Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TSHOOJ 14

Coj Ncaj Rau Txhua Fab

Coj Ncaj Rau Txhua Fab

“Peb xav xyaum coj ncaj rau txhua fab.”​—HENPLAIS 13:18, NW.

1, 2. Thaum Yehauvas pom tias peb mob siab ua qhov ncaj, nws puas zoo siab? Piav seb.

LEEJ NIAM coj nws tus metub mus tom khw. Thaum nkawd tawm los, ua ciav tus metub nqa tau ib qho khoom ua si tawm los thiab. Nws tsis nco qab muab cia lossis tsis nco qab hais kom nws niam them nqe lawm. Nws nyuaj siab heev, nws txawm quaj dhev. Tiamsis leej niam ua tib zoo nplig nws thiab hais rau nws tias nkawd mam rov qab nqa qhov khoom ntawd mus cia thiab mus thov txim. Leej niam zoo siab heev rau nws tus metub. Koj puas paub yog vim li cas?

2 Thaum cov niam txiv pom tias lawv tej menyuam muaj lub siab nyiam ua qhov ncaj, lawv yeej zoo siab heev. Peb Leej Txiv saum ntuj yog “tus Vajtswv uas ncaj ncees.” (Phau Ntawv Nkauj [Ntawv Nkauj] 31:5, TMZ) Thaum nws pom tias peb loj hlob ntawm sab kev ntseeg thiab mob siab ua qhov ncaj, nws kuj zoo siab thiab. Peb xav ua kom haum Vajtswv siab thiab xav nyob ruaj hauv nws txojkev hlub, peb thiaj coj ib yam li tus tubtxib Povlauj cov lus no: “Peb xav xyaum coj ncaj rau txhua fab.” (Henplais 13:18, NW) Muaj plaub txoj hau kev uas tsis yoojyim rau peb coj ncaj li. Tiamsis yog peb coj tau, thaum kawg peb yuav tau txais koob hmoov. Cia peb kawm txog plaub yam no.

 TSIS TXHOB ROV DAG YUS TUS KHEEJ

3-5. (1) Vajtswv Txojlus qhia li cas txog txojkev uas peb rov dag peb tus kheej? (2) Dabtsi yuav pab kom peb paub peb lub siab?

3 Vim peb yog neeg txhaum, peb muaj ib nplooj siab uas pheej rov dag peb tus kheej. Zoo li cov Khixatia hauv Laudikia. Lawv xav tias lawv twb nplua nuj thiab tau zoo kawg li lawm. Tiamsis Yexus hais rau lawv tias lawv rov dag lawv tus kheej xwb. Nws hais tseeb tias lawv yog neeg txom nyem vim lawv “pluag, dig muag, thiab liab qab” ntawm sab kev ntseeg. (Qhia Tshwm 3:17) Qhov uas lawv rov dag lawv tus kheej li ntawd tsuas tsim teeb meem ntxiv rau lawv xwb.

4 Tsis tas li ntawd xwb, koj puas nco qab Yakaunpau cov lus no: “Yog leejtwg xav hais tias nws coj Vajtswv txoj kevcai nruj tiamsis nws tsis tswj nws tus nplaig kuj yog nws rov ntxias nws lub siab xwb thiab qhov uas nws coj txoj kevcai nruj ntawd kuj tsis muaj qabhau.” (Yakaunpau 1:26) Peb yuav tsum tsis txhob rov dag peb tus kheej. Yog tias peb tsis tswj peb tus nplaig, Vajtswv yuav tsis txais yuav peb txojkev pe hawm. Peb txojkev teev tiam yuav tsis muaj qabhau dabtsi li. Peb yuav ua li cas peb thiaj tsis xav yuam kev li no?

