Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TSHOOJ 5

Cais Ntawm Lub Qab Ntuj No

Cais Ntawm Lub Qab Ntuj No

“Nej tsis yog neeg ntiajteb.”​—YAUHAS 15:19.

1. Hmo kawg uas Yexus ua neej nyob hauv ntiajteb, nws qhia tias tseem ceeb heev rau nws cov thwjtim ua li cas?

HMO kawg uas Yexus ua neej nyob hauv ntiajteb no, nws hlub thiab txhawj nws cov thwjtim kawg li, nws thiaj thov Vajtswv tias: “Kuv tsis tau thov koj coj lawv tawm hauv lub ntiajteb mus, tiamsis thov koj tsom kwm lawv dim ntawm tus uas Phem. Lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li.” (Yauhas 17:15, 16) Tib hmos ntawd, Yexus kuj hais li no rau lawv ib txhia: “Nej tsis yog neeg ntiajteb.” (Yauhas 15:19) Yexus tej lus qhia tias tseem ceeb heev rau nws cov thwjtim txav deb ntawm lub qab ntuj no!

2. “Lub ntiajteb” lossis lub qab ntuj uas Yexus hais txog yog dabtsi?

2 “Lub ntiajteb” lossis lub qab ntuj uas Yexus qhia ntawd, piv txwv txog cov neeg uas nyob deb ntawm Vajtswv. Xatas yog tus kav lawv, lawv thiaj khav theeb thiab xam pom lawv tus kheej xwb. (Yauhas 14:30; Efexau 2:2; 1 Yauhas 5:19) Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Qhov uas nrog ntiajteb ua kwvluag twb nrog Vajtswv ua yeeb ncuab.” (Yakaunpau 4:4) Tiamsis cov uas nyob ruaj hauv Vajtswv txojkev hlub ho cais lawv tus kheej li cas? Peb yuav kawm txog tsib txojkev: (1) Peb yuav tsum tuaj Vajtswv lub Nceeg Vaj tog es tsis txhob koom kev nom kev tswv, (2) zam lub qab ntuj no tus cwj pwm, (3) hnav tej tsoos tsho uas  phim thiab tsim nyog, (4) ua lub neej yoojyim, thiab (5) muab Vajtswv tej cuab yeej coj los hnav.

TUAJ VAJTSWV TOG

3. (1) Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws xav li cas txog tej kev nom kev tswv? (2) Vim li cas phau Vajlugkub ho qhia tias cov uas xaiv tseg yog Khetos cov tub sawv cev? (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)

3 Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws yeej tsis koom kev nom kev tswv. Tiamsis nws rau siab ntso tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj, uas yog Vajtswv lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej uas Yexus yuav tau kav. (Daniyee 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Thaum Yexus sawv ntawm Loos tus Tswv Xeev Phauthi-au Philaj xubntiag, nws thiaj hais tias: “Kuv lub tebchaws [Nceeg Vaj] tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no.” (Yauhas 18:36) Yexus cov thwjtim xyaum li nws, lawv thiaj tuaj Khetos tog thiab tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj mus thoob plaws qab ntuj. (Mathai 24:14) Tus tubtxib Povlauj kuj sau tias: “Vim li no peb thiaj ua Khetos cov tub sawv cev . . . Peb thiaj nyob Khetos chaw thov nej los nrog Vajtswv sib raug zoo.” *​—2 Khaulee 5:20.

4. Cov tseem Khixatia tuaj Vajtswv lub Nceeg Vaj tog li cas? (Nyeem lub ntsiab me “ Cov Khixatia Thaum Ub Tsis Koom Nom Tswv.”)

4 Tej tub sawv cev tuaj txawv tebchaws tuaj. Lawv puas koom nrog tej kev nom kev tswv hauv lub tebchaws uas lawv tuaj ua haujlwm ntawd? Lawv yeej tsis koom li. Lawv tsuas sawv cev rau lawv lub tebchaws  xwb. Cov uas xaiv tseg kuj coj ib yam li ntawd thiab, rau qhov lawv yog pej xeem “saum ntuj.” (Filipi 3:20) Lawv kub siab lug tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj, lawv thiaj pab tau tsheej plhom leej “los nrog Vajtswv sib raug zoo.” Cov uas los ntseeg coob coob no yog Yexus Khetos lwm pab yaj. (Yauhas 10:16; Mathai 25:31-40) Lwm pab yaj no yog cov uas txhawb Khetos cov kwvtij uas raug xaiv lawd. Ob pab no koom siab txhawb lub Nceeg Vaj uas tus Mexiyas kav, lawv yeej tsis koom lub qab ntuj tej kev nom kev tswv hlo li.​—Nyeem Yaxaya 2:2-4.

