeg. (Mathai 28:19, 20; Tubtxib Tes Haujlwm 5:42; 17:17; 20:20) Kuj muaj lus cob qhia rau cov txwj laus kom paub tiv thaiv lub koom txoos dawb huv. (1 Khaulee 5:1-5, 13; 1 Timaute 5:19-21) Phau Vajlugkub tej lus qhia kuj pab kom peb paub tiv thaiv  peb lub siab lub cev, kom txhob mus ua phem ua qias, los yog xav txog tej yam phem uas Yehauvas ntxub.2 Khaulee 7:1.

9. Yexus tau tsa leejtwg los pab kom peb nkag siab Vajtswv Txojlus zoo zuj zus?

9 Ib txhia xav tias tsis tas lwm tus yuav txhais phau Vajlugkub lub ntsiab rau lawv, lawv yeej paub lawv lawm. Tiamsis txij xyoo 1919 los, Yexus twb tsa tus “qhev ncaj thiab ntse” los pab kom Vajtswv cov tibneeg nkag siab phau Vajlugkub zoo zuj zus thiab cob kom lawv coj raws li phau Vajlugkub qhia. Yog peb coj li ntawd ces yuav pab tau lub koom txoos dawb huv, muaj kev sib haum xeeb, thiab koom ib lub siab. Xav txog lo lus nug no, ‘Kuv puas yuav muab siab npuab Yexus es mloog tus qhev ncaj thiab ntse lus?’

YEHAUVAS LUB TSHEB NEES KHIAV CEEV HEEV

10. Exekhee qhia li cas txog Yehauvas lub koom haum feem saum ntuj?

10 Twb yog muaj phau Vajlugkub qhia, peb thiaj paub tias Yehauvas cov tub qhe saum ntuj ua haujlwm raws kab raws kev. Xav txog Exekhee zaj yog toog no: Exekhee pom Yehauvas caij ib lub tsheb nees uas khiav ceev heev. Yehauvas xav kom cov log tsheb ntog li cas los yeej tau. (Exekhee 1:4-28) Lub tsheb nees ntawd piv txog Vajtswv lub koom haum feem saum ntuj ceeb tsheej. Lawv ua txhua yam raws li Yehauvas sam hwm. Feem saum ntuj kuj pab tau feem hauv ntiajteb no thiab. Xav seb 10 lub xyoos dhau los no, Vajtswv lub koom haum hloov ntau npaum li cas lawm. Nco ntsoov tias Yehauvas yog tus uas coj thiab hloov lub koom haum. Tshuav tsis ntev lawm xwb, Khetos thiab nws cov tubtxib saum ntuj yuav muab lub qab ntuj phem no rhuav tshem. Thaum ntawd yuav tsis muaj leejtwg thuam Yehauvas, nws lub npe, thiab nws txojkev kav li lawm!

Peb zoo siab heev uas muaj coob leej ntau tus phwb tes tsog ua haujlwm rau Yehauvas! (Saib nqe 11)

11, 12. Yehauvas lub koom haum ua tau haujlwm ntau npaum li cas lawm?

11 Xav seb nyob rau tiam kawg no, Yehauvas lub koom haum ua tau haujlwm ntau npaum li cas lawm. Tsa vaj tsa tsev. Muaj ntau pua tus kwvtij nkauj muam uas zoo siab hlo mus pab tsa Yehauvas Cov Timkhawv lub tsev Npe-ee uas yog lub hauv paus koom haum loj, nyob rau lub zos Warwick xeev New York tebchaws U.S.A. Tseem muaj txhiab txhiab tus thoob plaws lub ntiajteb sib pab nroos tsa tej Tsev Nceeg Vaj thiab tej tsev Npe-ee. Leejtwg saib xyuas tes haujlwm no? Yog Chav Saib Xyuas Tes Haujlwm Tsim Tsa Tsev Thoob Ntiajteb (Worldwide Design/Construction Department). Peb zoo siab kawg li uas muaj coob leej ntau tus pab kho thiab tsa tej tsev ntawd los pe hawm Yehauvas! Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas cov tub qhe nyob txhua qhov tau pab nyiaj siab dawb los them tej nuj nqes. Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nws cov tibneeg rau qhov lawv txo hwjchim mloog nws lus thiab muab siab npuab nws.Luka 21:1-4.

