Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

“Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub”

 TSHOOJ 8

Vajtswv Hlub Cov Uas Nyiam Huv

Vajtswv Hlub Cov Uas Nyiam Huv

“Koj ua koj txojkev dawb huv tshwm rau tus uas ua dawb huv.”​—NTAWV NKAUJ 18:26.

1-3. (1) Vim li cas leej niam ho ua tib zoo saib kom nws tus menyuam tu cev huv siab si? (2) Vim li cas Yehauvas xav kom nws cov tub qhe coj huv, thiab vim li cas peb yuav tsum nyiam huv?

THAUM leej niam yuav coj nws tus metub mus kawm ntawv, nws yeej xub hais kom nws tus metub da dej, ntsis plaub hau, thiab hnav khaubncaws huv siab si. Leej niam ua li ntawd kom nws tus metub thiaj noj qab haus huv, thiab luag thiaj tsis thuam leej niam leej txiv.

2 Peb Leej Txiv Yehauvas yeej xav kom nws cov tub qhe huv siab si. Vajtswv Txojlus hais tias: “Koj ua koj txojkev dawb huv tshwm rau tus uas ua dawb huv.” * (Ntawv  Nkauj 18:26) Yehauvas hlub peb kawg li. Nws paub tias qhov zoo tshaj rau peb yog kom peb ua neeg huv siab. Vim peb yog nws cov Timkhawv, peb yuav tsum tu cev thiab coj lub neej huv siab, tibneeg thiaj tsis thuam Vajtswv tiamsis lawv yuav qhuas Yehauvas lub npe dawb huv.​—Exekhee 36:22; nyeem 1 Petus 2:12.

3 Vajtswv hlub cov uas nyiam huv. Yog li, peb yuav tsum nyiam huv thiab. Peb xav coj lub neej uas dawb huv, tibneeg thiaj yuav qhuas Vajtswv. Peb ua li no rau qhov peb hlub Vajtswv, thiab peb kuj xav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Yog li ntawd, cia peb kawm ntxiv, seb (1) vim li cas peb yuav tsum huv siab, (2) peb yuav coj huv li cas, thiab (3) peb yuav ua li cas peb thiaj ua tau lub neej huv siab mus li? Thaum peb kawm txog tej no, xav seb puas muaj tej yam hauv peb lub neej uas peb yuav tau hloov.

VIM LI CAS PEB YUAV TSUM NYIAM HUV?

4, 5. (1) Vim li cas ho tseem ceeb ua luaj li rau peb nyiam huv? (2) Thaum peb saib tej uas Yehauvas tsim, ua li cas peb ho paub tias nws nyiam huv?

4 Peb yuav tsum nyiam huv vim peb teev tiam tus Vajtswv uas dawb huv txhua fab. (Nyeem Levi Tej Kevcai 11:44, 45.) Yehauvas tso tus qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws Txojlus txhawb peb li no: “Nej yuav tsum xyaum ua nej lub neej raws li Vajtswv tus yam ntxwv.”​—Efexus [Efexau] 5:1, TMZ.

5 Tej uas Yehauvas tau tsim hauv lub ntiajteb no, ua pov thawj tias Yehauvas yeej nyiam huv tiag. (Loos 1:20) Yehauvas tsim kom lub ntiajteb txawj kho tej huab cua thiab lim tej dej kom rov qab huv tuaj. Nws kuj tsim tej kab me me uas tibneeg qhov muag pom tsis tau, los noj tej uas ua rau lub ntiajteb paug tsis huv. Tej neeg tshawb txujci thiaj ntaus tswvyim siv cov kab ntawd los noj tej roj uas txeej  hauv hiavtxwv, thiab noj lwm yam uas tibneeg ua los puas tsuas lub ntiajteb. Tej no pab peb pom tias “tus uas . . . tsim lub ntiajteb” yeej nyiam huv xwb. (Yelemi 10:12) Yog li ntawd, peb yuav tsum nyiam huv li nws thiab.

