“Cia li hwm txhua tus.”​—1 PETUS 2:17.

1, 2. (1) Tibneeg feem coob xav li cas txog cov uas saib xyuas lawv? (2) Peb yuav teb cov lus nug twg?

KOJ puas tau pom thaum ib leej niam txib kom nws tus menyuam ua ib yam dabtsi, uas tus menyuam tsis xav ua? Tej zaum yuav nyuaj heev rau nws ua raws li nws niam hais. Nws yeej hnov nws niam cov lus, thiab paub tias tsim nyog nws hwm thiab ua raws li nws niam hais. Tiamsis nws tsis xav mloog. Peb sawvdaws yeej coj cwj pwm li tus menyuam ntawd los lawm.

2 Tsis yoojyim rau tibneeg hwm thiab saib taus cov uas tuav haujlwm saib xyuas lawv. Yog tias koj xav li ntawd, nco ntsoov tias tsis yog nyuaj rau koj tib leeg xwb. Peb nyob rau ib lub caij uas coob leej tsis hwm cov uas saib xyuas lawv. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum hwm cov muaj hwjchim saib xyuas peb. (Paj Lug 24:21) Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum ua li ntawd. Tiamsis, vim li cas ho nyuaj ua luaj rau peb hwm cov uas tuav haujlwm saib xyuas peb? Vim li cas Yehauvas ho hais kom peb hwm lawv? Dabtsi yuav pab kom peb ua tau li ntawd? Thiab peb yuav coj li cas thiaj qhia tias peb hwm cov uas saib xyuas peb?

VIM LI CAS NYUAJ UA LUAJ LI

3, 4. Vim li cas thiaj muaj kev txhaum, thiab vim li cas peb lub txim ua rau peb tsis xav hwm cov uas saib xyuas peb?

3 Vim li cas nyuaj ua luaj li rau peb hwm cov uas saib xyuas peb? Qhov ib, vim peb yog neeg txhaum; qhov  ob, vim cov uas saib xyuas peb kuj yog neeg txhaum thiab. Tibneeg poob kev txhaum puag thaum ub los lawm, vim Adas thiab Eva fav xeeb tawm tsam Vajtswv lub hwjchim hauv lub vaj Edee. Yog li ntawd, muaj kev txhaum vim xub muaj kev tawm tsam. Niaj hnub no, tibneeg thiaj muaj ib nplooj siab uas pheej xav tawm tsam luag lwm tus.​—Chiv Keeb 2:15-17; 3:1-7; Ntawv Nkauj 51:5; Loos 5:12.

4 Vim peb yog neeg txhaum, yoojyim heev rau peb ua neeg khav theeb thiab muab hlob. Tiamsis peb yuav tsum tswj peb lub siab tiag tiag, peb thiaj ua tau neeg txo hwjchim. Txawm tias peb twb ua haujlwm rau Vajtswv tau ntau xyoo lawm los, yog peb tsis ceev faj, ces peb yuav qaug rau txojkev khav theeb. Zoo li, tus txivneej hu ua Khaula uas nyob rau Mauxe tiam. Nws tau nrog Yehauvas cov tibneeg tiv ntau yam kev txom nyem. Txawm li ntawd los, Khaula tseem ntshaw lub meej mom uas siab dua. Nws thiaj tawm tsam Mauxe, tus uas txo hwjchim tshaj plaws rau tiam ntawd. (Xwm Txheej Taug Kev 12:3; 16:1-3) Tsis tas li ntawd xwb, xav txog Vajntxwv Uxiya. Nws khav theeb heev, nws thiaj nkag mus rau hauv Yehauvas lub tuam tsev thiab ua tes haujlwm uas cov pov thawj thiaj muaj cai ua xwb. (2 Vaj Keeb Kwm 26:16-21) Ob tug txivneej no raug txim hnyav heev vim nkawd tawm tsam Yehauvas. Niaj hnub no, nkawd ob tug qauv pab kom peb ceev faj tus cwj pwm khav theeb. Txojkev khav theeb yuav ua rau peb tsis kam mloog cov uas saib xyuas peb.