12 Kev kawm Vajlugkub. Yehauvas nyiam qhia nws cov tibneeg heev. (Yaxaya 2:2, 3) Hauv lub koom haum peb muaj tej kev kawm zoo li cas xwb? Muaj Kev Kawm Rau Cov Tho Kev, Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj, Kev Kawm Vajlugkub Kile-a, Kev Kawm Rau Cov Mus Npe-ee, Kev Kawm Rau Cov Kwvtij Uas Saib Xyuas Thaj Tsam Thiab Lawv Cov Pojniam, Kev Kawm Rau Cov Txwj Laus, Kev Kawm Rau Cov Kwvtij Tuav Haujlwm, thiab Kev Kawm Rau Pab Uas Saib Xyuas Ib Ceg Thiab Lawv Cov Pojniam. Hauv peb lub vej xaij jw.org, tseem muaj phau Vajlugkub thiab lwm yam ntaub ntawv Vajlugkub txhais ua ntau pua yam lus. Lub vej xaij muaj tej ntu uas yog txhob txwm npaj los pab lub cuab lub yig thiab tej metub menyuam. Muaj ib ntu tshaj xov xwm txog Yehauvas cov tibneeg. Koj puas siv lub vej xaij no thaum koj mus tshaj tawm thiab thaum koj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke?

MUAB SIAB NPUAB YEHAUVAS THIAB TXHAWB NWS LUB KOOM HAUM

13. Tsim nyog Yehauvas cov tibneeg coj li cas?

13 Yog ib txoj koob hmoov uas peb tau los nyob hauv Yehauvas lub koom haum, peb thiaj los paub  Yehauvas tej kab ke. Yeej tsim nyog peb mloog Yehauvas lus thiab ua qhov ncaj qhov yog, rau qhov peb twb paub tej uas Yehauvas xav kom peb ua lawm. Txawm tias feem coob nyiam ua phem ywj siab los, peb yuav tsum “ntxub kev phem” li Yehauvas ntxub. (Ntawv Nkauj 97:10) Tsis txhob coj li cov uas “hu qhov phem ua qhov zoo, thiab hu qhov zoo ua qhov phem.” (Yaxaya 5:20) Peb yeej xav ua haum Yehauvas siab. Yog li ntawd, peb yuav tsum coj lub neej dawb huv rau txhua fab. (1 Khaulee 6:9-11) Tej uas Yehauvas qhia peb hauv phau Vajlugkub tsuas pab kom peb tau zoo xwb. Peb hlub Yehauvas thiab xav muab siab npuab nws. Twb yog vim li ntawd, peb thiaj mloog nws lus txhua lub sijhawm, tsis hais hauv vaj hauv tsev, hauv lub koom txoos, tom tsev ua haujlwm, los yog tom tsev kawm ntawv. (Paj Lug 15:3) Xav seb koj yuav muab siab npuab Yehauvas rau lub caij twg xwb?

14. Cov niam txiv uas muab siab npuab Yehauvas yuav cob qhia lawv cov menyuam li cas?

14 Cob qhia metub menyuam. Yehauvas siv phau Vajlugkub los pab cov niam txiv kom lawv txawj cob qhia tej metub menyuam. Cov Khixatia yuav tsum ceev faj tus cwj pwm hauv lub qab ntuj no. (Efexau 2:2) Muaj tej qho chaw, cov txiv tsev xav tias, ‘Kev cob qhia menyuam yog pojniam haujlwm xwb.’ Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd. Vajtswv Txojlus qhia meej tias tus txiv tsev yuav tsum qhia nws lub cuab lub yig kom paub Yehauvas. (Efexau 6:4) Cov niam txiv uas hlub Yehauvas yeej xav kom lawv cov menyuam hlub Yehauvas thaum yau los, ib yam li Xamuyee.1 Xamuyee 3:19.

15. Yog peb muab siab npuab Yehauvas, peb yuav ua li cas ua ntej peb txiav txim siab txog tej yam tseem ceeb?

15 Txiav txim siab raws li Yehauvas pom zoo.  Yog peb muab siab npuab Yehauvas ces ua ntej peb txiav txim siab txog tej yam tseem ceeb hauv peb lub neej, peb yuav tsum xav seb Yehauvas puas pom zoo. Phau Vajlugkub thiab Yehauvas lub koom haum pab kom peb muaj tswvyim xaiv qhov zoo. Xav txog qhov teeb meem no: Muaj ib txhia niam txiv tau mus nrhiav noj rau lwm tebchaws kom thiaj khwv tau nyiaj xa mus tsev, mus yug lub cuab lub yig. Thaum lawv muaj menyuam, ib txhia kuj txiav txim siab xa tus menyuam mus rau tej txheeb ze tu, nkawd thiaj tau tes khwv. Ua li puas tsim nyog cov niam txiv coj li no? Nyob ntawm nkawd xwb, tiamsis nkawd yuav tsum xav txog lo lus nug no: ‘Yehauvas puas txaus siab yog kuv ua li no?’ (Nyeem Loos 14:12.) Ua ntej cov niam txiv yuav txiav txim siab txog tsev neeg lossis kev khwv noj khwv haus, zoo rau nkawd ua tib zoo xav seb phau Vajlugkub tau qhia li cas. Peb yuav tsum thov Yehauvas txog tej yam zoo li no, rau qhov phau Vajlugkub yeej qhia tias neeg coj tsis tau neeg tshais kauj ruam.Yelemi 10:23.