6, 7. Raws li Mauxe Txoj Kevcai, kev huv siab muaj feem li cas nrog kev pe hawm Vajtswv?

6 Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum ua neeg huv siab vim Yehauvas xav kom cov uas pe hawm nws coj huv. Mauxe Txoj Kevcai qhia li ntawd thiab. Thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav kev txhaum, tus pov thawj hlob yuav tsum da ob lwm dej. (Levi Tej Kevcai 16:4, 23, 24) Kuj muaj lus qhia tias ua ntej cov pov thawj yuav muab qhov txhia chaw hlawv xyeem rau Yehauvas, lawv yuav tsum ntxuav tes ntxuav taw huvsi. (Khiav Dim 30:17-21; 2 Vaj Keeb Kwm 4:6) Mauxe Txoj Kevcai kuj qhia txog 70 yam uas ua rau ib tug neeg koom tsis tau kev pe hawm Vajtswv vim nws cev nqaij tawv tsis huv. Yog li ntawd, ib tug Yixayee yuav tsum tsis txhob yuam cai pe hawm Vajtswv rau lub caij uas nws tsis huv, xwv nws thiaj tsis raug txim tuag. (Levi Tej Kevcai 15:31) Cov uas tsis kam ua kevcai ntxuav kom huv, tsis hais da dej lossis ntxhua nws cev khaubncaws, yuav tsum raug “muab txiav tawm hauv ib tsoom Yixayee mus.”​—Xwm Txheej Taug Kev 19:17-20.

7 Txawm peb tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm los, tej kevcai ntawd ua pov thawj tias Vajtswv yeej nyiam huv. Niaj hnub no los Yehauvas yeej tsis tau hloov siab li. (Malakhi 3:6) Yuav kom Vajtswv txais yuav peb txojkev pe hawm, mas peb txojkev pe hawm yuav tsum “dawb huv thiab tsis muaj qhov phem.” (Yakaunpau 1:27) Yog li ntawd, peb yuav tsum kawm seb Vajtswv xav kom peb coj li cas thiaj huv raws li Vajtswv lub siab nyiam.

COJ HUV LI VAJTSWV POM ZOO

8. Yehauvas xav kom peb coj huv li cas?

8 Raws li phau Vajlugkub qhia, tsis yog peb tu cev kom  huv xwb. Yog tias peb xav coj huv li Vajtswv pom zoo, peb yuav tsum ua plaub yam no: (1) Peb txojkev pe hawm yuav tsum dawb huv; (2) peb yuav tsum ua lub neej dawb huv; (3) tej uas peb xav hauv nruab siab, yuav tsum dawb huv; thiab (4) peb yuav tsum coj huv ntawm sab cev nqaij daim tawv. Cia peb kawm seb peb yuav ua plaub yam no li cas.

9, 10. Peb yuav ua li cas peb txojkev pe hawm thiaj yuav dawb huv, thiab cov tseem Khixatia yuav tsum zam tej yam twg?

9 Kev pe hawm dawb huv. Peb yuav tsum tsis txhob muab kev ntseeg cuav los txuam rau kev pe hawm tseeb. Thaum cov Yixayee tawm hauv Npanpiloo rov mus rau Yeluxalees, Vajtswv ntuas lawv li no: “Cia li tawm qhov ntawd mus, tsis txhob kov tej uas qias tsis huv . . . cia li tu nej tus kheej kom dawb huv.” (Yaxaya 52:11) Cov Yixayee lub hom phiaj uas rov mus rau lawv qub teb qub chaw, yog mus tsa kom rov muaj kev pe hawm Yehauvas. Lawv yuav tsum tsis txhob muab cov Npanpiloo tej kev lig kevcai coj mus txuam nrog kev pe hawm Yehauvas, xwv txojkev pe hawm Yehauvas thiaj dawb huv.

