Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

“Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub”

 TSHOOJ 11

“Yuav Tsum Saib Taus Qhov Uas Sib Yuav”

“Yuav Tsum Saib Taus Qhov Uas Sib Yuav”

“Cia li zoo siab rau tus pojniam uas thaum koj hluas koj tau lawm.”​—PAJ LUG 5:18.

1, 2. Peb yuav teb lo lus nug twg, thiab yog vim li cas?

KOJ puas tau muaj txij nkawm? Yog tias koj muaj lawm, neb puas muaj kev kaj siab los yog neb tsis tshua sib haum lawm? Puas yog neb lam ua neej sib ntsaub xwb? Thaum yus txojkev txij nkawm tsis sib haum lawm, ua rau yus nyuaj siab kawg li. Koj yog ib tug Khixatia, yog li koj yeej xav kom koj txojkev txij nkawm ua rau luag qhuas Vajtswv Yehauvas. Yog tias neb ob niam txiv tsis sib haum los txhob poob siab; yeej muaj kev pab rau neb. *

2 Muaj tej nkawm niam txiv Khixatia lam ua cav lwj sib ib xwb. Tiamsis lawv kuj nrhiav tau kev pab los kho lawv lub neej lawm. Koj los, yeej ua tau li ntawd thiab. Dabtsi yuav pab tau koj?

TXAV ZE RAU VAJTSWV THIAB RAU KOJ TUS TXIJ NKAWM

3, 4. Yog tias ob niam txiv txav ze Vajtswv, vim li cas qhov ntawd yuav pab kom nkawd sib raug zoo? Piav seb.

3 Yog tias koj thiab koj tus txij nkawm nrhiav kev txav los ze Vajtswv, ces neb ob leeg hajyam yuav muaj kev sib raug zoo xwb. Ua li cas thiaj hais li no? Muab ua piv txwv li no: Muaj ib lub roob uas ob niam txiv tabtom yuav  nce. Tus txivneej thiab tus pojniam ib leeg nyob ib sab taw roob. Thaum nkawd tseem sawv ntawm taw roob, nkawd nyob nrug deb kawg li. Tiamsis thaum nkawd pib nce mus rau saum ncov roob, nkawd kuj txav los ze zuj zus ua ke. Zaj lus piv txwv no txhawb tau peb li cas?

4 Hauv zaj lus piv txwv no, qhov uas ob niam txiv nce lub roob ntawd, zoo ib yam li kev pe hawm Yehauvas. Thaum ob niam txiv muaj teeb meem, ces zoo ib yam li nkawd nyias nyob nyias ib sab taw roob uas nrug deb kawg li. Tiamsis thaum nkawd muab siab rau pe hawm Yehauvas, ces zoo li nkawd pib nce lub roob ntawd. Nkawd yimhuab nce, ces nkawd yimhuab txav los ze zuj zus ua ke. Yog li ntawd, qhov uas nkawd txav ze rau Vajtswv yog yam uas yuav pab kom nkawd sib raug zoo. Ua li neb yuav txav ze rau Vajtswv li cas?

Phau Vajlugkub muaj hwjchim txhawb koj txojkev txij nkawm yog tias koj coj raws li ntawd

5. (1) Ib yam uas yuav pab kom koj thiab koj tus txij nkawm txav ze rau Yehauvas yog dabtsi? (2) Yehauvas xav li cas txog kev sib yuav?

5 Ib yam uas yuav pab kom koj thiab koj tus txij nkawm txav ze rau Yehauvas, yog qhov uas neb ua raws li phau Vajlugkub tej lus sam hwm rau cov niam txiv. (Ntawv Nkauj 25:4; Yaxaya 48:17, 18) Cia peb kawm txog ib yam uas phau Vajlugkub tau qhia ntsig txog kev txij nkawm. Tus tubtxib Povlauj tau sau li no: “Txhua tus yuav tsum saib taus qhov uas sib yuav.” (Henplais 13:4) Yog tias yus “saib taus” ib yam dabtsi, ces twb yog yus saib yam ntawd rau nqe lossis tseem ceeb. Nqe no pab kom peb to taub tias Vajtswv Yehauvas yeej saib kev sib yuav tseem ceeb kawg li.

