Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 21

Npe-ee Yog Dabtsi?

Npe-ee Yog Dabtsi?

Chav Npaj Duab, Tebchaws U.S.A.

Ntsaws Mes Nis Teb

Tebchaws Kenya

Tebchaws Colombia

Lub npe Npe-ee txhais ua lus Henplais tias, “Vajtswv lub tsev.” (Chiv Keeb 28:17, 19) Lub npe no phim tis rau cov tsev haujlwm uas Yehauvas Cov Timkhawv tau tsim tsa thoob ntiajteb. Cov tsev Npe-ee ntawd pab coj thiab txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Lub hauv paus loj nyob tebchaws U.S.A., hauv lub xeev New York. Lub hauv paus loj ncau ua ntau ceg thoob ntiajteb. Pab Uas Ntaus Thawj ua haujlwm ntawm lub hauv paus loj ntawd, thiab saib xyuas cov ceg thoob ntiajteb. Cov Timkhawv uas ua haujlwm hauv cov tsev no hu ua cuab kwvtij Npe-ee. Lawv sawvdaws nyob ua ke, noj ua ke, ua haujlwm ua ke, thiab kawm Vajlugkub ua ke, zoo li ib tse neeg.​—Ntawv Nkauj 133:1.

Ib cuab kwvtij uas koom tes sib txhawb sib pab. Hauv txhua lub tsev Npe-ee, muaj cov kwvtij nkauj muam uas kub siab lug ua Vajtswv tes dej num puv ntoob los txhawb lub Nceeg Vaj. (Mathai 6:33) Tsis muaj leejtwg muab nyiaj ntiav lawv lossis them nqe zog zuj zus rau lawv, tiamsis Npe-ee muab mentsis dej siab rau lawv tau siv. Npe-ee kuj pab yug zaub mov thiab npaj chaw nyob chaw txoos rau lawv. Cov uas nyob hauv Npe-ee, nyias muaj nyias ib tes haujlwm. Ib txhia ua haujlwm saib xyuas tej ntaub ntawv, ib txhia ua zaub ua mov, ib txhia thiab zaub thiab mov rau sawvdaws noj. Muaj dua lwm cov pab luam ntaub luam ntawv, pab tu vaj tu tsev, ntxiv ntxhua, kho vaj kho tsev thiab ntau yam ntxiv.

Siv zog heev los txhawb tes haujlwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. Txhua tus uas ua haujlwm hauv Npe-ee puavleej muaj lub hom phiaj xav pab coob leej ntau tus los hnov txog qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Phau ntawv no kuj yog luam tawm los pab tibneeg li ntawd ntag. Pab Uas Ntaus Thawj saib xyuas thiab pom zoo sau phau ntawv no, lawv mam li xa tawm mus rau ntau pua lub tsev txhais lus thoob qab ntuj, muab txhais ua lwm yam lus. Tom qab ntawd, cov Npe-ee uas muaj tshuab mam muab luam thiab xa tawm mus rau tshaj li 110,000 lub koom txoos thoob qab ntuj. Cuab kwvtij Npe-ee sib koom tes ua haujlwm txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo, uas yog tes haujlwm tseem ceeb dua ntais.​—Malakau 13:10.

  • Leejtwg ua haujlwm hauv Npe-ee thiab lawv nrhiav noj li cas?

  • Txhua lub Npe-ee txhawb tes haujlwm tseem ceeb twg?