“Ib txoj hlua peb ntswg yeej tsis tu sai.”​—LAJ LIM TSWVYIM 4:12.

1, 2. (1) Coob leej xav li cas thaum lawv mus koom luag tej tshoob? Thiab vim li cas lawv thiaj xav li ntawd? (2) Hauv tshooj no peb yuav teb cov lus nug twg?

THAUM mus noj tshoob, yeej yog ib lub sijhawm uas zoo siab kawg li, puas yog? Koj pom tus nkauj nyab tseev zam sees; pom ob niam txiv tshiab ntawd zoo siab luag ntxhwb ntxhi. Cuag li nkawd yuav zoo siab li ntawd mus li xwb!

2 Niaj hnub no peb txhua tus yeej xav kom cov uas nyuam qhuav sib sau ua neej, muaj kev zoo siab mus li. Tiamsis pom tias nimno ntau nkawm niam txiv ua rau lawv lub neej tawg tas lawm. Yog li, thaum peb pom ob niam txiv tshiab, tej zaum peb yuav xav tias: ‘Ob niam txiv no puas yuav sib hlub mus li?’ Yuav kom nkawd sib hlub tiag, nkawd yuav tsum tso siab rau Vajtswv thiab ua raws li nws qhia txog kev txij nkawm. (Nyeem Paj Lug 3:5, 6.) Yog nkawd ua li no, nkawd yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Zaum no, cia peb kawm seb phau Vajlugkub teb tau cov lus nug no li cas: Puas zoo rau kuv nrhiav txij nkawm? Kuv yuav nrhiav tus txij nkawm zoo li cas? Kuv yuav npaj li cas kuv thiaj ua tau ib tug niam tsev lossis ib tug txiv tsev zoo? Thiab dabtsi yuav pab kom ob tug txij nkawm muaj kev zoo siab mus li? Cia peb kawm txog tej no.

 PUAS ZOO RAU KUV NRHIAV TXIJ NKAWM?

3. Vim li cas tsis zoo rau yus lam tau lam sib yuav?

3 Coob leej xav tias yus yuav tsum muaj txij nkawm luag thiaj saib taus yus. Tiamsis tsis muaj tseeb li ntawd! Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws tsis yuav pojniam. Nws txhawb kom cov uas nyob tau ib leeg, txhob yuav txij nkawm. Nws qhia tias qhov uas yus nyob tau ib leeg yog ib qho koob hmoov los ntawm Vajtswv los. (Mathai 19:11, 12) Tus tubtxib Povlauj kuj qhia tias tus uas tsis nrhiav txij nkawm yuav tau zoo ua Vajtswv txoj haujlwm dua. (1 Khaulee 7:32-35) Puas yog Yexus thiab Povlauj ‘txwv kev sib yuav’? Yeej tsis yog, rau qhov phau Vajlugkub qhia tias cov uas txwv hlo tsis pub sib yuav, tsuas qhia raws li dab lub tswvyim xwb. (1 Timaute 4:1-3.) Yog li, yeej tsis txhaum rau tibneeg nrhiav txij nkawm, tiamsis lawv yuav tsum txhob lam tau lam sib yuav; xws li lwm tus txhob kom yus yuav xwb.

4. Yog ob niam txiv txawj sib hlub yuav tab tau nkawd lub cuab lub yig li cas?

4 Ua li puas zoo rau yus nrhiav txij nkawm? Yeej zoo rau qhov Vajtswv yog tus tsim kev txij nkawm. (Nyeem Chiv Keeb 2:18.) Yog tias yus muaj txij nkawm yus yuav tau txais tej koob hmoov zoo li cas? Yog ob niam txiv txawj sib hlub, ces nkawd yuav tab tau lub cuab lub yig zoo. Nkawd yuav paub hlub thiab cob qhia tej menyuam raws li lawv cheem tsum tau. (Ntawv Nkauj 127:3; Efexau 6:1-4) Tiamsis tsis yog yus nrhiav txij nkawm kom muaj metub menyuam nkaus xwb.

5, 6. (1) Raws li Laj Lim Tswvyim 4:9-12, ib tug phoojywg zoo yuav pab tau yus li cas? (2) Kev sib yuav zoo li txoj hlua muaj peb ntswg li cas?