MUAJ KEV HLUB RAU YEHAUVAS

6. Hauv Henplais tshooj 13, puas yog Povlauj lam qhia kom peb paub tias kev sib yuav tseem ceeb xwb? Thiab vim li cas tseem ceeb rau cov txij nkawm nco ntsoov qhov no?

6 Koj thiab koj tus txij nkawm twb pe hawm Yehauvas  lawm; yog li, neb yeej saib kev txij nkawm rau nqe kawg li rau qhov Yehauvas yog tus uas tsim kom muaj kev txij nkawm. (Nyeem Mathai 19:4-6.) Txawm tias koj thiab koj tus txij nkawm twb paub li ntawd lawm los, yog neb tabtom muaj teeb meem ces yeej tsis yoojyim rau neb sib hlub thiab sib hwm li. Dabtsi thiaj yuav pab tau neb? Tseem ceeb heev rau neb nco ntsoov Povlauj cov lus ntawm Henplais tshooj 13. Povlauj tsis yog lam qhia tias kev txij nkawm tseem ceeb xwb. Tiamsis nws sam hwm tias cov Khixatia “yuav tsum saib taus” kev sib yuav. Tej lus no yog ib lo lus nkaw kom cov txij nkawm Khixatia coj li ntawd ntag. Yog neb nco ntsoov tias Vajtswv nkaw lus li no, ces yuav pab tau neb ob niam txiv sib hwm. Ua li cas thiaj hais tau li no?

7. (1) Peb siv zog ua raws li tej lus nkaw twg, thiab yog vim li cas? (2) Thaum peb ua raws li tej lus nkaw ntawd pab tau peb li cas?

7 Hauv phau Vajlugkub, Vajtswv nkaw lus txog ntau yam. Xws li, kom peb mus coj neeg los ua thwjtim, thiab kom peb mus koom tej kev sib txoos. (Mathai 28:19; Henplais 10:24, 25) Muaj tej lub sijhawm nyuaj heev rau koj coj raws li tej lus nkaw ntawd. Tej zaum thaum koj mus qhia Vajlugkub, yuav muaj neeg thuam koj, thiab tej zaum koj twb mus ua ib hnub haujlwm sab kawg li los koj tseem muaj kev sib txoos thiab. Thaum zoo li no, yeej nyuaj heev rau koj tiamsis koj yeej tsis cia ib yam dabtsi tav koj, txawm Xatas los yeej tav tsis tau koj, puas yog? Koj yeej yuav mus tshaj tawm thiab mus kev sib txoos tsis tu ncua, vim koj yeej hlub Vajtswv. Txojkev hlub ntawd pab koj ua raws li Vajtswv tej lus nkaw. (1 Yauhas 5:3) Thaum koj mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab mus koom tej kev sib txoos, yeej ua rau koj zoo siab xyiv fab kawg li vim koj paub tias koj ua raws li Vajtswv pom zoo. Tej no tseem cuab tau  koj lub zog thiab. (Nehemi 8:10) Peb kawm tau li cas los ntawm qhov no?

8, 9. (1) Dabtsi yuav pab peb mloog Vajtswv tej lus kom saib taus txojkev sib yuav, thiab vim li cas? (2) Peb yuav kawm txog ob yam twg?

8 Koj txojkev hlub rau Vajtswv twb pab koj mloog nws tej lus nkaw, kom mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab mus koom kev sib txoos. Yog li ntawd, koj txojkev hlub rau Vajtswv yeej yuav pab koj ua tau raws li lo lus nkaw, kom “saib taus” koj txojkev “sib yuav,” txawm tias tsis yoojyim los xij. (Henplais 13:4; Ntawv Nkauj 18:29; Laj Lim Tswvyim 5:4) Tsis tas li ntawd xwb, thaum koj mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab  mus koom kev sib txoos, Vajtswv twb foom koob hmoov rau koj. Yog li, thaum koj saib taus koj txojkev txij nkawm, los Vajtswv yeej yuav pom koj tes haujlwm zoo thiab yuav foom koob hmoov rau koj ib yam.​—1 Thexalaunika 1:3; Henplais 6:10.

