Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

“Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub”

 TSHOOJ 12

“Hais Lo Lus Zoo” Uas Txhawb Zog

“Hais Lo Lus Zoo” Uas Txhawb Zog

“Tsis txhob cia tej lus phem tawm hauv nej lub qhov ncauj los, tsuas yog hais lo lus zoo.”​—EFEXAU 4:29.

1-3. (1) Yehauvas tau pub dabtsi rau peb, thiab peb yuav tsum siv qhov ntawd li cas? (2) Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum hais tej lus zoo li cas?

YOG tias koj muab ib qho khoom pub rau koj ib tug phoojywg, tiamsis nws txhob txwm tsis txuag, koj yuav xav li cas? Piv txwv tias koj muab ib lub tsheb pub rau koj tus phoojywg, tiamsis nws lam tau lam tsav mus nrau lwm tus raug mob, tej zaum koj yuav xav txog lig kawg li, puas yog?

2 Yehauvas tau pub ib qho khoom zoo kawg li rau peb thiab! Nws tsim kom peb muaj peevxwm hais tau lus. Yehauvas yeej yog tus uas pub “txhua yam uas zoo kawg nkaus” rau peb. (Yakaunpau 1:17) Vim Vajtswv tsim kom tibneeg txawj hais lus, noob neej thiaj txawv ntawm tej tsiaj txhu uas Vajtswv tau tsim. Tibneeg muaj peev xwm hais tawm tej uas nyob hauv lawv nruab siab. Tiamsis, ib txhia txhob txwm siv tus nplaig uas Vajtswv pub ntawd los hais tej lus uas chob luag siab. Thaum Yehauvas pom lawv lam tau lam hais tej lus uas siab lwm tus, kuj ua rau Yehauvas tu siab kawg li!

3 Peb yuav tsum paub hais lus li Vajtswv tau tsim kom peb hais, peb thiaj yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Yehauvas twb qhia meej lawm tias nws xav kom peb hais tej lus zoo li cas thiaj haum nws siab. Nws Txojlus  hais tias: “Tsis txhob cia tej lus phem tawm hauv nej lub qhov ncauj los, tsuas yog hais lo lus zoo uas tsim tsa lub neej raws li uas cheem tsum xwv thiaj li muaj nuj nqes rau cov uas tau hnov.” (Efexau 4:29) Cia peb kawm txog cov lus nug no: Vim li cas peb yuav tsum ceev peb lub qhov ncauj? Peb yuav tsum zam tej lus zoo li cas? Thiab peb yuav ua li cas peb thiaj hais tau tej “lus zoo” uas txhawb zog?

VIM LI CAS PEB YUAV TSUM CEEV PEB LUB QHOV NCAUJ

4, 5. Tej paj lug hauv phau Vajlugkub qhia tias tibneeg tej lus muaj peevxwm ua tau dabtsi?

4 Qhov ib, peb yuav tsum paub ceev peb lub qhov ncauj, rau qhov tej lus uas peb hais muaj peevxwm txo lossis txhawb tau lwm leej lwm tus. Paj Lug 15:4 hais tias: “Tus nplaig uas hais lus zoo kuj yog tsob ntoo uas pub txojsia, tiamsis tus nplaig ntxeev ntxias ua rau lub siab lwj tag.” Ib yam li dej yug tau tsob ntoo rov ciaj sia tuaj, lo lus mos lus muag nplig tau lub siab kaj, tiamsis lo lus ntxhib lus tshawv ua rau cov uas hnov lwj siab tas.​—Paj Lug 18:21.

5 Muaj dua ib zaj paj lug qhia meej tias: “Tus neeg ncauj sai tej lus mas zoo yam nkaus li rab ntaj chob, tiamsis tus neeg ntse tus nplaig yog tshuaj kho zoo.” (Paj Lug 12:18) Yog yus lam tau lam hais lus, yuav chob luag siab li lub qhov txhab uas rab ntaj chob thiab yuav rhuav tau yus txojkev sib raug zoo nrog lwm tus. Puas tau muaj dua ib tug twg hais lus mob koj siab npaum li rab ntaj chob? Tib nqes paj lug no hais ntxiv tias: “Tiamsis tus neeg ntse tus nplaig yog tshuaj kho zoo.” Tus uas muaj Vajtswv lub tswvyim yuav paub hais lo lus mos lus muag los nplig tus neeg nyuaj siab thiab paub tu plaub kom rov sib haum xeeb. Puas tau muaj ib zaug  uas lwm tus hais tej lus uas nplig tau koj siab? Yeej txhawb tau koj kawg li, puas yog? (Nyeem Paj Lug 16:24.) Yog li ntawd, cia peb hais tej lus uas yuav nplig thiab txhawb tau luag xwb.

