Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 11

Vim Li Cas Peb Mus Koom Tej Rooj Sib Txoos?

Vim Li Cas Peb Mus Koom Tej Rooj Sib Txoos?

Tebchaws Mexico

Tebchaws Ntsaws Mes Nis

Tebchaws Botswana

Tebchaws Nicaragua

Tebchaws Ithali

Vim li cas cov tibneeg hauv cov duab no, yuav zoo siab ua luaj li? Lawv tabtom koom ib lub rooj sib txoos. Yav thaum ub, Vajtswv cov tub qhe yeej muaj kev sib txoos, ib xyoos twg 3 zaug. Ib yam li ntawd, peb tos ntsoov lub caij uas peb cov kwvtij nkauj muam coob heev yuav tau tuaj sib txoos ua ke. (Kevcai 16:16) Txhua xyoo, Yehauvas Cov Timkhawv muaj 3 lub rooj sib txoos, uas yog 2 lub rooj sib txoos 1 hnub, thiab lub rooj sib txoos 3 hnub. Cov rooj sib txoos no pab tau peb li cas?

Cov rooj sib txoos txhawb tau ib tsoom kwvtij lub zog heev. Cov neeg Yixayee zoo siab xyiv fab kawg li thaum lawv “tuaj txoos ua ke” qhuas Yehauvas. Peb kuj zoo siab kawg li thaum peb tuaj pe hawm Vajtswv hauv tej rooj sib txoos li no. (Ntawv Nkauj 26:12; 111:1) Tej kev sib txoos no yog npaj los pab kom cov Timkhawv uas nyob lwm lub koom txoos lossis lwm lub tebchaws tau tuaj sib pom sib txhawb zog. Peb sawvdaws nyias ntim nyias su tuaj, ces thaum tav su sawvdaws thiaj tau noj mov ua ke, zeem phooj zeem ywg. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:42) Thaum peb koom cov rooj sib txoos peb pom tim ntsej tim muag tias, peb cov kwvtij nkauj muam txawj sib hlub kawg li. Thoob qab ntuj peb thiaj koom tau tib lub siab.​—1 Petus 2:17.

Cov rooj sib txoos pab txhawb kom peb nrog Yehauvas sib raug zoo. Thaum muaj ib tug qhia kom cov neeg Yixayee “nkag siab” Vajtswv Txojlus, yeej pab tau lawv heev. (Nehemi 8:8, 12) Ib yam li ntawd, peb zoo siab heev thaum peb tau hnov tej lus qhuab qhia hauv cov rooj sib txoos. Txhua lub rooj sib txoos muaj ib lub ntsiab uas rho ntawm phau Vajlugkub los. Cov kwvtij npaj tej lus qhuab qhia raug siab kawg li, thiab npaj tej yeeb yam uas yuav pab peb coj raws li Vajtswv lub siab nyiam. Muaj cov uas qhia txog lawv lub neej seb lawv peem li cas thiaj ua tau ib tug Khixatia hauv lub qab ntuj phem no. Hauv cov rooj sib txoos 3 hnub, muaj ib zaj yeeb yam ntsig txog phau Vajlugkub uas qhia kom peb paub coj niaj hnub no. Hauv txhua lub rooj sib txoos, cov uas tau muab lawv lub neej cob rau Yehauvas, yuav los ua kevcai raus dej rau sawvdaws saib.

  • Vim li cas cov rooj sib txoos yog ib lub caij uas sawvdaws zoo siab kawg li?

  • Yog tias koj mus koom ib lub rooj sib txoos yuav pab tau koj li cas?