Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TSHOOJ 15

Zoo Siab Rau Koj Tes Haujlwm

Zoo Siab Rau Koj Tes Haujlwm

“Tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm huvsi uas [yus] ua.”​—LAJ LIM TSWVYIM 3:13.

1-3. (1) Coob leej ntau tus xav li cas txog lawv tes haujlwm xwb? (2) Phau Vajlugkub txhawb kom peb saib peb tes haujlwm zoo li cas, thiab peb yuav kawm txog cov lus nug twg?

COOB LEEJ ntau tus hauv lub qab ntuj no dhuav siab heev tsis xav mus ua haujlwm. Lawv khwv tas hnub tas hmo rau ib txoj haujlwm uas lawv twb tsis nyiam ua kiag li. Lawv yuav ua li cas lawv thiaj xav mus ua haujlwm? Thiab yuav ua li cas lawv thiaj txaus siab rau lawv tes haujlwm?

2 Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum mob siab rau ua haujlwm. Tej uas peb ob txhais tes khwv tau los, yog ib qho koob hmoov zoo kawg li. Xalaumoo twb sau tias: “Qhov uas muaj noj muaj haus thiab tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm huvsi uas ua, yog yam uas Vajtswv pub rau neeg.” (Laj Lim Tswvyim 3:13) Vajtswv Yehauvas hlub peb kawg li. Nws xav kom peb tau zoo thiab kom peb txaus siab rau peb tes haujlwm thiab rau tej uas peb khwv tau los. Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum muaj Vajtswv txojkev xav thiab coj raws nraim li nws tej hauv paus ntsiab lus ntsig txog kev ua dej ua num.​—Nyeem Laj Lim Tswvyim 2:24; 5:18.

3 Hauv tshooj no, peb yuav kawm txog plaub lo  lus nug no: Peb yuav ua li cas peb thiaj zoo siab rau peb tes haujlwm? Cov tseem Khixatia yuav tsum tsis txhob ua tej haujlwm zoo li cas? Peb yuav ntsuas peb lub sijhawm li cas peb thiaj khwv tau noj tau haus thiab ua tau Vajtswv tes haujlwm? Txoj haujlwm twg yog txoj uas tseem ceeb tshaj plaws peb yuav tsum ua? Tiamsis ua ntej no, cia peb xub kawm txog ob tug uas nquag ua haujlwm tshaj plaws: Yog Vajtswv Yehauvas thiab Yexus Khetos.

TUS UA TAU HAUJLWM ZOO TSHAJ PLAWS THIAB TUS KWS TXAWJ UA HAUJLWM

4, 5. Raws li phau Vajlugkub qhia, Vajtswv Yehauvas nquag ua haujlwm npaum li cas?

4 Yehauvas yog tus ua tau haujlwm zoo tshaj plaws. Chiv Keeb 1:1 hais tias: “Chiv keeb thaum ub Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb.” Thaum Vajtswv tsim tau ib puas tsav yam hauv ntiajteb no tiav tas lawm, nws “pom tias zoo heev.” (Chiv Keeb 1:31) Yog li ntawd, nws txaus siab rau txhua yam uas nws tau tsim. Vim Yehauvas yog tus “Vajtswv uas muaj kev zoo siab,” nws yeej tsis dhuav nws tes haujlwm.​—1 Timaute 1:11, NW.

5 Vajtswv Yehauvas nquag ua haujlwm heev. Txij thaum Yehauvas tsim tau lub ntuj lub teb los, nws yeej tsis so li. Twb yog puag tom qab no los, Yexus tseem hais tias: “Kuv leej Txiv tseem ua haujlwm tsis tu ncua.” (Yauhas 5:17) Ua li Vajtswv Yehauvas ua haujlwm dabtsi xwb? Txawm tias Yehauvas nyob saum ntuj ceeb tsheej los, nws yeej tsom kwm thiab cob qhia noob neej tsis tseg. Yehauvas xaiv ib co Khixatia los “tsim dua tshiab,” los ua cov uas yuav kav  nrog Yexus saum ntuj ceeb tsheej. (2 Khaulee 5:17) Yehauvas npaj ntau yam los ua kom nws lub ntsiab muaj tiav log rau noob neej, kom cov neeg uas hlub nws tau nyob mus ib txhis hauv ib lub qab ntuj tshiab. (Loos 6:23) Yehauvas yeej txaus siab kawg li rau nws tes haujlwm. Ntau plhom leej twb txais yuav txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj lawm. Vajtswv tau rub lawv los ua nws haiv neeg, thiab lawv twb hloov lawv lub neej los coj raws li nws siab nyiam; xwv lawv thiaj nyob ruaj hauv nws txojkev hlub.​—Yauhas 6:44.

