Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TSHOOJ 1

“Qhov Uas Peb Hlub Vajtswv Yog Li No”

“Qhov Uas Peb Hlub Vajtswv Yog Li No”

“Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.”​—1 YAUHAS 5:3.

1, 2. Vim li cas koj ho hlub Vajtswv Yehauvas?

KOJ puas hlub Vajtswv? Yog tias koj twb muab koj tus kheej cob rau Vajtswv Yehauvas lawm, ces koj yeej hlub nws tiag. Yeej tsim nyog tibneeg hlub Vajtswv! Twb yog Vajtswv xub hlub peb ua ntej, peb thiaj hlub nws. Phau Vajlugkub thiaj hais li no: “Peb hlub vim Vajtswv [Yehauvas] xub hlub peb ua ntej.”​—1 Yauhas 4:19.

2 Yehauvas yog tus uas xub hlub peb. Nws tau npaj ib lub ntiajteb zoo kawg nkaus rau peb nyob. Nws saib xyuas tej yam uas peb cheem tsum, kom peb muaj noj muaj haus. (Mathai 5:43-48) Tiamsis qhov tseem ceeb dua ntawd, nws saib xyuas peb ntawm sab kev ntseeg. Nws pub nws Txojlus, phau Vajlugkub rau peb. Tsis tas li ntawd xwb, nws caw kom peb thov nws. Nws cog lus tias nws yuav mloog peb tej lus thov thiab pub nws lub hwj huam dawb huv los pab peb. (Ntawv Nkauj 65:2; Luka 11:13) Qhov tseem ceeb tshaj, Yehauvas tau  txib nws tus Tub uas nws hlub tshaj plaws, los tuag txhiv peb kom peb dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag. Yog li ntawd, Yehauvas yeej hlub peb kawg nkaus li!​—Nyeem Yauhas 3:16; Loos 5:8.

3. (1) Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum ua dabtsi? (2) Peb yuav tsum xav txog lo lus nug tseem ceeb twg, thiab peb yuav nrhiav tau lo lus teb qhovtwg los?

3 Yehauvas hlub peb kawg li. Qhov uas peb txais yuav Vajtswv txojkev hlub yuav pab tau peb mus ib txhis. Nyob ntawm peb, seb peb yuav txais los tsis txais nws txojkev hlub. Vajtswv Txojlus txhawb peb li no: “Nyob hauv Vajtswv txojkev hlub . . . uas  coj mus txog txojsia ib txhis tsis kawg.” (Yuda 21) Raws li nqe no hais, muaj tej yam uas peb yuav tsum tau ua, kom peb thiaj nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Tseem ceeb heev rau peb xav txog lo lus nug no, ‘Kuv yuav ua li cas thiaj qhia tau tias kuv hlub Vajtswv tiag?’ Vajtswv tau tshoov kom tus tubtxib Yauhas sau li no: “Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.” (1 Yauhas 5:3) Tseem ceeb heev rau peb ua tib zoo xav txog cov lus ntawd, rau qhov peb xav ua tej yam uas qhia tias peb hlub Vajtswv tiag.

“QHOV UAS PEB HLUB VAJTSWV YOG LI NO”

4, 5. Piav seb koj pib muaj lub siab hlub Vajtswv li cas.

4 Thaum tus tubtxib Yauhas sau tias “qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no,” nws hais txog dabtsi tiag? Cia peb kawm seb Yauhas qhia tias txojkev hlub Vajtswv yog li cas tiag. Tiamsis ua ntej peb kawm txog qhov ntawd, koj puas nco qab thaum koj nyuam qhuav pib muaj lub siab hlub Yehauvas?

