Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Koj Puas Tau Xav Txog Lub Neej Tom Hauv Ntej?

Koj Puas Tau Xav Txog Lub Neej Tom Hauv Ntej?

Lub ntiajteb no . . .

  • puas yuav nyob li no mus li?

  • puas yuav phem zuj zus ntxiv?

  • puas yuav zoo zuj zus tuaj?

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Vajtswv . . . yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”​—Qhia Tshwm 21:3, 4, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Koj yuav txaus siab rau tes haujlwm uas koj ua.​—Yaxaya 65:21-23.

Yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg dua li lawm.​—Yaxaya 25:8; 33:24.

Cov uas koj hlub tshua yuav tau nyob kaj siab lug mus ib txhis.​—Ntawv Nkauj 37:11, 29.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 2 yam xwb:

  • Vajtswv muaj hwjchim ua tau raws li nws cog tseg. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv Yehauvas tib leeg xwb thiaj yog tus “muaj hwjchim loj kawg nkaus.” (Qhia Tshwm 15:3) Phau Vajlugkub kuj qhia tias “Vajtswv ua tau txhua yam huvsi.” (Mathai 19:26) Yog li ntawd, nws yeej muaj hwjchim muab lub ntiajteb no kho dua tshiab, raws li nws tau cog tseg.

  • Vajtswv yeej muaj lub siab xav ua raws li nws tau cog tseg. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas tos ntsoov lub caij uas nws yuav tsa cov tuag sawv rov qab los muaj txojsia dua.​—Yauj 14:14, 15.

    Phau Vajlugkub kuj qhia tias Vajtswv tus Tub Yexus yeej xav ib yam li nws Leej Txiv. Yexus thiaj kho cov neeg muaj mob muaj nkeeg thiab pab cov uas txom nyem. Nws yeej muaj lub siab xav pab tibneeg tiag tiag li.​—Malakau 1:40, 41; Yauhas 14:9.

    Yog li ntawd, peb ntseeg tau tias Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej xav pab kom peb tau lub neej zoo siab xyiv fab rau yav tom hauv ntej.​—Ntawv Nkauj 72:12-14; 145:16; 2 Petus 3:9.

 KAWM NTXIV

Vajtswv yuav kho lub ntiajteb no li cas?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: MATHAI 6:9, 10 thiab DANIYEE 2:44.