5 Nyob rau tib co nqe Vajlugkub ntawd, Yakaunpau kuj hais tias Vajtswv Txojlus zoo li daim tsom iav. Yakaunpau txhawb kom peb muab Vajtswv txoj kevcai los tshuaj peb tus kheej, seb peb puas coj li Vajtswv pom zoo tiag. (Nyeem Yakaunpau 1:23-25.) Phau Vajlugkub yuav pab peb paub kho kom peb lub siab zoo dua qhov qub. (Zaj Nkauj Ntsuag 3:40; Hakai 1:5) Yuav zoo rau peb thov kom Vajtswv tshuaj xyuas  peb lub siab, xwv peb thiaj pom tej yam phem uas peb yuav tsum hloov. (Ntawv Nkauj 139:23, 24) Tibneeg txhaum pheej muaj ib nplooj siab uas nyiam ntxeev ntxias luag. Tiamsis peb Leej Txiv Yehauvas ntxub txojkev dag ntxias heev, peb yuav tsum ntxub ib yam li ntawd thiab. Paj Lug 3:32 hais tias: “[Yehauvas] ntxub tus neeg siab nkhaus, tiamsis nws nrog tus uas ua ncaj ncees sib raug zoo.” Vajtswv yuav pab kom peb muaj nws txojkev xav, thiab kom peb pom tias peb lub siab zoo li cas tiag. Nco ntsoov Povlauj cov lus no: “Peb xav xyaum coj ncaj rau txhua fab.” Peb yog neeg txhaum peb yeej ua tsis tau ncaj txhua lub sijhawm. Tiamsis peb muaj lub siab dawb paug xav los xyaum ua qhov ncaj.

COJ NCAJ RAU KOJ TSEV NEEG

Xyaum coj ncaj, peb thiaj yuav zam dhau tej yam phem uas lub siab xav ua nraim nkoos

6. Vim li cas ob tug txij nkawm yuav tsum tsis txhob zais siab, thiab qhov no yuav pab nkawd zam dhau tej teeb meem twg?

6 Tseem ceeb rau cov Khixatia coj ncaj hauv lub cuab lub yig. Ob niam txiv yuav tsum sib qhia siab, ib leeg ua ncaj rau ib leeg. Tsis zoo rau tus Khixatia uas muaj txij nkawm lawm, mus thab lossis zes lwm tus uas tsis yog nws tus txij nkawm, lossis nyiag tham tus ub tus no hauv Is Taws Nej, thiab saib tej duab liab qab hlo li. Ib txhia Khixatia tau muab tej yam phem uas lawv ua zais ntawm lawv tus txij nkawm. Qhov uas lawv zais siab li ntawd tsis ncaj hlo li. Koj puas nco qab, Vajntxwv Davi hais tias: “Kuv tsis nrog cov neeg dag zaum ua ke, kuv tsis nrog cov neeg ncauj lus zoo siab phem koom ib lub siab.” (Ntawv Nkauj 26:4) Ceev faj tsis txhob mus xyaum tej yam uas yuav coj tau koj mus ua phem; koj thiaj tsis zais siab rau koj tus txij nkawm.

7, 8. Yuav kom tej menyuam nyiam ua qhov ncaj, zoo rau cov niam txiv muab tej qauv twg los qhia lawv?

 7 Zoo rau cov niam txiv siv tej qauv hauv phau Vajlugkub los cob qhia lawv cov menyuam kom paub coj ncaj. Phau Vajlugkub qhia txog cov qauv phem, zoo li Akhas, Kehaxi thiab Yudas. Akhas tau nyiag tej yam uas yog Vajtswv tug thiab muab zais cia. Kehaxi dag kom nws tau noj luag tug. Thiab Yudas tau ua tub sab thiab dag los txov Yexus.​—Yausua 6:17-19; 7:11-25; 2 Vajntxwv 5:14-16, 20-27; Mathai 26:14, 15; Yauhas 12:6.