Qhov uas koj muab koj tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej, yog qhov uas koj pib lub neej mloog Yehauvas lus

5 Xav txog thaum koj nyuam qhuav kawm tau qhov tseeb txog Yehauvas thiab nws lub ntsiab. Thiab xav txog thaum koj pib muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Thaum ntawd koj kawm tau tias, koj yog ib tug neeg txhaum uas twb txav deb ntawm Vajtswv lawm. Tiamsis Yehauvas qheb kev rau koj los ntawm Yexus Khetos, los txais yuav txojsia uas Adas tau muab ua plam lawd, kom koj thiaj tau txojsia mus ib txhis. (Mathai 20:28; Loos 5:12, 18)  Koj mam li pom tias qhov uas Yehauvas tso nws tus Tub los tuag txhiv koj, muaj nqes npaum li cas. Ua rau koj muaj lub siab kub lug, koj thiaj li pib muaj kev hlub rau Vajtswv.​—Nyeem 1 Yauhas 4:9, 10.

6. Thaum peb hlub ib tug neeg twg, peb yuav ua li cas? Thiab vim koj hlub Vajtswv tiag, koj thiaj tau ua li cas?

6 Tiamsis kev hlub rau Vajtswv puas yog tas li ntawd xwb? Qhov uas peb hlub Yehauvas tiag tiag, tsis yog hlub ntawm lub ncauj xwb. Piv txwv li no: Ib tug neeg tes haujlwm yeej qhia tias nws muaj kev ntseeg. Kev hlub zoo ib yam li ntawd. Peb lub neej thiab peb tes haujlwm yuav tsum qhia tias peb hlub Vajtswv tiag. (Yakaunpau 2:26) Thaum peb hlub ib tug neeg twg, peb ua tej yam uas haum nws siab. Yog li ntawd, thaum koj pib muaj lub siab hlub Yehauvas, koj thiaj li pib coj lub neej uas haum Yehauvas siab. Koj puas tau ua kevcai raus dej los ua ib tug Timkhawv? Yog tias koj twb ua lawm, ces yeej yog koj hlub thiab muab siab npuab Vajtswv, koj thiaj muab koj tus kheej cob rau Yehauvas los ua raws li nws siab nyiam. (Nyeem Loos 14:7, 8.) Yuav kom peb ua tau raws li peb cog lus rau Yehauvas ntawd, peb yuav tsum kawm seb tus tubtxib Yauhas sau li cas ntxiv.

“QHOV UAS PEB TUAV RAWV NWS TEJ LUS NKAW”

7. Vajtswv muaj tej kevcai zoo li cas, thiab yuav kom peb coj tau Vajtswv tej kevcai, peb yuav tsum ua li cas?

7 Yauhas tau piav tias qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no: “Yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus  nkaw.” Vajtswv tej lus nkaw yog li cas? Yehauvas tau muab nws tej lus nkaw, lossis tej kevcai, sau cia rau hauv nws Txojlus uas yog phau Vajlugkub. Nws tsis pub peb ua tej yam xws li, quav dej quav cawv, ua nkauj ua nraug, pe dab pe mlom, ua tub sab tub nyiag, thiab hais lus dag. (1 Khaulee 5:11; 6:18; 10:14; Efexau 4:28; Khaulauxi 3:9) Yuav kom peb coj tau Vajtswv tej kevcai, peb yuav tsum ua lub neej dawb huv raws li phau Vajlugkub tau qhia.

8, 9. Yog tias phau Vajlugkub tsis muaj ib txoj kevcai uas qhia ncaj nraim txog ib yam twg, peb yuav txiav txim li cas thiaj haum Yehauvas siab? Piav seb.

8 Peb yuav ua li cas thiaj haum Yehauvas siab? Tsis yog peb yuav ua raws li nws tej kevcai xwb, tiamsis peb yuav tsum paub Yehauvas txojkev xav. Yehauvas yeej tsis tsa kevcai los tswj peb rau txhua txoj hauv kev. Yuav muaj tej lub sijhawm uas phau Vajlugkub tsis qhia ncaj nraim txog ib yam twg. Yog li ntawd, peb yuav tau txiav txim rau peb tus kheej seb peb yuav ua yam ntawd, los tsis ua. Phau Vajlugkub yeej qhia meej txog Yehauvas txojkev xav. Thaum peb kawm phau Vajlugkub, peb yuav pom tias Yehauvas nyiam thiab ntxub yam twg. (Nyeem Ntawv Nkauj 97:10; Paj Lug 6:16-19) Peb pom tias Yehauvas xav kom peb coj tus cwj pwm thiab ua lub neej zoo li cas tiag. Yog tias peb yimhuab kawm txog Yehauvas tus cwj pwm, ces peb yimhuab paub coj raws li nws hais, vim peb cia nws txojkev xav coj peb txoj hauv kev. Yog li ntawd, txawm tias phau Vajlugkub tsis muaj  ib txoj kevcai uas qhia meej txog ib yam twg los, peb yeej paub tias “Vajtswv [Yehauvas] lub siab nyiam” li cas.​—Efexau 5:17.