6, 7. Yexus nquag ua haujlwm npaum li cas?

6 Yexus kuj nquag ua haujlwm kawg li thiab. Ua ntej nws los hauv ntiajteb no nws yog tus kws txawj ua haujlwm. Vajtswv txib kom nws tsim ib puas tsav yam “uas nyob saum nruab ntug, [thiab] tej uas nyob hauv ntiajteb.” (Paj Lug 8:22-31; Khaulauxi 1:15-17) Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws tseem siv zog ua haujlwm tsis tseg. Nws xyaum ua ib tug “Kws ntoo.” (Malakau 6:3) Tes haujlwm ua ib tug kws ntoo hnyav kawg li. Lub caij Yexus nyob, tsis tau muaj tej tshuab kaw ntoo, tsis tau muaj cuab yeej siv hluavtaws xob. Koj xav puas nyuaj rau Yexus tawm mus ntov ntoo, luag ntoo los rau ntawm nws qhov chaw ua haujlwm? Tej zaum Yexus kuj ua vaj ua tsev thiab. Nws ua tej nqaj tse qhab tse, ua tej qhov rooj qhov rais, thiab nws kuj txua rooj txua tog huvsi. Thaum Yexus ua tau tiav lawm, nws yeej txaus siab kawg li rau nws tes haujlwm.

7 Yexus kuj nquag qhia txoj xov zoo kawg li. Nws ua tes haujlwm tseem ceeb no tau peb xyoos thiab ib nrab xyoo. Nws xav kom coob leej ntau tus los paub  qhov tseeb, nws thiaj mob siab qhia tas hnub tas hmo. (Luka 21:37, 38; Yauhas 3:2) Nws “mus thoob plaws tej moos thiab tej zej zog tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” (Luka 8:1) Yexus taug kev pluas tshauv mus ib qho dhau ib qho, mus deb heev mus qhia txoj xov zoo rau tibneeg.

8, 9. Yexus zoo siab rau nws tes haujlwm li cas?

8 Yexus puas zoo siab rau nws tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo? Nws yeej zoo siab kawg li! Yexus kub siab lug tseb txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj, tom qab no thiaj muaj qoob siav zoo hlais kawg li. Vajtswv tes haujlwm cuab tau Yexus lub zog kawg li. Nws nyiaj tshaib zias kom ua tau Vajtswv tes haujlwm tiav. (Yauhas 4:31-38) Thaum Yexus ua nws tes haujlwm hauv ntiajteb no tiav lawm, nws yeej zoo siab kawg li. Nws thiaj hais rau nws Leej Txiv tias: “Kuv ua rau koj tau koob meej rau hauv ntiajteb rau qhov kuv ua tej haujlwm uas koj muab cob rau kuv ua lawd tiav.”​—Yauhas 17:4.

9 Raws li peb kawm no, Yehauvas thiab Yexus yeej zoo siab rau nkawd tes haujlwm. Yog tias peb hlub Yehauvas peb yuav “yoog” lossis xyaum nquag li nws. (Efexau 5:1) Yog tias peb hlub Yexus peb yuav “taug raws nws tus neev taw.” (1 Petus 2:21) Cia peb kawm ntxiv seb peb yuav ua li cas peb thiaj li zoo siab rau peb tes haujlwm thiab.

ZOO SIAB RAU KOJ TES HAUJLWM

Yog peb coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab peb zoo siab rau peb tes haujlwm

10, 11. Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj yuav txaus siab rau peb tes haujlwm?

