Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 3

Ua Li Cas Thiaj Rov Qab Nrhiav Tau Qhov Tseeb?

Ua Li Cas Thiaj Rov Qab Nrhiav Tau Qhov Tseeb?

Cov Tub Kawm Vajlugkub lub caij 1870

Thawj Phau Tsom Faj, ua lus Askiv xyoo 1879

Phau Tsom Faj niaj hnub no

Phau Vajlugkub twb qhia tseg lawm tias tom qab Khetos tuag, yuav muaj ib txhia Khixatia sawv tawm tsam thiab ntxeev Vajtswv Txojlus. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:29, 30) Tau muaj raws nkaus li cov lus ntawd. Ib txhia pib muab tej kevcai cuav los txuam nrog Yexus tej lus qhia. Thaum kawg thiaj muaj cov Khixatia cuav lawm. (2 Timaute 4:3, 4) Niaj hnub no, peb yuav ua li cas peb thiaj paub tseeb tias phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag?

Txog caij rau Yehauvas nthuav qhov tseeb tawm. Yehauvas twb qhia ua ntej lawm tias thaum ‘txog lub sijhawm kawg, neeg yuav nkag siab qhov tseeb zuj zus.’ (Daniyee 12:4) Thaum txog xyoo 1870, muaj ib pawg tau koom siab tshawb nrhiav qhov tseeb vim lawv pom tias ntau txojkev ntseeg tsis qhia raws li Vajlugkub. Lawv thiaj pib tshawb nrhiav seb phau Vajlugkub qhia li cas tiag. Yehauvas tau foom koob hmoov rau lawv thiab qheb kev rau lawv los paub qhov tseeb.

Lawv xav paub qhov tseeb lawv thiaj ua tib zoo tshawb nrhiav Vajlugkub. Cov Tub Kawm Vajlugkub yav thaud kub siab lug tshawb nrhiav Vajlugkub ib yam li peb thiab. Lawv kawm ib lub ntsiab zuj zus hauv phau Vajlugkub. Thaum lawv nyeem txog ib nqes Vajlugkub twg uas nyuaj to taub, lawv nrhiav kom tau lwm nqe Vajlugkub los txhais tawm lub ntsiab. Lawv ua tib zoo muab tej uas lawv tshawb nrhiav tau, piv rau phau Vajlugkub. Ces thaum lawv sawvdaws tham sib haum lawd, lawv mam li muab sau tseg cia. Lawv siv cov nqe Vajlugkub rov qab los txhais cov nqe Vajlugkub xwb, lawv thiaj pom qhov tseeb txog Vajtswv lub npe thiab lub Nceeg Vaj. Lawv thiaj nkag siab txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab noob neej. Lawv kuj kawm tau tias ua li cas rau cov tuag lawm, thiab kawm tau tias Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Tej no tso tau lawv dim ntawm tej kev lig kevcai cuav.​—Yauhas 8:31, 32.

Thaum txog xyoo 1879, Cov Tub Kawm Vajlugkub pom tias txog caij rau lawv muab qhov tseeb tshaj tawm rau sawvdaws hnov. Pib xyoo ntawd, lawv pib luam tawm phau ntawv hu ua Phau Tsom Faj Tshaj Tawm Txog Yehauvas Lub Nceeg Vaj. Peb tseem niaj hnub luam phau ntawv no. Nimno peb qhia Vajlugkub txog 240 lub tebchaws. Thiab peb tau muab tej ntaub ntawv Vajlugkub txhais ua 750 tawm yam lus. Qhov tseeb tau huaj vam rau txhua qhov chaw lawm tiag!

  • Tom qab Khetos tuag, ua li cas rau qhov tseeb hauv phau Vajlugkub lawd?

  • Vim li cas peb thiaj rov qab kawm tau qhov tseeb hauv phau Vajlugkub?