8 Kuj muaj tej qauv zoo xws li Yakhauj, Yetha thiab nws tus ntxhais, thiab Yexus. Thaum Yakhauj cov tub pom cov nyiaj nyob hauv lawv tej hnab, Yakhauj hais kom lawv coj cov nyiaj ntawd rov mus, nyob tsam luag tsis nco qab lawm xwb. Yetha thiab nws tus ntxhais los kuj ua ncaj. Txawm tsis yoojyim los Yetha tus ntxhais ua raws nkaus li nws txiv tau fiv tseg. Thaum muaj neeg tuaj ntes Yexus, nws tsis ntshai tiamsis nws hais hlo tias nws yog tus uas lawv xav ntes ntag. Nws ua li ntawd, xwv thiaj tiv thaiv tau nws cov phoojywg thiab kom muaj tiav raws li cov lus faj lem tau hais tseg. (Chiv Keeb 43:12; Cov Thawj 11:30-40; Yauhas 18:3-11) Phau Vajlugkub qhia txog coob leej ntau tus uas tau coj ncaj li no. Zoo rau cov niam txiv qhia lawv cov menyuam txog tej qauv no, xwv lawv thiaj muaj lub siab nyiam ua qhov ncaj.

9. Cov niam txiv yuav tsum zam tej yam zoo li cas, yog tias lawv xav tseg tus qauv zoo rau lawv tej menyuam xyaum? Thiab vim li cas tseem ceeb ua luaj rau cov niam txiv ua li ntawd?

9 Cov niam txiv muaj ib teg haujlwm tseem ceeb kawg li, puas yog? Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Koj uas qhia lwm tus koj yuav tsis qhia koj tus kheej lov?  Thaum koj qhia tias tsis txhob ua tub sab, koj tus kheej tseem ua lov?” (Loos 2:21) Tej txhia niam txiv qhia kom lawv cov menyuam coj ncaj tiamsis lawv tus kheej kiag, twb coj tsis ncaj li. Tej tug ua tub sab thiab hais lus dag txog tej yam uas zoo li tsis loj ua luaj twg, lawv hais tias: “Nyiag me ntsis xwb tsis txhaum.” Muaj dua lwm cov hais tias: “Lam dag xwb tsis ua cas.” Tiamsis txawm yog loj me los, yeej tsis tsim nyog ib tug Khixatia ua tub sab lossis hais tej lus uas tsis muaj tseeb hlo li. * (Nyeem Luka 16:10.) Menyuam yaus yeej paub thaum cov laus tsis coj raws li lawv qhia. Qhov uas cov laus ua li ntawd, tseg tus qauv tsis zoo rau tej menyuam xyaum. (Efexau 6:4) Tiamsis thaum cov niam txiv nyiam ua qhov ncaj, lawv tej menyuam yuav muaj lub siab xav ua qhov ncaj los qhuas Yehauvas, txawm tias lawv nyob hauv lub qab ntuj uas nyiam ua qhov nkhaus.​—Paj Lug 22:6.

COJ NCAJ HAUV LUB KOOM TXOOS

10. Thaum peb nrog peb cov kwvtij nkauj muam tham pem, peb yuav tsum ceev peb lub qhov ncauj li cas?

10 Thaum peb nrog cov kwvtij nkauj muam Khixatia  ua ke, zoo rau peb xyaum coj ncaj. Zoo li peb twb kawm hauv Tshooj 12 lawm, peb yuav tsum ceev faj ua tib zoo xaiv tej lus uas peb yuav hais, thaum peb nrog peb cov kwvtij nkauj muam tham pem. Zoo rau peb sib nug moo, tiamsis yog peb tsis ceev faj peb yuav hais tau lus yuam kev, taug xaiv txog tus ub tus no. Tej zaum peb kuj hais tau tej lus dag los muaj thiab! Yog tias peb hnov tej yam txog luag lwm tus, peb tsis txhob maj hais tawm, nyob tsam tsis muaj tseeb. (Paj Lug 10:19) Txawm tias tej uas peb hnov ntawd muaj tseeb tiag los, yeej tsis tsim nyog peb xyav luag moo. Tej uas peb hnov ntawd tsis yog peb haujlwm, thiab yog peb muab qhia rau tus ub tus no ces yuav muaj chaw tu siab. (1 Thexalaunika 4:11) Muaj tej txhia lam tau lam hais lus tsis txuag luag ntsej muag li, tiamsis lawv ho ua txuj hais tias lawv yeej hais ncaj xwb. Nco ntsoov peb yuav tsum hais tej lus zoo, uas qhia tias peb muaj kev hlub xwb.​—Nyeem Khaulauxi 4:6.

