Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 28

Peb Lub Vej Xaij Qhia Txog Dabtsi?

Peb Lub Vej Xaij Qhia Txog Dabtsi?

Fab Kis Teb

Tebchaws Poland

Tebchaws Russia

Yexus Khetos hais rau nws cov thwjtim tias: “Nej cia li ci tab meeg neeg sawvdaws kom lawv thiaj pom nej tej haujlwm zoo thiab qhuas nej leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.” (Mathai 5:16) Yog li ntawd, peb thiaj siv koos pis tawj thiab lub Is Taws Nej los pab peb ua raws li Yexus cov lus. Peb lub tseem vej xaij hu ua jw.org/hmn. Yog tias xav paub seb Yehauvas Cov Timkhawv ntseeg li cas thiab lawv ua tej haujlwm zoo li cas, mus tshawb nrhiav hauv lub vej xaij no. Lub vej xaij no qhia txog dabtsi xwb?

Lub vej xaij no siv phau Vajlugkub los teb tej lus nug uas sawvdaws muaj. Koj puas xav paub txog tej yam tseem ceeb uas tibneeg nug txog? Hauv lub vej xaij no muaj 2 daim ntawv tseb hu ua Kev Txom Nyem Puas Yuav Muaj Hnub Kawg? thiab Cov Tuag Puas Yuav Sawv Tau Rov Los Ua Neej Nyob Tiag? Ob daim ntawv no tau muab txhais ua 600 tawm yam lus. Lub vej xaij no kuj muaj phau Vajlugkub Askiv New World Translation txhais ua 130 tawm yam lus thiab. Muaj ntaub ntawv Vajlugkub ntau heev. Muaj ib phau ntawv hu ua Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? thiab muaj Phau Tsom Faj thiab Awake! nyob hauv tibsi. Cov ntawv no muaj ib txhia twb muab kaw tau suab lawm. Yog xav muab theej tawm ua MP3 los mloog, lossis thau los saib ua PDF thiab EPUB los kuj tau. Yog koj muab luam tawm ua lwm yam lus los tau thiab. Hauv lub vej xaij no kuj muaj cov yeeb yaj kiab los ua ntau yam lus piav tes. Kuj muaj tej nqe Vajlugkub uas tau muab nyeem, raug siab cuag li yog ua ib zaj yeeb yam tiag tiag. Tsis tas li ntawd xwb, kuj muaj tej yeeb yaj kiab ntsig txog phau Vajlugkub, thiab tej suab nkauj, rau koj theej tawm los mloog huv tibsi.

Xov xwm tseeb txog Yehauvas Cov Timkhawv. Hauv lub vej xaij kuj muaj tej xov xwm tshiab thiab tej yeeb yaj kiab ntsig txog Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm thoob qab ntuj. Kuj qhia txog tej xwm txheej uas peb raug thiab txog tes haujlwm uas peb tau ua los pab cov uas raug kev txom nyem. Yog tias koj xav paub seb cov rooj sib txoos 3 hnub teem rau lub caij twg thiab nyob lub nroog twg, lossis yog koj xav paub txog lub caij zoo ncig xyuas ib ceg Npe-ee twg, lub vej xaij kuj qhia txog tej ntawd tibsi.

Vim muaj tej twj zoo li no, peb thiaj zoo yam li lub teeb uas tsom qhov tseeb ci mus txog qab teb, qaum teb, hnub tuaj, hnub poob tibsi. Thoob ntiajteb, tsis hais cov uas nyob puag nram Antarctica los kuj tau hnov txog qhov tseeb lawm thiab. Peb thov kom Yehauvas Txojlus ‘nthuav sai sai’ mus txog qab ntuj kawg, kom Vajtswv thiaj tau koob meej.​—2 Thexalaunika 3:1.

  • Lub vej xaij jw.org/hmn pab tibneeg kawm qhov tseeb hauv phau Vajlugkub li cas?

  • Koj xav tshawb nrhiav dabtsi hauv peb lub vej xaij?