Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Nyob Zoo Txog Cov Uas Hlub Yehauvas:

Yexus hais tias, “Nej yuav paub qhov tseeb, thiab qhov tseeb yuav tso nej nyob ywj pheej.” (Yauhas 8:32) Cov lus ntawd txhawb tau peb zog kawg li! Txawm tias muaj kev dag ntxias puv ntia txhua txhia qhov chaw rau “tiam kawg” no los, peb tseem nrhiav tau qhov tseeb. (2 Timaute 3:1) Koj puas nco qab thawj zaug uas koj paub tias koj nrhiav tau qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus lawm tiag? Lub sijhawm ntawd ua rau koj zoo siab tshaj plaws li, puas yog?

Tseem ceeb heev rau peb paub qhov tseeb hauv phau Vajlugkub, thiab qhia lwm tus txog tej ntawd tsis tseg. Tiamsis kuj tseem ceeb kawg li rau peb coj lub neej raws li qhov tseeb ntawd thiab. Yuav kom peb ua tau li ntawd, peb yuav tsum nyob hauv Vajtswv txojkev hlub. Peb yuav nyob hauv Vajtswv txojkev hlub li cas? Yexus cov lus, teb tau lo lus nug no. Hmo ua ntej Yexus tuag, nws tau hais li no rau nws cov tubtxib: “Yog nej tuav rawv kuv tej lus nkaw nej kuj nyob ruaj rau hauv kuv txojkev hlub ib yam li kuv tuav rawv kuv Txiv tej lus nkaw thiab nyob ruaj hauv nws txojkev hlub.”—Yauhas 15:10.

Raws li nqe no, Yexus nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub vim nws tuav rawv nws Txiv tej lus nkaw. Niaj hnub nimno, Yexus cov lus ntawd tseem pab tau peb thiab. Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum ua peb lub neej raws li qhov tseeb txhua txhua hnub. Tib hmos ntawd, Yexus hais tias: “Yog nej paub li no thiab ua raws nraim mas nej yuav nyob kaj siab lug.”—Yauhas 13:17.

Peb vam thiab cia siab tias phau ntawv no yuav pab koj ua lub neej raws li qhov tseeb ntxiv mus rau yav tom hauv ntej, thiab nyob “hauv Vajtswv txojkev hlub . . . uas coj mus txog txojsia ib txhis tsis kawg.”—Yuda 21.

Pab Uas Ntaus Thawj ntawm Yehauvas Cov Timkhawv