Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 2

Vim Li Cas Peb Hu Ua Yehauvas Cov Timkhawv?

Vim Li Cas Peb Hu Ua Yehauvas Cov Timkhawv?

Nau-a

Aplahas thiab Xala

Mauxe

Yexus Khetos

Coob leej xav tias Yehauvas Cov Timkhawv yog lub npe tis rau ib pawg ntseeg tshiab xwb. Tiamsis 2,700 xyoo dhau los, phau Vajlugkub twb muab Vajtswv cov tub qhe hu ua nws cov “timkhawv” thiab. (Yaxaya 43:10-12) Yav tas los peb hu ua Cov Tub Kawm Vajlugkub, tiamsis xyoo 1931 peb tau saws lub npe hu ua Yehauvas Cov Timkhawv. Vim li cas peb ho xaiv lub npe ntawd?

Lub npe ntawd qhia tias peb tus Vajtswv yog leejtwg. Thaum neeg tshawb nrhiav cov ntaub ntawv txheej thaud, lawv pom tias Vajtswv lub npe Yehauvas nyob rau hauv phau Vajlugkub tshaj li 7,000 zaus. Tiamsis tom qab no thaum tibneeg txhais phau Vajlugkub, lawv muab lub npe ntawd hloov ua Tus Tswv, Vajtswv thiab Yawmsaub lawm. Tiamsis tus tseem Vajtswv twb qhia rau Mauxe tias nws lub npe hu ua Yehauvas. Vajtswv Yehauvas hais tias: “No yog kuv lub npe mus ib txhis.” (Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia) Vajtswv Yehauvas lub npe qhia tias nws tsis muaj feem nrog tej vajtswv cuav. Zoo siab kawg li uas peb tau ris lub npe dawb huv ntawd.

Lub npe ntawd qhia tias peb tes haujlwm yog dabtsi. Txij tiam uas Vajtswv tus tub qhe Anpee nyob los txog niaj hnub nimno, yeej muaj neeg ua timkhawv txog Yehauvas. Ib tiam dhau ib tiam, Vajtswv cov tub qhe xws li Nau-a, Aplahas, Xala, Mauxe, thiab Davi puavleej ua timkhawv txog Yehauvas. (Henplais 11:4–12:1) Zoo ib yam li tus neeg uas ua timkhawv hauv tsev tu plaub, peb kuj ua timkhawv txog peb tus Vajtswv, kom sawvdaws thiaj paub qhov tseeb txog nws.

Peb xyaum li Yexus. Phau Vajlugkub muab Yexus hu ua tus “timkhawv uas tso siab tau thiab muaj tseeb.” (Qhia Tshwm 3:14) Yexus yeej hais tias nws ‘qhia Vajtswv lub npe rau sawvdaws paub’ thiab nws ‘tau ua timkhawv txog txojkev tseeb’ ntsig txog Vajtswv. (Yauhas 17:26; 18:37) Yog li ntawd, cov neeg uas xav ua Khetos cov tseem thwjtim, yuav tsum hu Vajtswv lub npe thiab qhia lub npe ntawd rau txhua tus paub. Yehauvas Cov Timkhawv niaj hnub xyaum li no.

  • Vim li cas Cov Tub Kawm Vajlugkub ho muab lawv lub npe hloov ua Yehauvas Cov Timkhawv?

  • Yehauvas cov tub qhe ua timkhawv txog nws tau ntev li cas lawm?

  • Leejtwg yog Yehauvas tus Timkhawv zoo tshaj plaws?