9 Peb pom tias phau Vajlugkub tsis muaj ib txoj kevcai uas txwv kom peb txhob saib tej yeeb yaj kiab lossis this vis (TV) uas ntsig txog kev sib ntaus sib tua thiab kev plees kev yi. Tiamsis puas tsim nyog phau Vajlugkub muaj ib txoj kevcai los txwv tej no? Peb twb paub lawm tias Yehauvas xav li cas txog tej no. Nws Txojlus qhia ncaj rau peb li no: “Nws [Yehauvas] lub siab ntxub cov uas nyiam ua limhiam.” (Ntawv Nkauj 11:5) Vajtswv Txojlus kuj hais tias: “Vajtswv yuav txiav txim rau cov uas ua nkauj ua nraug thiab deev luag poj luag txiv.” (Henplais 13:4) Thaum peb muab ob nqes Vajlugkub no coj los xav, peb pom meej tias Yehauvas nyiam li cas tiag. Yog li ntawd, peb thiaj txiav txim siab tsis saib tej yeeb yaj kiab uas ua txog tej kev phem kev qias uas Vajtswv ntxub. Lub qab ntuj no qhia tias tej yeeb yaj kiab uas ua txog kev phem kev qias ntawd, tsuas yog kev lomzem ua si xwb. Tiamsis thaum peb tsis kam saib thiab koom nrog tej ntawd, Yehauvas yuav txaus siab heev rau peb. *

10, 11. Vim li cas peb ho txiav txim siab mloog Yehauvas lus, thiab peb yuav mloog nws lus npaum li cas?

10 Vim li cas ho tseem ceeb rau peb coj raws li Yehauvas tej kevcai? Ua li cas peb yuav tsum ua raws li Vajtswv lub siab nyiam txhua txhua hnub?  Tsis yog peb mloog Vajtswv lus vim peb tsis xav raug teeb meem lossis raug txim xwb. (Kalatia 6:7) Tiamsis, peb paub tias thaum peb mloog Yehauvas lus, qhov ntawd qhia tias peb hlub nws tiag. Ib yam li tus menyuam uas xav kom leej txiv txaus siab rau nws, peb kuj xav ua kom Yehauvas txaus siab rau peb thiab. (Ntawv Nkauj 5:12) Nws yog peb Leej Txiv, peb yeej hlub nws. Tsis muaj ib yam ua rau peb zoo siab npaum li qhov uas peb paub tias “[Yehauvas] txaus siab rau” peb, vim peb ua lub neej dawb huv.​—Paj Lug 12:2.

11 Yog li ntawd, thaum peb mloog Vajtswv lus, tsis yog peb lam yuam peb lub siab mloog xwb, thiab tsis yog nyob ntawm peb xav ua los tsis xav. * Tsis yog peb ua li Vajtswv hais thaum yoojyim rau peb xwb. Tiamsis, peb yeej “muaj lub siab mloog” Vajtswv lus tiag. (Loos 6:17) Peb xav ib yam li tus sau nkauj tau hais: “Kuv yeej zoo siab heev rau koj tej lus nkaw uas kuv nyiam.” (Ntawv Nkauj 119:47) Peb yeej nyiam ua raws li Yehauvas hais. Peb paub tias tsim nyog peb mloog Yehauvas lus kawg siab kawg ntsws. (Kevcai 12:32) Peb yeej xav kom Yehauvas saib peb zoo ib yam li nws saib Nau-a. Nau-a mloog Vajtswv lus tau ntau xyoo vim nws hlub Vajtswv kawg li. Phau Vajlugkub thiaj hais li no txog Nau-a: “Nau-a ua txhua yam raws li Vajtswv kom nws ua.”​—Chiv Keeb 6:22.