10 Niaj hnub no cov tseem Khixatia yuav tsum ceev faj tsis txhob koom nrog kev pe hawm cuav hlo li. (Nyeem 1 Khaulee 10:21.) Peb yuav tsum ceev faj vim muaj kev ntseeg cuav txuam nrog ntau yam. Nyob rau ntau lub tebchaws, tej kev lig kevcai uas tibneeg nyiam coj, muaj kev ntseeg cuav txuam rau lawm. Xws li, txojkev ntseeg uas qhia tias tseem muaj ib yam ciaj sia tom qab tibneeg tuag lawm. (Laj Lim Tswvyim 9:5, 6, 10) Cov tseem Khixatia yuav tsum zam tej kev lig kevcai uas muaj feem nrog kev ntseeg cuav. * Tsis txhob cia lwm tus yaum kom peb hla Vajtswv tej kevcai uas dawb huv.​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:29.

11. Peb yuav ua lub neej dawb huv li cas, thiab vim li cas ho tseem ceeb rau peb ua li ntawd?

 11 Ua lub neej dawb huv. Yuav kom peb ua tau li no, peb yuav tsum khiav ntawm txhua yam kev plees kev yi. (Nyeem Efexau 5:5.) Tseem ceeb heev rau peb ua lub neej dawb huv. Nyob rau Tshooj 9, peb tseem yuav kawm tias peb yuav tsum “khiav ntawm kev ua nkauj nraug,” peb thiaj yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Cov uas tsis kam ntxeev dua siab tshiab, yuav “tsis muaj feem tau Vajtswv lub [nceeg vaj] kiag li.” (1 Khaulee 6:9, 10, 18) Vajtswv xam pom tias cov uas ua nkauj ua nraug, yog cov uas “ua qias vuab tsuab.” Yog lawv tsis ua lub neej dawb huv, “lawv li feem . . . yog txojkev tuag zaum ob.”​—Qhia Tshwm 21:8.

12, 13. Vim li cas peb yuav tsum xav txog tej yam zoo xwb, thiab dabtsi yuav pab kom peb ua tau li ntawd mus li?

12 Xav txog tej yam uas dawb huv. Yog peb pheej xav txog tej yam phem hauv nruab siab, tsis ntev peb yeej yuav ua tej kev phem ntawd. (Mathai 5:28; 15:18-20) Tiamsis yog tias peb saib thiab nyeem tej yam uas dawb huv, ces peb yuav ua tej uas dawb huv xwb. (Nyeem Filipi 4:8.) Peb yuav ua li cas peb thiaj tsis xav txog tej uas phem? Peb yuav tsum zam tej kev lomzem ua si uas yuav ua rau peb xav txog tej yam qias tsis huv. * Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum nyeem Vajtswv Txojlus tsis tu ncua, peb thiaj li xav txog tej yam dawb huv.​—Ntawv Nkauj 19:8, 9.

13 Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb txojkev pe hawm yuav tsum dawb huv, peb lub neej yuav tsum dawb huv, thiab tej yam uas peb xav hauv nruab siab yuav tsum dawb huv. Muaj dua lwm tshooj hauv phau ntawv no, yuav qhia tshab hlo txog peb yam no. Cia peb ho kawm txog yam plaub uas yog kev coj huv ntawm sab cev nqaij daim tawv.

 COJ HUV NTAWM SAB CEV NQAIJ TAWV LI CAS?

