Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Yuav Ua Raws Li Yehauvas Lub Siab Nyiam?

Koj Puas Yuav Ua Raws Li Yehauvas Lub Siab Nyiam?

Ua tsaug ntau uas koj tseem siv sijhawm los nyeem phau ntawv no, kom koj thiaj paub zoo txog Yehauvas Cov Timkhawv, thiab paub txog tes haujlwm uas peb ua, seb peb lub koom haum ua dej num li cas. Peb cia siab tias zaum no koj pom lawm tias, leejtwg yog cov uas ua raws li Yehauvas siab nyiam niaj hnub no. Rau siab ntso kawm ntxiv txog Vajtswv, qhia koj tsev neeg thiab koj cov phoojywg kwvluag txog tej yam uas koj tau kawm. Thov tuaj nrog peb koom kev sib txoos ua ke.​—Henplais 10:23-25.

Thaum koj hajyam kawm txog Yehauvas, koj hajyam pom txog qhov uas nws hlub koj. Qhov no yuav ua rau koj tig rov hlub nws. (1 Yauhas 4:8-10, 19) Xav txog cov lus nug no: Koj yuav ua li cas thiaj qhia tias koj hlub Vajtswv tiag? Vim li cas ho zoo rau peb coj lub neej dawb huv raws li Vajtswv tej kevcai? Yuav ua li cas koj thiaj muaj lub siab kub lug nrog peb ua Vajtswv tes num? Tus qhia Vajlugkub rau koj mam li pab koj tshawb nrhiav txog cov lus nug saum no, kom koj thiab koj tsev neeg thiaj “nyob hauv Vajtswv txojkev hlub” thiab . . . tau “txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yuda 21.

Rau siab ntso kawm ntxiv txog qhov tseeb, koj thiaj tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Kawm phau ntawv “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub” mus ntxiv.