11, 12. (1) Thaum ib txhia ua txhaum loj, lawv yim huab tsim teeb meem ntxiv li cas? (2) Xatas tau dag li cas txog tej kev txhaum loj, thiab peb yuav ua li cas peb thiaj tsis qaug rau nws tej lus dag ntawd? (3) Peb yuav qhia tseeb li cas rau Yehauvas lub koom haum?

11 Yim huab tseem ceeb rau peb hais lus tseeb rau cov uas coj hauv lub koom txoos. Ib txhia ua txhaum loj tiamsis lawv muab npog cia. Thaum cov txwj laus taug lawv zaj, lawv tseem dag rau cov txwj laus thiab. Qhov uas lawv zais siab li ntawd yimhuab tsim teeb meem loj xwb. Cov ntawd ua txuj pe hawm Yehauvas tiamsis thaum tsis muaj neeg pom, lawv ua kev phem kev qias nraim nkoos. Thaum kawg txhua yam uas tus neeg ntawd ua, yog nws lam ua dag xwb, tsis muaj qab hau li lawm. (Ntawv Nkauj 12:2) Kuj muaj tej txhia thaum nrog cov txwj laus tham, lawv tsis qhia  qhov tseeb tag nrho. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:1-11) Cov uas zais siab li no qaug rau Xatas tej lus dag lawm.​—Nyeem lub ntsiab me “ Xatas Tej Lus Dag Txog Kev Txhaum Loj.”

12 Thaum peb ua ntaub ntawv mus rau Yehauvas lub koom haum, kuj tseem ceeb rau peb qhia qhov tseeb. Muab ua piv txwv li no, tseem ceeb rau peb ua tib zoo sau cia peb cov sijhawm mus qhia Vajlugkub, txhob lam tau lam sau tshaj. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb yuav rau npe ua haujlwm rau Yehauvas lub koom haum, peb yuav tsum qhia qhov tseeb txog peb tus kheej thiab peb tej kev noj qab haus huv.​—Nyeem Paj Lug 6:16-19.

13. Thaum peb ua lag ua luam nrog peb cov kwvtij, peb yuav coj ncaj li cas?

 13 Thaum ob tug ntseeg sib koom kev lag kev luam los yog lwm yam dej num twg, nkawd ib leeg yuav tsum coj ncaj rau ib leeg. Nkawd yuav tsum tsis txhob muab nkawd tej kev lag kev luam los cuam tshuam nkawd txojkev pe hawm Yehauvas. Tej zaum ib tug kwvtij yuav ntiav lwm cov ntseeg ua haujlwm rau nws. Nws yuav tsum coj ncaj rau lawv, xws li them tej nqe zog rau lawv, thiab them kom raws caij raws nyoog li tau teem tseg lawm. Nws yuav tsum coj raws li txoj kevcai lij choj hauv lub tebchaws uas nws nyob. (1 Timaute 5:18; Yakaunpau 5:1-4) Yog tias peb ho ua haujlwm rau ib tug Khixatia twg los, tseem ceeb heev rau peb muab siab rau ua haujlwm raws li peb tau cog tseg. (2 Thexalaunika 3:10) Peb tsis txhob xav tias peb yog cov ntseeg tib yam ces nws yuav tsum muab sijhawm so rau peb, los yog muab tej yam zoo rau peb ua ntej lwm tus.​—Efexau 6:5-8.