Lo lus mos lus muag zoo li tej dej lwg

6. Vim li cas nyuaj heev rau peb ceev peb tus nplaig?

6 Qhov ob, peb yeej xav hais tej lus zoo, tiamsis vim peb yog neeg muaj txim, peb muaj ib nplooj siab uas pheej rub kom peb hais tau lus phem. Tej lus uas peb hais twb yog xub rhawv hauv peb lub siab tuaj, peb mam hais. Phau Vajlugkub qhia tias “neeg xav zaj phem rau hauv lub siab ib txwm.” (Chiv Keeb 8:21; Luka 6:45) Yog li ntawd, yeej nyuaj kawg li rau peb ceev peb tus nplaig. (Nyeem Yakaunpau 3:2-4.) Txawm peb yog neeg txhaum, peb ceev tsis tau peb tus nplaig raws li peb lub siab xav, los peb yuav tsum xyaum tiag peb thiaj yuav hais tau tej lus zoo. Ib yam li tus neeg hla ib tug dej uas ceev heev. Nws yuav tsum siv zog kwm tiag, nws thiaj hla dhau. Kev txhaum niaj hnub yuam peb li ntawd, kom peb hais tej lus tsis zoo. Yog li, peb yuav tsum ceev peb tus nplaig tiag tiag.

7, 8. Yehauvas suav txim li cas rau peb cov lus?

7 Qhov peb, cov Khixatia yuav tsum ceev lawv lub qhov ncauj rau qhov Yehauvas yuav suav txim raws tej lus uas lawv hais. Yog tias peb tsis txawj siv peb tus  nplaig, tsis yog peb yuav rhuav peb txojkev phoojywg nrog lwm tus xwb, tiamsis yuav rhuav kev phoojywg nrog Vajtswv thiab. Yakaunpau 1:26 qhia tias: “Yog leejtwg xav hais tias nws coj Vajtswv txoj kevcai nruj tiamsis nws tsis tswj nws tus nplaig kuj yog nws rov ntxias nws lub siab xwb thiab qhov uas nws coj txoj kevcai nruj ntawd kuj tsis muaj qabhau.” Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 11 lawm, tej lus uas peb hais muaj feem nrog peb txojkev pe hawm Vajtswv. Yog tias peb tsis tswj peb tus nplaig, es hais tej lus iab lus daw los txo lwm tus, ces txhua yam haujlwm uas peb ua yuav tsis muaj nqes rau Vajtswv. Yog li ntawd, tseem ceeb heev rau peb tswj peb tus nplaig, puas yog?​—Yakaunpau 3:8-10.

8 Raws li peb kawm no, tseem ceeb heev rau peb ceev peb tus nplaig. Cia peb kawm txog tej lus uas cov tseem Khixatia yuav tsum tsis txhob hais kiag li, thiab kawm seb tej lus twg thiaj txhawb tau lwm tus lub zog.

TEJ LUS UAS TXO LWM TUS

9, 10. (1) Tibneeg niaj hnub hais tej lus twg? (2) Vim li cas peb yuav tsum ceev peb tus nplaig kom txhob hais lus phem lus qias? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

9 Tej lus phem lus qias. Tiam no, tibneeg niaj hnub hais tej lus phem lus qias. Thaum lawv npau taws tuaj ces lawv siv tej lus phem los cem lwm tus; thiab thaum lawv tso daj tso luag, lawv nyiam hais tej lus dev lus npua kom lomzem rau sawvdaws. Tiamsis yeej tsis tsim nyog hais tej lus phem lus qias li ntawd. Tau 2,000 xyoo dhau los, Vajtswv tshoov kom tus tubtxib Povlauj nkaw lus rau cov Khixatia hauv lub koom txoos Khaulauxi tias, lawv yuav tsum tsis txhob “hais lus phem lus qias.” (Khaulauxi 3:8) Povlauj kuj qhia kom lub koom txoos Efexau txhob hais tej “lus tsis muaj qabhau” kiag li thiab.​—Efexau 5:3, 4.