5. Tibneeg tau siv lawv lub hwjchim los ua phem rau lwm tus li cas?

5 Kuj nyuaj rau tibneeg hwm cov uas tuav haujlwm saib xyuas lawv, vim cov saib xyuas kheev coj limhiam thiab caij tsuj sawvdaws. Tej keeb kwm qhia tias, feem coob tau siv lawv lub hwjchim los ua phem.  (Nyeem Laj Lim Tswvyim 8:9.) Zoo li, thaum Yehauvas xaiv Xa-u los ua vajntxwv, Xa-u yog ib tug neeg zoo uas txo hwjchim kawg li. Tiamsis nws qaug rau txojkev khav theeb thiab kev khib xeeb, nws thiaj tsim txom Davi. (1 Xamuyee 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Tom qab no Davi yog ib tug vajntxwv uas coj zoo kawg li hauv Yixayee. Txawm li ntawd los, nws tseem siv nws lub hwjchim mus txeeb Uliya uas yog neeg Hithai tus pojniam los yuav, thiab muab Uliya coj mus nias rog tuag hauv tshav rog lawm. (2 Xamuyee 11:1-17) Yog li ntawd, vim neeg muaj txim, thiaj nyuaj rau lawv kav lwm tus. Thiab thaum lawv tsis hwm Yehauvas, lawv hajyam ua phem. Ib tug yawg Askiv uas koom nrog kev nom kev tswv, thiaj sau tias: ‘Yav tas los cov thawj coj Kav Tos Liv siv lawv lub hwjchim los quab yuam thiab tsim txom coob leej ntau tus.’ Vim li no peb thiaj nug tias: Puas tsim nyog peb hwm cov uas saib xyuas peb?

HWM COV UAS SAIB XYUAS PEB

6, 7. (1) Peb txojkev hlub rau Yehauvas pab kom peb ua dabtsi, thiab yog vim li cas? (2) Peb yuav tsum muaj tus cwj pwm zoo li cas, peb thiaj yuav nyob tau hauv Vajtswv qab hwjchim?

6 Kev hlub yuav pab peb hwm cov uas saib xyuas peb. Kev hlub rau leejtwg? Kev hlub rau Yehauvas, rau lwm leej lwm tus, thiab rau peb tus kheej. Vim peb hlub Yehauvas kawg li, peb xav ua kom nws zoo siab. (Nyeem Paj Lug 27:11; Malakau 12:29, 30.) Txij thaum noob neej fav xeeb rau Vajtswv hauv lub vaj Edee los, Yehauvas lub hwjchim twb raug tawm tsam lawm. Thiab feem coob ntawm noob neej, tau txiav txim siab tuaj Xatas tog, thiab lawv tsis kam nyob hauv Yehauvas qab tswjhwm. Peb yeej zoo siab hlo tuaj Yehauvas tog. Thaum peb nyeem cov nqe Vajlugkub ntawm Qhia Tshwm 4:11, yeej raug peb siab kawg li. Peb paub tseeb  tias tsim nyog Yehauvas kav ib puas tsav yam huvsi! Cia peb nyob hauv qab Yehauvas lub hwjchim kav, thiab coj raws li nws hais txhua txhua hnub.

7 Qhov uas peb hwm thiab hlub Yehauvas, yuav pab kom peb mloog nws lus, tiamsis yuav muaj tej lub sijhawm uas tsis yoojyim rau peb mloog. Txawm tias nyuaj npaum li cas los, peb yuav tsum nyob hauv Yehauvas qab hwjchim ib yam li tus menyuam uas peb muab ua piv txwv dhau los no. Kuj muaj tej lub caij uas nyuaj heev rau Yexus mloog lus thiab, tiamsis nws zoo siab nyob hauv nws Leej Txiv qab hwjchim. Yexus hais rau nws Txiv tias: “Tsis txhob ua raws li kuv lub siab cia ua raws li koj lub siab.”​—Luka 22:42.

