Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 1

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Tebchaws Denmark

Tebchaws Taiwan

Tebchaws Venezuela

Tebchaws Idia

Koj puas paub Yehauvas Cov Timkhawv yog leejtwg? Tej zaum peb ib txhia kuj nrog koj ua haujlwm ua ke, nrog koj kawm ntawv thiab nrog koj koom zej koom zos. Tej zaum koj kuj tau nrog peb tham txog phau Vajlugkub dua lawm thiab. Ua li, peb yog ib co tibneeg zoo li cas xwb? Vim li cas peb ho tshaj tawm txog peb txojkev ntseeg?

Peb yog koj cov neeg zej zog. Peb los ntawm txhua haiv neeg los, tsis hais tus muaj lub meej mom twg los xij. Yav nram ntej peb nyias coj nyias ib txoj kevcai, thiab muaj tej tug twb tsis ntseeg tias muaj Vajtswv hlo li. Tiamsis peb tau siv sijhawm los ua tib zoo tshawb nrhiav tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:11) Tom qab ntawd, peb thiaj li txiav txim siab los pe hawm Vajtswv Yehauvas.

Kev kawm Vajlugkub pab tau peb. Peb txhua tus kuj yog neeg txhaum ib yam. Peb muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv ib yam li sawvdaws muaj. Tiamsis thaum peb xyaum coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, pab tau peb lub neej lawm ntau. (Ntawv Nkauj 128:1, 2) Twb yog vim li ntawd, peb thiaj mus qhia tibneeg kom paub txog tej yam zoo hauv phau Vajlugkub.

Peb coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus pab kom peb saib taus lwm leej lwm tus, coj ncaj coj ncees, thiab kom peb muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Tej ntsiab lus ntawd, pab kom peb tsev neeg txawj sib hlub thiab sib koom siab. Peb paub tias Vajtswv “tsis saib leejtwg ntsej muag,” yog li ntawd, peb suav tias txhua tus uas yog Yehauvas ib tug Timkhawv yog peb cov kwvtij nkauj muam huvsi. Peb yeej tsis cia kev nom kev tswv, thiab kev xaiv ntsej xaiv muag los cais peb. Txawm tias peb tsis muaj koob nto npe tseem ceeb dabtsi los, peb koom ib lub siab tiag tiag. Qhov no ua rau peb txawv ntawm lwm pab lwm pawg.​—Tubtxib Tes Haujlwm 4:13; 10:34, 35.

  • Yehauvas Cov Timkhawv yog ib co tibneeg zoo li cas xwb?

  • Qhov uas cov Timkhawv kawm phau Vajlugkub pab tau lawv li cas?