5 Tshooj no yog rho los ntawm Laj Lim Tswvyim  4:9-12. Ua tib zoo xav txog cov nqe Vajlugkub no: “Ob leeg zoo dua ib leeg, rau qhov ob leeg yuav tau nqe zog zoo ntawm tej haujlwm uas ob tug ua. Rau qhov yog ib tug ntog yuav muaj ib tug tsa kom nws sawv. Tiamsis tus uas nyob tib leeg thaum nws ntog lawm tsis muaj leejtwg tsa nws sawv, yuav raug txom nyem lauj! Dua ib qho, yog ob leeg pw ua ke kuj sov. Tiamsis yog pw ib leeg yuav sov tau li cas? Txawm yog ib leeg ntaus yeej lwm tus, los ob leeg yeej yuav ntaus yeej xwb xwb li. Ib txoj hlua peb ntswg yeej tsis tu sai.”

6 Cov nqe Vajlugkub no qhia tias kev phoojywg muaj nqes heev. Yus tus txij nkawm yeej yog yus tus phoojywg uas zoo tshaj. Raws li nqe no, yus tus txij nkawm yuav pab tiv thaiv thiab nplig yus lub siab. Kev txij nkawm zoo ib yam li txoj hlua. Txoj hlua uas muaj ob ntswg xwb yeej tsis ruaj npaum li txoj uas muaj peb ntswg. Ib yam li ntawd, ob niam txiv uas tsis muaj Yehauvas, yuav tsis khov npaum li ob niam txiv uas muab Yehauvas tso ua ntej hauv nkawd lub neej. Nkawd xam pom Yehauvas rau ib puas tsav yam uas nkawd txiav txim siab ua; nkawd txojkev txij nkawm thiaj ruaj khov.

7, 8. (1) Povlauj hais li cas rau cov uas tsis tau muaj txij nkawm? (2) Yog tias koj txiav txim siab nrhiav txij nkawm, tseem ceeb rau koj nco txog dabtsi?

7 Tsuas yog cov uas sib yuav lawm, thiaj ua tau niam txiv, lossis pw tau ua ke xwb. Phau Vajlugkub qhia tias qhov ntawd thiaj raug cai thiab ua rau ob niam txiv muaj kev “zoo siab.” (Paj Lug 5:18) Thaum nto hluas, txojkev ntshaw pw ua ke muaj zog heev. Muaj tej txhia hnub nyoog twb nchav lawm, tiamsis tseem nyuaj heev rau lawv tswj lawv lub cev. Yog tias  tsis ceev faj, qhov uas lawv muaj lub siab ntshaw yuav coj lawv mus ua tej yam tsis huv uas txhaum Yehauvas. Vajtswv thiaj tshoov kom Povlauj sau li no rau cov uas hnub nyoog nchav lawd, es tsis tau muaj txij nkawm: “Yog lawv tswj tsis tau lawv tus kheej, lawv yuav tsum yuav txij nkawm. Vim tias qhov uas yuav txij nkawm kuj zoo dua qhov uas lub siab kub lug tswj tsis tau.”​—1 Khaulee 7:9, 36, NW; Yakaunpau 1:15.

8 Yog tias koj txiav txim siab nrhiav txij nkawm, tseem ceeb rau koj nco ntsoov Povlauj cov lus: “Cov neeg uas sib yuav yeej yuav muaj kev ntxhov siab hauv lub neej.” (1 Khaulee 7:28) Cov uas muaj txij nkawm yuav muaj ntau yam tab kaum lawv, dua li cov uas tab seeb. Tiamsis, yog tias koj ua tib zoo xaiv txij nkawm, koj yuav muaj kev zoo siab dua, thiab koj yuav tsis muaj kev nyuaj siab npaum li tus uas lam tau lam sib yuav.

NRHIAV TUS TXIJ NKAWM ZOO

9, 10. (1) Raws li Povlauj cov lus piv txwv, puas zoo rau peb yuav cov uas tsis ntseeg Yehauvas? (2) Cov uas yuav txij nkawm tsis ntseeg Yehauvas tau lub neej zoo li cas xwb?