12. Peb yuav mloog lus li cas Yehauvas thiaj yuav xyiv fab?

 12 Phau Vajlugkub qhia tias, thaum peb zoo siab hlo mloog Yehauvas lus, peb ua rau nws “zoo siab” kawg li. (Paj Lug 27:11) Tiamsis Yehauvas yog tus muaj hwjchim kav ib puas tsav yam, peb ua puas tau rau nws xyiv fab tiag? Yeej ua tau! Rau qhov Yehauvas tsim kom peb muaj peevxwm txiav txim rau peb tus kheej seb peb yuav mloog nws lus, los tsis mloog. (Kevcai 30:15, 16, 19, 20) Yog tias peb zoo siab hlo mloog Yehauvas lus vim peb hlub nws, ces Yehauvas yuav xyiv fab thiab yuav txaus siab rau peb. (Paj Lug 11:20) Tsis muaj ib lub neej zoo tshaj qhov uas peb txiav txim siab mloog Yehauvas lus.

“NWS TEJ LUS NKAW TSIS UA NRA HNYAV RAU PEB”

13, 14. Ua li cas peb ho paub tias Vajtswv “tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb,” thiab peb yuav muab qhov ntawd los ua piv txwv li cas?

13 Tus tubtxib Yauhas hais li no txog Yehauvas tej lus nkaw lossis kevcai: “Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.” (1 Yauhas 5:3) Muaj dua lwm phau Vajlugkub muab nqe ntawd txhais li no: “Vajtswv tej lus peb yeej coj tsis nyuaj li.” (TMZ) Tej lus uas Yauhas hais no txhawb zog kawg li. Yehauvas tsis tsa kevcai los tswj peb tuag nthi thiab nws tej kevcai tsis nyuaj rau peb ris. * Txawm yog  tibneeg txhaum los yeej muaj peevxwm coj tau tej kevcai ntawd.

14 Muab ua piv txwv li no: Koj ib tug phoojywg thov kom koj pab nws mus kwv ntoo los ua tsev. Muaj tej yav ntoo sib uas txaus ib leeg kwv. Tiamsis ho muaj tej yav ntoo uas hnyav heev, yuav tsum yog ob leeg kwv. Koj tus phoojywg puas yuav hais kom koj kwv yav ntoo uas koj kwv tsis taus? Nws yeej yuav tsis hais li. Nws tsis xav kom koj raug mob. Ib yam li ntawd, Vajtswv hlub peb kawg li. Nws yeej yuav tsis hais kom peb coj tej kevcai uas peb coj tsis tau. (Kevcai 30:11-14) Vajtswv yeej tsis hais kom peb ris lub nra uas hnyav dhau lawm. Yehauvas paub tias muaj tej yam uas peb ua tsis tau, rau qhov “nws paub tias peb raug tsim los li cas, nws nco ntsoov tias peb yog hmoov av xwb.”​—Ntawv Nkauj 103:14.

15. Vim li cas peb tso siab tau tias Yehauvas tej kevcai pab kom peb tau zoo xwb?

15 Yehauvas tej kevcai yeej tsis ua nra hnyav rau peb li. Tej kevcai ntawd pab kom peb tau zoo xwb. (Nyeem Yaxaya 48:17.) Yog li ntawd, Mauxe thiaj hais li no rau cov Yixayee thaum ub: “[Yehauvas] hais kom peb ua raws li tej kab ke no huvsi, yog hwm thiab paub ntshai [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv kom peb thiaj noj qab nyob zoo mus ib txhis thiab nws thiaj tsom kwm peb txojsia nyob yam li niaj hnub nimno.” (Kevcai 6:24) Peb yeej tso siab tau tias Yehauvas xav kom peb tau zoo mus ib txhis, nws thiaj muab kevcai rau peb coj. Nws yeej yuav tsis hais kom peb ua tej yam uas tsis  zoo rau peb. Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas muaj tswvyim tshaj plaws li. (Loos 11:33) Yog li ntawd, Yehauvas yeej paub tias yam twg zoo rau peb. Tsis tas li ntawd xwb, kev hlub pib ntawm Yehauvas los. (1 Yauhas 4:8) Kev hlub tshoov kom Yehauvas ua ib puas tsav yam zoo. Tag nrho tej kevcai uas Yehauvas muab rau nws cov tub qhe coj, yog ncau ntawm txojkev hlub los.

