Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 22

Cov Tsev Npe-ee Ua Haujlwm Dabtsi?

Cov Tsev Npe-ee Ua Haujlwm Dabtsi?

Tebchaws Solomon Islands

Tebchaws Canada

Tebchaws South Africa

Cuab kwvtij Npe-ee siv zog txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo hauv lawv lub tebchaws lossis tej tebchaws uas nyob ib ncig lawv. Lawv muaj ntau yam haujlwm ua. Ib txhia pab txhais lus, luam ntaub ntawv, saib xyuas lub txhab rau ntawv, kaw lus, kaw nkauj, ua yeeb yaj kiab, thiab lwm yam uas ceg ntawd cheem tsum.

Pab Uas Saib Xyuas Ib Ceg. Pab Uas Ntaus Thawj tsa ib pab txwj laus los saib xyuas txhua ceg. Ib pab twg, muaj tshaj li 3 tug txwj laus tuav haujlwm. Lawv yuav tsum qhia rau Pab Uas Ntaus Thawj txog tej haujlwm hauv ceg uas lawv saib xyuas ntawd, seb muaj tiav li cas lawm, thiab seb puas muaj teeb meem dabtsi. Vim lawv xa xov li no, Pab Uas Ntaus Thawj thiaj paub npaj tej ntaub ntawv, thiab tej lus qhuab qhia rau cov koom txoos thiab rau cov rooj sib txoos, rau yav tom hauv ntej. Muaj ib co txwj laus uas sawv cev rau Pab Uas Ntaus Thawj uas mus ncig xyuas tej ceg nyob lwm tebchaws. Lawv mus txhawb thiab cob qhia pab txwj laus uas saib xyuas tej ceg ntawd. (Paj Lug 11:14) Lub caij uas lawv mus xyuas ib ceg twg, yuav muaj tej lus qhuab qhia tshwj xeeb heev rau cov koom txoos hauv ceg ntawd. Tus kwvtij uas sawv cev rau hauv paus loj kuj muaj lus qhuab qhia rau sawvdaws thiab.

Pab txhawb cov koom txoos. Thaum yuav tsa dua ib lub koom txoos tshiab, Npe-ee muaj cov kwvtij tshuaj seb puas tsim nyog tsa. Npe-ee kuj muaj cov kwvtij saib xyuas cov tho kev, cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws, thiab cov kwvtij saib xyuas thaj tsam. Tsis tas li ntawd xwb, Npe-ee muaj cov kwvtij saib xyuas tej rooj sib txoos, thiab tej ntaub ntawv uas xa tawm mus rau cov koom txoos tau siv. Thaum yuav tsa ib lub Tsev Nceeg Vaj twg, lawv kuj saib xyuas tibsi thiab. Txhua yam haujlwm uas sawvdaws ua hauv Npe-ee yog pab txhawb kom peb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tiav.​—1 Khaulee 14:33, 40.

  • Pab Uas Saib Xyuas Ib Ceg txhawb Pab Uas Ntaus Thawj li cas?

  • Npe-ee ua tej haujlwm zoo li cas xwb?