14. Kev tu cev thiab tu vaj tu tsev, puas yog nyob ntawm peb, seb peb yuav coj huv los tsis coj xwb?

14 Yog tias peb xav coj huv ntawm sab cev nqaij daim tawv, peb yuav tsum tu cev thiab tu vaj tu tsev. Tsis yog nyob ntawm peb seb peb yuav coj huv los tsis coj, es tsis pub leejtwg hais peb li. Cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tsis txhob coj li ntawd. Zoo li peb twb kawm lawm, Yehauvas xav kom peb nyiam huv, peb thiaj yuav noj qab haus huv thiab ua rau lwm tus qhuas Yehauvas. Xav rau zaj lus piv txwv txog tus menyuam tub. Yog tias koj pom ib tug menyuam uas ceb muag tas li, koj yuav xav li cas txog leej niam leej txiv? Yeej ua rau koj tsis paub xav li, puas yog? Ib yam li ntawd, peb tsis xav kom peb lub neej thiab peb tus yam ntxwv ua rau luag muaj chaw thuam peb Leej Txiv Yehauvas, los yog ua rau luag tsis kam  mloog txoj xov zoo uas peb qhia. Vajtswv Txojlus hais tias: “Peb tsis muab ib yam dabtsi los tav leejtwg kev kiag li kom qhov uas ua tes haujlwm no thiaj tsis raug thuam. Tiamsis peb ua rau sawvdaws pom tias peb yog cov uas ua koom tu Vajtswv.” (2 Khaulee 6:3, 4) Yog li ntawd, peb yuav ua li cas peb thiaj coj tau huv ntawm sab cev nqaij daim tawv?

15, 16. Peb yuav tu cev kom huv siab li cas, thiab peb cev tsoos tsho yuav tsum zoo li cas?

15 Kev tu cev kom huv siab si. Txawm peb nyob rau lub tebchaws zoo li cas los, ntau zaus peb yeej muaj peevxwm nrhiav tau dej da thiab nrhiav tau tshuaj ntxuav tes rau peb tsev neeg siv. Yuav kom huv siab, peb yuav tsum siv tshuaj los ntxuav tes, ua ntej peb ua zaub ua mov noj, ua ntej peb noj mov, tom qab peb tawm rooj, thiab tom qab peb tu los yog ntxuav menyuam mos tej quav tej zis. Yog tias peb siv tshuaj los ntxuav tes li ntawd, ces yuav tiv thaiv tau kab mob kev nkeeg, xws li muaj mob raws plab. Qhov uas koj ntxuav tes muaj peevxwm cawm tau koj txojsia. Hauv tej lub tebchaws, tsis muaj tsev dej nyob hauv tsev. Yog li ntawd, thaum yus mus tawm rooj tseem ceeb rau yus khawb qhov faus, ib yam li cov neeg Yixayee thaum ub.​—Kevcai 23:12, 13.

16 Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum ntxhua khaubncaws kom huv siab si thiaj zoo saib. Cov Khixatia tsis tas hnav tej tsoos kim kim lossis nyuam qhuav tawm tshiab xwb. Tiamsis tseem ceeb rau lawv hnav tej tsoos uas huv siab si, phim thiab tsim nyog; tsis yog hnav ua dog ua dig. (Nyeem 1 Timaute 2:9, 10.) Txawm peb yuav nyob qhovtwg los xij, peb xav kom peb cev tsoos tsho “ua rau luag qhuas Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej.”​—Titau 2:10.

17. Vim li cas peb yuav tsum tu vaj tse thiab txhua yam kom huv siab thiab zoo saib?

17 Tu vaj tse thiab tu txhua yam. Txawm peb lub tsev  yuav loj yuav me, yuav dav yuav nqaim los xij, peb yuav tsum tu kom huv siab si tsim nyog li peb tu tau. Yog peb tsav tsheb mus kev sib txoos thiab mus qhia Vajlugkub, peb yuav tsum tu peb lub tsheb sab hauv thiab sab nraud kom huv siab. Nco ntsoov tias, peb yuav tsum tu vaj tse thiab txhua yam kom huv siab thiaj yuav ua tau timkhawv zoo rau lwm tus pom. Peb twb niaj hnub qhia tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas dawb huv. Nws yuav “rhuav tshem cov uas rhuav tshem lub ntiajteb,” thiab tshuav tsis ntev xwb, nws lub Nceeg Vaj yuav muab lub ntiajteb hloov ua ib lub vaj kaj siab. (Qhia Tshwm 11:18; Luka 23:43) Peb xav kom sawvdaws pom tias peb twb xyaum coj huv tamsim no lawm, xwv thiaj phim nyob hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab.

