Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

“Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub”

 COV LUS QHIA NTXIV

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Sib Nrauj Thiab Kev Sib Cais

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Sib Nrauj Thiab Kev Sib Cais

Yehauvas xav kom ob niam txiv ua raws li nkawd tau cog lus, es nyob ua ke mus li. Thaum Yehauvas muab tus txiv thiab tus pojniam los sib txis ua ke, nws hais tias: “Tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.” Yexus Khetos kuj hais txog cov lus no thiab: “Vim li no yam uas Vajtswv muab lo tsheej xeeb ua ke lawm, neeg tsis txhob muab ua kom ncaim.” (Chiv Keeb 2:24; Mathai 19:3-6) Yog li ntawd, Yehauvas thiab Yexus pom tias tsuas yog txojkev tuag thiaj ua rau ob niam txiv sib ncaim xwb. (1 Khaulee 7:39) Kev txij nkawm tseem ceeb kawg li. Tsis zoo rau ob niam txiv lam tau lam sib nrauj uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis. Yehauvas ntxub txojkev sib nrauj uas tsis raws li Vajlugkub tso cai.​—Malakhi 2:15, 16.

Yuav tsum muaj li cas, phau Vajlugkub thiaj tso cai rau ob niam txiv sib nrauj? Peb sawvdaws paub tias Yehauvas yeej ntxub kev deev luag poj luag txiv thiab kev nkauj kev nraug tshaj plaws li. (Chiv Keeb 39:9; 2 Xamuyee 11:26, 27; Ntawv Nkauj 51:4) Thaum ib tug txij nkawm mus deev lwm tus lawm, Yehauvas thiaj tso cai sib nrauj xwb. (Yog tias xav paub seb lo lus “nkauj nraug” txhais li cas tiag, nyeem Tshooj 9, nqe 7.) Yehauvas tso kev rau tus uas tsis tau ua txhaum los txiav txim rau nws tus kheej, seb nws yuav nrauj tus ua txhaum los tsis nrauj. (Mathai 19:9) Yog tias tus txij nkawm  ntawd txiav txim siab nrauj, qhov ntawd kuj tsis txhaum Yehauvas. Tiamsis lub koom txoos Khixatia yeej tsis muaj cai txhawb kom ib tug twg sib nrauj. Tej zaum tus txij nkawm kuj txiav txim siab nrog tus uas tau ua txhaum nyob, vim nws pom tias zoo dua rau nkawd nyob ua ke; xws li tej zaum tus ua txhaum yeej ntxeev dua siab tshiab lawm tiag. Yog li ntawd, tus txij nkawm uas muaj cai nrauj, yuav tsum tau txiav txim rau nws tus kheej seb nws yuav ua li cas. Txawm nws nrauj los tsis nrauj, nws yuav tsum tau ris nws lub nra.​—Kalatia 6:5.

Muaj tej nkawm niam txiv muaj teeb meem loj heev, tiamsis tsis yog tim kev nkauj kev nraug, nkawd ib tug thiaj txiav txim siab cais lossis nrauj ib tug. * Thaum muaj li no lawm, phau Vajlugkub qhia tias: “Nws tsis txhob mus yuav dua txiv tshiab, tiamsis yog nws xav yuav txiv, nws cia li rov qab los yuav tus txiv qub xwb.” (1 Kauleethaus [Khaulee] 7:11, TMZ) Tus Khixatia uas sib cais lossis sib nrauj li ntawd tsis muaj cai mus nrhiav dua tus txij nkawm tshiab. (Mathai 5:32) Cia peb kawm ntxiv seb muaj tej teeb meem loj li cas, ib txhia thiaj txiav txim siab sib cais.