8. (1) Niaj hnub no, peb nyob hauv qab Yehauvas txojkev tswjhwm li cas, thiab Yehauvas xav li cas txog qhov no? (2) Dabtsi yuav pab kom peb mloog tej lus ntuas? (Nyeem lub ntsiab me “ Mloog Tej Lus Taw Qhia Thiab Khaws Tej Lus Qhuab Qhia.”)

8 Niaj hnub no Yehauvas tsis nrog peb txuas lus tim ntsej tim muag. Tiamsis nws siv nws Txojlus thiab siv tibneeg los sawv cev rau nws. Ib txhia neeg yog Yehauvas tsa, hos ib txhia yog Yehauvas ncua sijhawm rau lawv tuav haujlwm. Txawm li cas los, thaum peb hwm lawv, ces twb yog peb nyob hauv qab Yehauvas txojkev tswjhwm ntag. Yog tias peb tawm tsam cov kwvtij ntawd, es tsis kam mloog thaum lawv siv Vajlugkub los ntuas peb, ces twb yog peb tsis hwm Vajtswv thiab. Thaum cov Yixayee yws thiab tawm tsam Mauxe, Yehauvas suav tias yog lawv tawm tsam nws ntag.​—Xwm Txheej Taug Kev 14:26, 27.

9. Vim li cas qhov uas peb hwm cov saib xyuas peb, qhia tias peb muaj kev hlub rau lwm leej lwm tus?

9 Qhov uas peb hwm cov saib xyuas peb, qhia tias peb muaj kev hlub rau lwm leej lwm tus thiab. Piv txwv li no: Koj yog ib tug tub rog. Tag nrho pab tub rog yuav tsum sib koom siab thiab mloog tus thawj rog hais,  lawv thiaj yuav ntaus yeej rog. Tiamsis yog tias koj sawv tawm tsam tus thawj rog, yuav tsim teeb meem rau tag nrho pab tub rog. Niaj hnub no, tibneeg tej kev tsov kev rog tsim kev kub ntxhov xwb, tiamsis Yehauvas pab tub rog coj ncaj ncees. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv Yehauvas yog tus “txhij tub rog coob coob mus ntaus rog.” (Yaxaya 13:4) Yehauvas coj ib pab tubtxib saum ntuj uas zoo li ib pab tub rog. Yehauvas kuj suav tias nws cov tub qhe hauv ntiajteb no zoo li ib pab tub rog coob coob thiab. (Exekhee 37:1-10) Yog tias peb tawm tsam cov neeg uas Yehauvas tsa los saib xyuas peb, kuj yuav tsim teeb meem rau cov kwvtij uas nrog peb ntaus rog ntawm sab kev ntseeg thiab, puas yog? Thaum ib tug Khixatia twg tawm tsam cov txwj laus, ces lwm tus hauv lub koom txoos yuav ntxhov siab thiab. (1 Khaulee 12:14, 25, 26) Thiab thaum ib tug menyuam tawm tsam leej niam leej txiv, ces tag nrho tsev neeg yeej ntxhov siab huvsi. Yog li ntawd, thaum peb coj tus cwj pwm zoo es hwm thiab coj raws li cov uas saib xyuas peb hais, ces yuav qhia tias peb muaj kev hlub rau lwm leej lwm tus.

10, 11. Piav seb qhov uas peb xav tau zoo, yuav pab peb mloog cov uas saib xyuas peb li cas?

10 Yehauvas qhia tias peb yuav tau zoo, yog tias peb hwm cov uas saib xyuas peb. Zoo li, Yehauvas hais kom cov menyuam mloog niam txiv lus, lawv thiaj yuav muaj txojsia nyob ntev thiab muaj kev zoo siab. (Kevcai 5:16; Efexau 6:2, 3) Yehauvas hais kom peb hwm cov txwj laus hauv lub koom txoos, peb thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas. (Henplais 13:7, 17) Thiab nws hais kom peb hwm tej nom tswv vim lawv pab tiv thaiv peb.​—Loos 13:4.

