Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 6

Kev Sib Raug Zoo Nrog Cov Khixatia Pab Tau Peb Li Cas?

Kev Sib Raug Zoo Nrog Cov Khixatia Pab Tau Peb Li Cas?

Tebchaws Madagascar

Tebchaws Norway

Tebchaws Lenpanoo

Tebchaws Ithali

Yehauvas Cov Timkhawv thoob ntiajteb mus koom lawv tej kev sib txoos tsis tu ncua. Txawm yog muaj ib lub hav zoov tsaus nti lossis ib kob nag xob nag cua hlob heev los, peb yuav ua siab tawv qhawv mus koom kom tau. Muaj dua lwm cov, ua ib hnub haujlwm sab kawg los, lawv yeej npaj siab mus koom kom tau thiab. Vim li cas Yehauvas Cov Timkhawv yuav mob siab ua luaj mus koom nrog cov ntseeg?

Yuav pab peb nyiaj dhau kev nyuaj siab. Povlauj sau li no rau cov ntseeg hauv lub koom txoos: “Ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog.” (Henplais 10:24) Povlauj tus nru lus yog kom cov ntseeg sib nug moo thiaj sib raug zoo. Nws xav kom peb ib leeg mob siab txog ib leeg. Yog tias peb siv sijhawm nrog cov kwvtij hauv lub koom txoos ua ke, peb yuav pom tias lawv kuj tau ntsib tej kev nyuaj siab uas peb raug lawm thiab. Tej zaum lawv yuav pab tswvyim rau peb, xwv peb thiaj tiv dhau.

Pab kom peb muaj kev sib raug zoo. Tom tej kev sib txoos, tsis yog peb lam mus li tus qhua xwb. Tiamsis peb yeej zoo li ib tse neeg ntag. Peb kuj siv sijhawm ua ke mus ua si thiab. Thaum peb siv sijhawm ua ke li no, peb hajyam muaj kev sib hlub sib pab, vim peb pom tej yam zoo uas peb cov kwvtij nkauj muam tau ua. Thaum lawv muaj kev ntxhov siab peb yuav mob siab txog lawv, thiab nqes tes pab lawv tamsid. (Paj Lug 17:17) Qhov uas peb nrog txhua tus hauv lub koom txoos ua ke, qhia tias peb “mob siab” lawv tib yam.​—1 Khaulee 12:25, 26.

Yehauvas Cov Timkhawv yog cov uas nrhiav kev los ua li Vajtswv lub siab nyiam. Peb txhawb kom koj nrog peb sib cog phoojywg. Tsis txhob cia ib yam dabtsi txwv tau koj.

  • Vim li cas ho zoo rau peb nrog cov uas mus tom kev sib txoos, sib cog phoojywg?

  • Ua li koj puas xav mus ntsib cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos thiab?