 10 Thaum tibneeg hais lus phem lus qias, yeej tub qaug Yehauvas kawg li. Kuj tub qaug cov uas hlub Vajtswv Yehauvas thiab. Vim peb hlub Yehauvas, peb thiaj ceev peb tus nplaig kom txhob hais tej lus phem ntawd. Povlauj sau tias tej kev “ua phem ua qias,” tsis hais tej lus uas peb hais, puavleej yog tej haujlwm ntawm sab “nqaij tawv.” (Kalatia 5:19-21) Yog ib tug twg hais lus phem lus qias, es cov txwj laus ntuas tas ntuas thiab, los nws tseem siv qees tej lus dev lus npua tsis kam ntxeev dua siab tshiab; ces tej zaum tus neeg ntawd kuj yuav raug rho tawm hauv lub koom txoos los muaj thiab. *

11, 12. (1) Puas txhaum rau peb sib nug moo, thiab tej lus xaiv yog li cas? (2) Vim li cas cov uas pe hawm Yehauvas yuav tsum tsis txhob hais lus dag txog lwm tus?

11 Lus xaiv thiab lus dag. Lus sib nug moo yeej tsis txhaum. Tej zaum peb hnov tias lwm tus ua kevcai raus dej lawm, lossis peb hnov tias peb ib tug kwvtij qaug zog heev es yuav tsum mus txhawb nws lub zog. Tej no tsuas yog lus sib nug moo seb peb cov kwvtij nkauj muam puas noj qab nyob zoo xwb. Nyob thawj ib puas xyoo, cov Khixatia kuj sib nug moo li ntawd. (Efexau 6:21, 22; Khaulauxi 4:8, 9) Tiamsis yog peb muab lwm tus tej teeb meem nthuav tawm, lossis yog peb pheej hais lus ya ya txog lwm tus ces yuav muaj chaw tu siab. Yog tias yus pheej taug xaiv, ntev mus ntev tuaj yus yuav ua txhaum loj tshaj no thiab. Tej zaum yus kuj yuav txhob txwm iab hiam lossis dag txog lwm tus los rhuav lawv ntsej muag. Cov Falixai thaum ub kuj tau hais tej lus dag los rhuav  Yexus lub npe. (Mathai 9:32-34; 12:22-24) Tus neeg dag yuav tsim muaj kev sib cav sib ceg.​—Paj Lug 26:20.

12 Yehauvas tsis txaus siab rau cov uas hais lus rhuav lwm tus lub koob lub npe, thiab tsim kom muaj kev sib cais ua pab ua pawg. Yehauvas ntxub tus uas pheej ‘tshum kom cov kwvtij tsis sib haum.’ (Paj Lug 6:16-19) Lo lus Kili di-a-npaulau (di·aʹbo·los) txhais tau tias tus uas dag. Phau Vajlugkub thiaj muab lub npe ntawd tis rau Xatas vim nws yog tus uas hais dag txog Vajtswv. Hmoob muab lo lus ntawd txhais ua “Ntxwg Nyoog.” (Qhia Tshwm 12:9, 10) Yog tias peb hais lus dag, ces twb yog peb coj ib yam li dab Ntxwg Nyoog ntag. Hauv lub koom txoos, yeej tsis tsim nyog cov kwvtij nkauj muam hais tej lus dag uas yuav tsim kom muaj kev “sib cam” kom sawvdaws “tawg ua pab ua pawg.” (Kalatia 5:19-21) Ua ntej yus yuav hais txog ib tug twg, nug yus tus kheej li no tso: ‘Puas muaj tseeb li ntawd tiag? Puas tsim nyog kuv muab hais tawm? Yog kuv hlub tus neeg ntawd, tsim nyog kuv ua li cas?’​—Nyeem 1 Thexalaunika 4:11.

13, 14. (1) Tej lus thuam ua rau lwm tus xav li cas xwb? (2) Tus neeg uas pheej hais lus thuam lus tsawm foom tsis tseg, yuav raug dabtsi yog tias nws tsis hloov?