5. Lub koom txoos Khixatia txawv li cas ntawm cov Yixayee thaum ub, thiab qhov no ua rau cov Khixatia coj li cas?

5 Tsis tas li ntawd xwb, cov tseem Khixatia tsis koom kev nom kev tswv vim lawv muaj kwvtij nkauj muam nyob thoob plaws lub ntiajteb, tsis zoo li yav thaum ub uas Vajtswv hom tseg ib lub tebchaws rau cov Yixayee. (Mathai 28:19; 1 Petus 2:9) Niaj hnub no peb muaj peev xwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj vim peb sib koom siab tuaj lub Nceeg Vaj ntawd tog. Tiamsis yog peb ho tuaj cov nom tswv tog, peb puas ua tau li peb qhia ntawd? Thiab peb puas yuav muaj kev sib haum xeeb tiag? (1 Khaulee 1:10) Vajtswv twb nkaw lus tias peb yuav tsum sib hlub. Yog tias peb mus ntaus rog, peb kuj yuav rov tua peb cov kwvtij thiab. (Yauhas 13:34, 35; 1 Yauhas 3:10-12) Twb yog vim li ntawd, Yexus thiaj qhia kom nws cov thwjtim muab “rab ntaj ntxig rau hauv lub hnab,” thiab kom lawv hlub lawv cov yeeb ncuab.​—Mathai 5:44; 26:52; nyeem lub ntsiab me “ Kuv Puas Tuaj Vajtswv Tog Tiag?

6. Vim peb twb muab peb tus kheej cob rau Vajtswv lawm, peb puas yuav mloog Xixa hais?

 6 Cov tseem Khixatia yeej tsis muab lawv lub neej cob rau ib tug neeg twg, ib lub koom haum twg, lossis ib lub tebchaws twg, tiamsis lawv muab lawv lub neej cob rau Vajtswv. Ib Khaulee 6:19, 20 hais tias: “Nej tsis yog tus uas kav nej lub cev, rau qhov Vajtswv them nqe yuav nej.” Ua li puas yog cov Khixatia tsis tas mloog tej nom tswv lus? Tsis yog. Lawv yuav tsum muab yam uas yog “Xixa” li rau Xixa, uas yog hwm nom tswv, them se, thiab ua raws li nom tswv tej kevcai tsuas yog tsis hla Vajtswv tej kevcai. Tiamsis lawv kuj muab “yam uas yog Vajtswv li . . . rau Vajtswv.” (Malakau 12:17; Loos 13:1-7) Vajtswv li ho yog dabtsi? Yog qhov uas lawv pe hawm Vajtswv, hlub nws kawg siab kawg ntsws, thiab mloog nws lus. Txawm lawv yuav raug kev tuag los xij, lawv yeej tsis tso Vajtswv tseg.​—Luka 4:8; 10:27; nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 5:29; Loos 14:8.

TAWM TSAM LUB QAB NTUJ NO TUS CWJ PWM

7, 8. Lub qab ntuj no muaj tus cwj pwm zoo li cas, thiab tus cwj pwm ntawd ua “haujlwm” li cas rau hauv cov uas tsis mloog lus?

7 Yuav kom cov Khixatia cais tau lawv tus kheej ntawm lub qab ntuj no, lawv yuav tsum tawm tsam lub qab ntuj no tus cwj pwm phem. Povlauj sau tias: “Vajtswv tsis tau kom peb cia siab rau neeg lub tswvyim, tiamsis nws kom peb cia siab rau nws [lub hwj huam].” (1 Kaulithaus [Khaulee] 2:12, VTL) Povlauj hais rau cov Khixatia hauv Efexau tias: “Yav tag los nej txeev ua nej lub neej . . . raws li ntiajteb txojkev, thiab raws li tus uas kav tej hwjchim saum nruab ntug, yog tus dab uas ua haujlwm rau hauv cov uas tsis mloog lus rau lub sijhawm no.”​—Efexau 2:2, 3.

