Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 17

Cov Kwvtij Uas Saib Xyuas Thaj Tsam Pab Peb Li Cas?

Cov Kwvtij Uas Saib Xyuas Thaj Tsam Pab Peb Li Cas?

Tebchaws Malawi

Sib ntsib mus qhia Vajlugkub

Qhia Vajlugkub

Cov txwj laus sablaj

Muaj ntau nqe Vajlugkub qhia txog Npananpa thiab tus tubtxib Povlauj. Nkawd ua tes haujlwm ncig xyuas cov koom txoos nyob thawj 100 xyoo. Vim li cas? Nkawd ua li ntawd, rau qhov nkawd xav txhawb cov kwvtij nkauj muam ntawm sab kev ntseeg. Povlauj hais tias, nws xav “rov mus saib cov kwvtij” seb lawv nyob li cas lawm. Nws zoo siab taug kev ntau puas mais [kilumev] kom mus ntsib tau nws cov kwvtij, thiab txhawb lawv zog. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:36) Niaj hnub no, cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam, kuj mob siab txog peb ib yam li ntawd thiab.

Lawv tuaj txhawb peb lub zog. Tej tug kwvtij tuav txoj haujlwm ua tus saib xyuas thaj tsam. Ib thaj tsam twg muaj txog li 20 lub koom txoos. Ib xyoos twg, nws yuav tsum mus xyuas ib lub koom txoos 2 zaug. Nws nrog lub koom txoos ntawd nyob 1 lub lim tiam. Peb kawm tau ntau yam los ntawm cov kwvtij no. Cov uas muaj txij nkawm los lawv cov pojniam kuj pab tau peb kawg li thiab. Thaum lawv ncig xyuas cov koom txoos, lawv siv sijhawm nrog cov laus cov hluas tham lus tibsi. Lawv kub siab lug nrog peb mus tshaj tawm, thiab nrog peb mus qhia Vajlugkub rau tibneeg. Cov kwvtij no nrog cov txwj laus mus xyuas thiab txhawb cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos. Lawv npaj lus qhuab qhia rau cov kev sib txoos thiab cov rooj sib txoos, xwv thiaj txhawb tau peb zog.​—Tubtxib Tes Haujlwm 15:35.

Lawv xav paub txhua tus. Cov kwvtij uas saib xyuas thaj tsam xav paub txog lub koom txoos txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Lawv nrog cov txwj laus thiab cov tub leg num sib txoos ua ke, los tham txog tej yam zoo uas lub koom txoos twb ua tau lawm. Cov kwvtij no mam li muab tswvyim ntxiv rau cov txwj laus thiab cov tub leg num, kom lawv haj yam paub tuav haujlwm hauv lub koom txoos. Cov kwvtij no kuj pab kom cov tho kev haj yam txawj qhia Vajlugkub. Lawv kuj siv sijhawm nrog cov uas tuaj tshiab hauv lub koom txoos tham, seb cov ntawd loj hlob li cas ntawm sab kev ntseeg lawm. Lawv zoo siab hlo ‘pab ua num rau peb.’ (2 Khaulee 8:23) Peb yuav tsum xyaum lawv txojkev ntseeg thiab muab siab npuab Vajtswv li ntawd.​—Henplais 13:7.

  • Vim li cas ib co kwvtij ho saib xyuas thaj tsam?

  • Thaum cov kwvtij tuaj saib xyuas thaj tsam, pab tau peb li cas?