Ib txhia sib cais vim ib tug txhob txwm tsis saib xyuas tsev neeg. Muaj tej tug txiv tsev muaj peevxwm ua taus haujlwm, tiamsis nws txhob txwm tsis kam khwv los yug nws lub cuab lub yig. Nws tsev neeg thiaj txom nyem, tsis muaj txaus noj txaus haus. Phau Vajlugkub qhia tias: “Yog leejtwg tsis yug nws . . . tsev neeg, tus ntawd twb tso kev ntseeg tseg lawm, nws tseem phem dua tus uas tsis tau ntseeg thiab.” (1 Timaute 5:8) Yog tias tus txiv tsev ntawd tsis xyaum zoo, nws tus pojniam muaj cai mus ua ntawv cais tus txiv, kom tus pojniam thiaj pab tau nws tus kheej thiab nws cov menyuam. Yog tias ib tug muam qhia rau cov txwj laus hauv lub koom txoos tias nws tus txiv uas yog ib tug Khixatia txhob txwm tsis kam saib xyuas nws tsev neeg, cov txwj laus yuav tsum ua tib zoo taug qab. Tus Khixatia uas tsis kam saib xyuas nws tsev neeg tiag, kuj yuav raug rho tawm hauv lub koom txoos los muaj thiab.

 Ib txhia sib cais vim raug kev tsim txom hnyav. Tej tug ua nruj ua tsiv rau lawv tus txij nkawm, kom raug mob raug nkeeg; lossis hem tias yuav muab tua pov tseg thiab. Yog tias ib tug muam qhia cov txwj laus tias, nws tus txiv uas yog ib tug Khixatia ua nruj ua tsiv li ntawd, cov txwj laus yuav tsum ua tib zoo taug qab seb puas muaj tseeb tiag. Tus neeg uas coj limhiam es tsis kam hloov, tsis hais pojniam los yog txivneej, yuav raug rho tawm hauv lub koom txoos mus.​—Kalatia 5:19-21.

Ib txhia sib cais vim nws tus txij nkawm nrhiav kev tuag nthi los rhuav nws txojkev ntseeg. Tej zaum ib tug yuav nrhiav kev tas zog, los yuam kom nws tus txij nkawm hla Vajtswv tej kevcai, lossis tav nws kev pe hawm Vajtswv. Muaj ib txhia txiav txim ua ntawv sib cais, kom lawv thiaj yuav “mloog [tau] Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:29.

Thaum ob niam txiv muaj tej teeb meem loj li tau hais tas no, lwm leej lwm tus tsis muaj cai txhawb kom nkawd sib cais lossis nyob twjywm ua ke. Cov Khixatia uas paub tab, thiab cov txwj laus yeej txhawb tau thiab muab tau phau Vajlugkub los pab nkawd, tiamsis lawv yeej yuav tsis paub tag nrho tej yam uas muaj tshwm sim hauv ob niam txiv ntawd lub neej. Tsuas yog Yehauvas ib leeg thiaj paub xwb. Yog ib tug Khixatia twg lam iab hiam nws tus txij nkawm tias phem li ub li no, kom nws thiaj cais tau ntawm nws tus txij nkawm xwb, ces twb yog nws ua saib tsis taus Vajtswv thiab txojkev sib yuav. Txawm tias nws muaj lub siab dub txig cais li ntawd los Vajtswv Yehauvas yeej paub nws lub qe lawm. Phau Vajlugkub twb qhia tias, “txhua yam yuav raug tshwm los kom pom tseeb rau ntawm nws lub qhov muag, nws yog tus uas peb yuav tsum qhia peb lub neej huvsi rau.” (Henplais 4:13) Yog tias ib tug Khixatia twg twb siv zog kawg nkaus los kho, tiamsis nkawd tseem muaj teeb meem loj li tau hais tas no, ces tej zaum nws yuav ua ib siab cais ntawm nws tus txij nkawm. Tsis muaj leejtwg muaj cai thuam nws. Thaum kawg, “peb txhua tus yuav tsum sawv ntawm Vajtswv lub zwm txwv txiav txim.”​—Loos 14:10-12.

^ nqe 1 Cov ntawv sib cais txawv ntawm ntawv sib nrauj. Txawm tias yus ua ntawv sib cais thiab nyias nyob nyias lawm los, yus tseem muaj ntawv sib yuav li qub.