Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Yuav Kauv Phuam Rau Lub Sijhawm Twg Thiab Yog Vim Li Cas?

Yuav Kauv Phuam Rau Lub Sijhawm Twg Thiab Yog Vim Li Cas?

Raws li phau Vajlugkub qhia, cov pojniam Khixatia yuav kauv phuam rau lub sijhawm twg, thiab yog vim li cas? Nyob rau hauv 1 Khaulee 11:3-16, Vajtswv tshoov kom Povlauj qhia tias peb yuav tsum coj li cas thiaj hwm Vajtswv. Povlauj cov lus teb tau ob lo lus nug no: (1) Tus pojniam yuav tsum kauv phuam, rau lub sijhawm twg? Thiab (2) vim li cas nws yuav tsum kauv phuam?

Tus pojniam Khixatia yuav tsum kauv phuam, rau lub sijhawm twg? Povlauj qhia tias thaum nws thov Vajtswv thiab  thaum nws cev Vajtswv lus. (Nqe 4, 5) Kev thov Vajtswv, yog qhov uas peb hais lus rau Vajtswv. Ua li, qhov uas peb cev Vajtswv lus, ho yog li cas? Yog qhov uas peb qhia Vajlugkub rau lwm tus. Puas yog Povlauj qhia tias pojniam yuav tsum kauv phuam txhua lub sijhawm uas nws thov Vajtswv thiab qhia Vajlugkub? Tsis yog li ntawd. Tiamsis, yeej muaj tej lub sijhawm uas nws yuav tsum kauv phuam nws mam li qhia Vajlugkub thiab thov Vajtswv.

Povlauj qhia txog lub sijhawm uas tus pojniam nrog nws tsev neeg los yog lub koom txoos ua ke. Povlauj hais tias: “Tus txiv yog tus pojniam lub taubhau. . . . Txhua tus pojniam uas thov Vajtswv lossis cev Vajtswv lus yog nws tsis kauv taubhau kuj yog saib tsis taus nws lub taubhau.” (Nqe 3, 5) Hauv lub cuab lub yig, Yehauvas tsa tus txiv ua tus pojniam lub taubhau. Ua ntej ib tug pojniam yuav ua tau tes haujlwm uas Yehauvas twb muab cob rau nws tus txiv lawd, nws yuav tsum xam pom nws tus txiv ua lub taubhau. Yog tias nws tsis ua li ntawd, ces yog nws saib tsis taus nws tus txiv ntag. Muab ua piv txwv li no: Yog tias tus pojniam qhia Vajlugkub, es nws tus txiv nyob ntawd thiab, ces nws yuav tsum kauv phuam thiaj qhia tias nws saib taus nws tus txiv. Txawm yog tus txiv twb ua kevcai raus dej lawm los tsis tau ua, nws yuav tsum kauv phuam vim tus txiv yog lub taubhau ntawm tsev neeg. * Yog tias nws thov Vajtswv lossis qhia Vajlugkub, es nws tus menyuam tub uas twb ua kevcai raus dej lawm nyob ntawd thiab, puas tsim nyog nws kauv phuam? Txawm tias nws tus tub tsis yog lub taubhau ntawm nws tsev neeg los, nws yuav tsum kauv phuam. Nws yuav tsum ua li ntawd thiaj saib taus lub meej mom uas Vajtswv tau muab rau txhua tus txivneej uas twb ua kevcai raus dej hauv lub koom txoos.

 Povlauj kuj piav tias, muaj tej lub sijhawm tus pojniam yuav tau kauv phuam hauv lub koom txoos thiab. Nws sau tias: “Yog leejtwg yuav cam, mas peb thiab Vajtswv cov pawg ntseeg tsis muaj dua lwm txoj kevcai dhau tej uas hais no.” (Nqe 16) Nyob hauv lub koom txoos Khixatia, Vajtswv tau muab lub meej mom ua lub taubhau rau cov txivneej uas twb ua kevcai raus dej lawm. (1 Timaute 2:11-14; Henplais 13:17) Vajtswv tsuas pub txivneej ua txwj laus thiab ua tub leg num los saib xyuas nws pab yaj xwb. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28) Tiamsis yuav muaj qee zaus, ib tug pojniam Khixatia yuav tau tuav tes haujlwm uas Yehauvas pub rau cov txivneej uas twb ua kevcai raus dej lawm. Tes haujlwm zoo li cas? Zoo li yog tias tsis muaj ib tug kwvtij uas cov txwj laus pom zoo tuav haujlwm tuaj coj txojkev sib txoos mus qhia Vajlugkub, ces tus pojniam Khixatia yuav tau ua tus coj. Lossis tej zaum tus pojniam twb teem caij qhia Vajlugkub rau ib tug twg, es muaj ib tug kwvtij nyob ntawd thiab, ces tus pojniam yuav tau kauv phuam. Tej haujlwm zoo li no yog cov kwvtij hauv lub koom txoos tuav. Yog li ntawd, thaum tus pojniam ua tej haujlwm no, nws yuav tau kauv phuam thiaj saib taus lub meej mom txivneej. *

