Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ KAWM 13

Cov Tho Kev Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Cov Tho Kev Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Tebchaws Canada

Qhia tsev rau tsev

Qhia Vajlugkub hauv tsev

Kawm Vajlugkub rau koj tus kheej

Thaum tibneeg rhawv zej rhawv zos tshiab lawv xa ib ob tug ua ntej mus “tho kev” rau sawvdaws. Yexus tes haujlwm zoo ib yam li tus uas tho kev rau sawvdaws. Nws los hauv ntiajteb no los qheb kev rau peb tau txais kev cawm dim. (Mathai 20:28) Niaj hnub no, Yexus cov thwjtim xyaum raws li nws tus qauv. Lawv kub siab lug mus coj tibneeg ‘los ua nws cov thwjtim.’ (Mathai 28:19, 20) Ib txhia kuj muaj feem rau npe ua ib tug tho kev thiab.

Ib tug tho kev tshaj tawm txoj xov zoo puv ntoob. Yehauvas Cov Timkhawv puavleej pab tshaj tawm txoj xov zoo. Tiamsis, ib txhia npaj lawv lub neej los ua ib tug tho kev. Cov tho kev siv 70 txoos teev txhua hli mus tshaj tawm txoj xov zoo. Yuav kom lawv ua tau li ntawd, lawv txo lawv tes haujlwm kom tsawg. Muaj dua lwm cov, lub koom haum xaiv los ua cov tho kev tshwj xeeb. Cov tho kev tshwj xeeb pab tej koog uas tsis muaj cov Timkhawv qhia coob. Lawv siv 130 txoos teev mus tshaj tawm txoj xov zoo txhua lub hlis. Cov tho kev coj lub neej yooj yoojyim, thiab tso siab tias Yehauvas yuav tsom kwm thiab pub tej uas cheem tsum rau lawv. (Mathai 6:31-33; 1 Timaute 6:6-8) Ib txhia ua tsis tau 2 tes haujlwm no, yog li ntawd thaum lawv muaj sijhawm, lawv kuj rau npe ua ib tug pab tho kev. Cov pab tho kev tshaj tawm txoj xov zoo ib hlis twg txog 30 lossis 50 txoos teev.

Cov tho kev hlub Vajtswv thiab tibneeg. Ib yam li Yexus, peb pom tias coob leej ntau tus tu ncua kev ntseeg. Lawv cheem tsum hnov Vajtswv Txojlus thiab nws tej lus cog tseg. (Malakau 6:34) Peb twb paub txog Vajtswv txoj xov zoo lawm. Txoj xov zoo ntawd yuav pab kom tibneeg muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Vim cov tho kev hlub kwvtij zej zos, lawv thiaj lauj sijhawm thiab pub lawv lub dag lub zog los pab lwm tus kawm Vajtswv txoj xov zoo. (Mathai 22:39; 1 Thexalaunika 2:8) Thaum kawg, tes haujlwm no pab tsav kev ntseeg rau cov tho kev, kom lawv hajyam tau nrog Vajtswv sib raug zoo, thiab ua rau lawv muaj kev zoo siab heev.​—Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.

  • Ib tug tho kev tes haujlwm yog dabtsi?

  • Vim li cas ib txhia Timkhawv ho rau npe ua ib tug tho kev?