16. Txawm tias lub qab ntuj no phem kawg li thiab peb cev nqaij daim tawv qaug lias rau tej kev phem xwb los, vim li cas peb ho mloog tau Vajtswv lus?

16 Yeej tsis yoojyim rau peb ua raws li Vajtswv tej kevcai. Peb yuav tsum tawm tsam lub qab ntuj phem uas “nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.” (1 Yauhas 5:19) Thiab vim peb yog neeg muaj txim, peb cev nqaij daim tawv pheej rub kom peb lub siab hla Vajtswv tej kevcai. (Loos 7:21-25) Tiamsis peb txojkev hlub rau Vajtswv yuav pab peb kov yeej tej kev haub ntxias ntawd. Yehauvas yuav foom koob hmoov rau cov uas mloog Yehauvas lus vim lawv hlub nws. Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv “rau cov uas mloog Vajtswv lus.” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:32) Lub hwj huam dawb huv yuav pab peb txi txiv zoo, uas yog muaj tus yeeb yam zoo, kom peb thiaj paub ua neeg mloog lus.​—Kalatia 5:22, 23.

17, 18. (1) Hauv phau ntawv no, peb yuav kawm txog dabtsi, thiab thaum peb kawm peb yuav tsum nco ntsoov li cas? (2) Hauv Tshooj 2 peb yuav kawm txog dabtsi?

17 Hauv phau ntawv no, peb yuav kawm txog Yehauvas tej hauv paus ntsiab lus, nws tej kevcai dawb huv, thiab lwm yam uas nws xav kom peb  ua. Thaum peb kawm txog tej no, peb yuav tsum nco ntsoov tias: Yehauvas yeej tsis yuam kom peb coj raws li nws tej kevcai thiab nws tej hauv paus ntsiab lus. Nws xav kom peb mloog nws lus tawm hauv nruab siab tuaj. Nco ntsoov tias Yehauvas xav kom peb coj lub neej zoo, xwv peb thiaj tau txais koob hmoov nplua mias tamsim no, thiab yav tom hauv ntej yuav tau txais txojsia ntev dhawv mus ib txhis. Thiab nco ntsoov tias qhov uas peb mloog Yehauvas lus kawg siab kawg ntsws, yuav qhia tau tias peb hlub nws npaum li cas tiag.

18 Yehauvas tau muab txoj kevcai uas paub qhov zoo ntawm qhov phem cog rau hauv peb nruab siab. Peb yuav kawm txog qhov no nyob hauv Tshooj 2.

^ nqe 11 Txawm yog tej dab los twb yuam tau lawv tus kheej los mloog Vajtswv thiab Yexus lus. Thaum Yexus ntiab dab tawm hauv tibneeg, cov dab ntawd yeej tsis xav mloog nws lus, tiamsis lawv paub tias Yexus muaj hwjchim, lawv thiaj yuam lawv tus kheej los ua raws li nws hais.​—Malakau 1:27; 5:7-13.

^ nqe 13 Tau muab lo lus Kili uas txhais tias “hnyav” hauv 1 Yauhas 5:3 txhais ua lo lus “nyaum,” hauv Tubtxib Tes Haujlwm 20:29, 30. Lo lus ntawd yog hais rau cov neeg uas tau fav xeeb rau Vajtswv thiab ua nruj ua tsiv. Lawv “ntxeev txojkev tseeb” thiab haub ntxias lwm tus yuam kev.