11 Thaum peb paub zoo txog qhov uas Yehauvas xav kom peb mloog lus, ces yuav ua rau peb xav hwm cov uas saib xyuas peb. Cia peb kawm ntxiv seb, peb yuav  sib hwm li cas hauv tsev neeg, hauv lub koom txoos, thiab hwm tej nom tswv li cas.

SIB HWM HAUV TSEV NEEG

12. Yehauvas muab tes haujlwm twg rau tus txiv, thiab tus txiv yuav tuav nws tes haujlwm li cas?

12 Yehauvas yog ib tug Vajtswv uas nyiam ua ib puas tsav yam raws kab raws kev, kom nyias nyob muaj nyias chaw. Nws thiaj tsim kom nyias muaj nyias tes haujlwm hauv lub cuab lub yig. (1 Khaulee 14:33) Yehauvas tsa tus txiv ua lub taubhau ntawm tsev neeg. Tus txiv yuav tau hwm nws lub Taubhau uas yog Yexus Khetos, es saib xyuas nws tsev neeg ib yam li Yexus saib xyuas lub koom txoos. (Efexau 5:23) Tus txiv tsev yuav tsum ua taus txiv thiab txhob tso nws tes haujlwm tseg. Nws tsis ua nruj ua tsiv rau nws tsev neeg, tiamsis nws paub thim xav thiab hlub tshua lawv. Nws yuav tsum xam pom tias nws lub hwjchim tsis siab npaum li Yehauvas lub.

Ib leej txiv saib xyuas nws tsev neeg li Khetos saib xyuas lub koom txoos

13. Leej niam yuav tuav nws tes haujlwm li cas thiaj haum Yehauvas siab?

 13 Vajtswv tsim tus pojniam los phim thiab pab tus txiv. Nws muaj tes haujlwm hauv lub cuab lub yig thiab, rau qhov phau Vajlugkub qhia tias cov menyuam yuav tsum mloog lawv “niam tej lus qhia.” (Paj Lug 1:8) Tiamsis tus pojniam lub hwjchim qes dua tus txiv lub. Yog tias tus pojniam hwm nws tus txiv, ces nws yuav pab txhawb tus txiv tes haujlwm ua lub taubhau. Tus pojniam yuav tsis thuam thiab muab tus txiv saib qes qes, nws yuav tsis lem kom tus txiv ua ywj nws siab, thiab nws yuav tsis txeeb ua taubhau. Tiamsis tus pojniam yuav txhawb thiab coj raws li nws tus txiv hais. Thaum tus pojniam tsis pom zoo li nws tus txiv txiav txim siab, nws ua tib zoo hais nws tus txiv, yeej tsis txhaum. Tiamsis nws yuav tsum tsis txhob tawm tsam nws tus txiv. Yog tias tus txiv tsis yog ib tug Khixatia, ces tej zaum yuav tsis yoojyim rau tus pojniam. Tiamsis yog tias nws nyob hauv qab nws tus txiv, tej zaum yuav pab tau nws tus txiv los paub Yehauvas thiab.​—Nyeem 1 Petus 3:1.

14. Cov menyuam yuav coj li cas lawv niam lawv txiv thiab Yehauvas thiaj zoo siab?

14 Thaum tej menyuam mloog niam txiv lus, Yehauvas yuav zoo siab rau lawv. Lawv kuj ua rau lawv niam lawv txiv zoo siab thiab tau ntsej muag.  (Paj Lug 10:1) Tsev neeg uas muaj ib leeg niam lossis ib leeg txiv, cov menyuam yuav tsum hajyam mloog lus, rau qhov tsev neeg uas muaj ib txhais yim xwb, cheem tsum kev pab dua. Hauv tsev neeg uas txhua tus nyias paub nyias tes haujlwm, yuav muaj kev sib haum xeeb thiab kev zoo siab. Thaum tsev neeg coj li no, Yehauvas yuav tau ntsej muag, vim nws yog tus uas tsim muaj lub cuab lub yig.​—Efexau 3:14, 15.

