Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam?

 ZAJ KAWM 15

Cov Txwj Laus Pab Lub Koom Txoos Li Cas?

Cov Txwj Laus Pab Lub Koom Txoos Li Cas?

Tebchaws Finland

Cob qhia

Yug Vajtswv pab yaj

Qhia Vajlugkub

Hauv peb lub koom haum, peb tsis tau ntiav ib pab thawj coj los coj peb. Ib yam li cov Khixatia thaum ub, cov kwvtij yuav tsum coj tau raws li phau Vajlugkub teem tseg, lawv thiaj ua tau ib tug txwj laus ‘yug Vajtswv pawg ntseeg.’ (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28) Cov txwj laus no yog ib co txivneej uas muaj kev ntseeg rau Yehauvas heev. Lawv pab coj lub koom txoos thiab yug Vajtswv pab yaj, ‘tsis yog yuam lawv lub siab tiamsis zoo siab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsis yog ntshaw tej nyiaj txiag uas yuav tau tiamsis kub siab ua.’ (1 Petus 5:1-3) Lawv ua haujlwm dabtsi los pab peb?

Lawv saib xyuas thiab tiv thaiv peb. Cov txwj laus siv Vajtswv Txojlus los cob qhia lub koom txoos, thiab txhawb kom sawvdaws nyob ze rau Yehauvas. Cov txwj laus paub tias Vajtswv muab tes haujlwm tseem ceeb no cob rau lawv ua. Yog li ntawd, lawv tsis muaj cai tswj Vajtswv cov tibneeg. Lawv tsuas pab txhawb kom sawvdaws muaj kev zoo siab xyiv fab xwb. (2 Khaulee 1:24) Ib yam li tus tswv yug yaj uas paub thiab ua tib zoo tu nws cov yaj txhua tus, cov txwj laus yuav tsum paub txhua leej txhua tus hauv lub koom txoos tibsi thiab.​—Paj Lug 27:23.

Lawv qhia kom peb paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Txhua lub lim tiam cov txwj laus pab coj tej kev sib txoos, kom txhawb tau peb txojkev ntseeg. (Tubtxib Tes Haujlwm 15:32) Cov txwj laus kuj yog cov uas ntaus thawj mus tshaj tawm txoj xov zoo. Lawv nrog peb mus qhia tibneeg, thiab cob kom peb txawj qhia Vajlugkub rau txhua txoj hau kev.

Lawv pab txhawb peb lub zog. Yuav kom peb nyob ze rau Yehauvas, tej zaum cov txwj laus tuaj xyuas peb hauv tsev lossis tom Tsev Nceeg Vaj. Lawv muab Vajtswv Txojlus los pab thiab nplig peb.​—Yakaunpau 5:14, 15.

Cov txwj laus tsis yog ua lawv tes haujlwm rau lub koom txoos xwb. Feem coob, cov txwj laus nyias muaj nyias haujlwm thiab nyias yuav tau siv sijhawm los saib xyuas nyias tsev neeg. Lawv khwv kawg li, tsim nyog peb hwm thiab saib taus cov kwvtij no.​—1 Thexalaunika 5:12, 13.

  • Cov txwj laus tes haujlwm hauv lub koom txoos yog dabtsi?

  • Cov txwj laus pab cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos li cas?