9 Koj yuav saib taus kev sib yuav li cas? Qhov ib, koj yuav tsum zam tus cwj pwm uas yuav rhuav koj txojkev txij nkawm. Qhov ob, koj yuav tsum nrhiav kev los txhawb neb txojkev sib raug zoo.

ZAM TUS CWJ PWM UAS SAIB TSIS TAUS KEV TXIJ NKAWM

10, 11. (1) Ib txhia ua saib tsis taus kev txij nkawm li cas? (2) Koj yuav tau nug koj tus txij nkawm li cas?

10 Ib tug niam tsev Khixatia tau hais tias: “Kuv thov kom Yehauvas pab kuv tiv dhau.” Tiv dhau dabtsi? Nws hais tias: “Kuv tus txiv yeej tsis ntaus kuv doog ib qho li, tiamsis nws hais tej lus uas chob kuv siab heev. Nws hais lus ntsw tias ‘Koj ua nra hnyav rau kuv ris xwb!’ thiab ‘Koj mas tsis tau haujlwm kiag li!’ Tej lus ntawd ua rau kuv lwj siab ntsuav xwb.” Cov lus no pab peb pom tias, ib txhia niam txiv muaj teeb meem li no, yog ib tug hais lus saib tsis taus ib tug.

11 Yeej txaus tu siab kawg li, thaum ob niam txiv Khixatia ib tug hais lus nkhib lus nkhaus rau ib tug. Tej kev nyuaj siab ntawd zoo ib yam li lub qhov txhab uas qawj zuj zus ceeblaj kho tau! Ob niam txiv uas hais lus li ntawd yeej ua saib tsis taus txojkev sib yuav. Ua li koj txojkev txij nkawm zoo li cas xwb? Koj yuav tau nug koj tus txij nkawm li no: “Kuv puas hais tej lus uas mob koj siab?” Yog nws qhia rau koj tias, tej lus uas koj hais ua rau nws tu siab, ces koj yuav tau hloov tej lus uas koj hais.​—Kalatia 5:15; nyeem Efexau 4:31.

12. Tej lus uas peb hais puas muaj feem nrog peb txojkev pe hawm Vajtswv?

 12 Thaum koj hais lus saib tsis taus koj tus txij nkawm, koj yuav rhuav koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Phau Vajlugkub hais tias: “Yog leejtwg xav hais tias nws coj Vajtswv txoj kevcai nruj tiamsis nws tsis tswj nws tus nplaig kuj yog nws rov ntxias nws lub siab xwb thiab qhov uas nws coj txoj kevcai nruj ntawd kuj tsis muaj qabhau.” (Yakaunpau 1:26) Ib txhia ntseeg tias tsuav yog lawv teev tiam Vajtswv xwb ces tej uas lawv ua nraim nkoos hauv tsev, tsis txhaum. Tiamsis tsis txhob xav yuam kev rau qhov tej lus uas koj hais ‘khuam cheem tau koj tej lus thov.’ (Nyeem 1 Petus 3:7.) Txawm tias koj kub siab thiab muaj peevxwm npaum li cas los, yog koj txhob txwm hais lus chob koj tus txij nkawm siab, ces twb yog koj ua saib tsis taus txojkev txij nkawm thiab koj txojkev pe hawm yuav tsis muaj nqes rau Vajtswv.

13. Yog tias yus tsis ceev faj yus yuav ua rau yus tus txij nkawm tu siab li cas?

13 Cov uas muaj txij nkawm yuav tsum ceev faj rau qhov kuj muaj tej yam zoo li tsis loj ua luaj twg, uas ua rau yus tus txij nkawm tu siab thiab. Xav txog ob yam no: Qhov ib, muaj ib tug muam uas tsis muaj txiv, pheej hu xov tooj rau ib tug kwvtij Khixatia uas muaj pojniam, kom pab nws tu teeb meem thiab nkawd tham pem ntev loo. Qhov ob, ib tug kwvtij Khixatia pheej nrog ib tug muam uas muaj txiv, mus qhia Vajlugkub txhua lub lim tiam. Tej zaum cov kwvtij thiab cov muam no kuj tsis xav phem, tiamsis tej uas lawv ua ntawd yeej ua rau lawv tej txij nkawm tu siab. Muaj ib tug muam uas ntsib tej teeb meem no, tau hais tias: “Thaum kuv pom tias kuv tus txiv siv sijhawm tas zog  los pab ib tug viv ncaus hauv lub koom txoos, mas kuv tu siab heev. Ua rau kuv xav tias kuv tsis tseem ceeb npaum li tus viv ncaus ntawd.”