SIB HWM HAUV LUB KOOM TXOOS

15. (1) Hauv lub koom txoos, peb yuav saib taus Yehauvas lub hwjchim li cas? (2) Cov hauv paus ntsiab lus twg yuav pab peb mloog cov uas saib xyuas peb? (Nyeem lub ntsiab me “ Cia Li Mloog Cov Uas Coj Nej Lus.”)

15 Yehauvas tau tsa nws tus Tub ua tus kav lub koom txoos Khixatia. (Khaulauxi 1:13) Hos Yexus tau tsa “tus qhev ncaj thiab ntse” los saib xyuas Vajtswv cov neeg hauv ntiajteb no, ntawm sab kev ntseeg. (Mathai 24:45-47) Pab Uas Ntaus Thawj ntawm Yehauvas Cov Timkhawv, yog “tus qhev ncaj thiab ntse.” Ib yam li cov Khixatia  uas nyob thawj ib puas xyoo, niaj hnub no Pab Uas Ntaus Thawj cob qhia cov txwj laus thiab. Lawv xa ntawv mus qhia cov txwj laus, thiab lawv kuj cob cov txwj laus los ntawm cov kwvtij uas ncig mus xyuas cov koom txoos. Thaum peb hwm thiab mloog cov txwj laus lus, ces twb yog peb mloog Yehauvas lus ntag.​—Nyeem 1 Thexalaunika 5:12; Henplais 13:17.

16. Vajtswv lub hwj huam dawb huv tsa cov txwj laus li cas?

16 Cov txwj laus thiab cov tub leg num puavleej yog neeg txhaum. Lawv txawj ua yuam kev ib yam li peb thiab. Tiamsis, Vajtswv “pub” cov txwj laus los pab lub koom txoos kom nyob ruaj khov, rau ntawm sab kev ntseeg. (Efexau 4:8) Vajtswv lub hwj huam dawb huv tsa cov txwj laus ntawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28) Tsa li cas? Vajtswv lub hwj huam dawb huv tshoov kom neeg sau tseg hauv phau Vajlugkub tias, cov uas xav ua txwj laus yuav tsum coj li cas. Ua ntej ib tug kwvtij yuav ua tau txwj laus, cov txwj laus yuav tsum ntsuam xyuas seb tus kwvtij ntawd puas tau coj raws li phau Vajlugkub tau npaj tseg. (1 Timaute 3:1-7, 12; Titau 1:5-9) Tsis tas li ntawd xwb, thaum cov txwj laus txiav txim txog qhov no, lawv siv zog thov kom Yehauvas lub hwj huam dawb huv pab lawv.

17. Vim li cas muaj tej lub sijhawm cov pojniam Khixatia yuav tsum tau kauv phuam?

17 Yuav muaj tej lub sijhawm uas tsis muaj ib tug txwj laus lossis ib tug tub leg num, los tuav haujlwm hauv lub koom txoos. Xws li, thaum sib txoos mus qhia Vajlugkub es tsis muaj txwj laus lossis tub leg num ua tus coj, cov kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawm, ua tus coj los tau. Thaum tsis muaj ib tug kwvtij kiag li, cov muam Khixatia uas paub tab, mam li pab tuav txoj haujlwm ntawd. Tiamsis, tus muam uas pab tuav tus kwvtij txoj haujlwm,  yuav tsum kauv phuam. * (1 Khaulee 11:3-10) Qhov no tsis yog ua saib tsis taus pojniam, tiamsis yog hwm qhov uas Yehauvas tsa txivneej ua pojniam lub taubhau, hauv lub cuab lub yig thiab hauv lub koom txoos.

HWM COV NOM TSWV

18, 19. (1) Koj yuav coj raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Loos 13:1-7 li cas? (2) Peb yuav hwm tej nom tswv li cas?