10 Cov tseem Khixatia yuav tsum khwv noj khwv haus. Peb yeej xav kom peb nrhiav tau ib txoj haujlwm  uas peb nyiam ua, tiamsis tej zaum ho tsis muaj li peb siab xav. Tej zaum peb tsuas nrhiav tau txoj haujlwm uas peb tsis nyiam ua xwb. Ua li peb yuav ua li cas peb thiaj yuav zoo siab rau txoj haujlwm ntawd?

11 Muab xav rau qhov zoo xwb. Tej zaum yuav muaj tej yam hauv peb lub neej uas peb hloov tsis tau tamsim no, tiamsis peb yeej hloov tau peb txojkev xav. Peb yuav tsum ua tib zoo xav seb, Yehauvas ho saib peb tes haujlwm zoo li cas. Muab ua piv txwv li no: Yog tias koj yog tus txiv tsev, txawm koj muaj txoj haujlwm zoo li cas los xij, nco ntsoov tias koj txoj haujlwm yuav pab yug tau koj lub cuab lub yig. Tes haujlwm ntawd tseem ceeb kawg li rau Vajtswv. Nws Txojlus qhia tias tus uas tsis saib xyuas nws tsev neeg “tseem phem dua tus uas tsis tau ntseeg thiab.” (1 Timaute 5:8) Txoj haujlwm uas koj muaj yuav pab tau koj ua raws li Vajtswv sam hwm kom saib xyuas koj lub cuab lub yig. Yog tias koj nco ntsoov li ntawd, koj yuav txaus siab rau koj tes haujlwm thiab tsis coj cwj pwm li tej neeg uas nrog koj ua haujlwm ua ke.

12. Yog tias peb rau siab ntso ua haujlwm thiab coj ncaj, peb yuav tau nqe zog dabtsi?

12 Nquag ua haujlwm thiab coj ncaj. Peb yuav txais ntau yam koob hmoov yog tias peb siv zog ua haujlwm thiab xyaum ua haujlwm zoo. Yog tias peb nquag ua haujlwm ces tus lospav yeej yuav xav kom peb tuav haujlwm twjywm. (Paj Lug 12:24; 22:29) Cov tseem Khixatia yuav tsum coj ncaj thaum lawv ua haujlwm. Tsis txhob nyiag lospav tug, txhob siv lub caij ua haujlwm los ua si lossis ua lwm yam. (Efexau 4:28) Zoo li peb twb kawm lawm, yog tias peb  xyaum ua neeg ncaj ces peb yuav tau nqe zog. Cov lospav yeej tso siab dua rau tus neeg coj ncaj. Tiamsis txawm tus lospav yuav pom thiab tsis pom peb tes haujlwm zoo los, peb zoo siab rau qhov peb twb siv zog ua haujlwm lawm tiag. Peb lub siab tsis rov nkaug peb, thiab peb paub tias peb ua haum Vajtswv siab.​—Henplais 13:18; Khaulauxi 3:22-24.

13. Yog tias peb xyaum coj zoo hauv chaw ua haujlwm yuav pab tau lwm tus li cas?

13 Nco ntsoov tias koj tes haujlwm zoo yuav ua rau Vajtswv tau koob meej. Thaum peb mus ua haujlwm, yog tias peb muaj tus cwj pwm zoo ib yam cov Khixatia tiag, lwm tus yeej yuav pom peb tes haujlwm zoo. Tej zaum qhov ntawd yuav “ua rau luag qhuas Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej.” (Titau 2:9, 10) Yog tias peb coj tau zoo, luag yuav pom tias txojkev pe hawm Vajtswv yeej zoo tiag. Tej zaum yuav ua rau lawv xav los paub ntxiv thiab. Yog tias ib tug cia li los txais yuav qhov tseeb vim koj coj tau zoo, koj yuav xav li cas? Koj yuav zoo siab kawg li, puas yog? Thiab muab xav li no: Puas muaj ib yam zoo tshaj qhov uas yus tes haujlwm zoo ua rau Vajtswv tau koob meej thiab ua rau nws zoo siab?​—Nyeem Paj Lug 27:11; 1 Petus 2:12.