14. (1) Raws li Chiv Keeb 2:24, cov txij nkawm yuav tsum coj li cas? (2) Peb yuav tsum xav txog lo lus nug twg?

14 Thaum ib txhia Khixatia coj li hais tas los no, lawv cov txij nkawm yeej tu siab heev. Lawv twb tsis coj raws li Vajtswv sam hwm, kom tus txivneej “ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke.” (Chiv Keeb 2:24) Nco ntsoov tias cov uas muaj txij nkawm yeej hwm lawv niam lawv txiv, tiamsis lawv yuav tsum ua raws li Vajtswv hais es xam pom lawv tus txij nkawm ua ntej. Thiab cov Khixatia yeej hlub cov ntseeg hauv lub koom txoos; tiamsis lawv yuav tsum xub saib xyuas lawv tus txij nkawm tso. Yog li ntawd, thaum ib tug Khixatia uas muaj txij nkawm, nrog cov ntseeg hauv lub koom txoos, lossis nrog lwm tus pojniam lossis txivneej ua ke heev dhau lawm, ces yeej yuav tsim teeb meem rau nws txojkev txij nkawm. Ua li, koj txojkev txij nkawm puas muaj kev ntxhov siab li no? Muab xav li no: ‘Yeej tsim nyog kuv tus txij nkawm tau kuv txojkev hlub tshua thiab kuv lub sijhawm, ua li kuv puas hlub thiab siv sijhawm txaus nrog nws?’

15. Raws li Mathai 5:28, vim li cas tsis zoo rau cov Khixatia uas muaj txij nkawm pheej nrog ib tug twg tham lus tas zog?

15 Tsis tas li ntawd xwb, thaum ib tug Khixatia uas twb muaj txij nkawm lawm pheej nrog ib tug twg tham lus tas zog, tej zaum yuav ua teeb meem loj rau nkawd. Ib txhia cia li pib nyiam tus neeg uas nws pheej nrog tham lus ntawd. (Mathai 5:28) Thaum kawg, nkawd mus ua tej yam uas hajyam saib tsis taus txojkev txij nkawm. Cia peb kawm ntxiv seb Povlauj qhia li cas txog qhov no.

 “TSIS TXHOB UA QIAS PUAS TSUAS NEJ LUB CEV TXIJ NKAWM”

16. Povlauj sam hwm li cas txog kev txij nkawm?

16 Tom qab Povlauj sam hwm tias cov Khixatia “yuav tsum saib taus qhov uas sib yuav,” nws hais ntxiv tias: “Tsis txhob ua qias puas tsuas nej lub cev txij nkawm, rau qhov Vajtswv yuav txiav txim rau cov uas ua nkauj ua nraug thiab deev luag poj luag txiv.” (Henplais 13:4) Yog li, ob tug neeg uas sib yuav lawm, thiaj pw tau ua ke xwb. Cov Khixatia yuav tsum ua raws li cov lus no: “Cia li zoo siab rau tus pojniam uas thaum koj hluas koj tau lawm.”​—Paj Lug 5:18.

17. (1) Ntsig txog kev deev luag poj luag txiv, vim li cas cov Khixatia tsis xav li lub qab ntuj neeg? (2) Peb yuav xyaum Yauj tus qauv li cas?