14. Thaum cov Khixatia koom kev lag kev luam, zoo rau lawv ua li cas, thiab yog vim li cas?

14 Yog tias peb yuav txais lossis qev nyiaj rau peb ib tug kwvtij twg mus ua lag ua luam, zoo rau peb ua li cas? Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus qhia kom peb muab tej lus ntawd sau tseg huvsi! Xav txog Yelemi tus qauv. Thaum Yelemi yuav ib daim teb, nws npaj ob daim ntawv yuav teb tab meeg sawvdaws. Lawv tseg ib daim los ua pov thawj rau yav tom ntej. (Yelemi 32:9-12; Chiv Keeb 23:16-20) Thaum peb koom kev lag kev luam nrog peb cov kwvtij, tseem ceeb rau peb sau ib puas tsav yam cia thiab muaj neeg ua timkhawv huvsi. Tsis yog peb tsis tso siab rau peb tus kwvtij, tiamsis twb yog peb  tsis xav kom muaj kev tsis sib to taub, lossis muaj chaw tu siab. Thaum peb ua li ntawd, yuav tsis muaj kev sib cav sib ceg yav tom ntej. Txhua tus Khixatia uas koom kev lag kev luam yuav tsum nco ntsoov tias cov ntseeg yuav tsum tsis txhob cia ib yam dabtsi rhuav txojkev thaj yeeb hauv lub koom txoos. * ​—1 Khaulee 6:1-8.

COJ NCAJ HAUV LUB QAB NTUJ NO

15. Yehauvas xav li cas txog txojkev dag noj dag haus, thiab cov Khixatia yuav tsum coj li cas?

15 Tsis yog cov Khixatia yuav coj ncaj hauv lub koom txoos nkaus xwb. Povlauj hais tias: “Peb xav xyaum coj ncaj rau txhua fab.” (Henplais 13:18, NW) Tus Tswv Tsim xav kom peb coj ncaj thaum peb ua lag ua luam. Hauv phau ntawv Paj Lug nkaus xwb, muaj plaub nqes uas qhia txog rab teev uas ntxo luag lwm tus. (Paj Lug 11:1; 16:11; 20:10, 23) Yav thaum ub, tibneeg kheev siv rab teev los luj nyiaj thiab luj yam ub yam no. Cov tub luam siab nkhaus muab rab teev thiab tej thauj tee uas tsis txwm los luj ntxo luag lwm tus. * Yehauvas ntxub txojkev dag ntxias zoo li ntawd! Yuav kom peb nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub, peb yuav tsum tsis txhob xyaum dag noj dag haus hlo li.

16, 17. Hauv lub qab ntuj no, tibneeg coj nkhaus li cas? Cov Khixatia yuav tsum txiav txim siab coj li cas?

16 Xatas yog tus uas kav lub qab ntuj no, thiaj muaj  kev dag ntxias puag ncig peb. Txhua txhua hnub peb yeej ntsib tej kev sim siab, kom peb ntxias tau luag lwm tus. Xws li thaum tibneeg nrhiav haujlwm. Coob leej ntau tus dag tias lawv twb kawm txuj kawm ci ntau yam lawm, kom lawv tau txoj haujlwm ntawd xwb. Lossis thaum tibneeg ua ntaub ntawv xam phaj, ua nyiaj se, lossis lwm yam, lawv pheej kheev dag kom lawv thiaj tau raws li lawv lub siab ntshaw. Thaum tej tub kawm ntawv mus xeem ntawv los, coob leej kuj nyiag lwm tus cov lus teb kom lawv thiaj xeem tau zoo. Lossis thaum xibhwb muab ntawv rau lawv nqa los ua hauv tsev, lawv saib Is Taws Nej, thiab nyiag luag lwm tus tej tswvyim xwb. Lawv ua txuj hais tias lawv yog tus sau ntag. Tsis tas li ntawd xwb, thaum tibneeg mus cuag tej nom tswv, laj mej pejxeem yuav tsum muab nyiaj xiab, nom tswv thiaj tuaj lawv tog. Peb paub tias lub qab ntuj no yeej yuav coj raws li hais no, rau qhov coob leej “xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, . . . [thiab] ntxub qhov zoo.”​—2 Timaute 3:1-5.

