Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam?

Yehauvas Cov Timkhawv nyob 230 tawm lub tebchaws thiab los ntawm ntau haiv ntau xeem neeg los. Ua li cas peb sawvdaws ho sib sau koom tau ib lub siab?

Vajtswv Xav Kom Peb Tau Dabtsi?

Vajtswv xav kom neeg thoob ntiajteb paub tias nws lub ntsiab yog dabtsi. Nws xav kom peb tau dabtsi, thiab niaj hnub no leejtwg yog cov uas qhia txog lub ntsiab ntawd?

Yehauvas Cov Timkhawv Zoo Li Cas?

Koj paub Yehauvas Cov Timkhawv pes tsawg leej? Koj paub peb zoo npaum li cas tiag?

Vim Li Cas Peb Hu Ua Yehauvas Cov Timkhawv?

Muaj peb lub ntsiab uas qhia tias vim li cas peb ho xaiv lub npe ntawd.

Ua Li Cas Thiaj Rov Qab Nrhiav Tau Qhov Tseeb?

Niaj hnub no, peb yuav ua li cas peb thiaj paub tseeb tias phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag?

Vim Li Cas Ho Muab Phau Vajlugkub Txhais Dua Tshiab?

Vim li cas phau Vajlugkub New World Translation ho txawv ntawm lwm phau uas tau txhais los lawd?

Vim Li Cas Zoo Rau Koj Mus Koom Kev Sib Txoos?

Peb tuaj sib txoos kawm Vajtswv Txojlus kom ib leeg txhawb ib leeg lub zog. Zoo siab tos txais koj!

Kev Sib Raug Zoo Nrog Cov Khixatia Pab Tau Peb Li Cas?

Vajtswv Txojlus txhawb kom cov Khixatia koom ib lub siab ua ke. Kawm saib kev sib raug zoo nrog cov Khixatia pab tau koj li cas.

Peb Tej Kev Sib Txoos Zoo Li Cas?

Koj puas tau xav tias tuaj koom kev sib txoos yuav kawm zoo li cas xwb? Koj yeej yuav nyiam rau qhov tej kev sib txoos yuav pab koj paub txog phau Vajlugkub tiag.

Vim Li Cas Peb Thiaj Tseev Zam Mus Kev Sib Txoos?

Vajtswv puas xav tais tseem ceeb rau peb tseev zam kom zoo? Kawm saib peb yuav tsum xyaum phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus twg, thaum peb xaiv khaub ncaws hnav.

Peb Yuav Npaj Rau Kev Sib Txoos Li Cas?

Koj npaj ua ntej koj thiaj yuav kawm tau zoo.

Tsev Neeg Pe Hawm Vajtswv Ua Ke Li Cas?

Kawm saib qhov no pab kom tsev neeg nrog Yehauvas sib raug zoo thiab pab tsev neeg sib raug zoo li cas.

Vim Li Cas Peb Mus Koom Tej Rooj Sib Txoos?

Txhua xyoo, peb muaj peb lub rooj sib txoos. Cov rooj sib txoos no pab tau koj li cas?

Peb Ua Tes Haujlwm Tshaj Tawm Lub Nceeg Vaj Li Cas?

Peb taug nraim tus qauv uas Yexus tso tseg thaum nws nyob hauv ntiajteb. Cov Timkhawv xyaum Yexus tus qauv tshaj tawm txoj xov zoo li cas?

Cov Tho Kev Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Txhua hli ib txhia npaj lawv lub neej siv 30, 50 teev, lossis tseem ntau tshaj ntawd mus tshaj tawm txoj xov zoo. Vim li cas thiaj ua li ntawd?

Muaj Kev Kawm Dabtsi Rau Cov Tho Kev?

Cov tho kev uas ua haujlwm puv ntoob tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj muaj kev kawm dabtsi?

Cov Txwj Laus Pab Lub Koom Txoos Li Cas?

Cov txwj laus no yog ib co txivneej uas muaj kev ntseeg rau Yehauvas heev. Lawv ua haujlwm dabtsi los pab peb?

Cov Tub Leg Num Pab Lub Koom Txoos Li Cas?

Cov tub leg num pab li cas lub koom txoos thiaj mus zoo. Kawm saib lawv tes haujlwm pab tau sawvdaws li cas.

Cov Kwvtij Uas Saib Xyuas Thaj Tsam Pab Peb Li Cas?

Vim li cas ib co kwvtij ho ncig saib xyuas cov koom txoos? Pab tau peb li cas?

Peb Pab Cov Kwvtij Uas Raug Xwm Txheej Li Cas?

Thaum muaj tej xwm txheej, peb siv Vajlugkub nplig sawvdaws thiab pab lawv nyiaj dhau tej kev nyuaj siab. Peb sib pab li cas xwb?

Tus Qhev Ncaj Thiab Ntse Yog Leejtwg?

Yexus cog lus tias nws yuav tsa leejtwg los faib zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau nws cov thwjtim. Ua tau li no li cas?

Pab Uas Ntaus Thawj Tes Haujlwm Yog Li Cas?

Nyob rau thawj 100 xyoo, muaj ib pab kwvtij los sawv cev rau cov xaiv tseg mus saum ntuj, lawv yog cov uas pab ntaus thawj thiab txiav txim txog tej yam tseem ceeb rau tag nrho lub koom txoos. Niaj hnub no ne?

Npe-ee Yog Dabtsi?

Txhua lub tsev Npe-ee muaj ib cuab kwvtij uas koom tes sib txhawb sib pab. Kawm txog lawv tes haujlwm.

Cov Tsev Npe-ee Ua Haujlwm Dabtsi?

Peb zoo siab caw koj tuaj ncig xyuas cov tsev Npe-ee!

Peb Ua Li Cas Thiaj Sau Thiab Txhais Tau Peb Tej Ntaub Ntawv?

Tau muab peb tej ntaub ntawv txhais ua 750 tawm yam lus. Vim li cas?

Leejtwg Pab Nyiaj Los Ua Tes Haujlwm No?

Thaum hais txog nyiaj txiag, ua li cas peb lub koom haum ho txawv ntawm lwm txojkev ntseeg?

Vim Li Cas Peb Thiaj Tsa Tej Tsev Nceeg Vaj?

Vim li cas peb ho muab lub tsev pe hawm Vajtswv hu ua Tsev Nceeg Vaj? Kawm saib tej tsev no pab peb cov koom txoos li cas.

Peb Yuav Pab Tu Lub Tsev Nceeg Vaj Li Cas?

Yuav tau tu lub Tsev Nceeg Vaj kom huvsi thiaj tsim nyog peb siv los pe hawm Vajtswv. Cov kwvtij tau npaj li cas los tu kom lub Tsev Nceeg Vaj huv siab?

Chav Rau Ntawv Hauv Lub Tsev Nceeg Vaj Pab Tau Peb Li Cas?

Koj puas xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub? Mus saib chav rau ntawv hauv lub Tsev Nceeg Vaj!

Peb Lub Vej Xaij Qhia Txog Dabtsi?

Kawm ntxiv txog peb thiab tej uas peb ntseeg, tsis tas li ntawd koj yuav nrhiav tau tej lus teb txog phau Vajlugkub thiab.

Koj Puas Yuav Ua Raws Li Yehauvas Lub Siab Nyiam?

Vajtswv Yehauvas hlub koj, koj yuav ua li cas thiaj qhia tias koj hlub Vajtswv tiag?