18 Cov tseem Khixatia ua tib zoo coj raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Loos 13:1-7. (Nyeem.) Thaum koj nyeem tas zaj no, koj yuav pom tias “tus uas kav” yog hais txog tej nom tswv. Lub caij tamsim no, Yehauvas cia tej nom tswv kav noob neej. Tej nom tswv ntawd ua haujlwm tseem ceeb los pab pejxeem, xwv thiaj tsis muaj kev kub ntxhov. Yog tias peb hwm tej nom tswv ces peb yuav tsum coj cai. Peb yuav tau ua tib zoo them se rau nom tswv. Yog tias nom tswv xav kom peb ua ntaub ntawv li cas los peb yuav tau ua. Thiab peb yuav tau mloog txhua txoj cai uas nom tswv tsa los saib xyuas lub cuab lub yig, kev lag kev luam, lossis tej khoom txhiam laj txhiam xwm. Tiamsis, yog tej nom tswv yuam kom peb hla Vajtswv txoj cai, peb yuav tsis mloog. Peb yuav tsum teb ib yam li Yexus cov tubtxib thaum ub: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:28, 29; nyeem lub ntsiab me hu ua, “ Kuv Yuav Tsum Mloog Leejtwg Hais?

19 Peb tus cwj pwm yuav tsum qhia tias peb hwm nom tswv. Tej zaum, peb yuav tau nrog nom tswv tham tim ntsej tim muag. Tus tubtxib Povlauj los, kuj tau sawv ntawm Vajntxwv Helauj Akipa thiab tus Tswv Xeev Fexata xubntiag. Txawm tias ob tug nom no yog neeg muaj txim loj heev los, Povlauj tseem hwm thiab saib  taus nkawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 26:2, 25) Peb yuav tsum xyaum Povlauj tus qauv. Txawm peb yuav nrog ib tug thawj coj uas muaj meej mom siab tham, lossis nrog ib tug tub ceev xwm tham xwb los, peb yuav tsum hais lus saib taus lawv. Nyob tom tsev kawm ntawv, cov tub ntxhais hluas Khixatia yuav tau hwm tej xibhwb qhia ntawv thiab cov uas tuav haujlwm saib xyuas lawv. Peb yuav tsum hais lus saib taus cov uas tawm tsam Yehauvas Cov Timkhawv thiab. Cov uas tsis paub Yehauvas yuav tsum pom tias peb yeej hwm lawv tiag.​—Nyeem Loos 12:17, 18; 1 Petus 3:15.

20, 21. Thaum peb hwm cov uas saib xyuas peb, peb yuav tau txais tej koob hmoov twg?

20 Tus tubtxib Petus sau tias: “Cia li hwm txhua tus.” (1 Petus 2:17) Cia peb hwm txhua leej txhua tus. Thaum tibneeg paub tias peb hwm lawv tiag, yuav ua rau lawv zoo siab. Niaj hnub no, tsawg tsawg tus thiaj coj li ntawd lawm xwb. Yog li, thaum peb hwm lwm leej lwm tus, twb yog peb coj raws li Yexus cov lus tias: “Nej cia li ci tab meeg neeg sawvdaws kom lawv thiaj pom nej tej haujlwm zoo thiab qhuas nej leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej.”​—Mathai 5:16.

21 Hauv lub qab ntuj uas tsaus nti no, cov neeg muaj lub siab zoo yuav pom qhov kaj ntawm sab kev ntseeg. Yog li ntawd, thaum peb sib hwm hauv tsev neeg, hauv lub koom txoos, thiab rau txhua txhia qhov chaw, ces cov uas nyiam qhov zoo yuav los nrog peb taug txojkev kaj. Yog ib txojkev uas zoo tshaj plaws li! Txawm yog muaj ib txhia tsis kam nrog peb taug los, qhov uas peb hwm lwm leej lwm tus ua rau Vajtswv Yehauvas zoo siab, thiab pab tau peb nyob ruaj rau hauv Vajtswv txojkev hlub. Tsis muaj ib qho nqe zog uas zoo tshaj qhov ntawd li, puas yog?

^ nqe 17 Zaj hu ua “Yuav Kauv Phuam Rau Lub Sijhawm Twg Thiab Yog Vim Li Cas?” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv yuav pab kom peb to taub qhov uas pojniam yuav tsum kauv phuam.