9 Cov uas nrhiav txij nkawm yuav tsum nco ntsoov lub hauv paus ntsiab lus uas Povlauj sau cia: “Tsis txhob nrog tus uas tsis ntseeg koom ib tug quab [lossis cuab].” (2 Khaulee 6:14) Povlauj muab kev ua liaj ua teb los ua piv txwv. Yog tias koj muab ib tug tsiaj loj thiab ib tug tsiaj me los koom kwv ib tug cuab, thaum kawg yeej yuav sab ob tug tsiaj ntawd xwb. Kev txij nkawm zoo ib yam li ntawd thiab. Yog tias tus ntseeg Yehauvas mus yuav tus tsis ntseeg, yuav muaj kev cov nyom heev. Yog ib tug xav nyob ruaj hauv Vajtswv  txojkev hlub, hos ib tug tsis quav ntsej txog qhov ntawd li, ces nkawd yeej yuav koom tsis tau ib lub siab. Tej no yuav tsim kev cov nyom rau nkawd lub neej. Povlauj thiaj txhawb kom cov Khixatia “yuav tus uas ntseeg tus Tswv” xwb.​—1 Khaulee 7:39.

10 Muaj ib txhia Khixatia pib xav yuam kev tias yog lawv yuav ib tug tsis ntseeg Yehauvas los, kuj zoo dua lawv ua neej kho siab khuav. Lwm cov cia li hla phau Vajlugkub txoj cai thiab mus yuav ib tug tsis ntseeg Yehauvas. Cov Khixatia uas coj li no, tsis muaj kev zoo siab li lawv xav ntawd. Lawv pom tias lawv twb nrog tsis tau lawv tus txij nkawm tham txog tej yam ntawm sab kev ntseeg li. Lawv tseem kho siab tshaj qhov qub ntxiv thiab. Tiamsis niaj hnub no, muaj ntau txhiab tus zam dhau rooj ntxiab no, vim lawv coj raws li Vajtswv tej lus. (Nyeem Ntawv Nkauj 32:8.) Lawv ua siab ntev tos txog thaum lawv nrhiav tau tus txij nkawm uas pe hawm Vajtswv Yehauvas.

11. Yuav ua li cas koj thiaj xaiv tau tus txij nkawm zoo? (Nyeem lub ntsiab me “ Kuv Nrhiav Tus Txij Nkawm Zoo Li Cas?”)

11 Tiamsis tsis yog txhua tus uas teev tiam Yehauvas yuav yog ib tug txij nkawm zoo rau koj. Yog koj nrhiav txij nkawm, koj yuav tsum nrhiav tus uas muaj tib lub hom phiaj ntawm sab kev ntseeg, hais lus haum koj, thiab hlub Vajtswv ib yam li koj hlub. Tus qhev ncaj thiab ntse tau tshawb nrhiav tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub los pab koj nrhiav txij nkawm. Zoo rau koj nyeem thiab kawm txog tej ntawd, thiab thov Vajtswv pab, xwv koj thiaj xaiv tau tus txij nkawm zoo. *​—Nyeem Ntawv Nkauj 119:105.

12. Ntau haiv neeg nrhiav txij nkawm li cas, thiab hauv phau Vajlugkub leejtwg tus qauv pab tau peb?

 12 Muaj ntau haiv neeg, tej niam tej txiv xaiv txij nkawm rau lawv tej menyuam. Lawv ua li ntawd rau qhov cov niam txiv paub tias tus twg thiaj zoo tsim nyog rau lawv tej tub tej ntxhais yuav. Ntau zaus thaum cov niam txiv xaiv txij nkawm li ntawd kuj zoo thiab, ib yam li tiam uas Aplahas nyob. Aplahas kuj txib nws tus tub qhe mus nrhiav nyab rau nws tus tub Yiha. Puas yog Aplahas nrhiav tsev neeg muaj txiag nplua nuj, muaj meej mom siab xwb? Tsis yog. Aplahas xa nws tus tub qhe mus deb heev, kom nrhiav tau tus nyab uas pe hawm Yehauvas xwb. Cov niam txiv yuav tsum xyaum Aplahas thiab. *​—Chiv Keeb 24:3, 67.

UA IB TUG TXIJ NKAWM ZOO

13-15. (1) Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Paj Lug 24:27 pab tau ib tug tub hluas nrhiav txij nkawm li cas? (2) Ib tug ntxhais uas xav yuav txiv, yuav tsum npaj li cas?

13 Yog tias koj xav nrhiav txij nkawm tiag, nug koj tus kheej li no: ‘Kuv puas tau npaj txhij lawm?’ Ib txhia ntshaw txij nkawm, ntshaw kev hlub, lossis ntshaw metub menyuam. Yog tias yus ntshaw li ntawd, puas yog yus npaj txhij lawd? Tsis yog. Nco ntsoov tias ua ntej koj nrhiav txij nkawm, muaj tej yam uas koj yuav tsum tau ua tso.

