Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 8

Vim Li Cas Peb Thiaj Tseev Zam Mus Kev Sib Txoos?

Vim Li Cas Peb Thiaj Tseev Zam Mus Kev Sib Txoos?

Tebchaws Iceland

Tebchaws Mexico

Tebchaws Guinea-Bissau

Tebchaws Philippines

Koj puas pom cov duab hauv phau ntawv no? Yehauvas Cov Timkhawv tseev zam mus koom kev sib txoos. Vim li cas peb ho ua li ntawd?

Hnav zoo los hwm Vajtswv. Vajtswv yeej tsis yog saib rau peb lub cev sab nraud xwb. (1 Xamuyee 16:7) Tiamsis thaum peb sib txoos pe hawm nws, peb xav qhia tias peb hwm Vajtswv thiab hwm cov kwvtij nkauj muam uas nrog peb pe hawm Vajtswv. Yog tias peb yuav mus cuag ib tug txiav txim hauv tsev tu plaub, peb yeej hnav kom tsim nyog thiaj saib taus nws lub meej mom, puas yog? Ib yam li ntawd thiab, thaum peb sib txoos ua ke pe hawm Vajtswv, tsim nyog peb hwm Yehauvas, “Tus uas txiav txim tag nrho hauv lub ntiajteb,” thiab saib taus qhov chaw uas peb siv los pe hawm nws.​—Chiv Keeb 18:25.

Hnav zoo kom lwm tus paub tias peb coj li cas. Phau Vajlugkub qhia cov Khixatia “hnav tsoos kom phim thiab tsim nyog.” (1 Timaute 2:9, 10) Qhov uas peb “hnav tsoos kom phim thiab tsim nyog” qhia tias, peb tsis lam hnav tej khaubncaws cuas cuas qab, lossis ua rau lwm tus xav phem txog peb. Peb kuj tsis lam hnav ua dog ua dig, hle zab hle zuav. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, yeej qheb kev rau peb nyias xaiv nyias ib yam tsoos hnav. Tiamsis yog peb paub xaiv, yuav “ua rau luag qhuas Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej,” tsis tas peb yuav hais ib los li. (Titau 2:10; 1 Petus 2:12) Thaum peb hnav zoo mus kev sib txoos, yuav pab kom lwm tus hwm thiab saib taus txojkev pe hawm Yehauvas.

Peb zoo siab tos txais txhua tus tuaj hauv lub Tsev Nceeg Vaj. Tsis txhob xav tias tsis muaj khaub ncaws zoo hnav ces tsis kam tuaj tshwm li. Nco ntsoov tias, tsis tas koj yuav hnav tej tsoos kim kim zoo zoo heev. Tsuas hnav kom zoo saib thiab du lug xwb.

  • Thaum peb mus pe hawm Vajtswv, puas tseem ceeb rau peb tseev zam kom zoo?

  • Peb yuav tsum xyaum phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus twg, thaum peb xaiv khaub ncaws hnav?