Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 COV LUS QHIA NTXIV

Hawm Tus Chij, Pov Ntawv, Thiab Haujlwm Laj Mej Pej Xeem

Hawm Tus Chij, Pov Ntawv, Thiab Haujlwm Laj Mej Pej Xeem

Hawm tus chij. Yehauvas Cov Timkhawv ntseeg tias qhov uas tibneeg hawm tus chij, thiab hu nkauj qhuas tebchaws, yeej tsis ua rau Vajtswv tau koob meej. Tiamsis tej ntawd muaj feem nrog kev pe hawm nom tswv xwb. (Yaxaya 43:11; 1 Khaulee 10:14; 1 Yauhas 5:21) Npanpiloo tus vajntxwv Nenpukhanexa tau ua li ntawd. Nws tau tsa ib tug mlom kub loj thiab siab heev, kom cov pej xeem qhuas nws lub koob meej thiab qhuas tias nws muaj kev ntseeg heev. Thaum lawv hnov tej suab nkauj nrov, cov tibneeg yuav tsum khoov pe tus mlom ntawd. Tiamsis, peb tug tub hluas Henplais hu ua Salab, Mesa thiab Anpenekau yeej tsis kam pe tus mlom ntawd hlo li, txawm yuav ciaj thiab tuag los xij.​—Daniyee, tshooj 3.

Tiam peb nyob no tibneeg khav lawv lub tebchaws heev. Ib tug yawg sau keeb kwm hu ua Carlton Hayes tau sau tias, tus chij yog lub cim rau laj mej pej xeem txojkev tso siab rau nom tswv, lawv “pe hawm tus chij” ntag. Nws sau ntxiv tias: “Tej txivneej hle kaus mom thaum luag tsa tus chij; muaj tibneeg sau tej zaj lus paj huam los qhuas tus chij, thiab tej menyuam yaus kuj hu nkauj qhuas tus chij.” Nws hais ntxiv tias, lawv kuj teem tej hnub uas lawv suav tias “dawb huv” los qhuas tebchaws, zoo li lub Xya Hli Ntuj, tim Plaub hauv tebchaws United States. Hauv tebchaws Brazil, ib tug thawj tub rog uas tseem ceeb tau lees tias: “Peb pe hawm tus chij . . . ib yam li pe hawm lub tebchaws uas peb ib txwm nyob los.” Yog li ntawd, phau The Encyclopedia Americana thiaj hais tias “tus chij, dawb huv thiab tseem ceeb ib yam li tus ntoo khaub lig.”

Tsis ntev dhau los no, phau The Encyclopedia Americana hais ntxiv tias, cov nkauj hu qhuas tebchaws yog hu “kom tibneeg yimhuab muab siab npuab rau lawv lub tebchaws, thiab ntau zaus cov nkauj ntawd thov kom vajtswv tsom kwm thiab coj cov nom tswv thiab laj mej pej xeem txoj hau kev.” Yog li ntawd, tej kevcai hawm chij thiab hu nkauj qhuas tebchaws yeej yog kev pe hawm tiag. Yeej tsim nyog  Yehauvas Cov Timkhawv tsis kam koom nrog tej ntawd. Yav tas los, hauv tebchaws United States, Yehauvas Cov Timkhawv thiaj tsis pub lawv cov menyuam hawm tus chij hauv tej tsev kawm ntawv, thiab muab lawv tus kheej cob rau lub tebchaws. Phau ntawv The American Character hais tias thaum kawg lub Rooj Txiav Txim Qeb Siab tu cov plaub ntug no, es lawv hais meej tias “tej kev lig kevcai uas lawv ua txhua txhua hnub li ntawd, yeej yog kev pe hawm tiag.”

Yehauvas Cov Timkhawv yeej tsis koom nrog tej kev lig kevcai uas yuav hla phau Vajlugkub; tiamsis yog tias lwm tus xav koom los lawv kuj tsis thuam. Lawv saib taus tus chij rau qhov tus chij yog lub cim tseem ceeb rau lub tebchaws. Thiab lawv yeej nyob hauv tej nom tswv “qab kev tswjhwm,” rau qhov tej nom tswv ntawd yog “Vajtswv tus qhev.” (Loos 13:1-4) Yog li ntawd, Yehauvas Cov Timkhawv thiaj thov Yehauvas ntsig txog “tej vajntxwv thiab txhua tus nom tswv.” Lub hom phiaj tsis yog thov los txhawb nom tswv, tiamsis yog thov “kom peb thiaj tau ua neej nyob siab tus yees thiab kaj siab lug muaj siab xib rau Vajtswv thiab paub cai.”​—1 Timaute 2:2.