UA TIB ZOO XAIV HAUJLWM

14-16. Thaum peb txiav txim siab xaiv ib txoj haujlwm ua, peb yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

14 Phau Vajlugkub tsis qhia ib qho zuj zus tias yam haujlwm twg zoo thiab tsis zoo rau peb ua. Txawm phau Vajlugkub tsis qhia ib qho zuj zus los, tsis yog peb yuav lam tau lam xaiv ib txoj haujlwm ua xwb. Vajtswv Txojlus yuav pab kom peb nrhiav tau ib txoj haujlwm zoo uas haum Vajtswv siab; kom peb thiaj  tsis ua txoj haujlwm uas dag noj dag haus. (Paj Lug 2:6) Ua ntej peb yuav xaiv ib txoj haujlwm twg ua, tseem ceeb heev rau peb xav txog ob lo lus nug no.

15 Yog tias kuv ua txoj haujlwm no, puas yog kuv hla phau Vajlugkub tej kevcai lawm? Vajtswv Txojlus yeej txwv hlo kev ua tub sab tub nyiag, kev dag noj dag haus, thiab kev teev dab mlom. (Khiav Dim 20:4; Tubtxib Tes Haujlwm 15:29; Efexau 4:28; Qhia Tshwm 21:8) Yog tias peb hlub Vajtswv Yehauvas peb yeej yuav tsis kam ua tej haujlwm uas yuav hla Vajtswv txoj kevcai.​—Nyeem 1 Yauhas 5:3.

 16 Yog tias kuv ua txoj haujlwm no, puas yog kuv txhawb tej kev xyaum phem? Muab ua piv txwv li no, txoj haujlwm teb xov tooj thiab tos txais qhua yeej tsis txhaum. Tiamsis yog tias ib tug Khixatia ua haujlwm teb xov tooj thiab tos txais qhua hauv ib lub tsev rho menyuam, qhov ntawd puas txhaum? Txawm tias tus Khixatia twb tsis nqes tes ua kiag txoj haujlwm rho menyuam los, nws yuav tsum nco ntsoov tias lub tsev ntawd, yog tsim tsa los rho menyuam nkaus xwb. Vajtswv Txojlus txwv hlo tsis pub rho menyuam. (Khiav Dim 21:22-24) Yog tias peb hlub Yehauvas, tsis zoo rau peb ua tej haujlwm uas txhawb tej kev xyaum phem.

17. (1) Ua ntej peb yuav txiav txim siab xaiv ib txoj haujlwm twg, peb yuav tsum xav txog dabtsi? (Nyeem lub ntsiab me “ Puas Zoo Rau Kuv Ua Txoj Haujlwm No?”) (2) Peb lub siab yuav pab peb txiav txim li cas thiaj haum Vajtswv siab?

17 Yog tias koj nrhiav tau ib txoj haujlwm es koj tsis paub xyov yuav zoo txais los tsis zoo, ces ua tib zoo xav txog cov lus nug uas peb kawm hauv nqe 15 thiab 16 ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, muaj tej yam uas peb yuav tsum tau ua tib zoo luj ua ntej peb yuav txais ib txoj haujlwm twg. * Peb yuav tsum ua neeg thoob tsib to nrog txog tej yam ntawd; tsis tas peb yuav tos kom tus qhev ncaj thiab ntse tsa kevcai los piav ib qho zuj zus txog txhua yam rau peb paub. Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 2 lawm, peb yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus thiab coj raws li peb kawm ntawd. Thaum koj ua li ntawd, twb yog koj “xyaum” cob koj lub siab kom koj “thiaj txawj cais tias yam twg zoo yam twg phem.” Peb yuav paub txiav txim  raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.​—Henplais 5:14.

UA HAUJLWM KOM HAUJ SIM XWB

18. Vim li cas muaj tej lub sijhawm peb tsis paub xyov yuav txiav txim li cas thiaj haum Vajtswv siab?

18 Peb yeej paub tias peb nyob rau “tiam kawg.” Lub sijhawm no yeej “txom nyem nyuaj siab” heev.  Tej zaum yuav muaj tej lub sijhawm peb tsis paub xyov yuav txiav txim li cas thiaj haum Vajtswv siab. (2 Timaute 3:1) Yeej tsis yoojyim rau peb ceev ib txoj haujlwm kiag li. Peb yeej paub tias cov tseem Khixatia yuav tsum khwv noj khwv haus los yug lawv lub cuab lub yig. Tiamsis yog peb tsis ceev faj, tej zaum peb yuav qaug rau nyiaj txiag thiab cia peb txoj haujlwm los tab kaum peb txojkev pe hawm Vajtswv. (1 Timaute 6:9, 10) Peb yuav tsum muab yam uas “tsim txiaj kawg nkaus” tso ua ntej hauv peb lub neej. Ua li peb yuav ua li ntawd li cas? Cia peb kawm seb.​—Filipi 1:10.

