Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 23

Peb Ua Li Cas Thiaj Sau Thiab Txhais Tau Peb Tej Ntaub Ntawv?

Peb Ua Li Cas Thiaj Sau Thiab Txhais Tau Peb Tej Ntaub Ntawv?

Chav Sau Ntawv, Tebchaws U.S.A.

Kaus Lim Qab Teb

Tebchaws Armenia

Tebchaws Burundi

Tebchaws Sri Lanka

Peb tau muab peb tej ntaub ntawv txhais ua 750 tawm yam lus. Vim li cas? Vim peb xav tshaj tawm “txoj xov zoo” rau “txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yam lus thiab txhua haiv neeg.” (Qhia Tshwm 14:6) Tes haujlwm sau thiab txhais lus nyuaj heev, ua li cas peb thiaj li ua tau? Vim muaj peb cov kwvtij uas nyob thoob ntiajteb los pab peb sau thiab muaj ib pab Timkhawv uas kub siab txhais lus los pab peb muab txhais tawm ua lwm yam lus.

Xub muab cov ntaub ntawv sau ua lus Askiv. Lub hauv paus loj muaj ib Chav Sau Ntawv. Pab Uas Ntaus Thawj yog cov uas saib xyuas chav sau ntawv no. Chav no faib haujlwm rau cov neeg sau ntawv ua. Cov kwvtij uas sau ntaub ntawv tsis yog nyob rau lub hauv paus loj xwb, ib txhia ua haujlwm hauv lwm lub Npe-ee nyob txawv tebchaws thiab. Vim li no, lawv thiaj paub sau txog ntau haiv neeg tej kev coj noj coj ua, xwv thiaj raug txhua haiv neeg siab.

Xa mus rau cov txhais lus. Tom qab sau tau ib yam tiav thiab cov kwvtij pom tias zoo lawm, mam li xa hauv koos pis tawj (computer) mus rau cov txhais lus thoob ntiajteb. Cov txhais lus mam li muab txhais ua lawv yam lus. Lawv ua tib zoo npaj thiab tshawb nrhiav, kom txhais raug lub ntsiab ntawm cov lus Askiv.​—Laj Lim Tswvyim 12:10.

Tej koos pis tawj pab peb ua haujlwm tiav sai. Lub koos pis tawj hloov tsis tau tibneeg chaw los sau ntaub sau ntawv thiab txhais lus. Tiamsis tamsim no muaj ntau yam twj hauv cov koos pis tawj los pab peb tshawb nrhiav lus Askiv thiab lwm yam lus. Yehauvas Cov Timkhawv tau tsim ib yam twj hu ua Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS). MEPS kaw tau ntau pua hom tsiaj ntawv nyob rau hauv. Cov kwvtij siv MEPS los pab lawv nruab duab rau cov ntaub ntawv uas sau tiav lawm, mam li xa tawm mus luam rau sawvdaws tau nyeem.

Txawm tias muaj ob peb txhiab tus paub yam lus ntawd xwb los, peb yeej zoo siab hlo muab tej ntaub ntawv Vajlugkub txhais ua lawv yam lus. Vim li cas peb kub siab txhais lus ua luaj li? Vim tias Yehauvas “xav kom ib tsoom neeg sawvdaws tau txais kev dim thiab paub txojkev tseeb.”​—1 Timaute 2:3, 4.

  • Ua li cas thiaj sau tau peb cov ntaub ntawv?

  • Vim li cas ho muab peb cov ntaub ntawv txhais ua ntau yam lus ua luaj?