Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam?

 ZAJ KAWM 27

Chav Rau Ntawv Hauv Lub Tsev Nceeg Vaj Pab Tau Peb Li Cas?

Chav Rau Ntawv Hauv Lub Tsev Nceeg Vaj Pab Tau Peb Li Cas?

Tebchaws Yixayee

Tebchaws Czech Republic

Tebchaws Benin

Tebchaws Cayman Islands

Koj puas xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub? Puas muaj tej tus neeg lossis tej lub zos hauv phau Vajlugkub, uas koj xav kawm txog? Puas muaj tej zaj hauv phau Vajlugkub uas yuav nplig tau koj lub siab? Yog tias xav tshawb nrhiav txog tej no, mus xyuas chav rau ntawv hauv lub Tsev Nceeg Vaj.

Chav no muaj ntau yam los pab koj tshawb nrhiav. Tej zaum koj tsis tau muaj tej ntaub ntawv Vajlugkub uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm, txhij txhua. Tiamsis tom lub Tsev Nceeg Vaj, muaj ib chav siv los rau tej ntaub ntawv tawm tshiab. Tej zaum chav ntawd kuj muaj tej Vajlugkub uas lwm lub koom haum txhais tau. Lossis muaj cov ntawv txhais lus, thiab lwm yam ntaub ntawv rau koj tshawb nrhiav. Yog tias koj xav mus tshawb nrhiav Vajlugkub hauv chav no, ces mus ua ntej kev sib txoos, lossis tom qab ntawd. Yog tias chav no muaj koos pis tawj ces tej zaum twb nruab lub Watchtower Library rau hauv lawm. Lub Watchtower Library ntawd muaj cov ntaub ntawv Vajlugkub uas peb luam yav tas los, kaw tibsi rau hauv, xwv thiaj yoojyim rau koj tshawb nrhiav tej ntsiab lus lossis tej nqe Vajlugkub uas koj xav paub txog.

Chav no pab tau cov uas rau npe rau txojkev sib txoos Lub Neej Thiab Tes Haujlwm. Koj yeej siv tau chav rau ntawv no los tshawb nrhiav koj zaj lus qhuab qhia. Tus kwvtij uas saib xyuas txojkev sib txoos Lub Neej Thiab Tes Haujlwm yog tus uas txheeb xyuas chav rau ntawv, seb cov ntaub ntawv tawm tshiab puas muaj txhij txhua, thiab muab tso kom muaj quag. Yog tias koj xav kom lwm tus pab koj tshawb nrhiav, koj nug nws los tau, lossis koj nug tus uas qhia Vajlugkub rau koj los tau. Thov tsis txhob coj cov ntawv hauv chav no mus tsev, thiab ua tib zoo siv, tsis pub muab kos lossis sau rau hauv li.

Phau Vajlugkub qhia tias yog peb xav “paub txog Vajtswv” ces peb yuav tau “nrhiav ib yam li nrhiav tej nyiaj txiag uas muab zais cia lawm.” (Paj Lug 2:1-5) Chav rau ntawv uas nyob hauv lub Tsev Nceeg Vaj yuav pab koj nrhiav tau Vajtswv lub tswvyim.

  • Chav rau ntawv hauv lub Tsev Nceeg Vaj muaj dabtsi los pab koj tshawb nrhiav Vajlugkub?

  • Leejtwg yuav qhia koj siv chav rau ntawv?