19. Vim li cas tsim nyog peb tso siab plhuav rau Yehauvas thiab yog peb tso siab rau Yehauvas peb yuav zam tau tej yam zoo li cas?

19 Tso siab plhuav rau Yehauvas. (Nyeem Paj Lug 3:5, 6.) Yeej tsim nyog peb tso siab plhuav rau Vajtswv,  puas yog? Nws hlub tshua txhua leej txhua tus. (1 Petus 5:7) Tej zaum peb yuav txhawj tsam tsis tau noj tsis tau hnav, tiamsis nco ntsoov tias Yehauvas paub dua peb; nws yeej tsis tso peb tseg li. (Ntawv Nkauj 37:25) Zoo rau peb coj raws li nws tej lus no: “Nej tsis txhob xam pom nyiaj txiag xwb, cia li txaus siab rau tej uas nej muaj vim Vajtswv hais tias, ‘Kuv yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg kiag li.’” (Henplais 13:5) Cov kwvtij uas ua Vajtswv tes haujlwm puv ntoob yeej pom tias Vajtswv yeej pub tej yam uas lawv cheem tsum rau lawv tiag. Yog peb tso siab tias Yehauvas yuav saib xyuas peb ces peb yuav tsis muab txojkev nrhiav noj nrhiav haus rau lub cuab lub yig los txhawj dhau lawm. (Mathai 6:25-32) Peb yeej tsis cia peb txoj haujlwm los cuam tshuam peb tes haujlwm ntawm sab kev ntseeg, xws li peb tej kev sib txoos thiab kev tshaj tawm txoj xov zoo.​—Mathai 24:14; Henplais 10:24, 25.

20. Peb yuav muaj lub qhov muag pom tseeb li cas, thiab koj yuav ua li cas koj thiaj pom tseeb li ntawd mus li?

20 Yuav tsum muaj lub qhov muag uas pom tseeb. (Mathais [Mathai] 6:22, 23, TMZ) Yog tias peb lub qhov muag pom tseeb ces peb yuav ua lub neej yoojyim. Tus Khixatia uas pom tseeb yuav ntsia ntsoov nws lub hom phiaj ua Vajtswv tes haujlwm. Yog tias peb pom tseeb ces peb yuav tsis vuag tej haujlwm uas them nyiaj ntau lossis ua lub neej nplua nuj. Tej tub lag tub luam niaj hnub ntxias kom peb mus yuav tej khoom ub khoom no uas tawm tshiab. Lawv xav kom peb ntseeg tias tej ntawd yuav pab kom peb zoo siab. Koj yuav ua li cas koj thiaj muaj lub qhov muag pom kev tseeb mus li? Tsis txhob  luab nuj luab nqe es rov ua nra hnyav rau koj tus kheej. Tsis txhob lob khoom kom puv vaj puv tsev, ua rau koj tsis muaj sijhawm ua tej yam tseem ceeb. Nco ntsoov phau Vajlugkub cov lus no: “Tiamsis yog  peb muaj noj muaj hnav peb yuav txaus siab rau tej ntawd.” (1 Timaute 6:8) Ua npaum li koj ua tau, los hloov koj lub neej kom yoojyim.

21. Vim li cas tseem ceeb rau peb npaj hom phiaj rau peb tus kheej, thiab peb yuav tsum muab dabtsi tso ua ntej hauv peb lub neej?

