Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 4

Vim Li Cas Ho Muab Phau Vajlugkub Txhais Dua Tshiab?

Vim Li Cas Ho Muab Phau Vajlugkub Txhais Dua Tshiab?

Tebchaws Congo (Kinshasa)

Tebchaws Rwanda

Cov nqe Vajlugkub uas Symmachus tau txhais rau lub caij 200 lossis 300 T.Q.Y. Pom tias muaj Vajtswv lub npe ntawm Ntawv Nkauj 69:31.

Coob leej tau muab phau Vajlugkub txhais tawm ua lwm yam lus. Yehauvas Cov Timkhawv tshawb nrhiav, pab luam, thiab tseb cov Vajlugkub ntawd, tau ntau xyoo. Tiamsis tom qab no lawv pom tias, yuav kom tibneeg kawm tau “txojkev tseeb” raws li Vajtswv lub siab nyiam, lawv yuav tsum tau muab phau Vajlugkub txhais dua tshiab. (1 Timaute 2:3, 4) Yog li ntawd, xyoo 1950 peb thiaj pib luam phau New World Translation ib ntus zuj zus. Phau Vajlugkub no siv cov lus uas yoojyim nkag siab. Nimno twb muab phau Vajlugkub no txhais ua 130 tawm yam lus lawm.

Yuav tsum tau ib phau Vajlugkub uas yoojyim to taub. Cov Vajlugkub uas tibneeg txhais yav thaud, muaj tej lus qub qub uas tibneeg tsis paub siv rau tiam no lawm. Tsis tas li ntawd xwb, nyob rau lub caij no, tibneeg tshawb nrhiav tau tej thooj ntawv Vajlugkub uas qub heev, uas sau txheej puag thaum ub. Vim muaj cov ntawv no, cov txhais lus thiaj nkag siab cov lus Henplais, lus Alas thiab lus Kili hauv phau Vajlugkub zoo dua yav tas los lawm.

Ib phau Vajlugkub uas qhia raws li Vajtswv Txojlus. Tsis zoo rau tibneeg txhais Vajtswv Txojlus raws li lawv lub tswvyim thiab siab nyiam. Tseem ceeb rau lawv txhais raws nkaus li thaum xub sau phau Vajlugkub. Tiamsis, pom tias coob leej tau muab Vajtswv lub npe Yehauvas tshem tawm hauv phau Vajlugkub lawm.

Ib phau Vajlugkub uas qhuas Vajtswv Yehauvas. (2 Timaute 3:16) Tej thooj ntawv Vajlugkub qub tshaj uas tibneeg tshawb tau, muaj Yehauvas lub npe tshwm txog li 7,000 zaus. Yog li ntawd, peb thiaj muab Yehauvas lub npe tso rau hauv phau New World Translation, zoo li koj pom hauv tus qauv nram qab no. Cov uas txhais phau New World Translation tau siv ntau xyoo los tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus, phau Vajlugkub no thiaj zoo nyeem ua luaj li. Txawm koj muaj thiab tsis muaj phau New World Translation ua koj yam lus los, rau siab ntso nyeem Yehauvas Txojlus txhua hnub, tsis tu ncua.​—Yausua 1:8; Ntawv Nkauj 1:2, 3.

  • Vim li cas peb thiaj txhais phau Vajlugkub dua tshiab?

  • Cov uas xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav tau nyeem dabtsi txhua hnub?