Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam?

 ZAJ KAWM 20

Pab Uas Ntaus Thawj Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Pab Uas Ntaus Thawj Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Pab uas ntaus thawj nyob thawj 100 xyoo

Nyeem pab uas ntaus thawj tsab ntawv

Nyob rau thawj 100 xyoo, muaj ib pab kwvtij los sawv cev rau cov xaiv tseg mus saum ntuj. Pab kwvtij no yog “cov tubtxib thiab cov saib xyuas cov ntseeg hauv lub nroog Yeluxalees.” Lawv yog cov uas pab ntaus thawj thiab txiav txim txog tej yam tseem ceeb rau tag nrho lub koom txoos. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:2) Ua ntej lawv txiav txim siab ua ib yam twg, lawv yuav tsum tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus thiab cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:25) Niaj hnub no, peb coj raws nraim li tus qauv ntawd thiab.

Vajtswv siv pab no los ua raws li nws lub siab nyiam. Pab Uas Ntaus Thawj yog ib pab kwvtij uas yog cov xaiv tseg mus saum ntuj. Lawv mob siab tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus heev. Lawv yog ib co kwvtij uas twb ntsib ntau yam los lawm, lawv thiaj paub saib xyuas haujlwm kom tiav, thiab teb tau tej lus nug ntawm sab kev ntseeg. Txhua lub lim tiam lawv sablaj txog tej uas peb cov kwvtij nkauj muam cheem tsum thoob ntiajteb. Ib yam li cov kwvtij nyob thawj 100 xyoo, niaj hnub no Pab Uas Ntaus Thawj sau ntawv lossis txib ib co kwvtij mus ncig xyuas thiab cob qhia cov koom txoos los ntawm Vajtswv Txojlus. Yehauvas cov tibneeg thoob ntiajteb thiaj koom tau ib lub siab los coj tib yam nkaus. (Tubtxib Tes Haujlwm 16:4, 5) Pab Uas Ntaus Thawj yog cov saib xyuas tes haujlwm npaj zaub mov ntawm sab kev ntseeg. Lawv txhawb kom sawvdaws muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tso ua ntej, thiab lawv tsa ib co kwvtij los tuav haujlwm rau lub koom haum.

Lawv cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev. Pab Uas Ntaus Thawj tos ntsoov Yehauvas, tus uas kav ib puas tsav yam. Lawv vam khom kev pab los ntawm Yexus uas yog lub Taubhau rau lub koom txoos. (1 Khaulee 11:3; Efexau 5:23) Lawv zoo siab hlo ntaus thawj leg num rau lub koom haum. Tiamsis lawv tsis tswj sawvdaws li tej nom tswv. Lawv zoo siab hlo nrog cov xaiv tseg, “raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua qhov.” (Qhia Tshwm 14:4) Pab Uas Ntaus Thawj yeej paub tias peb thov Vajtswv Yehauvas pab lawv. Lawv yeej nco peb txiaj ntsim kawg li.

  • Nyob thawj 100 xyoo, leejtwg yog pab uas ntaus thawj?

  • Niaj hnub no, Pab Uas Ntaus Thawj nrhiav kev pab li cas los ntawm Vajtswv?