Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 18

Peb Pab Cov Kwvtij Uas Raug Xwm Txheej Li Cas?

Peb Pab Cov Kwvtij Uas Raug Xwm Txheej Li Cas?

Tebchaws Dominican Republic

Nyiv Pooj Teb

Tebchaws Haiti

Thaum muaj xwm txheej huab cua phem los raug peb cov kwvtij, Yehauvas Cov Timkhawv yeej maj nroos npaj kev pab rau cov ntawd. Lawv mob siab heev vim lawv txawj sib hlub tiag. (Yauhas 13:34, 35; 1 Yauhas 3:17, 18) Peb sib pab li cas xwb?

Pab nyiaj siab dawb. Thaum muaj kev tshaib nqhis hauv lub xeev Yudia, cov Khixatia hauv lub moos Athi-au tau pab nyiaj mus rau lawv cov kwvtij. (Tubtxib Tes Haujlwm 11:27-30) Ib yam li ntawd, thaum peb hnov tias peb cov kwvtij nyob txawv tebchaws raug kev txom nyem, peb kuj pab nyiaj rau lub koom txoos xa mus pab rau cov uas cheem tsum.​—2 Khaulee 8:13-15.

Pab tej uas tibneeg cheem tsum. Cov txwj laus nyob thaj chaw uas raug tej xwm txheej ntawd, yuav ua tib zoo suav seb cov Timkhawv puas nyob txhij nyob txhua. Tej zaum muaj ib pab kwvtij yuav los saib xyuas tej zaub mov, dej haus, khaubncaws, chaw so, thiab kev kho mob rau cov uas cheem tsum. Cov Timkhawv uas txawj ua tsev lossis txawj lwm yam, coob tus zoo siab hlo siv dag zog thiab nyiaj txiag, mus pab tej chaw uas raug xwm txheej li no. Ib txhia pab kho cov Timkhawv tej vaj tse thiab tej Tsev Nceeg Vaj uas puas tas lawd. Vim lub koom haum muaj kev sib koom tes, cov kwvtij thiaj ua tau haujlwm tiav sai kawg li. Lub koom haum cev tes pab peb cov kwvtij “hauv txojkev ntseeg,” tiamsis thaum pab tau, peb cov kwvtij kuj pab lwm cov thiab, txawm lawv coj txojkev ntseeg twg los xij.​—Kalatia 6:10.

Peb siv Vajlugkub nplig sawvdaws thiab pab lawv nyiaj dhau tej kev nyuaj siab. Yuav tsum muaj neeg nplig cov uas raug xwm txheej loj. Lub caij nyuaj siab li ntawd, peb yuav tsum nrhiav kev txhawb zog los ntawm Yehauvas. Nws yog tus Vajtswv “uas txhawb siab txhua yam.” (2 Khaulee 1:3, 4) Peb zoo siab qhia tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub rau tibneeg. Peb xav kom lawv paub tias tshuav tsis ntev xwb, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm txhua yam kev nyuaj siab ntxhov plawv uas peb pom niaj hnub nimno.​—Qhia Tshwm 21:4.

  • Vim li cas cov Timkhawv ua tau haujlwm tiav sai ua luaj?

  • Peb yuav nplig cov uas raug xwm txheej loj li cas?