14 Ib tug tub hluas uas xav nrhiav pojniam yuav tsum ua tib zoo xav txog lub hauv paus ntsiab lus no:  “Npaj koj tej haujlwm sab nraud thiab ua txhua yam kom txhij hauv koj daim teb, dhau ntawd kuj ua koj lub tsev.” (Paj Lug 24:27) Lub ntsiab ntawm nqe no yog li cas? Thaum ub, yog ib tug neeg xav “ua [nws] lub tsev,” lossis xav yuav pojniam kom muaj cuab muaj yig, nws yuav tsum nug nws tus kheej tias, ‘Kuv puas ua taus txiv thiab kuv puas saib xyuas tau pojniam menyuam?’ Nws yuav tsum muaj liaj muaj teb ua tso. Niaj hnub no los kuj tib yam li ntawd thiab. Ib tug txivneej uas xav yuav pojniam yuav tsum ris taus lub nra ua tus txiv tsev. Yog tias tus txiv tseem ua taus haujlwm, nws yuav tsum ua haujlwm pab nws tsev neeg. Vajtswv Txojlus qhia tias tus uas tsis saib xyuas thiab tsis txhawb nws tsev neeg ntawm sab nqaij tawv thiab ntawm sab kev ntseeg, tseem phem dua tus uas tsis tau ntseeg thiab!​—Nyeem 1 Timaute 5:8.

15 Ib tug ntxhais uas txiav txim siab yuav txiv kuj muaj ib lub nra hnyav thiab. Phau Vajlugkub yeej qhia tias tus pojniam yuav tsum coj li cas nws thiaj pab tau nws tus txiv thiab nws lub cuab lub yig. (Paj Lug 31:10-31) Ib txhia maj nrhiav txij nkawm heev tiamsis lawv tsis xav txog tes haujlwm ua ib tug niam tsev los yog ua ib tug txiv tsev. Lawv tsuas xam pom lawv tus kheej xwb, lawv tsis nco qab xav tias lawv puas yuav pab tau lawv tus txij nkawm tiag tiag. Thiab qhov tseem ceeb tshaj, cov uas nrhiav txij nkawm yuav tsum paub coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus.

16, 17. Cov uas npaj siab nrhiav txij nkawm yuav tsum ua tib zoo xav txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus twg?

16 Cov uas npaj siab nrhiav txij nkawm, yuav tsum ua tib zoo xav txog tes haujlwm uas Vajtswv tau muab  rau tus txiv tsev thiab tus niam tsev ua. Tus txivneej Khixatia uas nrhiav pojniam yuav tsum to taub tias, lub taubhau yuav tau saib xyuas nws lub cuab lub yig ib yam li Yexus saib xyuas pawg ntseeg. Yog li, nws yuav tsis tswj nws tsev neeg tuag nthi. (Efexau 5:23) Tus pojniam Khixatia yuav tsum to taub nws tes haujlwm hauv lub cuab lub yig thiab. Nws twb nyob hauv qab Yehauvas thiab Yexus Khetos txoj kevcai lawm. (Kalatia 6:2) Tes haujlwm ua lub taubhau uas Yehauvas tau muab rau tus txiv, kuj yog ib txoj kevcai thiab. Ua li, tus pojniam puas zoo siab nyob hauv qab nws tus txiv txoj kevcai ua lub taubhau? (1 Khaulee 11:3) Txawm tias nws tus txiv yuav xav txawv ntawm nws los, nws yuav tsum zoo siab txhawb thiab mloog nws tus txiv lus. Yog ib tug pojniam tsis nyiam coj li no, ces tej zaum zoo rau nws txhob yuav txiv.

17 Tsis tas li ntawd xwb, cov Khixatia yuav tsum xam pom tej uas lawv tus txij nkawm cheem tsum tau. (Nyeem Filipi 2:4.) Povlauj sau tias: “Nej cov nyias yuav tsum hlub nyias tus pojniam ib yam li nej hlub nej lub cev, thiab cov pojniam los yuav tsum hwm nws tus txiv.” Vajtswv tshoov kom Povlauj pom tias, tus txiv ntshaw kom nws tus pojniam hwm thiab saib taus nws. Tus pojniam kuj ntshaw kom nws tus txiv hlub nws tiag tiag.​—Efexau 5:21-33.