13 Lus thuam. Zoo li peb twb kawm lawm, peb tej lus muaj peevxwm txo tau lwm tus lub zog. Vim peb yog neeg txhaum, yeej yuav muaj tej lub sijhawm uas peb hais tau tej lus yuam kev es ua rau peb xav txog lig. Txawm tias peb hais lus yuam kev qee zaus los, phau Vajlugkub qhia tias muaj tej lus tsis zoo uas yeej tsis tsim nyog peb hais hauv lub koom txoos thiab hauv lub cuab lub yig hlo li. Povlauj sam hwm cov Khixatia li no: “Cia li muab txhua yam kev cib nyeej, kev chim, kev npau taws, kev sib cav sib ceg, kev xyav luag moo  thiab txhua yam kev phem tso tseg.” (Efexau 4:31) Lwm phau Vajlugkub muab lo lus “xyav luag moo” txhais tias “thuam.” Tus neeg uas thuam lwm tus txhob txwm muab luag hu tej lub npe phem phem, thiab hais tej lus uas chob luag siab tas zog xwb. Nws hais tej lus uas rhuav luag ntsej muag, kom tus neeg ntawd saib nws tus kheej tsis tsim txiaj dabtsi li. Tej lus thuam ntawd twb txo tau tej neeg laus, ces hajyam txo tau tej menyuam yaus, vim lawv muaj lub siab mos siab muag. Lawv vam yus tej lus zoo xwb.​—Khaulauxi 3:21.

14 Peb nyuam qhuav kawm tias peb yuav tsum tsis txhob hais lus phem los thuam lwm tus. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias tseem hajyam phem tshaj yog tias ib tug twg, pheej thuam lossis tsawm foom lwm tus tsis tseg. Cov uas xyaum hais tej lus li ntawd yuav raug rho tawm yog tias nws pheej tsis kam txais kev pab ntawm lub koom txoos. Yog nws tsis hloov nws tus cwj pwm, tej zaum nws yuav tsis tau txais tej koob hmoov los ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj los thiab. (1 Khaulee 5:11-13; 6:9, 10) Yog li ntawd, tus neeg uas pheej hais tej lus phem lus qias, lus dag, thiab lus chob siab yeej yuav nyob tsis ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Tej lus uas zoo li ntawd tsuas txo lwm tus xwb.

“HAIS LO LUS ZOO” UAS TXHAWB ZOG

15. Tej lus uas txhawb zog yog tej lus uas zoo li cas xwb?

15 Yehauvas tsim kom peb siv peb tus nplaig li cas xwb? Vajtswv Txojlus qhia tias peb yuav tsum “hais lo lus zoo uas tsim tsa” lossis txhawb zog. (Efexau 4:29) Thaum peb hais tej lus txhawb thiab cuab lwm tus lub zog, Yehauvas yuav txaus siab heev rau peb. Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia ib qho zuj zus tias yuav hais li cas thiaj zoo lossis thiaj “raug cai.” (Titau 2:8) Peb  yuav tsum ua tib zoo xaiv tej lus uas peb hais, xwv thiaj txhawb tau lwm tus. Tseem ceeb rau peb nco ntsoov tias tej lus txhawb zog yog tej lus uas dawb huv, muaj tseeb, thiab mos muag. Cia peb kawm ntxiv seb peb yuav hais lus txhawb zog li cas.​—Nyeem lub ntsiab me “ Kuv Tej Lus Puas Txhawb Zog?

16, 17. (1) Vim li cas peb yuav tsum qhuas lwm tus? (2) Peb yuav qhuas peb cov kwvtij hauv lub koom txoos thiab hauv lub cuab lub yig li cas?

16 Lus txhawb lus qhuas. Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej qhuas lwm tus, rau qhov nkawd paub tias txhua tus cheem tsum tej lus ntawd. (Mathai 3:17; 25:19-23; Yauhas 1:47) Cov Khixatia los ib leeg yuav tau ua siab dawb paug qhuas ib leeg thiab, tsis yog lam ua txuj qhuas xwb. Vim li cas? Paj Lug 15:23 hais tias: “Lo lus uas hais raug qhov cheem tsum mas zoo tshaj plaws li.” Xav txog cov lus nug no: ‘Thaum lwm tus qhuas kuv ne, kuv xav li cas xwb? Puas txhawb tau kuv lub zog?’ Tej lus qhuas pab kom yus pom tias lwm tus xav txog yus thiab nco yus txiaj ntsig. Kuj pab kom yus pom tias tej haujlwm uas yus tau ua, yeej tsis nkim yus lub zog li. Tsis tas li ntawd xwb, tej lus qhuas pab kom yus pom tias yus muaj peevxwm ua tau haujlwm zoo, thiab ua rau yus hajyam muaj siab ua yus tes haujlwm mus ntxiv. Koj twb zoo siab thaum luag lwm tus qhuas koj. Yog li ntawd, koj yuav tsum nrhiav kev los qhuas lwm tus thiab, puas yog?​—Nyeem Mathai 7:12.

