Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 7

Peb Tej Kev Sib Txoos Zoo Li Cas?

Peb Tej Kev Sib Txoos Zoo Li Cas?

Tebchaws New Zealand

Nyiv Pooj Teb

Tebchaws Uganda

Tebchaws Lithuania

Nyob rau thawj 100 xyoo, thaum cov Khixatia sib txoos ua ke, lawv hu nkauj, thov Vajtswv thiab kawm Vajtswv Txojlus. Lawv tsis ua kevcai dabtsi. (1 Khaulee 14:26) Thaum koj tuaj koom peb tej kev sib txoos, peb kuj coj ib yam li ntawd thiab.

Muaj lus qhuab qhia los ntawm phau Vajlugkub uas pab tau peb niaj hnub no. Hnub 6 (Saturday) los yog Hnub 7 (Sunday), lub koom txoos tuaj sib sau ua ke mloog ib zaj lus qhuab qhia los ntawm phau Vajlugkub, uas ntev li 30 feeb. Cov lus qhuab qhia ntawd, yuav qhia seb Vajtswv Txojlus pab tau peb lub neej li cas niaj hnub no. Zoo rau peb nqa peb phau Vajlugkub mus, peb thiaj nthuav tau cov nqe Vajlugkub los nyeem. Tom qab zaj lus qhuab qhia, yuav muaj lus nug lus teb los ntawm Phau Tsom Faj, kawm ntev li 1 txoos teev. Phau Tsom Faj yuav pab kom peb paub coj lub neej raws li phau Vajlugkub qhia. Yehauvas Cov Timkhawv muaj 110,000 tawm lub koom txoos nyob thoob qab ntuj, lawv puavleej kawm tib yam nkaus.

Muaj kev kawm kom peb txawj qhia Vajlugkub. Txhua lub lim tiam, peb kuj muaj kev sib txoos los xyaum qhia Vajlugkub thiab. Hmo ntawd yuav muab ua 3 ntus kawm. Txojkev sib txoos no hu ua Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Khixatia thiab peb yuav siv phau Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Khixatia Phau Kawm los kawm. Ntu 1 hu ua Vajtswv Tej Lus Nyiaj Lus Kub thiab yuav kawm tej yam tseem ceeb hauv cov nqe Vajlugkub uas nyeem rau lub lim tiam ntawd. Ntu 2 hu ua Rau Siab Ua Vajtswv Tes Haujlwm thiab yuav muaj tej yeeb yam seb yuav hais li cas thaum nrog lwm tus tham txog phau Vajlugkub. Muaj ib tug kwvtij yuav ua tus saib xyuas, thiab qhia seb sawvdaws yuav tau xyaum li cas lawv thiaj txawj nyeem ntawv thiab qhia Vajlugkub. (1 Timaute 4:13) Ntu 3 hu ua Lub Neej Khixatia thiab yuav qhia txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, seb yuav siv ua neej li cas. Kuj muaj lus nug lus teb, kom peb yimhuab nkag siab tej tob tob hauv phau Vajlugkub.

Thaum koj tuaj koom peb tej kev sib txoos, koj yeej yuav nyiam rau qhov tej kev sib txoos yuav pab koj paub txog phau Vajlugkub tiag.​—Yaxaya 54:13.

  • Koj yuav kawm tau dabtsi thaum koj tuaj koom Yehauvas Cov Timkhawv?

  • Koj xav tuaj koom txojkev sib txoos twg?