Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 9

Peb Yuav Npaj Rau Kev Sib Txoos Li Cas?

Peb Yuav Npaj Rau Kev Sib Txoos Li Cas?

Qhab Meem Teb

Tebchaws Ukraine

Yog tias Yehauvas ib tug Timkhawv tabtom qhia Vajlugkub rau koj, koj yeej siv sijhawm los saib koj phau ntawv ua ntej neb kawm Vajlugkub, puas yog? Thaum koj mus koom tej kev sib txoos, kuj zoo rau koj npaj ua ntej thiab. Zoo rau koj teem ib lub sijhawm los npaj, koj thiaj nco ntsoov npaj tsis tu ncua mus li.

Teem sijhawm seb yuav kawm rau qhov twg. Zoo rau koj kawm Vajlugkub rau lub sijhawm twg? Ib txhia nyiam kawm thaum sawv ntxov; ib txhia nyiam kawm thaum tsaus ntuj, tom qab menyuam pw tas lawm. Tej zaum koj tsis tas yuav kawm ntev ntev, txawm koj kawm ib nyuag pliag xwb los twb pab tau koj lawm ntau. Nyob ntsiag to kawm xwb, kaw this vis (TV), kaw xov tooj, thiab kaw txhua yam tibsi, thiaj tsis muaj dabtsi tab kaum koj. Thov Vajtswv ua ntej koj thiaj kaj siab kawm Vajtswv Txojlus.​—Filipi 4:6, 7.

Npaj seb yuav kawm phau twg thiab yuav teb li cas. Thaum koj npaj ib zaj kawm twg, muab saib ib lwm ua ntej. Xav txog cov lus nug no: Zaj kawm no hu li cas? Cov ntsiab me txhawb lub ntsiab loj li cas? Cov duab qhia txog dabtsi? Xav txog cov lus nug tseem ceeb rau zaj kawm ntawd. Tom qab koj ua li no tas, nyeem ib nqes zuj zus. Nyeem cov nqe Vajlugkub, thiab xav seb cov nqe ntawd txhawb lub ntsiab li cas. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:11) Txhua nqe muaj ib lo lus nug. Nrhiav seb lo lus teb nyob qhovtwg thiab muab cov lus teb ntawd kos cia. Yog tias koj kos cov lus tseem ceeb xwb, yuav pab koj nco tau lo lus teb. Thaum koj mus koom kev sib txoos, yog tias koj xav tsa tes teb los tau.

Txhua lub lim tiam, yog koj ua tib zoo npaj ua ntej mus kev sib txoos, koj yuav kawm tau ntau yam los ntawm phau Vajlugkub thiab tsav tswvyim rau koj.​—Mathai 13:51, 52.

  • Koj yuav teem sijhawm li cas koj thiaj npaj tau ua ntej mus koom kev sib txoos?

  • Koj yuav npaj li cas, koj thiaj teb tau tom kev sib txoos?