17 Peb yuav ua li cas peb thiaj qhuas tau lwm tus? Peb yuav tsum xam pom tej yam zoo uas lwm tus tau ua thiab qhia rau lawv paub tias lawv ua tau zoo tiag. Thaum koj mus koom tej kev sib txoos, tej zaum koj yuav hnov ib tug kwvtij qhia zoo heev, lossis pom ib tug hluas mob siab ua haujlwm, lossis tej zaum koj  pom ib tug kwvtij uas laus laus tuaj koom tej kev sib txoos tsis tu ncua li, koj puas yuav hais ib lo lus zoo los txhawb thiab qhuas lawv? Koj cov lus yuav cuab tau lawv zog thiab lawv txojkev ntseeg heev. Hauv lub cuab lub yig los tib yam, ob niam txiv ib leeg yuav tsum qhuas thiab nco txiaj ntsig rau ib leeg. (Paj Lug 31:10, 28) Tej menyuam yaus hajyam cheem tsum tej lus qhuas, rau qhov tej lus qhuas ntawd zoo ib yam li tus duab tshav ntuj ci ntsa iab tuaj thiab zoo li kob nag uas ua rau tej me nplooj hmab nplooj ntoos hlav ntsuab xwb xiab. Peb tej lus qhuas yuav cuab tau menyuam lub zog ib yam li ntawd. Cov niam txiv yuav tsum pom tej haujlwm zoo uas lawv cov menyuam ua tau. Yog tias cov niam txiv ua li ntawd, cov menyuam yuav hajyam xav ua zoo ntxiv xwb.

18, 19. Vim li cas peb yuav tsum nrhiav kev los txhawb thiab nplig cov kwvtij nkauj muam, thiab peb yuav ua li cas thiaj nplig tau lawv?

18 Lus txhawb lus nplig. Yehauvas yeej hlub tshua cov “neeg lwj siab.” (Ntawv Nkauj 147:3) Nws Txojlus qhia kom peb “ib leeg cia li txhawb ib leeg lub zog” thiab kom “ib leeg pab ib leeg.” (1 Thexalaunika 5:11, 14) Thaum Vajtswv pom peb siv peb lub dag lub zog los txhawb thiab nplig cov kwvtij nkauj muam uas muaj kev nyuaj siab, nws yeej txaus siab rau peb heev.

Thaum peb hais tej lus uas txhawb zog, Yehauvas txaus siab rau peb

19 Tiamsis koj yuav hais li cas thiaj txhawb tau ib tug Khixatia uas qaug zog lossis muaj kev nyuaj siab? Ib txhia xav tias lawv yuav tsum tu tau nws tej teeb meem, nws thiaj kaj siab. Tiamsis ntau zaus qhov uas koj nrog nws tham ob peb lo lus xwb, twb pab tau nws lawm ntau. Qhia rau nws tias koj hlub tshua nws thiab nrog nws thov Vajtswv ua ke. Thov kom Yehauvas txhawb nws lus zog, kom nws pom tias Yehauvas thiab cov kwvtij nkauj muam sawvdaws puavleej hlub  nws. (Yakaunpau 5:14, 15) Pab kom nws pom tias lub koom txoos yeej saib nws rau nqe heev, thiab cheem tsum nws txojkev pab. (1 Khaulee 12:12-26) Nyeem ib nqes Vajlugkub los txhawb nws lub zog kom nws paub tias Yehauvas yeej hlub tshua nws. (Ntawv Nkauj 34:18; Mathai 10:29-31) Yog tias koj siv sijhawm los hais “lus zoo” rau tus uas nyuaj siab ntawd, thiab hais tej lus tawm hauv nruab siab tuaj, ces nws yuav pom tias koj yeej hlub thiab saib nws rau nqe tiag.​—Nyeem Paj Lug 12:25.