Pov ntawv xaiv nom tswv. Cov tseem Khixatia yeej tsis txwv kom lwm tus txhob mus pov ntawv xaiv nom tswv. Lawv yeej tsis nrhiav kev tawm tsam tebchaws tej kev xaiv nom xaiv tswv, thiab thaum tebchaws xaiv tau nom lawm, cov Khixatia coj raws li tus nom ntawd hais. Tiamsis lawv yeej txiav txim siab tuag nthi tias, lawv yuav tsis tuaj ib tug nom twg tog kiag li. (Mathai 22:21; 1 Petus 3:16) Yog tias nom tswv yuam kom laj mej pej xeem pov ntawv, tus Khixatia yuav ua li cas? Lossis yog tias pej xeem tsis txaus siab qhov uas peb tsis mus rau ntawm tsev pov ntawv, puas zoo rau tus Khixatia mus? Xav txog Salab, Mesa thiab Anpenekau. Lawv kuj mus kiag rau ntawm lub tiaj Dula, tiamsis lawv tsis khoov pe tus mlom xwb. Tej zaum tus Khixatia uas raug qhov teeb meem no, lub siab kuj cia nws mus rau ntawm lub tsev pov ntawv thiab. Tiamsis, nws yuav tsum ceev faj txhob tuaj ib tug nom twg tog. Nws yuav tsum ua tib zoo xav txog cov hauv paus ntsiab lus nram no:

  1.   Yexus cov thwjtim “tsis yog neeg ntiajteb.”​—Yauhas 15:19.

  2. Cov Khixatia sawv cev rau Khetos thiab nws lub Nceeg Vaj.​—Yauhas 18:36; 2 Khaulee 5:20.

  3. Lub koom txoos Khixatia koom tib txojkev ntseeg, thiab lawv puavleej xyaum sib hlub li Yexus.​—1 Khaulee 1:10; Khaulauxi 3:14.

  4. Cov uas pov ntawv xaiv nom tswv yuav tsum ris tej kev txhaum uas tus nom ntawd ua.​—Xav txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm 1 Xamuyee 8:5, 10-18 thiab 1 Timaute 5:22.

  5. Yehauvas xam pom tias qhov uas cov Yixayee xav tsa ib tug neeg ua vajntxwv, twb yog lawv tsis kam txais yuav nws ua lawv tus vajntxwv.​—1 Xamuyee 8:7.

  6. Cov Khixatia yuav tsum muaj lub siab tuab tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj rau txhua haiv neeg, hauv txhua lub tebchaws. Tibneeg yuav tsum pom tias peb tsuas tuaj Vajtswv Yehauvas tog xwb.​—Mathai 24:14; 28:19, 20; Henplais 10:35.

Haujlwm Laj Mej Pej Xeem. Nyob hauv tej lub tebchaws, nom tswv sam hwm tias cov uas tsis kam ua tub rog, yuav tsum tau ua lwm yam haujlwm pauj rau nom tswv, uas tsis muaj feem nrog kev ua tsov ua rog. Thaum ib tug Khixatia raug qhov teeb meem no, nws yuav txiav txim li cas thiaj zoo? Nws yuav tsum thov kom Yehauvas pub tswvyim rau nws. Kuj zoo rau nws nrog ib tug Khixatia uas paub tab tham. Tom qab ntawd, nws mam txiav txim seb nws yuav ua li cas thiaj zoo.​—Paj Lug 2:1-5; 11:14.

Vajtswv Txojlus qhia tias, peb yuav tsum “nyob hauv cov nom tswv thiab cov uas muaj hwjchim qab kev tswjhwm, mloog lus, npaj txhij ua txhua yam haujlwm zoo, . . . ua lub siab zam xeeb.” (Titau 3:1, 2) Muab nqe Vajlugkub no coj los xav, thiab nug koj tus kheej li no: ‘Tes haujlwm rau laj mej pej xeem no puas txhaum Vajtswv txoj cai, thiab puas txuam nrog kev ntseeg cuav?’ (Mikha 4:3, 5; 2 Khaulee 6:16, 17) ‘Tes haujlwm ntawd puas yuav cuam tshuam lossis txwv kuv tes haujlwm rau Vajtswv?’ (Mathai 28:19, 20; Efexau 6:4;  Henplais 10:24, 25) ‘Tes haujlwm ntawd puas noj sijhawm ntau? Kuv puas yuav muaj sijhawm txaus ua haujlwm rau Yehauvas ntxiv, xws li ua ib tug tho kev?’​—Henplais 6:11, 12.

Yog tias ib tug Khixatia ho txiav txim siab tias, nws yeem ua haujlwm pauj nom tswv, kom nws thiaj tsis raug kaw, lwm cov Khixatia tsis muaj cai thuam nws. (Loos 14:10) Tiamsis yog tias nws ho txiav txim siab tias, nws ua tsis tau tes haujlwm ntawd, ces lwm cov Khixatia kuj tsis txhob thuam nws thiab.​—1 Khaulee 10:29; 2 Khaulee 1:24.