Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 11 Hlis Xyoo 2016 | Neeg Qaum Ntuj Zoo Li Cas?

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 12 Hlis tim 26, 2016 txog lub 1 Hlis tim 29, 2017.

THAWJ ZAJ

Xav Paub Txog Cov Neeg Qaum Ntuj

Peb yeej kawm tau txog ntuj ceeb tsheej.

THAWJ ZAJ

Ua Yog Toog Pom Ntuj Ceeb Tsheej

Cov Nqe Vajlugkub qhia li cas txog Vajtswv Yehauvas, Yexus Khetos, thiab cov tubtxib saum ntuj?

Ib Leeg Niaj Hnub Txhawb Ib Leeg

Ua cas peb yuav tsum txhawb lwm tus? Yehauvas, Yexus, thiab Povlauj cov qauv pab peb txhawb lwm tus li cas? Peb yuav txhawb lwm tus li cas?

Coj Raws Kab Raws Kev Li Vajtswv Txojlus

Yehauvas yog tus uas ua txhua yam raws kab raws kev. Tsis muaj ib tug zoo li nws. Tsim nyog nws cov tibneeg coj raws kab raws kev thiab, puas yog?

Koj Puas Saib Yehauvas Txojlus Rau Nqe?

Thaum Vajtswv cov tibneeg coj raws li Vajtswv Txojlus thiab muab siab npuab nws lub koom haum, lawv tau lub neej zoo heev.

Tawm Hauv Qhov Tsaus Ntuj

Pib xyoo 100, ua cas thiaj hais tau tias Vajtswv cov tibneeg nyob tsaus ntuj nti ntawm sab kev ntseeg? Thaum twg lawv mam li tawm zuj zus los rau qhov kaj?

Lawv Dim Plaws Kev Ntseeg Cuav

Vajtswv cov tibneeg dim plaws Npanpiloo rau thaum twg?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Vajtswv puas yuav mloog thiab teb peb tej lus thov?