20, 21. Peb yuav ntuas lwm tus li cas thiaj pab tau lawv?

20 Lus txhawb lus ntuas. Vim peb yog neeg txhaum, muaj tej lub sijhawm peb cheem tsum lus ntuas. Phau Vajlugkub sam hwm tias: “Cia li mloog tej lus taw qhia thiab khaws tej lus qhuab qhia, koj thiaj tau tswvyim rau tom hauv ntej.” (Paj Lug 19:20) Puas yog cov txwj laus thiaj muaj cai ntuas lwm tus xwb? Tsis yog. Cov niam txiv los kuj muaj cai ntuas lawv tej metub menyuam thiab. (Efexau 6:4) Tej zaum cov pojniam laus uas paub tab yuav tau ntuas cov pojniam hluas thiab. (Titau 2:3-5) Yog tias yus hlub tus uas yus ntuas, yus yuav ua tib zoo hais tej lus uas saib taus nws kom nws tsis txhob tag kev cia siab. Yuav kom peb ua tau li no, xav txog cov lus nug no: Thaum yus ntuas lwm tus, yus  muaj tus cwj pwm zoo li cas thiab vim li cas yus ho ntuas nws, yus yuav muab tswvyim qhovtwg los ntuas nws, thiab yus yuav xaiv tej lus zoo li cas los ntuas nws?

21 Peb yuav tsum txawj ntuas thiaj li yuav pab tau luag lwm tus. Thaum tus neeg uas ntuas peb hlub peb tiag tiag, peb yeej xav ua li nws hais. Nws tsis yog lam ntuas yus vim nws npau taws lossis xav rau txim rau yus xwb. Nws yeej mob siab yus, nws thiaj ntuas yus. Ua li thaum peb ntuas lwm tus, peb puas coj ib yam li ntawd thiab? Peb yuav tsum coj tib tug cwj pwm thiab hlub tus neeg uas peb ntuas. Tsis tas li ntawd xwb, yuav kom pab tau lwm tus tiag, yus yuav tsum siv phau Vajlugkub los ntuas. (2 Timaute 3:16) Tej zaum muaj tej lub sijhawm peb yuav tsis nyeem kiag ib nqes Vajlugkub, tiamsis thaum peb ntuas lwm tus peb yuav tsum siv lub tswvyim hauv phau Vajlugkub los ntuas xwb. Cov txwj laus yuav tsum ceev faj tsis txhob yuam kom lwm tus coj li lawv lub tswvyim. Lawv yuav tsum tsis txhob muab Vajtswv Txojlus ntxeev raws li lawv siab nyiam. Tsis tas li ntawd xwb, yog tias peb ua tib zoo xaiv tej lus uas peb hais, ces yimhuab pab tau luag. Tus neeg uas hais lus mos lus muag thiab hais tej lus “qab ntsev” yuav paub txuag luag ntsej muag.​—Khaulauxi 4:6.

22. Koj yuav txiav txim siab hais tej lus zoo li cas?

22 Raws li peb kawm no, qhov uas Yehauvas tsim kom peb hais tau lus yog ib yam zoo kawg nkaus. Yog tias peb hlub Yehauvas peb yuav tsis lam tau lam hais tej lus uas tsis zoo. Nco ntsoov peb tej lus muaj peevxwm txo lossis txhawb tau lwm tus lub zog. Cia peb hais “lo lus zoo” uas txhawb zog li Yehauvas tau tsim kom peb hais. Yog tias peb xyaum li ntawd, peb cov lus yuav cuab tau lwm tus lub zog thiab yuav pab kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub.

^ nqe 10 Thaum ib tug neeg ua phem ua qias, puas yog cov txwj laus yuav tsum tsa ib rooj txiav txim los tu plaub txhua txhua zaus? Tsis yog. Tiamsis yog tias ib tug twg pheej tsis tswj siab ua phem ua qias tsis kam ntxeev dua siab tshiab, ces tej zaum nws yuav tau raug rho tawm hauv lub koom txoos mus los kuj muaj thiab.​—2 Khaulee 12:21; Efexau 4:19; mus nyeem zaj hu ua “Questions From Readers” hauv phau ntawv Askiv, The Watchtower lub Xya Hli Ntuj, tim 15, 2006.