21 Muaj tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg, thiab coj raws li ntawd. Peb yeej tsis muaj sijhawm txaus los ua txhua yam raws li peb lub siab ntshaw. Yog li, peb yuav tsum npaj hom phiaj haujlwm thiaj tiav. Yog peb tsis npaj, ces tej uas tsis muaj qabhau yuav muab peb lub sijhawm noj tas. Peb yuav tsum muab dabtsi tso ua ntej hauv peb lub neej? Coob leej ntau tus txhawb kom tibneeg mus kawm ntawv qeb siab, xwv lawv thiaj tau tes haujlwm siab thiab nto moo hauv lub qab ntuj no. Tiamsis Yexus txhawb kom nws cov thwjtim “xub nrhiav Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj].” (Mathai 6:33) Peb uas yog cov tseem Khixatia, yuav tsum muab Vajtswv lub Nceeg Vaj tso ua ntej ntawm peb lub neej. Thaum peb txiav txim siab ua ib yam dabtsi, lossis npaj tej hom phiaj rau peb tus kheej, peb yuav tsum muab lub Nceeg Vaj saib rau nqe tshaj peb tej nyiaj txiag, thiab tej kev khwv noj khwv haus. Peb yuav tsum xub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

RAU SIAB NTSO QHIA TXOJ XOV ZOO

Yog peb muab txoj haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tso ua ntej, ces qhia tias peb hlub Yehauvas

22, 23. (1) Cov tseem Khixatia tes haujlwm tseem ceeb dua ntais yog dabtsi, thiab peb yuav ua li cas qhia tias peb saib txoj haujlwm ntawd rau nqe? (Nyeem lub ntsiab me “ Vim Kuv Txiav Txim Tau Zoo Kuv Muaj Kev Zoo Siab Thiab Txaus Siab Rau Kuv Lub Neej”.) (2) Koj yuav muab kev khwv noj khwv haus saib zoo li cas?

22 Peb paub tias peb nyob rau tiam kawg lawm tiag. Tseem ceeb heev rau peb cov Khixatia tau hau ntsoov ua Vajtswv tes haujlwm tshaj tawm txoj xov  zoo thiab mus coj tibneeg los ua thwjtim. (Mathai 24:14; 28:19, 20) Ib yam li Yexus, peb yuav tsum kub siab lug ua tes haujlwm no, thiaj cawm tau tibneeg txojsia. Peb yuav coj li cas thiaj qhia tias tes haujlwm no tseem ceeb rau peb? Vajtswv cov tibneeg feem coob kub siab lug ua cov tshaj tawm txoj xov zoo. Ib txhia npaj kom lawv tau los ua ib tug tho kev, thiab lwm cov npaj kom tau ua ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws. Cov niam txiv coob tus pom tias tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg tseem ceeb heev, cov niam txiv thiaj txhawb kom lawv tej menyuam ua Vajtswv tes haujlwm puv ntoob, es ua ib tug tho kev lossis tuav lwm yam haujlwm. Cov uas kub siab lug tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj puas zoo siab hlo rau lawv txoj haujlwm? Lawv zoo siab kawg nkaus li! Thaum koj teev tiam Yehauvas kawg siab kawg ntsws, koj yuav muaj kev xyiv fab, yuav txaus siab rau koj tes haujlwm, thiab yuav tau txais koob hmoov nplua mias.​—Nyeem Paj Lug 10:22.

23 Coob leej ntau tus niaj hnub khwv los yug lawv lub cuab lub yig. Nco ntsoov tias Yehauvas xav kom peb zoo siab rau peb tes haujlwm. Yog tias peb xyaum kom muaj Vajtswv txojkev xav thiab coj raws li nws tej hauv paus ntsiab lus, ces peb yuav txaus siab rau peb tes haujlwm. Tsis txhob cia kev khwv noj khwv haus los tab kaum peb tes haujlwm tshaj txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj ib zaug li. Txoj haujlwm tshaj tawm, yog txoj uas tseem ceeb tshaj plaws rau peb ua. Yog tias peb muab txoj haujlwm no tso ua ntej, ces qhov ntawd qhia tias peb hlub Yehauvas thiab yuav pab kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

^ nqe 17 Yog xav paub ntxiv tias peb yuav xaiv txoj haujlwm zoo li cas, mus nyeem phau The Watchtower, lub Plaub Hlis Ntuj, tim 15, 1999, sab 28-30, thiab lub Xya Hli Ntuj, tim 15, 1982, sab 26.