 8 Hauv nqe Vajlugkub ntawd, tej “hwjchim saum nruab ntug” piv txog tus cwj pwm uas txhawb kom tibneeg cov nyom Vajtswv thiab coj raws li lawv “cev nqaij tawv ntshaw” thiab “lub qhov muag ntshaw.”  (1 Yauhas 2:16; 1 Timaute 6:9, 10) Lub qab ntuj no tus cwj pwm muaj “hwjchim” heev vim nws tas zog haub ntxias tibneeg los ntawm sab nqaij daim tawv. Nws zoo ib yam li tej cua saum nruab ntug, uas txeem tau rau txhua txhia qhov chaw. Tus cwj pwm ntawd ua “haujlwm” rau hauv cov uas tsis mloog lus nruab siab. Ntev mus ntev tuaj, cov neeg ntawd yuav xyaum coj tus cwj pwm uas xam pom lawv tus kheej, khav theeb,  ntshaw ua tus hlob, xav ua ywj siab, thiab ua neeg cam thawj. * Muab hais kom yoojyim li no: Lub qab ntuj no tus cwj pwm yuav ntxias kom tibneeg muaj lub siab zoo li Dab Ntxwg Nyoog lub.​—Yauhas 8:44; Tubtxib Tes Haujlwm 13:10; 1 Yauhas 3:8, 10.

9. Lub qab ntuj tus cwj pwm yuav txeem rau hauv peb lub siab li cas?

9 Yog tias koj tsis ceev faj, lub qab ntuj no tus cwj pwm yuav txeem tau rau hauv koj lub siab. (Nyeem Paj Lug 4:23.) Tej zaum peb kawm tau tus cwj pwm ntawd los ntawm peb cov phoojywg uas ntxim yog neeg zoo, tiamsis lawv tsis muaj kev hlub rau Yehauvas. (Paj Lug 13:20; 1 Khaulee 15:33) Peb kuj kawm tau los ntawm tej uas peb ua thiab saib, tsis hais tej ntaub ntawv phem, tej duab liab qab, tej ntaub ntawv uas cov fav xeeb sau los tawm tsam Yehauvas, tej kev lomzem uas qias tsis huv, thiab tej kev ua si uas sib tw heev dhau lawm. Peb yuav tau txav deb ntawm txhua tus thiab txhua yam uas txhawb Xatas txojkev xav lossis lub qab ntuj no tus cwj pwm.

10. Peb yuav tawm tsam lub qab ntuj no tus cwj pwm li cas?

10 Peb yuav tawm tsam lub qab ntuj no tus cwj pwm li cas, peb thiaj nyob hauv Vajtswv txojkev hlub? Peb yuav tsum coj raws li tej uas Yehauvas tau npaj tseg thiab rau siab ntso thov kom Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb. Yehauvas muaj hwjchim tshaj Dab Ntxwg Nyoog thiab lub qab ntuj limhiam uas Ntxwg Nyoog kav no. (1 Yauhas 4:4) Yog li ntawd, tseem ceeb heev rau peb thov Vajtswv, peb thiaj yuav nyob ze Nws!

 HNAV TSOOS KOM PHIM THIAB TSIM NYOG

11. Lub ntiajteb no tus cwj pwm txw kom tibneeg hnav khaubncaws zoo li cas xwb?

11 Qhov uas yus tu cev yuav qhia tias yus yog ib tug neeg zoo li cas tiag. Nyob rau ntau lub tebchaws, tibneeg hnav tej khaubncaws uas tsis tsim nyog hnav kiag li. Ib tug yawg tshaj xov xwm hauv this vis thiaj hais tias, yog tej ntxhais hnav khaubncaws li ntawd, ces cov niam ntiav ho yuav hnav dabtsi? Ib tug yawg sau xov xwm kuj sau tias, txawm tej ntxhais muaj kaum tawm xyoo xwb los, twb hnav khaubncaws “pom nqaij dhau hwv lawm,” tsis phim thiab tsis tsim nyog hnav li. Tsis tas li ntawd xwb, ib txhia hluas txhob txwm hnav tej khaubncaws dog dig thiab zij nkab zij nki los twm lwm tus. Qhov ntawd qhia tias lawv tsis paub txaj muag thiab lawv saib lawv tus kheej tsis tsim txiaj.

12, 13. Thaum peb xaiv khaubncaws hnav, peb yuav tsum coj raws li cov hauv paus ntsiab lus twg hauv phau Vajlugkub?

