Vajtswv xav kom peb tau nyob kaj siab lug hauv lub ntiajteb no mus ib txhis!

Tej zaum koj yuav xav tias, ‘Puas yuav muaj tau li ntawd tiag?’ Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yeej yuav ua tau li ntawd. Vajtswv thiaj xav kom peb kawm txog lub Nceeg Vaj ntawd thiab kawm txog nws lub ntsiab rau peb.​—Ntawv Nkauj 37:11, 29; Yaxaya 9:7.

Vajtswv xav kom peb tau zoo.

Ib yam li leej txiv xav kom nws tej menyuam tau zoo, peb Leej Txiv saum ntuj kuj xav kom peb tau zoo thiab. Nws yeej xav kom peb muaj kev zoo siab mus ib txhis. (Yaxaya 48:17, 18) Vajtswv cog lus tias “tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav nyob mus ib txhis.”​—1 Yauhas 2:17.

Vajtswv xav kom peb taug nws txojkev.

Phau Vajlugkub qhia tias tus Tswv Tsim ‘yuav qhia nws txojkev rau peb taug.’ (Yaxaya 2:2, 3) Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau “xaiv ib pawg tawm” los ua nws haiv neeg. Thoob plaws ntiajteb, lawv yog cov uas pab kom tibneeg los paub txog Vajtswv lub ntsiab.​—Tubtxib Tes Haujlwm 15:14.

Vajtswv xav kom peb koom siab pe hawm nws.

Txojkev pe hawm Yehauvas yuav pab kom tibneeg sib koom siab thiab txawj sib hlub tiag. (Yauhas 13:35) Niaj hnub no, cov neeg twg yog cov uas pab kom tibneeg sib koom siab pe hawm Vajtswv? Yog tias koj xav paub seb cov neeg ntawd yog leejtwg, siv sijhawm los nyeem phau ntawv no.