Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 5

Vim Li Cas Zoo Rau Koj Mus Koom Kev Sib Txoos?

Vim Li Cas Zoo Rau Koj Mus Koom Kev Sib Txoos?

Tebchaws Argentina

Tebchaws Sierra Leone

Tebchaws Belgium

Tebchaws Malaysia

Coob leej ntau tus tsis xav mloog tej xibhwb thiab tej thawj coj qhia lawm. Lawv pom tias txawm lawv mus koom los, cov thawj coj ntawd yeej teb tsis tau lawv tej lus nug, thiab nplig tsis tau lawv lub siab. Tiamsis, vim li cas ho zoo rau koj tuaj koom Yehauvas Cov Timkhawv tej kev sib txoos? Tej kev sib txoos ntawd yuav pab tau koj li cas?

Yuav pab koj muaj kev xyiv fab vim sawvdaws txawj sib hlub sib pab. Nyob rau thawj 100 xyoo, cov Khixatia yeej muaj ntau lub koom txoos los pe hawm Vajtswv. Lawv sib txoos los kawm Vajtswv Txojlus thiab ib leeg txhawb ib leeg lub zog. (Henplais 10:24, 25) Lawv thiaj suav tias cov ntseeg hauv lub koom txoos yog lawv cov kwvtij nkauj muam. (2 Thexalaunika 1:3; 3 Yauhas 14) Niaj hnub no, peb xyaum tus qauv ntawd, peb thiaj muaj kev xyiv fab tib yam nkaus li thaum ub thiab.

Yuav txawj siv phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Peb xyaum tus qauv uas teev tseg hauv phau Vajlugkub, uas qhia kom cov txivneej, thiab tej pojniam menyuam sawvdaws tuaj sib sau ua ke mloog Vajtswv Txojlus. Yuav muaj cov uas txawj qhuab qhia, kom peb thiaj paub siv phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, los pab peb lub neej. (Kevcai 31:12; Nehemi 8:8) Txhua tus puavleej muaj feem teb thiab hu nkauj qhuas Yehauvas. Tej no qhia tias peb muaj kev cia siab rau Yehauvas.​—Henplais 10:23.

Yuav txhawb koj txojkev ntseeg rau Vajtswv ntxiv. Yav thaum ub tus tubtxib Povlauj tau hais rau ib lub koom txoos tias: “Rau qhov kuv xav xav pom nej, xwv . . . ib leeg yuav txhawb ib leeg lub zog ntawm kuv thiab nej txojkev ntseeg.” (Loos 1:11, 12) Thaum peb mus kev sib txoos tsis tu ncua, peb cov kwvtij nkauj muam yeej txhawb tau peb txojkev ntseeg kawg li tiag. Lawv pab kom peb coj lub neej dawb huv li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus.

Thov tuaj koom peb txojkev sib txoos, xwv koj thiaj li tau txais tej koob hmoov no. Peb zoo siab tos txais koj. Peb yeej tsis sau nyiaj tom peb tej kev sib txoos.

  • Niaj hnub no, peb coj peb tej kev sib txoos raws li tus qauv twg?

  • Yog tias peb mus koom tej kev sib txoos, yuav pab tau peb li cas?