17 Cov uas ua nkauj ua nraug yeej saib tsis taus Vajtswv tej kevcai kiag li. Niaj hnub no, coob leej xav tias deev luag poj luag txiv tsis txhaum loj ua luaj twg. Txawm tibneeg yuav xav li cas los, cov Khixatia yeej tsis xav yuam kev li lawv. Cov Khixatia paub tias thaum kawg “Vajtswv yuav txiav txim rau cov uas ua nkauj ua nraug thiab deev luag poj luag txiv.” (Henplais 10:31; 12:29) Cov Khixatia thiaj tuav rawv Yehauvas tej kevcai ntsig txog kev sib yuav. (Nyeem Loos 12:9.) Koj puas nco qab Yauj hais li no: “Kuv twb cog lus rau kuv lub qhov muag.” (Yauj 31:1) Yog li ntawd, cov tseem Khixatia yuav tsum tswj lawv lub siab. Tsis txhob lam nyiag nyiam luag lwm tus uas tsis yog yus tus txij nkawm. Txawm yus ntsia xwb los, twb zoo tib yam li yus pib taug txojkev uas deev luag poj luag txiv lawm.​—Mus nyeem zaj hu ua “Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Sib Nrauj Thiab Kev Sib Cais” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.

18. (1) Txojkev deev luag poj luag txiv puas txhaum loj rau Yehauvas? (2) Kev deev luag poj luag txiv thiab kev pe dab mlom, sib xws li cas?

18 Txojkev deev luag poj luag txiv puas txhaum loj  rau Yehauvas? Mauxe Txoj Kevcai pab kom peb pom tias yeej txhaum loj kawg li tiag. Lub caij uas cov Yixayee nyob, yog tias muaj ib tug mus deev luag poj luag txiv lossis mus pe dab mlom, txoj kevcai qhia tias tus ntawd yuav tsum raug txim tuag. (Levi Tej Kevcai 20:2, 10) Yog li ntawd, txojkev deev luag poj luag txiv thiab pe dab mlom yeej phem ib yam nkaus. Vim li cas thiaj  hais li no? Tus Yixayee uas mus pe dab pe mlom, tsis ua raws li nws tej lus cog tseg nrog Yehauvas. Ib yam li ntawd, tus uas mus deev luag poj luag txiv kuj tsis ua raws li nws tej lus cog tseg nrog nws tus txij nkawm thiab. Ob tug neeg ntawd yeej fav xeeb ib yam nkaus. (Khiav Dim 19:5, 6; Kevcai 5:9; nyeem Malakhi 2:14.) Yehauvas yog tus Vajtswv uas ncaj ncees, nws yeej yuav suav txim rau ob tug neeg ntawd huvsi.​—Ntawv Nkauj 33:4.

19. Dabtsi yuav pab kom peb hajyam ntxub kev deev luag poj luag txiv thiab yog vim li cas?

19 Niaj hnub no, cov Khixatia tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. Tiamsis thaum peb nyeem txog tej kevcai ntawd, peb pom tias txojkev deev luag poj luag txiv yeej txhaum loj kawg li rau Yehauvas. Qhov no yuav pab kom peb hajyam ntxub txojkev deev luag poj luag txiv. Muab ua piv txwv li no: Koj puas kam nkag mus rau hauv ib lub tsev teev ntuj, es txhos caug pe ib tug mlom? Koj yeej tsis kam li! Tiamsis yog tias lwm tus ho muab nyiaj ntau heev ntiav kom koj pe ne? Txawm li ntawd los koj yeej tsis kam thiab. Koj yeej tsis xav txog qhov uas koj yuav fav xeeb rau Yehauvas ib zaug li. Koj yeej ntxub txojkev fav xeeb ntawd kawg li, puas yog? Ib yam li ntawd, cov Khixatia yuav tsum tsis txhob xav txog qhov uas mus deev luag poj luag txiv kiag li. Txawm luag yuav haub ntxias koj li cas los xij, koj yeej yuav tsis fav xeeb rau Yehauvas thiab rau koj tus txij nkawm li. (Ntawv Nkauj 51:1, 4; Khaulauxi 3:5) Cia peb tsis txhob ua kom Xatas zoo siab. Tiamsis cia li ua tej uas yuav qhuas Yehauvas thiab ua kom sawvdaws saib taus txojkev sib yuav.