12 Yehauvas cov tub qhe yuav tsum hnav khaubncaws kom zoo, kom huv, thiab zoo saib txhua lub sijhawm. Peb sawvdaws, tsis hais pojniam txivneej, yuav tsum “hnav tsoos kom phim thiab tsim nyog” thiab “ua haujlwm zoo kom tsim nyog . . . hais tias  nws hwm Vajtswv.” Tsis yog peb yuav hnav tsoos tsho zoo kom luag qhuas peb. Tiamsis peb hnav zoo, vim peb xav “nyob hauv Vajtswv txojkev hlub.” (1 Timaute 2:9, 10; Yuda 21) Yam zoo tshaj plaws uas peb muaj, yog tej uas “nyob hauv [peb] lub siab . . . tej no yog yam uas Vajtswv pom tias muaj nqes heev.”​—1 Petus 3:3, 4.

13 Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav tsum nco ntsoov tias tej khaubncaws uas peb hnav yuav pab tau lwm tus qhuas Vajtswv. Ib Timaute 2:9, 10 siv lo lus “phim.” Tiamsis thaum xub sau phau Vajlugkub ua lus Kili, nqe ntawd siv ib lo lus uas txhais tau tias peb yuav tsum hwm thiab paub xav txog luag lwm tus. Yog li ntawd, thaum peb xaiv khaubncaws hnav, peb tsis txhob xav tias peb muaj cai hnav li cas los  tau. Tiamsis peb yuav tsum xav txog lwm tus ua ntej. Qhov tseem ceeb tshaj, peb xav kom Vajtswv thiab nws cov tibneeg tau ntsej muag. Thiab peb xav kom “sawvdaws pom tias peb yog cov uas koom tu Vajtswv” thiab “ua txhua yam rau Vajtswv tau koob meej.”​—1 Khaulee 4:9; 10:31; 2 Khaulee 6:3, 4; 7:1.

Kuv tej tsoos tsho puas qhuas Yehauvas?

14. Thaum hais txog kev tu cev thiab xaiv khaubncaws hnav, peb yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

14 Thaum peb mus qhia Vajlugkub lossis mus koom kev sib txoos, hajyam tseem ceeb rau peb tu cev. Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas tu cev kom huv siab si? Kuv cev tsoos tsho puas ua rau lwm tus xav yuam kev txog kuv? Puas ua rau lwm tus pab kuv txaj muag? Kuv yeej muaj cai hnav khaubncaws li cas los tau, tiamsis qhov uas kuv ua li kuv lub siab nyiam, puas tseem ceeb dua qhov uas kuv ua ib tug qauv zoo rau lub koom txoos?’​—Filipi 4:5; 1 Petus 5:6.

15. Ua li cas phau Vajlugkub tsis qhia ib qho zuj zus seb cov Khixatia yuav tsum tu cev thiab hnav khaubncaws li cas?

15 Phau Vajlugkub tsis qhia ib qho zuj zus tias cov Khixatia yuav tsum tu cev thiab hnav khaubncaws li cas. Tsis yog Yehauvas xav tswj peb, tiamsis nws xav kom peb paub haj tom, thiab paub xav txog tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub. Peb thiaj paub “cais tias yam twg zoo yam twg phem.” (Henplais 5:14) Qhov uas tseem ceeb tshaj, nws xav kom peb muaj kev hlub rau Nws thiab rau kwvtij zej zog. (Nyeem Malakau 12:30, 31.) Yog tias peb coj raws li Yehauvas tej hauv paus ntsiab lus, ces yuav muaj ntau hom khaubncaws zoo nkauj heev rau peb xaiv los hnav. Peb thiaj pom tias Yehauvas cov tibneeg thoob qab ntuj, nyias hnav nyias lawm ib yam.

 PEB YUAV TSUM UA LUB NEEJ YOOJYIM

16. Lub qab ntuj no tus cwj pwm cov nyom Yexus tej lus qhia li cas, thiab peb yuav tau xav txog cov lus nug twg?

16 Lub qab ntuj no tus cwj pwm dag kom tibneeg ntseeg tias, yog lawv muaj tej qhov txhia chaw ntau lawv thiaj zoo siab. Tiamsis, Yexus hais tias: “Neeg txojsia tsis yog nyob ntawm qhov uas muaj nplua mias.” (Luka 12:15) Yexus tsis tau qhia tias peb yuav tsum coj nruj nruj es tsis pub muaj ib yam zoo hlo li. Tiamsis Yexus qhia tias cov uas “hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim” thiab cov uas ua lub neej yoojyim, yog cov uas muaj kev zoo siab tiag. Peb lub qhov muag yuav pom tseeb yog tias peb ntsia ntsoov peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. (Luka 11:28; Mathais [Mathai] 6:22, 23, VTL) Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas ntseeg tias muaj tseeb li Yexus tau qhia? Los yog kuv ntseeg li Ntxwg Nyoog uas yog “tus niag dag” tau qhia? (Yauhas 8:44) Tej yam uas kuv tham txog, tej yam uas kuv yuav npaj siab ua, thiab tej yam uas tseem ceeb hauv kuv lub neej, puas qhia tias kuv ntseeg Yexus tej lus qhia?’​—Luka 6:45; 21:34-36; 2 Yauhas 6.

