Cov ntsiab hauv ob phau ntawv no yog rho tawm hauv phau Vajlugkub los, sawvdaws theej tawm los tau. Tau muab txhais ua tshaj li 200 yam lus, kuj muaj ua ntau yam lus piav tes thiab. Phau Tsom Faj qhia peb txog tej xwm txheej uas tau muaj tshwm sim hauv lub qab ntuj no, raws li tej lus faj lem hauv Vajlugkub. Phau ntawv no qhia txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab txhawb kom tibneeg muaj kev ntseeg rau Yexus Khetos. Phau Tsim Dheev! qhia seb peb yuav ua li cas thiaj thev dhau tej teeb meem niaj hnub no, thiab pab kom peb tso siab rau Vajtswv tej lus cog tseg txog lub qab ntuj tshiab uas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.

Yog koj xav tau ib yam lus twg, xaiv yam lus ntawd nram no thiab nias Nrhiav. Txhua phau uas muaj ua yam lus ntawd mam li tshwm tawm.