16. (1) Muaj ib leej niam tau txiav txim siab li cas? (2) Ua cas leej niam ho txiav txim tau zoo?

16 Muaj ob niam txiv tau mus ua haujlwm nyob txawv tebchaws. Thaum tus pojniam xeeb tub, nkawd yeej npaj tias yuav muab xa mus rau niam pog txiv yawg tu. Tiamsis tib lub caij ntawd Yehauvas Cov Timkhawv pib qhia Vajlugkub rau tus pojniam. Nws kawm tau tias Yehauvas xav kom leej niam leej txiv ua tus cob qhia menyuam. (Ntawv Nkauj 127:3; Paj Lug 22:6) Tus pojniam thiaj ua raws li phau Vajlugkub hais es thov Yehauvas seb nkawd yuav txiav txim li cas thiaj zoo. (Ntawv Nkauj 62:7, 8) Nws kuj nrog tus muam uas qhia Vajlugkub rau nws thiab lwm tus hauv lub koom txoos tham txog qhov no. Txawm nws cov nruab ze thiab cov phoojywg ib sij txhob kom nws xa nws tus metub mus rau niam pog txiv yawg tu los, nws pom tias ua li ntawd tsis yog lawm. Tus txiv pom tias Yehauvas Cov Timkhawv zoo siab hlo pab nws tus pojniam thiab nkawd tus metub. Ua rau tus txiv xav tsis thoob li, nws thiaj pib kawm Vajlugkub thiab nrog nws tsev neeg mus kev sib txoos. Xav seb tus pojniam zoo siab npaum li cas thaum nws pom tias Yehauvas teb nws tej lus thov lawm.

17. Thaum peb qhia Vajlugkub rau ib tug twg, lub koom haum tau cob kom peb qhia li cas?

17 Mloog lus cob qhia. Yog peb muab siab npuab Vajtswv, peb yuav mloog lub koom haum tej lus cob qhia. Lub koom haum tau qhia peb ntau yam. Cov kwvtij tau qhia tias thaum peb tabtom kawm Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? nrog ib tug twg, peb yuav tsum lauj ob peb feeb los qhia tus ntawd txog lub koom haum. Peb siv tau daim yeeb yaj kiab Mus Ua Dabtsi Tom Tsev Nceeg Vaj? thiab phau ntawv Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam? los pab lawv. Tom qab peb qhia thoob phau Vajlugkub Qhia lawd, txawm nws ua kevcai raus dej los tsis tau, peb yuav tau qhia ntxiv mus rau hauv phau “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub,” thiaj pab kom nws “nyob ruaj hauv txojkev ntseeg.” (Khaulauxi 2:7) Ua li, koj puas mloog tej uas lub koom haum hais no?

18, 19. Ua cas tsim nyog peb nco Yehauvas tshav ntuj?

18 Muaj ntau yam ua rau peb nco Yehauvas tshav ntuj! Twb yog muaj Yehauvas, peb thiaj “muaj txojsia” nyob. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:27, 28) Nws tseem pub nws Txojlus uas yog phau Vajlugkub rau peb kawm thiab. Cia peb saib nws Txojlus muaj nqes ib yam li cov Khixatia hauv Thexalaunika.1 Thexalaunika 2:13.

19 Phau Vajlugkub pab kom peb txav ze rau Yehauvas. Yehauvas kuj txav ze rau peb thiab. (Yakaunpau 4:8) Peb zoo siab kawg li uas peb Leej Txiv Yehauvas tseem hu peb los nrog nws lub koom haum thiab! Peb xav ib yam li tus sau nkauj tau hais no: “Cia li ua [Yehauvas] tsaug, rau qhov nws yog tus zoo kawg. Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov nyob mus ib txhis.” (Ntawv Nkauj 136:1) Txhua nqe hauv Ntawv Nkauj 136 muaj cov lus no: “Nws txojkev hlub uas ruaj khov nyob mus ib txhis.” Yog li ntawd, yog peb muab siab npuab Yehauvas thiab mloog nws lub koom haum tej lus cob qhia ces nws yuav pub txojsia ntev dhawv mus ib txhis rau peb thiab nws yuav tsis tso peb tseg ib zaug li!