Yog tias peb coj huv ntawm sab nqaij tawv, peb yuav tsum tu cev thiab tu txhua yam uas peb muaj kom huv siab si

18. Peb yuav saib lub Tsev Nceeg Vaj rau nqe li cas?

18 Tu qhov chaw pe hawm Vajtswv kom huv. Lub Tsev Nceeg Vaj yog qhov chaw uas peb pe hawm tus tseem Vajtswv. Yog peb muaj kev hlub rau Yehauvas, peb yuav saib lub Tsev Nceeg Vaj rau nqe. Yog tias peb tu thiab kho lub Tsev Nceeg Vaj kom zoo nkauj thiab zoo saib, ces cov tuaj tshiab yuav tsis thuam peb thiab peb tus Vajtswv Yehauvas. Yog tias peb saib lub Tsev Nceeg Vaj rau nqe, peb yuav ua npaum li ua tau los tu lub Tsev Nceeg Vaj kom huv. Yog ib qho koob hmoov zoo kawg li rau peb “kho” qhov chaw pe hawm Yehauvas kom zoo nkauj thiab huv siab. (2 Vaj Keeb Kwm 34:10) Thaum peb mus koom tej rooj sib txoos ib hnub, ob hnub, thiab rooj sib txoos loj, peb yuav tsum tu tej chaw ntawd thiab.

ZAM TEJ KEV XYAUM UAS TSIS HUV

19. Yuav kom peb cev nqaij tawv huv, peb yuav tsum zam tej yam twg, thiab phau Vajlugkub ho pab tau peb li cas txog qhov no?

19 Yuav kom peb cev nqaij tawv huv, peb yuav tsum zam tej yam uas ua rau peb lub cev qias. Xws li, haus luam  yeeb, haus yeeb haus tshuaj, quav dej quav cawv, thiab zam txojkev muab tej tshuaj uas ua rau yus muaj yees lossis feeb tsis meej, siv dhau cai. Niaj hnub no, muaj ntau yam yuav ua rau peb lub cev tsis huv, tiamsis phau Vajlugkub tsis piav txhij txhua txog tej ntawd. Txawm li ntawd los, phau Vajlugkub yeej muaj tej hauv paus ntsiab lus uas pab peb nkag siab tias Vajtswv pom zoo li cas tiag. Thaum peb muaj Yehauvas txojkev xav lawm, peb yuav txiav txim tau li Vajtswv lub siab nyiam rau qhov peb yeej hlub nws. Cia peb kawm txog tsib lub hauv paus ntsiab lus uas yuav pab peb zam tej kev xyaum uas qias tsis huv.

20, 21. Yehauvas xav kom peb tso tej kev xyaum zoo li cas tseg, thiab vim li cas tseem ceeb rau peb mloog nws hais?

20 “Vajtswv twb coglus li no rau peb lawm. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus thiab paub ntshai Vajtswv. Peb yuav tsum tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua thiab peb xav huv tibsi tseg.” (2 Kauleethaus [Khaulee] 7:1, TMZ) Yehauvas tsis xav kom peb xyaum tej yam uas yuav ua puas tsuas peb lub cev thiab lub siab. Yog li ntawd, peb yuav tsum zam tej yam uas yuav ua rau peb muaj yees, yuav txo tau peb txojsia, thiab yuav ua rau peb lub hlwb dhia tsis zoo.

21 Vim li cas ho tseem ceeb rau peb “tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua”? Vim tias nqe Vajlugkub ntawm 2 Kauleethaus (Khaulee) 7:1, TMZ, hais tias: “Vajtswv twb coglus li no rau peb lawm.” Ua li, Vajtswv cog lus li cas xwb? Nyob hauv 2 Khaulee 6:17, 18, Yehauvas cog lus tias nws yuav “txais yuav nej” thiab “yuav ua nej leej txiv.” Yog li ntawd, Yehauvas yuav tsom kwm koj thiab yuav hlub koj ib yam li leej txiv hlub nws tej tub tej ntxhais. Tiamsis Yehauvas tsuas txais yuav peb yog tias peb tso tej kev phem kev qias tseg xwb. Yog ib qho ruam kawg li rau peb xyaum tej kev vuab tsuab uas yuav rhuav peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas!