17. Cov uas ua lub neej yoojyim, yuav tau zoo li cas?

17 Yexus hais tias tus neeg uas muaj tes haujlwm zoo, yuav qhia tias nws muaj tswvyim tiag. (Mathai 11:19, NW) Cov uas ua lub neej yoojyim, puas tau zoo tiag? Yeej tau. Lawv tau so los siav vim lawv ua Vajtswv tes haujlwm. (Mathai 11:29, 30) Lawv tsis ntxhov siab txog tej yam uas tsis tsim nyog. (Nyeem 1 Timaute 6:9, 10.) Vim lawv txaus siab rau tej uas lawv muaj, lawv muaj sijhawm nrog lawv tsev neeg  thiab lawv cov phoojywg Khixatia ua ke. Lawv kuj pw tsaug zog thiab. (Laj Lim Tswvyim 5:12) Lawv yuav muaj kev zoo siab tiag tiag, vim lawv muaj siab dawb pub rau luag. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Lawv kuj muaj chaw “vam,” muaj lub siab tus, thiab txaus siab rau lawv lub neej. (Loos 15:13; Mathai 6:31, 32) Tej koob hmoov no zoo tshaj plaws li, puas yog?

HNAV VAJTSWV “TEJ CUAB YEEJ HUVSI”

18. Raws li phau Vajlugkub qhia, peb tus yeeb ncuab Xatas zoo li cas? Thiab peb nrog Xatas sib tawm tsam li cas?

18 Xatas tsis yog tsim kev ntxhov siab rau cov Khixatia xwb, nws xav kom lawv plam txojsia ntev mus ib txhis. Tiamsis Vajtswv yuav tiv thaiv peb ntawm sab kev ntseeg, yog tias peb nyob hauv nws txojkev hlub. (1 Petus 5:8) Povlauj hais tias: “Peb tsis yog tawm tsam nqaij thiab ntshav, tiamsis tawm tsam tej timtswv thiab tej hwjchim thiab tej uas kav lub qab ntuj tiam tsaus ntuj no thiab tawm tsam tej dab phem saum nruab ntug huvsi.” (Efexau 6:12) Lo lus “tawm tsam” no qhia tias tsis yog peb nyob deb sib tua, es muaj chaw nkaum. Tiamsis cuag li peb sib tawm tsam tim ntsej tim muag, siv tes taw sib mos kiag. Tsis tas li ntawd xwb, nqe ntawd hais tias peb tawm tsam tej “timtswv thiab tej hwjchim thiab tej uas kav lub qab ntuj” no. Qhov no qhia tias cov dab limhiam uas tawm tsam peb, yeej npaj txhij los tua peb.

19. Cov Khixatia cev cuab yeej zoo li cas?

19 Txawm tias peb yog tibneeg xwb los, peb muaj peevxwm kov yeej Dab Ntxwg Nyoog. Peb yuav ua li cas thiaj kov yeej nws? Peb yuav tsum “muab Vajtswv cev  cuab yeej huvsi los” hnav. (Efexau 6:13) Cev cuab yeej ntawd zoo li cas? Efexau 6:14-18 qhia li no: “Cia li nyob ruaj khov es muab txojkev tseeb los sia ntawm duav, thiab muab txojkev ncaj ncees los ua daim hlau hnav thaiv hauv siab, thiab muab qhov uas npaj txhij piav txoj xov zoo hais txog kev kaj siab lug, los ua khau rau. Tsis tag li ntawd cia li muab txojkev ntseeg ua daim hlau thaiv, uas nej siv tua tau tus uas Phem rab hmuv hluavtaws. Cia li muab txojkev dim [lossis txojkev vam khom] ua lub mom hlau los ntoo, thiab tuav rawv [lub hwj huam dawb huv] rab ntaj uas yog Vajtswv txojlus. Cia li thov Vajtswv [raws li lub hwj huam dawb huv rau] txhua lub sijhawm.”