17 Cov tseem Khixatia yeej tsis kam koom tes nrog tej kev dag ntxias ntawd kiag li. Muaj tej lub sijhawm yeej tsis yoojyim rau peb coj ncaj rau qhov thaum peb saib puag ncig peb, ua ciav cov neeg uas dag noj dag haus vam meej ua luaj li. (Ntawv Nkauj 73:1-8) Tiamsis tej zaum cov Khixatia ho txom nyem vim lawv xav coj ncaj rau “txhua fab.” Puas tsim nyog cov Khixatia coj ncaj li ntawd? Yeej tsim nyog! Vim li cas? Lawv yuav tau nqe zog dabtsi yog tias lawv coj ncaj?

COV NCAJ NCEES YUAV TAU KOOB HMOOV

18. Vim li cas lub koob lub npe ncaj ncees muaj nqes ua luaj li?

18 Lub neej no, tsis muaj tej yam uas yuav zoo  npaum li lub koob meej ua ncaj ua ncees. (Nyeem lub ntsiab me “ Kuv Puas Coj Ncaj Tiag?”) Tsis yog cov neeg txawj ntse, cov neeg nplua nuj, cov neeg zoo nkauj zoo nraug, lossis cov neeg muaj koob muaj meej thiaj coj tau ncaj ncees xwb. Txhua leej txhua tus muaj peevxwm xyaum ua neeg ncaj ncees! Tiamsis tsawg tsawg tus thiaj nyiam coj ncaj xwb. (Mikha 7:2) Ib txhia yuav thuam koj vim koj coj ncaj. Txawm li ntawd los, yeej yuav muaj dua lwm cov uas nco koj txiaj ntsig. Lawv yuav tso siab tau rau koj thiab yuav hwm koj. Yehauvas Cov Timkhawv coob tus pom tias qhov uas lawv xyaum coj ncaj, pab tau lawv nrhiav noj nrhiav haus. Tej zaum lawv tus lospav kuj muab cov neeg tsis ncaj rho haujlwm, tiamsis nws ho tseg tus Timkhawv. Lossis tus Timkhawv ho nrhiav tau haujlwm zoo vim luag xav tau cov neeg ncaj ncees los ua haujlwm.

19. Yog tias peb xyaum coj ncaj, yuav pab kom peb muaj lub siab zoo li cas, thiab peb txojkev phoojywg nrog Vajtswv yuav zoo li cas?

19 Thaum koj xyaum coj ncaj, koj yuav tau txais koob hmoov ntau yam. Koj lub siab yuav tsis rov nkaug koj. Povlauj sau tias: “Peb vam ntsoov tias peb lub siab tiaj tus.” (Hes Nplaws [Henplais] 13:18, NN) Tsis tas li ntawd xwb, peb Leej Txiv Yehauvas yeej yuav pom koj lub koob lub npe zoo. Nco ntsoov Yehauvas hlub cov neeg ncaj ncees. (Nyeem Ntawv Nkauj 15:1, 2; Paj Lug 22:1.) Yog tias koj xyaum coj ncaj, koj yuav nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub. Tsis muaj ib qho nqe zog zoo tshaj ntawd lawm. Cia peb kawm txuas ntxiv txog lub ntsiab no: Yehauvas xav kom peb muab siab rau ua haujlwm.

^ nqe 9 Hauv lub koom txoos, yog tias ib tug ntseeg txhob txwm hais lus dag iab hiam lwm tus tsis tseg, tej zaum cov txwj laus yuav tau tsa ib rooj txiav txim los tu qhov teeb meem ntawd.

^ nqe 14 Yog tias xav paub ntxiv seb yuav daws tej teeb meem ntsig txog kev lag kev luam li cas, mus nyeem zaj hu ua “Tu Plaub Kev Lag Kev Luam” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.

^ nqe 15 Thaum cov tub luam yuav luag li, lawv siv ib co thauj tee; tiamsis thaum lawv muag rau luag, lawv ho siv dua ib co thauj tee txawv los luj. Ib txhia kuj siv rab teev uas ntev zog, lossis hnyav zog, los luj kom lawv thiaj ntxo tau luag.