Tiamsis tsis tas ib tug pojniam yuav kauv phuam rau txhua lub sijhawm uas nws pe hawm Yehauvas. Zoo li, thaum tus pojniam tsa tes teb hauv lub koom txoos, thaum nws nrog nws tus txiv lossis lwm tus kwvtij mus qhia Vajlugkub ib lub tsev rau ib lub tsev, lossis thaum nws kawm Vajlugkub thiab thov Vajtswv nrog nws cov menyuam uas tsis tau ua kevcai raus dej, ces nws tsis tas kauv phuam. Tiamsis, yog tias muaj tej lub sijhawm ib tug muam ho tsis paub xyov puas tsim nyog nws kauv phuam los tsis  tsim nyog, ces zoo rau nws tshawb nrhiav kom paub meej. * Yog nws tseem paub tsis meej, ces nws xav kauv phuam los nyob ntawm nws siab xav yeej tsis txhaum, zoo li pom hauv daim duab.

Vim li cas ho kauv phuam? Ib Kaulithaus (Khaulee) 11:10, VTL, qhia tias: “Cov tubtxib saum qaumntuj ntsia ntsoov sawvdaws, yog li ntawd pojniam yuav tsum ntoo phuam, sawvdaws thiaj yuav pom hais tias, nws hwm nws tus txiv.” Raws li nqe no, pojniam yuav tsum kauv phuam, rau qhov nws “hwm” lub meej mom uas Yehauvas tau muab rau cov kwvtij hauv lub koom txoos. Qhov uas tus pojniam ua li no, qhia tias nws hlub thiab muab siab npuab Vajtswv Yehauvas. Tsis tas li ntawd, nqe no qhia tias “cov tubtxib saum qaumntuj ntsia ntsoov sawvdaws.” Qhov uas ib tug pojniam kauv phuam yuav txhawb tau cov tubtxib saum ntuj li cas?

Thaum cov uas nyob hauv Yehauvas lub koom haum, tsis hais cov uas nyob saum ntuj los yog cov neeg txhaum hauv ntiajteb no, hwm Yehauvas lub hwjchim kav, ces txhawb tau cov tubtxib saum ntuj lub zog kawg li. Vim li cas? Vim tias cov tubtxib saum ntuj yuav tsum zwm rau Yehauvas thiab. Yav tas los tau muaj ib co tubtxib saum ntuj tsis kam ua li ntawd. (Yuda 6) Tej zaum cov tubtxib saum ntuj pom tias, muaj tej tug muam paub dua thiab txawj ntse dua ib tug kwvtij Khixatia. Txawm li ntawd los, tus muam tseem zoo siab hlo zwm rau tus kwvtij ntawd. Muaj tej tug pojniam kuj yog cov uas Yehauvas tau xaiv tseg nrog Yexus kav saum ntuj. Muaj ib hnub cov pojniam ntawd yuav tuav ib teg haujlwm siab dua cov tubtxib saum ntuj thiab. Zoo heev thaum cov tubtxib saum ntuj pom lawv coj tau zoo! Yog li ntawd, cov muam tau ib qho koob hmoov zoo kawg li. Yog tias cov muam sawvdaws txo hwjchim mloog thiab nyob hauv qab lawv lub taubhau, ces lawv yuav ua tau tus qauv zoo tab meeg cov tubtxib saum ntuj uas suav tsis txheeb.

^ nqe 1 Ib tug pojniam Khixatia yeej tsis thov Vajtswv tab meeg nws tus txiv uas twb ua kevcai raus dej lawm. Tsuas muaj qee zaus nws thiaj thov tau tab meeg nws tus txiv xwb, xws li yog tias nws tus txiv muaj mob hais tsis tau lus.

^ nqe 1 Yog ib tug muam teem mus qhia Vajlugkub rau ib tug twg es muaj ib tug kwvtij uas tsis tau ua kevcai raus dej uas tsis yog nws tus txiv nyob rau ntawd, ces tus muam tsis kauv phuam los kuj tau.

^ nqe 2 Yog xav paub ntxiv, mus nyeem The Watchtower, lub 11 Hlis, tim 15 xyoo 2009, sab 12-13; thiab lub 2 Hlis, tim 15 xyoo 2015, sab 30.