20. Cov Khixatia txawv li cas ntawm tej tub rog tiag tiag?

20 Yog tias peb muab cev cuab yeej ntawd hnav txhua lub sijhawm, yuav pab tau peb tiag, rau qhov cev cuab yeej no yog Vajtswv pub. Niaj hnub no tej tub rog tseem muaj caij so. Tiamsis cov Khixatia yuav tau sib qhau tsis tseg nrog Xatas lub qab ntuj phem no, mus txog thaum Vajtswv muab lub qab ntuj no rhuav tshem, thiab cov dab limhiam raug pov rau hauv lub qhov tob tob. (Qhia Tshwm 12:17; 20:1-3) Tej zaum muaj tej yam ua rau koj qaug zog, lossis tej yam tsis zoo uas koj lub siab ntshaw ua. Txawm li ntawd los, peb yuav tsum peem tiag, “ntaus [peb] lub cev,” peb thiaj yuav teev tiam tau Yehauvas ruaj nreeg.​—1 Khaulee 9:27.

21. Peb yuav ntaus yeej ntsuj rog ntawm sab kev ntseeg li cas?

21 Tsis tas li ntawd xwb, peb yeej tsis muaj hwjchim kov yeej Xatas. Povlauj thiaj qhia kom peb thov Yehauvas “txhua lub sijhawm” thiab cia Vajtswv lub hwj huam coj peb. Peb yuav tsum ua li Yehauvas hais  es kawm nws Txojlus thiab koom nrog pab “tub rog” uas yog peb cov kwvtij nkauj muam. Tsis yog koj tib leeg ntaus ntsuj rog no xwb! (Filemoo 2; Henplais 10:24, 25) Cov uas rau siab ua tej no yuav kov yeej Xatas, thiab yuav paub teb luag tej lus thuam txog qhov tseeb.

PAUB TXHEEM KOJ TXOJKEV NTSEEG

22, 23. (1) Vim li cas peb yuav tsum paub txheem peb txojkev ntseeg rau txhua lub sijhawm? (2) Hauv Tshooj 6, peb yuav kawm txog dabtsi?

22 Yexus hais tias: “Vim nej tsis yog neeg ntiajteb, . . . lub ntiajteb thiaj ntxub nej.” (Yauhas 15:19) Yog li ntawd, cov Khixatia yuav tsum paub txheem lawv txojkev ntseeg txhua lub sijhawm. Lawv yuav tsum ua siab zam xeeb teb thiab muab lwm tus saib hlob. (Nyeem 1 Petus 3:15.) Xav txog cov lus nug no: ‘Kuv puas paub vim li cas Yehauvas Cov Timkhawv ho ntseeg txawv luag tej? Thaum tibneeg thom kuv, kuv puas ntseeg tias tej uas phau Vajlugkub thiab tus qhev ncaj thiab ntse qhia, yeej muaj tseeb tiag? (Mathai 24:45; Yauhas 17:17) Thaum kuv ua li Yehauvas pom zoo, kuv puas ntshai coj txawv ntawm lwm leej lwm tus? Kuv puas zoo siab ua li Yehauvas hais?’​—Ntawv Nkauj 34:2; Mathai 10:32, 33.

23 Ntau zaus Xatas siv tej yam uas zoo li tsis loj ua luaj twg, los ntxias kom peb koom nrog lub qab ntuj. Xws li tau hais lawd, Dab Ntxwg Nyoog siv tej kev lomzem hauv lub qab ntuj los ntxias Yehauvas cov tub qhe. Yog li ntawd, peb yuav xaiv tej kev lomzem ua si twg, thiaj zoo rau peb? Peb tseem yuav kawm qhov no hauv Tshooj 6.

^ nqe 3 Txij thaum Pheethekhoxate 33 T.Q.Y., Khetos twb pib ua Vajntxwv kav cov uas xaiv tseg hauv ntiajteb no lawm. (Khaulauxi 1:13) Ces nyob rau xyoo 1914, Khetos mam li tau txais lub hwjchim kav “ntiajteb” lossis noob neej. Yog li ntawd, tamsim no cov uas xaiv tseg thiaj yog cov tub sawv cev rau lub Nceeg Vaj uas tus Mexiyas kav.​—Qhia Tshwm 11:15.

^ nqe 8 Mus nyeem phau ntawv uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm hu ua Reasoning From the Scriptures, sab 389-393.

^ nqe 65 Mus nyeem zaj hu ua, “Hawm Tus Chij, Pov Ntawv, Thiab Haujlwm Laj Mej Pej Xeem” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.