Thaum ob tug neeg tabtom sib tham lus, zoo rau nkawd nrhiav ib tug nrog nraim nkawd

18. Thaum ob tug neeg sib nyiam es xav sib tham lus seb puas sib haum, vim li cas nkawd yuav tsum tswj nkawd tus kheej?

18 Thaum ob tug neeg sib nyiam es xav sib tham lus seb puas sib haum, nkawd yuav tsum nco ntsoov tias lub caij ntawd tsis yog lam sib txuas lus ua si xwb. Lub caij ntawd, tej zaum nkawd yuav sib nyiam heev. Tej zaum nkawd xav nyob ua ke li niam txiv. Yog li, yuav  tsum tau tswj yus lub siab, tswj yus tus kheej! Yog yus hlub tus neeg ntawd tiag, yus yeej tsis yuam cai ua tej yam uas yuav txo tau nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. (1 Thexalaunika 4:6) Yog li ntawd, thaum koj tabtom nrog ib tug twg sib tham lus es xav sib yuav, tswj koj tus kheej tiag tiag. Yog koj xyaum li no, ces yuav pab tau koj mus tas koj lub neej, txawm neb sib yuav thiab tsis sib yuav los xij.

 DABTSI YUAV PAB OB TUG TXIJ NKAWM ZOO SIAB MUS LI?

19, 20. Cov Khixatia saib kev txij nkawm zoo li cas thiab qhov ntawd txawv li cas ntawm lub qab ntuj no txojkev xav? Piav seb.

19 Yuav kom ob niam txiv txojkev txij nkawm nyob ruaj khov, nkawd ib leeg yuav tsum muab siab npuab ib leeg tiag tiag. Coob leej ntshaw lub neej zoo li lawv pom hauv tej yeeb yaj kiab. Lawv xav yuam kev tias, tsuav yog ob tug hluas nkauj hluas nraug sib tau xwb ces nkawd lub neej yuav kaj siab lug, tsis muaj teeb meem li. Tiamsis tsis yog li lawv xav ntawd. Tom qab ua tshoob tas lawm, ob niam txiv tshiab ntawd tseem tabtom yuav pib nkawd lub neej xwb. Nkawd yuav tsum nyob ua ke mus li, ib yam li Yehauvas tau npaj tseg. (Chiv Keeb 2:24) Tiam no neeg tsis xav li ntawd lawm. Muaj tej haiv neeg qhia tias, kev sib yuav zoo li muab ob txoj hlua los “khi ua ke, ua ib lub pob.” Tiamsis tus neeg uas paub khi hlua, yeej paub daws lub pob yoojyim. Niaj hnub no, coob leej saib kev txij nkawm zoo li lub pob caus uas khi thiab daws yoojyim heev.

20 Niaj hnub no coob leej lam nrhiav txij nkawm kom tau kev sib ntsaub xwb. Thaum pib muaj teeb meem, lawv txawm siv maj nroos nrhiav kev sib nrauj. Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov tias phau Vajlugkub muab kev txij nkawm piv rau txoj hlua uas muaj peb ntswg. Xav txog tej hlua uas tibneeg siv los dai ntaub nkoj txwg. Txawm cua daj cua dub yuav nplawm heev npaum li cas los yeej tsis thim, yeej tsis tu li. Ib yam li ntawd, Yehauvas tsim kom kev txij nkawm nyob ruaj khov, kom ob niam txiv nyiaj dhau txhua yam teeb meem. Nco ntsoov Yexus cov lus no:  “Yam uas Vajtswv muab lo tsheej xeeb ua ke lawm, neeg tsis txhob muab ua kom ncaim.” (Mathai 19:6) Yog tias koj txiav txim siab sib yuav, koj yuav tsum muab siab npuab koj tus txij nkawm ib yam li ntawd. Qhov ntawd yeej tsis yog ib lub nra hnyav rau koj.