22-25. Cov hauv paus ntsiab lus twg yuav pab peb zam dhau tej kev xyaum uas qias tsis huv?

 22 “Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.” (Mathai 22:37) Yexus qhia tias nqe no yog nqe uas tseem ceeb dua ntais. (Mathai 22:38) Yeej tsim nyog tibneeg hlub Yehauvas li no. Yog peb hlub Yehauvas kawg siab, kawg ntsws, thiab kawg tswvyim tiag, peb yuav tsis xyaum tej uas yuav txo tau peb txojsia lossis ua rau peb tsis meej pem.

23 [Yehauvas] pub txojsia thiab pa thiab txhua yam rau tej neeg sawvdaws.” (Tubtxib Tes Haujlwm 17:24, 25) Txojsia yog Vajtswv pub. Yog peb hlub Vajtswv ces peb yeej saib txojsia rau nqe. Peb yuav tsis xyaum tej uas yuav ua rau peb raug mob raug nkeeg, rau qhov peb paub tias yog peb koom nrog tej ntawd ces twb yog peb saib txojsia tsis muaj nqes ntag.​—Ntawv Nkauj 36:9.

24 “Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” (Mathai 22:39) Tej yam tsis huv uas tibneeg tiv tsis yog ua rau nws qias xwb, tiamsis kuj ua rau cov uas nyob ib ncig ntawm nws qias thiab. Muab ua piv txwv li no, yog ib tug neeg haus luam yeeb, cov uas nyob ib ncig ntawm nws yuav nqus tau cov pa luam yeeb thiab yuav ua rau lawv muaj mob. Yog tias ib tug neeg ua rau lwm tus muaj mob muaj nkeeg, ces twb yog nws hla Vajtswv txoj kevcai uas kom hlub kwvtij zej zog lawm. Yog nws ua tej no, nws yeej hais tsis tau tias nws hlub Vajtswv tiag.​—1 Yauhas 4:20, 21.

25 “Ntuas kom lawv nyob hauv cov nom tswv . . . qab kev tswjhwm, mloog lus.” (Titau 3:1) Muaj tej tshuaj uas ntau lub tebchaws txwv tsis pub tibneeg muaj lossis siv, xws li tej yeeb tshuaj. Tsis zoo rau cov tseem Khixatia yuav los yog siv tej tshuaj uas txhaum nom tswv kevcai.​—Loos 13:1.

26. (1) Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum ua dabtsi? (2) Vim li cas lub neej dawb huv raws li Vajtswv pom zoo, yog lub neej uas zoo tshaj plaws?

 26 Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum coj peb lub neej kom huv rau txhua fab. Yeej tsis yoojyim rau peb thum tej kev phem kev qias uas tsis huv, tiamsis peb yeej muaj peevxwm tso tau tej ntawd tseg. * Yog tias peb mloog nws hais peb yuav tau lub neej uas zoo tshaj plaws li, rau qhov Yehauvas tsuas qhia tej uas muaj nuj nqes rau peb xwb. (Nyeem Yaxaya 48:17.) Thiab tsis muaj ib yam tseem ceeb npaum li qhov uas peb tus yam ntxwv ua rau lwm tus qhuas Vajtswv. Qhov ntawd yuav pab peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

^ nqe 2 Hom lus thaum xub sau phau Vajlugkub txhais tias “dawb huv” lossis “huv” tsis yog hais txog qhov uas yus tu cev huv siab xwb. Tiamsis feem ntau hais txog yus lub neej thiab txojkev pe hawm tias yuav tsum dawb huv thiab.

^ nqe 26 Nyeem lub ntsiab me “ Kuv Puas Coj Huv Tiag?” thiab lub ntsiab me “ Vajtswv Ua Tau Txhua Yam Huvsi.”

^ nqe 67 Hloov npe lawm.