Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 10

Tsev Neeg Pe Hawm Vajtswv Ua Ke Li Cas?

Tsev Neeg Pe Hawm Vajtswv Ua Ke Li Cas?

Kaus Lim Qab Teb

Tebchaws Brazil

Tebchaws Australia

Tebchaws Guinea

Txij puag thaum ub los, Yehauvas yeej xav kom txhua tsev neeg siv sijhawm los nyob ua ke, sib txhawb zog thiab pab kom lawv muaj kev ntseeg rau Yehauvas. (Kevcai 6:6, 7) Txhua lub lim tiam, Yehauvas Cov Timkhawv thiaj teem sijhawm rau lawv tsev neeg los so thiab pe hawm Vajtswv ua ke. Lawv kawm tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub uas phim lawv tsev neeg. Txawm tias koj nyob ib leeg xwb los xij, siv sijhawm los tshawb nrhiav tej uas koj xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub.

Pab kom tsev neeg nrog Yehauvas sib raug zoo. “Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej.” (Yakaunpau 4:8) Thaum peb kawm Vajtswv Txojlus, peb yuav paub txog Yehauvas tus cwj pwm thiab tej haujlwm zoo uas nws tau ua. Yuav pib kawm li cas ua ntej? Tej zaum tsev neeg yuav siv sijhawm los nyeem phau Vajlugkub ua ke, thiab kawm raws li daim kom tswj, Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Khixatia. Thaum nyeem cov nqe Vajlugkub, muab faib rau ib leeg nyeem ob peb nqes, ces mam li tham seb sawvdaws kawm tau dabtsi.

Pab tsev neeg sib raug zoo. Thaum tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, yuav pab tau cov niam txiv tub haj yam sib raug zoo ntxiv. Lub sijhawm uas tsev neeg los pe hawm Vajtswv ua ke, sawvdaws yuav tsum sib txhawb, thiaj kaj siab thiab xav los koom. Zoo rau cov niam txiv xaiv tej ntsiab lus uas haum tus hlob tus yau tibsi. Cov niam txiv siv tau tej zaj kawm hauv phau Phau Tsom Faj, lossis hauv peb lub vej xaij jw.org/hmn los pab. Tej zaum zoo rau nej tham seb yuav daws tej teeb meem uas cov menyuam ntsib tom tsev kawm ntawv li cas. Yog xav saib ib zaj yeeb yaj kiab hauv JW Broadcasting (tv.jw.org) los kuj tau ces tom qab saib tas, sawvdaws mam tham ua ke. Lossis siv sijhawm los kawm cov nkauj uas yuav hu tom kev sib txoos. Tom qab ntawd, tej yim kuj noj mentsis khoom txom ncauj ua si.

Yog peb teem sijhawm txhua lub lim tiam los pe hawm Vajtswv ua ib tse neeg, yuav pab kom tsev neeg hajyam muaj siab xav kawm Vajtswv Txojlus ntxiv. Vajtswv Yehauvas yuav foom koob hmoov rau nej tes haujlwm zoo.​—Ntawv Nkauj 1:1-3.

  • Vim li cas zoo rau tsev neeg teem sijhawm los pe hawm Vajtswv ua ke?

  • Cov niam txim yuav qhia li cas tsev neeg thiaj li xav kawm Vajlugkub?