 TXHAWB KOJ TXOJKEV TXIJ NKAWM

20. Ua li cas rau tej txhia txij nkawm lawm? Piav seb.

20 Zoo rau koj zam tus cwj pwm uas ua saib tsis taus kev txij nkawm. Tiamsis muaj dua lwm yam uas yuav pab kom koj hwm koj tus txij nkawm thiab. Kev txij nkawm zoo ib yam li lub tsev. Coob leej ntau tus yuav tej cuab txhiaj cuab tam los tso hauv lawv tej tsev kom zoo nkauj. Tej cuab txhiaj cuab tam ntawd zoo li tej lus mos lus muag uas yus hais thiab tej yam zoo uas yus ua rau yus tus txij nkawm. Yog tias neb sib hlub, ces neb txojkev txij nkawm yuav zoo li lub tsev uas sov so muaj tej qhov txhia chaw txhij txhua. Tiamsis yog tias neb txojkev sib hlub tsuag lawm, ces yuav zoo ib yam li yus muab tej cuab txhiaj cuab tam tshem tawm tas, tshuav lub tsev nyob khoob ntshuv xwb. Tus neeg uas “saib taus” txojkev sib yuav li Vajtswv tau sam hwm yeej nrhiav kev los kho nws lub neej. Kev sib yuav tseem ceeb heev, yeej tsim nyog kho, puas yog? Ua li koj yuav kho li cas? Vajtswv Txojlus qhia tias: “Siv tswvyim thiaj ua tau lub tsev, thiab muaj kev thoob tsib to nrog ua lub tsev nyob ruaj khov. Thiab muaj kev txawj ntse thiaj ua rau tej chav tsev muaj cuab txhiaj cuab tam zoo zoo nkauj puv nkaus.” (Paj Lug 24:3, 4) Cia peb kawm seb cov lus no pab tau koj txojkev txij nkawm li cas.

21. Yuav ua li cas ob niam txiv thiaj rov qab sib hlub li yav thaud? (Nyeem lub ntsiab me “ Kuv Yuav Txhawb Kuv Txojkev Txij Nkawm Li Cas?”)

 21 Lwm yam cuab txhiaj cuab tam twg yuav pab kom koj txojkev txij nkawm rov sib raug zoo? Tej cuab tam ntawd yog kev hlub, kev paub ntshai Vajtswv, thiab kev ntseeg. (Paj Lug 15:16, 17; 1 Petus 1:7) Neb yuav ua li cas, neb thiaj tau tej cuab txhiaj cuab tam ntawd? Neb yuav tsum kawm tej “kev txawj ntse” hauv phau Vajlugkub. Vajtswv Txojlus muaj hwjchim pab kom tibneeg hloov dua siab tshiab, kom lawv rov qab sib hlub. (Loos 12:2; Filipi 1:9) Txhua zaus uas neb ua siab ntev kawm Vajlugkub ua ke, thiab nyeem tej ntaub ntawv Vajlugkub zoo li phau The Watchtower lossis Awake! uas qhia ntsig txog kev sib yuav, zoo tib yam li neb mus nrhiav ib yam cuab tam tshiab. Ces thaum neb txojkev hlub rau Vajtswv Yehauvas pab neb coj raws li phau Vajlugkub hais lawd, qhov ntawd zoo ib yam li neb muab yam cuab tam tshiab ntawd coj los teeb hauv tej “chav tsev” kom zoo nkauj. Thaum kawg tej cuab tam no yuav pab kom neb rov qab sib hlub li yav tas los.

22. Yog tias koj siv zog txhawb koj txojkev sib yuav, koj yuav muaj kev zoo siab li cas?

22 Txojkev txij nkawm uas zoo li lub tsev khoob ntshuv cia, yeej yuav siv sijhawm ntev mam li coj tau tej cuab txhiaj cuab tam rov los teeb tau li qub. Txawm koj tus txij nkawm yuav coj li cas los xij, koj cia li nqes tes ua koj feem los txhawb neb lub neej. Yog tias koj ua li ntawd, ces koj yuav zoo siab vim koj twb ua raws li phau Vajlugkub sam hwm tias: “Muab lwm tus saib hlob dua yus.” (Loos 12:10; Ntawv Nkauj 147:11) Qhov uas koj saib taus kev sib yuav li no, yuav pab kom koj nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

^ nqe 1 Tej hauv paus ntsiab lus hauv tshooj no, yog hais rau tus pojniam thiab tus txiv huvsi.