Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 19

Tus Qhev Ncaj Thiab Ntse Yog Leejtwg?

Tus Qhev Ncaj Thiab Ntse Yog Leejtwg?

Tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg pab tau peb

Ua ntej Yexus yuav tuag, nws tau nrog Petus, Yakaunpau, Yauhas, thiab Anru lawv 4 leeg tham. Thaum nws tabtom qhia lawv txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim rau lub caij kawg, nws tau nug lawv li no: “Leejtwg yog tus qhev ncaj thiab ntse uas tus lospav tsa saib xyuas cov tub qhe thiab faib mov rau lawv noj raws sijhawm?” (Mathai 24:3, 45; Malakau 13:3, 4) Yexus cov lus no qhia tias, nws yog lawv tus “lospav.” Thaum txog lub sijhawm kawg, nws mam li tsa ib pab neeg los faib zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau nws cov thwjtim noj. Ua li, tus qhev ncaj thiab ntse no yog leejtwg?

Tus qhev yog ib pab tsawg tsawg ntawm cov uas Yexus xaiv tseg. Tus “qhev ncaj thiab ntse” yuav ua tus faib zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau cov uas pe hawm Yehauvas. Peb tos nrhw tus qhev ncaj thiab ntse los ‘faib mov rau sawvdaws noj raws sijhawm.’​—Luka 12:42.

Tus qhev saib xyuas Vajtswv tej cuab txhiaj cuab tam. (Luka 12:44) Yexus tsa tus qhev ncaj thiab ntse los tuav tes haujlwm saib xyuas Yehauvas lub koom haum, feem hauv ntiajteb no. Lawv saib xyuas tej vaj tse, nyiaj txiag; lawv coj kev rau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo; thiab lawv cob qhia sawvdaws los ntawm lub koom txoos. Yuav kom peb tau zaub mov ntawm sab kev ntseeg raws sijhawm, tus “qhev ncaj thiab ntse” tau luam tawm tej ntaub ntawv Vajlugkub ntau heev rau peb siv mus qhia txoj xov zoo; kuj muaj lus qhuab qhia tom kev sib txoos thiab hauv cov rooj sib txoos.

Tus qhev yeej coj raws li nws lub npe, ua tus ncaj ncees, vim nws qhia raws li qhov tseeb hauv phau Vajlugkub, thiab nws tau hau ntsoov rau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Nws kuj ntse heev vim nws ua tib zoo tu thiab saib xyuas Yexus Khetos lub cuab tam hauv ntiajteb no. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:42) Yehauvas foom koob hmoov ntau kawg li rau tus qhev tes haujlwm, nws lub koom haum thiaj huam vam coob zuj zus, thiab tau noj tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg tsau npo.​—Yaxaya 60:22; 65:13.

  • Yexus tsa leejtwg los faib zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau nws cov thwjtim?

  • Ua li cas thiaj hais tias tus qhev ntawd, ncaj thiab ntse heev?