Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | NEEG QAUM NTUJ ZOO LI CAS?

Xav Paub Txog Cov Neeg Qaum Ntuj

Xav Paub Txog Cov Neeg Qaum Ntuj

Koj puas tau xav dua tias ntuj ceeb tsheej thiab neeg qaum ntuj zoo li cas tiag? Coob leej ntau tus yeej xav paub txog qhov ntawd. Ib tiam dhau ib tiam tibneeg thiaj piav ntau zaj txog tej ntawd. Ib txhia ntseeg tias ntuj ceeb tsheej yog ib qho chaw zoo nkauj heev uas muaj tubtxib coob heev nyob. Lawv kuj ntseeg tias cov neeg zoo uas tuag lawd mus nyob saud lawm thiab. Muaj dua lwm cov ho ntseeg tias ntuj ceeb tsheej yog cov timtswv uas tibneeg teev qhov chaw nyob.

Coob leej hais tias tsis muaj leejtwg yuav paub ntuj ceeb tsheej zoo li cas tiag, vim tsis tau muaj leejtwg mus txog saud rov los. Tiamsis nco ntsoov tias Yexus Khetos twb nyob saum ntuj ceeb tsheej ua ntej nws los hauv ntiajteb. Vajtswv xub tsim nws nyob saum ntuj. Nws thiaj hais rau cov thawj coj uas nyob thawj 100 xyoo li no: “Kuv los saum ntuj los tsis yog los ua raws li kuv lub siab xwb tiamsis ua raws li tus uas txib kuv los lub siab.” Tsis tas li ntawd xwb, Yexus kuj hais rau nws cov tubtxib li no: “Hauv kuv leej Txiv lub tsev muaj chaw nyob ntau heev.” Nws hais tau li ntawd rau qhov nws twb pom kiag ntawm qhov muag lawm.​—Yauhas 6:38; 14:2.

Yexus Txiv yog Vajtswv Yehauvas. Yehauvas nyob saum ntuj ceeb tsheej. (Ntawv Nkauj 83:18) Tsis muaj leejtwg yuav paub piav txog ntuj ceeb tsheej npaum li Yehauvas thiab Yexus. Nkawd ua rau cov tub qhe ncaj ncees pom hauv nruab yog toog tias ntuj ceeb tsheej zoo li cas tiag.

Hauv zaj no peb yuav kawm seb Vajtswv cov tub qhe tau ua yog toog pom dabtsi. Thaum koj nyeem txog tej uas lawv ua yog toog pom ntawd, nco ntsoov tias ntuj ceeb tsheej tsis zoo li lub ntiajteb uas peb qhov muag pom no. Vajtswv paub tias peb noob neej nqaij tawv tsis nkag siab tias ntuj ceeb tsheej zoo li cas tiag. Vajtswv thiaj ua yog toog rau nws cov tub qhe pom kom neeg to taub mentsis. Tej yog toog no yuav pab koj nkag siab tias tej neeg qaum ntuj zoo li cas thiab lub ntuj uas lawv nyob yeej “muaj chaw nyob ntau heev” tiag.