21. Ob niam txiv, ib leeg yuav tsum saib taus ib leeg li cas thiab yuav ua li cas thiaj pab tau nkawd?

21 Ob niam txiv yuav tsum sib hlub sib hwm. Yuav kom txojkev txij nkawm muaj kev xyiv fab, nkawd ib leeg yuav tsum pom ib leeg qhov zoo, tsis yog pom qhov phem xwb. Ib txhia xav tias yeej ua tsis tau li no ib zaug li. Tiamsis nco ntsoov peb twb vam kom Yehauvas pom tej yam zoo uas peb ua. Tus sau nkauj hais tias: “Au [Yehauvas], yog koj cim tej kev txhaum txim cia, au tus Tswv, leejtwg yuav sawv nres nroos tau?” (Ntawv Nkauj 130:3) Yog li ntawd, ob niam txiv yuav tsum xyaum li Yehauvas. Ib leeg yuav tsum zam txim rau ib leeg, thiab ib leeg pom ib leeg qhov zoo.​—Nyeem Khaulauxi 3:13.

22, 23. Aplahas thiab Xala tso tus qauv zoo rau cov txij nkawm niaj hnub no li cas?

22 Tom qab ob tug txij nkawm sib yuav tau ntau xyoo lawm, nkawd yim huab yuav muaj kev zoo siab. Phau Vajlugkub qhia peb txog Aplahas thiab Xala. Nkawd sib yuav mus txog thaum nkawd laus heev. Tsis yog nkawd ua neej kaj siab lug es tsis muaj teeb meem li. Thaum Xala twb muaj 60 tawm xyoo lawm, Yehauvas hais kom Aplahas coj nws tsev neeg tawm hauv lub moos Aw mus. Nkawd tso vaj tse tseg thiab nyob tsev ntaub mus tas nkawd lub neej. Txawm tias tsis yoojyim los, Xala ua raws li nws tus txiv hais. Nws yeej txhawb nws tus txiv tiag tiag li, kom muaj tiav raws li tej yam uas Aplahas  txiav txim siab ua. Tsis yog Xala lam hwm nws tus txiv rau sawvdaws qhuas xwb, tiamsis “hauv [nws] lub siab,” nws yeej hais tias Aplahas yog nws tus tswv. (Chiv Keeb 18:12; 1 Petus 3:6) Yog li, hauv nruab siab, Xala yeej hwm nws tus txiv tiag.

23 Muaj tej lub sijhawm uas Aplahas thiab Xala nkawd kuj hais lus tsis sib haum. Muaj ib zaug Xala hais kom Aplahas ua ib yam uas, ua rau Aplahas “nyuaj siab” kawg. Txawm li ntawd los, Yehauvas qhia kom Aplahas ua raws li Xala hais. Aplahas txo hwjchim mloog nws tus pojniam hais; nkawd tsev neeg thiaj tau txais koob hmoov. (Chiv Keeb 21:9-13) Yog li ntawd, cov niam txiv, tsis hais cov uas sib yuav ntau xyoo los yog cov uas nyuam qhuav sib yuav xwb, kawm tau los ntawm Aplahas thiab Xala nkawd.

24. Cov txij nkawm yuav coj zoo li cas thiaj qhuas tau Vajtswv Yehauvas thiab yog vim li cas?

24 Hauv lub koom txoos Khixatia, muaj cov txij nkawm uas txawj sib hlub coob kawg li. Tus pojniam hwm thiab saib taus nws tus txiv hauv nruab siab tuaj, tus txiv kuj hwm thiab hlub tshua nws tus pojniam. Nkawd sib koom siab muab Yehauvas tes haujlwm tso ua ntej hauv nkawd lub neej. Yog tias koj txiav txim siab nrhiav txij nkawm tiag, ua tib zoo xaiv koj tus txij nkawm, ua tib zoo npaj koj thiaj ua tau ib tug niam tsev lossis txiv tsev zoo, thiab nrhiav kev los pab kom neb sib haum xeeb thiab txawj sib hlub, thiaj yuav qhuas tau Vajtswv Yehauvas. Yog tias koj ua li no, koj txojkev txij nkawm yuav pab koj nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

^ nqe 11 Mus nyeem Tshooj 2 hauv phau ntawv Askiv, The Secret of Family Happiness, uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.

^ nqe 12 Thaum ub cov Yixayee tej yawg koob kuj yuav niam hlob niam yau thiab. Yehauvas cia cov Yixayee yuav li ntawd. Tiamsis tsis yog Yehauvas kom lawv yuav li ntawd. Nws thiaj li tsa kevcai los tswj txojkev yuav niam hlob niam yau. Nco ntsoov tias, nimno Yehauvas txwv tsis pub cov Khixatia yuav niam hlob niam yau lawm.​—Mathai 19:9; 1 Timaute 3:2.