“Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub”

Phau ntawv no yuav pab koj muab phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus siv ua koj lub neej kom koj thiaj nyob hauv Vajtswv txojkev hlub.

Pab Uas Ntaus Thawj Tsab Ntawv

Pab Uas Ntaus Thawj txhawb kom txhua tus uas hlub Yehauvas xyaum Yexus tus qauv es nyob hauv nws Txiv txojkev hlub.

TSHOOJ 1

“Qhov Uas Peb Hlub Vajtswv Yog Li No”

Phau Vajlugkub piav tias koj yuav ua li cas qhia tias koj hlub Vajtswv.

TSHOOJ 2

Tuav Rawv Lub Siab Uas Paub Qhov Zoo

Yog tias peb lub siab tsis nkaug peb, puas yog peb tsis tau ua txhaum rau Vajtswv?

TSHOOJ 3

Hlub Cov Uas Yehauvas Hlub

Yehauvas ua tib zoo xaiv nws cov phoojywg ces peb yuav tsum ua tib zoo xaiv peb cov phoojywg thiab.

TSHOOJ 4

Hwm Cov Saib Xyuas Peb

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv xav kom peb hwm cov uas saib xyuas peb hauv peb tsev neeg, hauv lub koom txoos, thiab hwm tej nom tswv.

TSHOOJ 5

Cais Ntawm Lub Qab Ntuj No

Vajtswv txojlus qhia 5 yam uas peb yuav tau cais ntawm lub qab ntuj no.

TSHOOJ 6

Xaiv Tej Kev Lomzem Uas Huv

Peb lo lus nug uas pab tau koj xaiv ua qhov zoo.

TSHOOJ 7

Saib Txojsia Muaj Nqes

Tsuas hais txog tsis txhob txov lwm tus txojsia xwb lov?

TSHOOJ 8

Vajtswv Hlub Cov Uas Nyiam Huv

Phau Vajlugkub pab tau koj zam tej uas Vajtswv pom tias tsis huv.

TSHOOJ 9

“Khiav Ntawm Kev Ua Nkauj Nraug”

Txhua xyoo muaj txhiab txhiab leej Khixatia mus ua kev nkauj kev nraug. Yuav ua li cas koj thiaj tsis raug txojkev ntxias no?

TSHOOJ 10

Kev Txij Nkawm Yog Vajtswv Pub

Koj yuav npaj li cas xwv koj txojkev txij nkawm thiaj muaj kev sib hlub? Yog koj twb muaj txij nkawm lawm, koj yuav ua li cas txojkev txij nkawm thiaj yuav kav ntev mus?

TSHOOJ 11

“Yuav Tsum Saib Taus Qhov Uas Sib Yuav”

Muaj 6 lo lus nug rau koj xav txog uas yuav pab tau koj txojkev txij nkawm.

TSHOOJ 12

“Hais Lo Lus Zoo” Uas Txhawb Zog

Tej lus uas hais yuav txo tau lossis txhawb tau lwm tus lub zog. Xyaum hais tej lus Yehauvas nyiam.

TSHOOJ 13

Tej Koob Tsheej Uas Tsis Haum Vajtswv Siab

Tej koob tsheej lossis kev lig kev cai uas tibneeg ua los hwm Vajtswv tsis haum nws siab.

TSHOOJ 14

Coj Ncaj Rau Txhua Fab

Muaj ib yam yus yuav tsum xub ua, ua ntej yus coj tau ncaj rau lwm tus.

TSHOOJ 15

Zoo Siab Rau Koj Tes Haujlwm

Muaj 5 lo lus nug uas pab tau koj xaiv txoj haujlwm uas zoo rau koj ua.

TSHOOJ 16

Tawm Tsam Ntxwg Nyoog Thiab Nws Lub Tswvyim Phem

Peb paub tias Xatas yeej muaj hwjchim, tiamsis peb tsis ntshai. Vim li cas?

TSHOOJ 17

Tsim Tsa Nej Txojkev Ntseeg Uas Dawb Huv Kawg Nkaus

Peb yam uas txhawb kom koj txojkev ntseeg ruaj khov xwv koj thiaj nyob hauv Vajtswv txojkev hlub.

COV LUS QHIA NTXIV

Peb Yuav Coj Li Cas Nrog Tus Neeg Raug Rho Tawm?

Puas tsim nyog muab nws cais?

COV LUS QHIA NTXIV

Yuav Kauv Phuam Rau Lub Sijhawm Twg Thiab Yog Vim Li Cas?

Phau Vajlugkub qhia tias yuav kauv phuam rau lub sijhawm twg thiab yog vim li cas.

COV LUS QHIA NTXIV

Hawm Tus Chij, Pov Ntawv, Thiab Haujlwm Laj Mej Pej Xeem

Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus twg yuav pab tau koj lub siab txhob nkaug koj txog tej no?

COV LUS QHIA NTXIV

Tej Feem Ntshav Thiab Kev Phais Mob

Yog koj siv sijhawm los npaj ua ntej, koj yeej yuav xaiv tau tej kev kho mob uas zoo.

COV LUS QHIA NTXIV

Yeej Thum Tau Txojkev Kov Chaw Mos

Koj yuav thum tau txojkev kov chaw mos li cas?

COV LUS QHIA NTXIV

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kev Sib Nrauj Thiab Kev Sib Cais

Raws li phau Vajlugkub, thaum twg ib tug uas tau sib nrauj lawd thiaj mus yuav tau tus tshiab?

COV LUS QHIA NTXIV

Tu Plaub Kev Lag Kev Luam

Puas tsim nyog cov Khixatia ib tug coj ib tug mus hais plaub?